Poskytnuté informace

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Poskytnuté informace za rok 2010

Poskytnuté informace za rok 2011

Poskytnuté informace za rok 2012

Poskytnuté informace za rok 2013

Poskytnuté informace za rok 2014

Poskytnuté informace za rok 2015

Poskytnuté informace za rok 2016

Poskytnuté informace za rok 2017

Poskytnuté informace za rok 2018


Poskytnuté informace za rok 2019


ÚCL obdržel dne 6.1.2019 žádost od NEPLUS, s.r.o. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci)

Žádám o poskytnutí:
1.    informace o struktuře zkouškových testů: počtu otázek v jednotlivých testech dle zkouškových předmětů (skupin otázek) pro všechny odbornosti,

2.    všech testových otázek včetně variant odpovědí s vyznačením správné odpovědi, údajem o počtu bodů a příslušném předmětu (skupině otázek) v českém a anglickém jazyce, ze kterých jsou sestavovány testy pro teoretické zkoušky leteckého personálu všech odborností prováděných ÚCL platných ke dni posledního proběhnutého nebo prvního následujícího zkouškového termínu.     

Odpověď:

K požadavku č. 1:
Požadavky na délku teoretické zkoušky, celkový počet otázek a rozložení počtu otázek do jednotlivých témat osnovy jsou stanoveny v AMC & GM (Acceptable Means of Compliance and Guidance Material) k Příloze VI (Part-ARA) Nařízení (EU) č. 1178/2011, které je uveřejněno na webových stránkách Úřadu pro civilní letectví, viz AMC_GM_Part-ARA_informace.


K požadavku č. 2:
Jednotná evropská databáze zkušebních otázek pro teoretické zkoušky pilotů (ECQB) je důvěrná. Jejím autorem je Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA), která je výlučným držitelem autorských práv k tomuto duševnímu vlastnictví. Úřad pro civilní letectví má tuto databázi od EASA smluvně propůjčenou za účelem provádění teoretických zkoušek pilotů. Součástí této smlouvy je mj. i písemný závazek Úřadu pro civilní letectví, že databázi nezveřejní ani neposkytne dalším osobám. Doporučuji Vám, abyste se s tímto požadavkem obrátil přímo na EASA, viz https://www.easa.europa.eu/.ÚCL obdržel dne 5.1.2019 žádost pana P.Š. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci):

Dle zákona č.106/1999 prosím o zaslání výmazu z rejstříku pro roky 2010 až 2015 a za rok 2018.

Odpověď:

V příloze Vám zasíláme výpis výmazů z rejstříku pro roky 2010 – 2015 a za rok 2018.

příloha


ÚCL obdržel dne 22.1.2019 žádost pana Č.K. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci):

Žádám o následující informace:
–    zda se Váš úřad zabývá zpracováním nového rozhodnutí a v jakém stádiu se nachází (incident upadnuté vrtule u VIVATA – pozn. Úřadu)

Odpověď:

K otázce č. 1 týkající se žádosti o poskytnutí informace, zda se Úřad zabývá zpracováním nového rozhodnutí ve věci incidentu upadnuté vrtule u VIVATA provozovatele Skutečský aeroklub s.r.o. (spis. zn. 2641-14-401 – pozn. Úřadu), a v jakém stádiu se řízení nachází, uvádí Úřad následující.

Účastníkům řízení byla stanovena lhůta pro možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dle ust.
§ 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Jeden z účastníků řízení požádal o prodloužení stanovené lhůty, namítl podjatost oprávněných úředních osob a navrhl vyslechnutí navrhnutého svědka. Úřad žádosti účastníka řízení nevyhověl, načež se tento proti usnesení Úřadu odvolal. Po doplnění odvolacích důvodů bude spis předán k rozhodnutí Ministerstvu dopravy.ÚCL obdržel dne 13.2.2019 žádost od Barták Ladislav Engineering o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci)

Žádám o poskytnutí rozhodnutí o povolení o provozování letiště v obci Velká Dobrá u Kladna, vydané fy. BLUE SKY AIRPORT s.r.o. se sídlem Dlouhá 12, 110 00 Praha 1.

Odpověď:

Požadovaná informace v příloze.

