Poskytnuté informace za rok 2013

ÚCL obdržel dne 15. 1. 2013 žádost společnosti JUMP-TANDEM s.r.o. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o zaslání Metodického pokynu ministra dopravy ČR ze dne 2.4.2012 vedený pod č.j. 4/2012-910-LET2, kterým bylo odůvodněno rozhodnutí ve věci žádosti  žadatele o povolení provozovat letiště Prostějov ze dne 21.12.2012 č.j. 7826-12-701.

Odpověď ÚCL:

Požadovaný dokument byl zaslán, viz příloha.

Pokyn ministra dopravy stran provozování letišť


ÚCL obdržel dne 4. 1. 2013 žádost paní V.B. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.


Dotaz:

Žádost o poskytnutí vyjádření, které učinil dne 17. 12. 2012 JUMP tandem s.r.o. a MO ve věci žádosti o povolení provozovat letiště Prostějov č.j. 782-12-701.


Odpověď ÚCL:

Dne 17. 12. 2012 zástupci výše zmíněných subjektů využili své právo účastníka řízení nahlédnout do spisu dle ustanovení § 38 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu. Byl s nimi řádně sepsán protokol o nahlížení do spisu a následně přiložen do celé složky. Žádné jiné vyjádření výše zmínění účastníci neučinili.


ÚCL obdržel dne 10. 1. 2013 žádost společnosti JUMP-TANDEM s.r.o. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.


Dotaz:

a) informace, zda do dne podání této žádosti existuje rozhodnutí nadepsaného povinného subjektu o zrušení povolení provozovat letiště a pokud ano, o které letiště se jednalo a co bylo důvodem zrušení povolení. Zároveň žadatel žádá o poskytnutí (anonymizovaných) pravomocných rozhodnutí o zrušení povolení provozovat letiště

b) platné povolení k provozování letiště Prostějov občanského sdružení Aeroklub Josefa Františka Prostějov o.s. včetně provozní specifikace.


Odpověď ÚCL:

Požadované kopie byly zaslány.


ÚCL obdržel dne 10.2.2013 žádost pana V.K. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

a)   Kdo je zřizovatelem vašeho subjektu?

b)   Jaké všechny www stránky váš subjekt provozuje/spravuje (kompletní seznam v případě, že je více domén)?

c)   Jakých subjektů je váš subjekt zřizovatelem/majitelem (kompletní seznam)?

d)   Rozpočet vašeho subjektu pro rok 2012, a to:

–    zdroje ze státního rozpočtu (vlastní i ostatní kapitoly)

–    zdroje z grantů, dotací, rozvojových programů, fondů EHP/Norsko apod., a to i když jdou mimo vlastní rozpočet vašeho subjektu

–    vlastní zdroje

–    výše rezervního fondu, je-li zřízen

–    nároky nespotřebovaných výdajů

e)   Pracovníci:

–    počet celkem

–    počet plných úvazků dohromady (včetně sečtení i případných částečných úvazků, DPP a DPČ)

f)    Mzdy za rok 2012, pokud nejsou k disposici, za rok 2011:

–    celkový objem mzdových prostředků

–    odvody na sociální pojištění

–    odvody na zdravotní pojištění

–    DPZČ

–    čisté vyplacené mzdové prostředky

g)   Jaké byly investiční a neinvestiční výdaje vašeho subjektu v roce 2012


Odpověď ÚCL:

a)   Informaci naleznete na webových stránkách ÚCL zde

b)   Informaci naleznete na webových stránkách ÚCL zde, dále ÚCL provozuje doménu Doletíš.cz

c)   ÚCL není zřizovatelem dalších subjektů

d)   ÚCL v roce 2012 hospodařil s upraveným rozpočtem ve výši 182 115 000 Kč, ze kterého byly ještě následně vázány prostředky v celkové výši 26 435 000 Kč. Dále disponuje ÚCL zvláštním účtem zřízeným ze zákona pro výnosy z činností ÚCL vykonávaných pro Evropskou agenturu pro bezpečnost letectví – příjmy na tomto účtu činily v roce 2012 celkem 3 866 895,56 Kč, z toho částka ve výši 1 542 270,41 Kč byla převedena na příjmový účet, ostatní prostředky byly využity ÚCL v souladu se zákonem. Výše rezervního fondu je 0 Kč, nároky nespotřebovaných výdajů k 31.12.2012 činily 10 916 762 Kč

e)   Ke dni 31.12.2012 bylo na ÚCL celkem 159 zaměstnanců. Přepočtený stav činil 151 zaměstnanců a celkem jsme v loňském roce zaměstnali 16 zaměstnanců na DPP nebo DPČ

f)    Celkový objem mzdových prostředků z rozpočtu ÚCL v roce 2012 činil 69 843 000 Kč (včetně prostředků na ostatní platby za provedenou práci – DPP a DPČ). ÚCL odvedl za rok 2012 jako zaměstnavatel celkem 17 457 805 Kč na sociálním pojištění a 6 284 973 Kč na zdravotním pojištění. Daň z příjmu ze závislé činnosti činila 9 641 153 Kč a čistá mzda činila celkem 52 518 550 Kč (včetně DPP a DPČ)

g)   Investiční výdaje ÚCL činily v roce 2012 – 4 345 537 Kč, neinvestiční výdaje – 146 736 203 Kč.