Příloha dotaz 13.2.2019ÚCL obdržel dne 26. 2. 2019 žádost pana J. H. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci):

Poskytnutí informace ke stanoviskům Úřadu pro civilní letectví ke stavbě ČEPS, a.s. označené „Vedení 400 kV V 451/V448 TR Babylon – TR Bezděčín – zdvojení vedení“. Poskytnutí kopie stanovisek Úřadu pro civilní letectví č.j. 8084-14-701 ze dne 4.9.2019 a č.j. 5514-11-701 ze dne 7.1.2015.

Odpověď:

Přípis Úřadu č.j. 8084-14-701 ze dne 7. 1. 2015 Vám zasíláme v příloze.

Přípis Úřadu č.j.5514-11-701 ze 4. 9. 2012 Vám nemůžeme poskytnout, jelikož byl přípis již předmětem skartace.

Příloha dotaz 26.2.2019ÚCL obdržel dne 26. 2. 2019 žádost pana J. H. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci):

Poskytnutí informace zda Úřad pro civilní letectví vydal Opatření obecné povahy s parametry ochranných pásem letiště v Hodkovicích nad Mohelkou.

Odpověď:

Úřad pro civilní letectví nevydal opatření obecné povahy ke zřízení ochranných pásem letiště Hodkovice, z tohoto důvodu nemůžeme poskytnout jeho kopii.ÚCL obdržel dne 26. 2. 2019 žádost pana T. Č. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci):

1.    Jaká byla příčina zpoždění letu číslo QS1153 z Malagy do Prahy s plánovaným odletem dne 2. srpna 2018 v 22:15 hod. a plánovaným příletem dne 3. srpna 2018 v 1:30 hod.?
2.    Obdržel ÚCL stížnost/-i cestujících na výše uvedený let číslo QS1153 z Malagy do Prahy? Pokud ano, kolik stížností ÚCL dosud eviduje a jaké jsou závěry prošetření konkrétních stížností?

Odpověď:

Ad 1. Úřad pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) nemá k dispozici informace týkající se příčin zpoždění či rušení letů a ani z moci úřední nespolupracuje s jinými správními orgány nebo soukromoprávními subjekty, od kterých by bylo možné tyto informace získat.
Informace týkající se příčin odepření nástupu na palubu, zrušení nebo zpoždění letu Úřad vyžaduje od operujícího leteckého dopravce v rámci projednávání stížnosti cestujícího na konkrétní let, a to po současném splnění následujících podmínek:

  • cestující uplatnil svůj nárok na kompenzaci u leteckého dopravce; s jehož odpovědí nesouhlasí, nebo mu ve lhůtě 6 týdnů nebyla uspokojivá odpověď poskytnuta, a zároveň
  • Úřad je ve věci místně příslušným národním dozorovým orgánem.

Ad 2. Úřad stížnosti na let QS1153 z Malagy do Prahy neeviduje, neboť k jejich vyřízení není podle čl. 16 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91, místně příslušným národním dozorovým orgánem.

Dle tohoto ustanovení je Úřad místně příslušným národním dozorovým orgánem ve vztahu k letům z letišť nacházejících se na území ČR a letů ze třetích zemí (tj. mimo EU) na letiště na území ČR. Vzhledem k tomu, že se stížnost týká letu ze Španělského království do ČR, je místně příslušným národním dozorovým orgánem k vyřízení stížnosti orgán, jehož kontaktní údaje přikládáme níže.

Agencia Estatal de Seguridad Aérea
División de Calidad y Protección al Usuario
Avda. General Perón 40, Acceso B, (Recepción planta 1ª) 
28020 MADRID
Tel.: + 34 91 396 82 10
http://www.seguridadaerea.es/ÚCL obdržel dne 11. 3. 2019 žádost od pana Z.M. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci):

v souvislosti s nehodou v Etiopii, kde figurovalo letadlo společnosti Boeing, stejného typu jaké havarovalo loni na podzim v Indonésii se na Vás obracím s žádostí o informace jak budete postupovat. Zda necháte všechny letadla stejného typu uzemnit, případně jim zakážete létat v Česku. Jaký je postup úřadů v Evropské unii. Připomínám, že letadla McDonall Douglas v 70. létech minulého století byla uzemněna, když jim opakovaně vypadávala dveře nákladového prostoru. A to spadlo jenom jedno.

Odpověď

Úřad pro civilní letectví v tuto chvíli (11. 3. 2019 v 16:53 hod. – pozn.) nemá žádné informace, které by si nyní vyžadovaly omezení provozu, nebo uzemnění daného typu letounu B737 MAX, navíc vzhledem k tomu, že jsme členským státem EU, je naše pravomoc omezená.

V rámci standardního systému aplikovaného v civilním letectví v globálním i evropském prostředí v případě, že se zjistí nezpůsobilost návrhu konstrukce nějakého typu letadla,  mohou být vydávány tzv. Příkazy k zachování letové způsobilosti (Airworthiness Directive). Tyto příkazy jsou vydávány úřadem, který vydal typové osvědčení (zde tedy americký FAA), nebo případně v rámci evropského systému Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (EASA), která validovala zmíněný typ letounu. Provozovatel letadla je pak povinen tyto příkazy a v nich stanovené podmínky bezodkladně plnit a dodržovat.ÚCL obdržel dne 14. 3. 2019 žádost Doucha Šikola advokáti s.r.o. o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; tato žádost navazuje na žádost o poskytnutí informací ze dne 13. 6. 2018 od téhož žadatele.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 výše citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v revidované verzi):

  1. S jakým konkrétním výsledkem ÚCL posoudil předloženou hlukovou studii, a zda po dni 27. 6. 2018 byla ve věci ochranného hlukového pásma letiště Planá u Českých Budějovic zahájena ze strany ÚCL nějaká správní řízení, řízení o vydání opatření obecné povahy či jiné správní postupy podle správního řádu či jiného právního předpisu.
  2. Jak ÚCL naložil s podnětem Doucha Šikola advokáti s.r.o. ze dne 28. 8. 2018 a jak se vypořádal s vyjádřením o hlukové studii provozovatele letiště Planá u Českých Budějovic.

Odpověď:

Ad. 1: Letecký stavební úřad ÚCL posoudil výše specifikovanou hlukovou studii a uvedený dokument porovnal s dostupnými obdobnými studiemi. Na základě tohoto posouzení vyhodnotil, že podklady aktuálně předložené provozovatelem letiště nezakládají potřebu držení stávajícího ochranného hlukového pásma letiště v současném rozsahu. Z tohoto důvodu Letecký stavební úřad aktuálně zpracovává návrh opatření obecné povahy na úpravu stávajícího ochranného hlukového pásma letiště České Budějovice. Publikace tohoto návrhu je plánována do 15. 4. 2019. Návrh bude publikován standardní formou a pro veřejnost bude dostupný mj. na úřední desce ÚCL, a to i v její elektronické podobě.

Ad. 2: Letecký stavební úřad ÚCL v rámci vyhodnocení současného stavu ochranného hlukového pásma letiště České Budějovice a přípravy návrhu opatření obecné povahy bere v úvahu také zmiňovaný podnět ze dne  28. 8. 2018 a v něm uvedené informace a stanoviska. Způsob úpravy ochranného hlukového pásma bude publikován ve zmíněném návrhu opatření obecné povahy.Úřadu pro civilní letectví  (dále jen „Úřad“), jakožto povinnému subjektu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), byla dne 25. 3. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podaná M. O. (dále jen „žadatel“).

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 výše citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci)

V návaznosti na dokument zvláštní specifikace letové způsobilosti pro vrtulníky řady Mi-8 a jeho verze a varianty vydaném ÚCL pod č. j. 2731-18-433 dne 27. července 2018 žádám o poskytnutí informace:

  1. Jestli má vrtulník typu Mi-8MTV výrobní číslo 95901 s imatrikulací OM-AVA zapsaný v registru letadel na Dopravním úřadě Slovenské republiky, oprávnění vykonávat letecké práce na území České republiky. Pokud ano potom žádám poskytnout informace jaký typ letecké činnosti, práce může vykonávat na území ČR a na základě jakých oprávnění,
  2. jestli má vrtulník typu Mi-8MTV-1  výrobní číslo 93442 s imatrikulací OM-AVB zapsaný v registru letadel na Dopravním úřadě Slovenské republiky, oprávnění vykonávat letecké práce na území České republiky. Pokud ano potom žádám poskytnout informace jaký typ letecké činnosti, práce může vykonávat na území ČR a na základě jakých oprávnění,
  3. zda Váš Úřad disponuje záznamem, že s výše specifikovanými vrtulníky s imatrikulací OM-AVA a OM-AVB byla plánována nebo vykonána činnost leteckých prací na území České republiky v roku 2018. Pokud ano potom žádám poskytnout informace, jaká činnost byla vykonána nebo plánována v jakém období a na jakých místech v ČR.