ÚCL obdržel dne 14.2.2013 žádost paní H.K. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o zpřístupnění následujících informací:

1) Kompletní odsouhlasenou dokumentaci od provozovatele Letiště Brno-Tuřany, a.s., která byla Úřadu pro civilní letectví doručena dne 21.6.2011 a 15.8.2012. Jedná se o dokumentaci, která je uvedena ve Veřejné vyhlášce – Návrhu opatření obecné povahy – Článek II. Odůvodnění (Spis zn.: 11/730/0078/LKTB/02/13)

2) Stanovisko provozovatele letecké stavby uvedené ve Veřejné vyhlášce – Návrhu opatření obecné povahy – Článek II. Odůvodnění (Spis zn.: 11/730/0078/LKTB/02/13), pokud není součástí výše uvedené dokumentace

Odpověď ÚCL:

Požadovaná dokumentace byla zaslána na médiu dodaném tazatelkou.


ÚCL obdržel dne 17.2.2013 žádost paní V.B. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o kopii podnětu podaného dne 23.1.2013 ze strany VUSS Brno zast. Ing. Valchářem ve věci zrušení povolení provozování Letiště Prostějov.


Odpověď ÚCL:

Požadovaná kopie byla zaslána.


ÚCL obdržel dne 6. 3. 2013 žádost paní H.K. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost se týká Návrhu opatření obecné povahy, kterým mají být ustanovena ochranná pásma letiště Tuřany (Spis zn. 11/730/0078/LKTB/02/13). Žádost o zpřístupnění následujících informací:

 1. sdělení, které všechny listiny výše uvedený spis obsahuje
 2. kopie všech listin výše uvedeného spisu

Odpověď ÚCL:

Požadovaná dokumentace byla zaslána na médiu dodaném tazatelkou.


ÚCL obdržel dne 25. 3. 2013 žádost paní H.K. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost se týká Návrhu opatření obecné povahy, kterým mají být ustanovena ochranná pásma letiště Tuřany (Spis zn. 11/730/0078/LKTB/02/13). Žádost o zpřístupnění následujících informací:

1) seznam všech subjektů (fyzických osob, právnických osob a dotčených orgánů státní samosprávy), od kterých ÚCL obdržel vyjádření, připomínky či námitky k výše uvedenému návrhu

2) kopie všech vyjádření, stanovisek, připomínek a námitek, které byly úřadu k návrhu doručeny

Odpověď ÚCL:

Požadovaná dokumentace byla zaslána na médiu dodaném tazatelkou.


ÚCL obdržel dne 14.5.2013 žádost pana M.H. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

a) přehled všech smluv uzavřených povinným subjektem od 1. ledna 2013 do 30. dubna 2013


b) elektronickou podobu prvních deseti smluv, uzavřených v období 1. ledna 2013 do 30. dubna 2013, které nejsou pracovní smlouvou nebo jinou dohodou o výkonu závislé činnosti.

Odpověď ÚCL:

a)      přehled všech smluv uzavřených od 1. ledna 2013 do 30. dubna 2013:

Poř. č.Název dodavatelePředmět smlouvy
1Time Air s.r.o.Dohoda o hrazení nákladů
2Letiště Brno a.s.Smlouva o poskytnutí odbavovacích služeb
3English Link s.r.o.Smlouva o výuce AJ – Blok 1
4English Link s.r.o.Smlouva o výuce AJ – Blok 2
5Institut jazykového vzdělávání, s.r.o.Smlouva o výuce AJ – Blok 3
6Albion-jazyková a vzdělávací agentura, spol. s.r.o.Smlouva o výuce AJ – Blok 4
7Albion-jazyková a vzdělávací agentura, spol. s r.o.Smlouva o výuce AJ – Blok 5
8English Link s.r.o.Smlouva o výuce AJ – Blok 6
9Sultanate of Oman, Public Authority for Civil AviationMemorandum of understanding
10Letiště Praha, a.s.Smlouva o poskytování služeb v oblasti požární ochrany

b)      elektronická podoba smluv v textovém editoru 1, 2, 9 a 10 zaslána

Smlouvy č. 3-8 jsou zveřejněné na elektronickém tržišti www.tendermarket.cz pod č. T004/13V/00003557.ÚCL obdržel dne 25. 6. 2013 žádost pana L.F. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.