Odpověď

Dokument Zvláštní specifikace letové způsobilosti, na který se odvoláváte ve svém dotazu, se týká vrtulníků typové řady Mi-8, které jsou zapsány v Leteckém rejstříku ČR. Účel dokumentu je popsán v jeho Preambuli.


Ad. č. 1  a 2:

Podle ustanovení § 74a odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o civilním letectví“): „Státní příslušník jiného členského státu Evropské unie nebo právnická osoba se sídlem, ústřední správou nebo hlavní provozovnou v jiném členském státě Evropské unie, kteří jsou v tomto členském státě oprávněni provozovat letecké práce, mohou tyto letecké práce dočasně provozovat i na území České republiky.“

K vydání Oprávnění k provozování leteckých prací příslušnému slovenskému provozovateli a zapsání jednotlivých vrtulníků se slovenskou poznávací značkou  a s vydaným osvědčením letové způsobilosti do Provozní specifikace je příslušný Dopravný úrad Slovenské republiky.

Pokud má provozovatel vrtulníku poznávací značky OM-AVA a OM-AVB v jiném členském státě EU oprávnění provozovat letecké práce, může tyto v souladu s ust. § 74a zákona o civilním letectví po předchozím oznámení dočasně provozovat i na území České republiky.


Ad. č. 3

Vrtulník typu Mi-8 MTV-1 poznávací značky OM-AVB prováděl v roce 2018 na území České republiky následující letecké práce ve stavebnictví: dne 5. 7. 2018 Elektrárna Mělník a dne 25. 8. 2018 Skiareál Paseky nad Jizerou.ÚCL obdržel dne 28. 3. 2019 žádost od PAVLŮ-Innovation, s.r.o. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci):

Vážení, rádi bychom Vás tímto dle zákona č. 106/1999 Sb. /Zákon o svobodném přístupu k informacím/ požádali o zaslání seznamu pokut udělených ÚCL ve věci neoprávněného provádění leteckých prací i ve věci létání s bezpilotními letadly proti pravidlům daných leteckými předpisy L2 – doplňek X a dalšími.

Odpověď:

V návaznosti na Vaši žádost, Vám Úřad zasílá přílohou anonymizovaný seznam pokut udělených ve věci létání letadel bez pilota, které zahrnují obecně provoz jak pro rekreaci a sport, tak pro účely komerční, a to od roku 2017 k datu podání žádosti. Rovněž dodáváme, že ačkoliv ve Vaší žádosti o poskytnutí informace není uvedeno období, pro které má být koncipována odpověď, data za období předcházející údajům uvedeným v příloze jsou již Úřadem uveřejněna jako odpověď na dotaz ze dne 20. 3. 2017 uvedený v sekci Poskytnuté informace za rok 2017 zde

příloha dotaz 28-03-2019.zipÚCL obdržel dne 3. 4. 2019 žádost od J. O. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci):

Žádám poskytnutí veškeré dokumentace nutné k udělení povolení pro provozování mezinárodního letiště společností Letiště Brno a.s. se sídlem Letiště Brno – Tuřany 904/1, Tuřany, 627 00 Brno.  

Odpověď:

Uvedené povolení bylo Úřadem pro civilní letectví vydáno 15. 5. 2002 a nabylo právní moci dne 1. 7. 2002.

Příslušná dokumentace vztahující se k udělení povolení je uvedena v příloze.

dotaz 3.4.2019Úřadu pro civilní letectví  (dále jen „Úřad“), jakožto povinnému subjektu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), byla dne 24. 4. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podaná Balónový zámek s.r.o. (dále jen „žadatel“).

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 výše citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci)

1.    Je nutné, aby v tomto případě i společnost Balónový Zámek podala deklaraci vyžadovanou (EU) 2018/395 Article 3 par. 2? Bod BOP.ADD.035 toto přímo nevyžaduje.

2.    Je možné, aby v rejstříku ČR bylo zapsáno letadlo s českým majitelem a rakouským provozovatelem? Co je v takovém případě nutno provést?

Odpověď

Ad. č. 1.

Není nutné, aby měl rakouský provozovatel balóny společnosti Balónový zámek s.r.o. zapsané ve svém prohlášení, které předává Austro Control. Obchodní přepravu osob balónem (CPB) může rakouský provozovatel na území České republiky provádět na základě svého prohlášení bez dalšího omezení. Pokud by na území České republiky zamýšlel provádět i zvláštní provoz (SPO), musí splnit podmínky dle AIP GEN 1.2.9, základní požadavky stanovené v příloze V nařízení (EU) č. 2018/1139 a požadavky nařízení (EU) č. 2018/395.
Pokud ale budou i nadále používat tyto balóny piloti popřípadě obchodní společnost Balónový zámek s.r.o., musí být tento vztah doložen nájemní smlouvou. Pokud by zahraniční provozovatel využíval i piloty a pozemní doprovod z jiných zemí než má své sídlo, musí zajistit obecné provozní požadavky uvedené v nařízení (EU) č. 2018/395, zejména pak v jeho bodech BOP.ADD.420, BOP.ADD.200, BOP.ADD.035 a BOP.ADD.015.


Ad. č. 2.

Zápis českého vlastníka a současně rakouského provozovatele letadla v leteckém rejstříku České republiky je možný. Žádost o zapsání letadla do leteckého rejstříku České republiky, ať už podaná vlastníkem či provozovatelem předmětného letadla, musí splňovat náležitosti a být doložena doklady podle ustanovení § 1a vyhlášky č. 108/1997 Sb. Pro uvedený případ bude specifické například doložení ověřené kopie dokladu osvědčujícího právní vztah provozovatele k letadlu (typicky nájemní smlouva) a dokladu osvědčujícího souhlas vlastníka se zápisem do leteckého rejstříku, neboť vlastník letadla není současně jeho provozovatelem.ÚCL obdržel dne 2. 5. 2019 žádost od S. D. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti částečně vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno ve zkrácené citaci):

Chtěl bych Vás tímto požádat o kopii aktuálního Povolení provozovat Letiště Praha /Vodochody v plném rozsahu, vydané Úřadem pro civilní letectví provozovateli letiště společnosti AERO Vodochody AEROSPACE, a.s.

Odpověď:

Požadovaná informace v příloze. 

Příloha – dotaz 2.5.2019Úřadu pro civilní letectví  (dále jen „Úřad“), jakožto povinnému subjektu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), byla dne 12. 5. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podaná R. J. (dále jen „žadatel“).

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 výše citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci)

chtěl bych požádat o výroční zprávu ÚCL z roku 2018, zajímají mě informace z Agendy bezpilotních systémů – konkrétně vydaná povolení k létání UAS. Studuji obor řízení letového provozu na Univerzitě obrany a rád bych tato data použil ve své diplomové práci ve kterém řeším využití bezpilotních systémů pro civilní i vojenské účely. Pokud existují data i v tabulkové podobě, byl bych velmi rád za jejich poskytnutí, jelikož ve výroční zprávě z roku 2017 jsou data ve formě grafu, kde jsou některé hodnoty nečitelné z důvodu komprese obrázku.

Odpověď

Požadovaná informace v příloze.

příloha dotaz 12.5.2019.zipÚřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“), jakožto povinnému subjektu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), byla dne 10. 6. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podaná L.O. (dále jen „žadatel“).

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 výše citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci)

Žádáme o informaci, zda někdo a pokud ano, pak kdo žádal ÚCL, případně Letecký stavební úřad, o informace, které se týkaly ochranných pásem leteckých koridorů heliportu HEMS FN Brno-Bohunice, konkrétně toho, který je umístěn na pozemku p.č. 1681/24 k.ú. Starý Lískovec a ochranného pásma leteckého koridoru Letiště Brno-Tuřany zřízeného OOP č.j. 7906-13-701 v roce 2015 v období od 1.5.2015 do 1.2.2018.

Odpověď

V souvislosti s Vaší žádostí o poskytnutí informace Vám sděluji, že Úřad pro civilní letectví neeviduje za období 1. 5. 2015 až 1. 2. 2018 žádost o informaci, která by byla Úřadu zaslána a týkala se ochranných pásem leteckých koridorů heliportu HEMS FN Brno-Bohunice, konkrétně toho, který je umístěn na pozemku p.č. 1681/24, k.ú. Starý Lískovec, a ochranného pásma leteckého koridoru Letiště Brno-Tuřany zřízeného v roce 2015.ÚCL obdržel 13. 6. 2019 žádost pana Č. K. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Poskytnutí informace, zda Ministerstvo dopravy ÚCL již doručilo rozhodnutí o odvolání ve věci správního řízení s provozovatelem Skutečský aeroklub s.r.o. o incidentu s upadlou vrtulí u VIVATA, pokud rozhodnutí  ÚCL bylo doručeno, jeho výsledek.

Odpověď:

Rozhodnutí ve věci se podle ustanovení § 72 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje účastníkům řízení doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou nebo ústním vyhlášením. Takovým účastníkem ovšem není ÚCL. Věc by byla ÚCL vrácena v případě postupu Ministerstva dopravy jakožto odvolacího správního orgánu podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu, tedy pokud by toto dospělo k závěru o rozporu napadeného rozhodnutí s právními předpisy nebo jeho nesprávnosti, a pro tento důvod napadené rozhodnutí nebo jeho část zrušilo a věc ÚCL vrátilo k novému projednání. K tomu ÚCL sděluje, že postup podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu nebyl dosud uplatněn. S žádostí o informace týkající se postupu Ministerstva dopravy, jím vydávaných rozhodnutí a jejich obsahu doporučujeme obrátit se přímo na něj.


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“), jakožto povinnému subjektu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), byla dne 10. 6. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podaná L.O. (dále jen „žadatel“).

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 výše citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci)

Žádáme o informaci, zda někdo a pokud ano, pak kdo žádal ÚCL, případně Letecký stavební úřad, o informace, které se týkaly ochranných pásem leteckých koridorů heliportu HEMS FN Brno-Bohunice, konkrétně toho, který je umístěn na pozemku p.č. 1681/24 k.ú. Starý Lískovec a ochranného pásma leteckého koridoru Letiště Brno-Tuřany zřízeného OOP č.j. 7906-13-701 v roce 2015 v období od 1.5.2015 do 1.2.2018.

Odpověď

V souvislosti s Vaší žádostí o poskytnutí informace Vám sděluji, že Úřad pro civilní letectví neeviduje za období 1. 5. 2015 až 1. 2. 2018 žádost o informaci, která by byla Úřadu zaslána a týkala se ochranných pásem leteckých koridorů heliportu HEMS FN Brno-Bohunice, konkrétně toho, který je umístěn na pozemku p.č. 1681/24, k.ú. Starý Lískovec, a ochranného pásma leteckého koridoru Letiště Brno-Tuřany zřízeného v roce 2015.ÚCL obdržel 13. 6. 2019 žádost pana Č. K. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Poskytnutí informace, zda Ministerstvo dopravy ÚCL již doručilo rozhodnutí o odvolání ve věci správního řízení s provozovatelem Skutečský aeroklub s.r.o. o incidentu s upadlou vrtulí u VIVATA, pokud rozhodnutí  ÚCL bylo doručeno, jeho výsledek.

Odpověď:

Rozhodnutí ve věci se podle ustanovení § 72 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje účastníkům řízení doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou nebo ústním vyhlášením. Takovým účastníkem ovšem není ÚCL. Věc by byla ÚCL vrácena v případě postupu Ministerstva dopravy jakožto odvolacího správního orgánu podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu, tedy pokud by toto dospělo k závěru o rozporu napadeného rozhodnutí s právními předpisy nebo jeho nesprávnosti, a pro tento důvod napadené rozhodnutí nebo jeho část zrušilo a věc ÚCL vrátilo k novému projednání. K tomu ÚCL sděluje, že postup podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu nebyl dosud uplatněn. S žádostí o informace týkající se postupu Ministerstva dopravy, jím vydávaných rozhodnutí a jejich obsahu doporučujeme obrátit se přímo na něj.Úřadu pro civilní letectví  (dále jen „Úřad“), jakožto povinnému subjektu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), byla dne 26. 6. 2019 doručena žádost o poskytnutí informace podaná M. S. (dále jen „žadatel“).

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 výše citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci):

1) Výpis udělených pokut za porušení doplňku X leteckého předpisu L2 – pravidla létání při létání s multirotorem (dronem) za celou dobu jejich evidence, resp. existence doplňku X – datum prohřešku, datum udělení pokuty, popis prohřešku a sankce (výše pokuty), zároveň pokud ÚCL eviduje i další údaje, které může poskytnout a údaje o prohřešcích, které jsou momentálně v řešení v souvislosti s multirotory a doplňkem X,

2) Podniká ÚCL aktivní kroky k odhalování porušování doplňku X, s následným ztotožněním potencionálního viníka a zahájení správního řízení? Aktivními kroky se rozumí zejména prohledávání internetu, webových stránek, diskusních fór, sociálních sítí a dalších komunikačních platforem za účelem nalezení foto či video materiálů u kterých je zřejmé, že jejich vznikem mohlo dojít k porušení dříve uvedených předpisů.

Odpověď:

V návaznosti na dotaz č. 1 – žádost o výpis udělených pokut za porušení doplňku X leteckého předpisu L2 – pravidla létání při létání s multirotorem (dronem) Vás odkazujeme na naše webové stránky: https://www.caa.cz/urad/poskytnute-informace, konkrétně na odpověď na žádost o informaci ze dne 28. 3. 2019, kde je seznam přestupkových řízení k dispozici. Od 28. 3. 2019 byla zahájena dvě nová správní řízení, viz níže.

St. příslušnostSkutková podstataDatum zahájení přestupkuDatum udělení pokuty /vyhotoveníPokutaPoznámky 
USALKP1 – Pražský hrad31.01.201907.05.201910000,00v řízení, letadlo na ÚCL
Malajsie LKP1 – Pražský hrad13.12.201807.05.201910000,00v řízení, letadlo na ÚCL

K dotazu č. 2 – zda ÚCL podniká aktivní kroky k odhalování porušování doplňku X, s následným ztotožněním potencionálního viníka a zahájení správního řízení, sdělujeme následující: K aktivnímu monitoringu, jak jej ve svém dotazu popisujete, tzn. systematického aktivního prohlížení webových fór a publikovaných informací a dat není z kapacitních důvodů ÚCL schopen a tuto činnost nezajišťuje. ÚCL monitoruje provoz schválených subjektů, zejména pak v oblasti provozu nad rámec standardních provozních omezení tam, kde je regulačním rámcem prakticky umožněn. V případě, že ÚCL získá informace o jakémkoliv provozu bezpilotních letadel, který by mohl být potenciálně v rozporu s platnými předpisy a postupy, a to buď vlastní kontrolní činností, nebo formou podnětů nebo podání, snaží se ÚCL, s využitím dostupných zdrojů, posoudit skutečnosti daného konkrétního případu, míru rizika a naplnění možného porušení zákonných nebo předpisových požadavků a případně získat důkazy k následnému možnému zahájení sankčního řízení. Je však třeba dodat, že sankční řízení je pouze jednou formou, jak lze prakticky řešit provoz bezpilotních letadel mimo platná pravidla. ÚCL je v aktivním kontaktu s dalšími institucemi státní správy a subjekty činnými v oblasti regulace a provozu bezpilotních letadel a snaží se aktivně vystupovat formou publikace a předávání informací o provozování v souladu s pravidly a možném riziku a postihu, pakliže k tomu nedojde.ÚCL obdržel dne 24. 6. 2019 žádost od Spolku přátel Olšových Vrat o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno ve zkrácené verzi):

Žádáme Vás o:   
– rozhodnutí o povolení provozovat letiště (§ 27 zákona č. 49/1997 Sb),
– rozhodnutí o stanovení druhu letiště (§ 25 zákona č. 49/1997 Sb.),
– osvědčení způsobilosti letiště (§ 34a zákona č. 49/1997 Sb.).

Odpověď:

Požadované informace v příloze.

příloha dotaz 24-06-2019


ÚCL obdržel dne 29. 7. 2019 žádost od Brno Airport, a.s., o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz 

(uveřejněno v doslovné citaci)

K jakému účelu je zkolaudována stavba Skladu S.L.Z Objekt SO 02 nacházející se na pozemku parc. č. 2276 v k.ú. Tuřany, v obci Brno, stavba je ve vlastnictví HERBST AERO a.s., IČ 44013086, se sídlem Karkulínova 818/27, Tuřany, 620 00 Brno? Zejména zda mají tuto stavbu povolenu užívat pro pravidelnou údržbu letadel, opravy leteckých přístrojů, zástavby avioniky, které v předmětné  stavbě prokazatelně provádějí  a inzerují je i na svých webových stránkách?

A dále, zda je předmětná stavba zkolaudována pro užívání dvoumotorovými letadly, například L200 Morava?

Odpověď:

Úřad, jenž je speciálním stavebním úřadem pro letecké stavby, povolil kolaudačním rozhodnutím užívání stavby SO 02 – Sklad S.L.Z pro účely uskladnění a provozu malých jednomotorových letadel. Užívání stavby pro jiné účely jako údržba, opravy, zástavby či jiné úpravy letadel, ani pro užívání dvoumotorovými letadly, kolaudačním rozhodnutím vydaným Úřadem nebylo povoleno.


ÚCL obdržel dne 3. 9. 2019 žádost od GEODÉZIE-TOPOS a.s., o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz

(uveřejněno v doslovné citaci)

1) Jaké subjekty v České republice disponují podle informací Úřadu pro civilní letectví oprávněním k ověřování nebo zkoušení leteckých pozemních zařízení, zejména světel na letištích?

2) Jaké subjekty v České republice disponují či používají podle informací Úřadu pro civilní letectví drony pro ověřování nebo zkoušení leteckých pozemních zařízení, zejména světel na letištích?

3) Vede Úřad pro civilní letectví v současné době správní či jiné řízení, jehož předmětem či výsledkem může být získání, udělení nebo rozšíření oprávnění ke zkoušení leteckých pozemních zařízení, zejména světel na letištích, a to například i s využitím dronů? S jakými subjekty jsou vedena taková řízení a v jaké fázi se daná řízení nacházejí?

Odpověď:

Dotaz č. 1

Úřad v zájmu transparentnosti svých aktivit zveřejňuje všechna udělená oprávnění k činnostem realizovaným leteckými pozemními zařízeními (dále jen „LPZ“) ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, na svých webových stránkách viz https://www.caa.cz/wp-content/uploads/2019/07/Seznam-oprávněných-firem-k-160819.pdf. Jsou zde uvedeny základní údaje o oprávněných subjektech a činnostech, ke kterým jsou oprávněny. Pro uvedené činnosti to jsou:
ŘLP ČR, s.p., /OLO (č. L-P4-4/2)
ČVUT v Praze (č. L-P4-5/0)
EZÚ, s.p. (č. L-P4-6/0)
TECHNISERV, spol. s r.o. (č. L-P4-6/0)
GEODÉZIE – TOPOS a.s. (č. L-P4-8/0)

Dotaz č. 2

Použití konkrétního způsobu provedení zkoušení jakéhokoliv LPZ je uváděno v postupech daného subjektu (zkušebny). Používat drony pro tyto činnosti tak může kdokoliv z výše uvedených, pokud si použití dronu zapracuje do svých postupů a je držitelem potřebných povolení k provozování bezpilotních letadel.

Dotaz č. 3

Úřad v současné době nevede žádné správní či jiné řízení, jehož předmětem či výsledkem může být získání, udělení nebo rozšíření oprávnění ke zkoušení leteckých pozemních zařízení, zejména světel na letištích, a to například i s využitím dronů.


ÚCL obdržel dne 19. 9. 2019 žádost od Doucha Šikola advokáti, s.r.o. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci)

1) zda byla Úřadem pro civilní letectví věc č.j. 189/2016-220-LPR/4  nově projednána a zda bylo ve věci vydáno nové rozhodnutí, 

2) v případě, že ve věci nebylo vydáno Úřadem pro civilní letectví nové rozhodnutí, v jaké fázi projednání se věc nachází,

3) v případě, že bylo Úřadem pro civilní letectví vydáno nové rozhodnutí, žádáme o jeho poskytnutí.

Odpověď:

V uvedené věci bylo vydáno stavební povolení. Uvedený dokument je zasílán v příloze.
Příloha