ÚCL žádosti z části vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o poskytnutí informace ve vztahu k problematice dopadů a vlivů provozu veřejného vnitrostátního letiště Hranice, ICAO kód LKHN (dále jen „letiště“):

 1. Zda jsou kolem letiště (§2 odst. 7 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákona“) zřízena ochranná pásma ve smyslu § 37 a násl. zákona, zvláště ochranná pásma hluková dle § 37 odst. 3 písm. f) zákona.
 2. Pokud jsou ochranná hluková pásma letiště zřízena, na základě jaké listiny (např. opatřením obecné povahy Úřadu pro civilní letectví dle §37 odst. 1 zákona či jiným – např. předchozím územním rozhodnutím orgánu územního plánování) a jaké stanovisko k tomuto zaujal při projednání úřad územního plánování.
 3. Pokud jsou tato ochranná hluková pásma letiště zřízena, jakým způsobem je prováděna kontrola jejich dodržování.
 4. Pokud nejsou ochranná hluková pásma letiště zřízena, jakým jiným způsobem je ze strany veřejné správy řešena ochrana obyvatelstva zvláště místní části Hranice 4 – Drahotuše před hlukem provozu souvisejícím s letištěm a naplněna tak ustanovení § 30 – 34 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 88/2004 Sb.
 5. Jaké kroky činí příslušné orgány veřejné správy ve věci řešení ochrany občanů před hlukem zvláště za situace, kdy letadla (§2 odst. 2 zákona o civilním letectví) a jiné létající aparáty (nejen z letiště, ale oblastí prolétávající) přelétávají nízkými průlety nad zastavěnými oblastmi místní části Hranice 4 – Drahotuše, a lze mít pochybnost o dodržování minimální výšky VFR letů 300 m nad hustě zastavěným místem (města, vesnice a jiná obydlená místa) dle Předpisu ZL-1, Hlava 4. Podmínky letů ve vzdušném prostoru ČR, bod 4.3 Letecké amatérské asociace ČR nebo dle Předpisu L-2 Ministerstva dopravy, Hlava 4. Pravidla pro let za viditelnosti, bod 4.6 písm. a), uveřejněného pod č.j. 25344/99-220 dle ustanovení § 102 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších doplňků.

Odpověď ÚCL:

K bodům 1, 2 a 3: pro všechny tři body platí, že ochranná pásma nejsou zřízena.


K bodu 4 a 5: tato část žádosti byla ÚCL odložena, nespadá do kompetencí ÚCL.


Co se týká pochybnosti o dodržování minimální letové výšky VFR letů, tento podnět byl předán k vyřízení na Sekci letovou a provozní ÚCL.ÚCL obdržel dne 7. 8. 2013 žádost od Obce Dolany o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti z části vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

1.    Byl podán návrh na vydání opatření obecné povahy ke zřízení ochranného hlukového pásma pro Letiště Vodochody?
2.    Pokud ano, v jaké fázi se nyní nachází projednání návrhu?
3.    V případě, že byl návrh podán, žádáme o poskytnutí kopie tohoto návrhu včetně všech jeho příloh


Odpověď ÚCL:

K bodům ad 1) a ad 2)

Návrh na vydání opatření obecné povahy (OOP) ke zřízení ochranného hlukového pásma pro Letiště Vodochody byl podán a v současné době probíhá příprava návrhu opatření obecné povahy. Vaše obec bude zahrnuta mezi obce, kterým bude takový návrh OOP po dokončení doručen veřejnou vyhláškou.

K bodu ad 3)

V bodě 3 žádosti Úřad shledal, že jsou tu zákonné důvody pro neposkytnutí požadované informace. Dokument „Návrh ochranného hlukového pásma pro stávající infrastrukturu letiště“ pro letiště Vodochody požívá ochranu podle zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském. Úřadu pro civilní letectví tak nezbylo nic jiného, než žádost o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v tomto bodě odmítnout, a to z důvodu ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského (viz ustanovení § 11 odst. 2 písm. c) zákona).

V souladu s ustanovením § 15 odst. 2 Úřad uvádí, že zhotovitelem předmětného návrhu je společnost EKOLA group, spol. s r.o., Mistrovská 4, 108 00 Praha 10 a objednatelem společnost Letiště Vodochody a.s., U Letiště 374, Dolínek, 250 70 Odolena Voda.


ÚCL obdržel dne 27. 8. 2013 žádost paní A.J. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti z části vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Dotazy se týkají provozu pardubického letiště:

 1. Jedná-li se v případě výcviku pilotů vrtulníků o civilní lety, kdo má nad nimi dohled, aby se dodržovalo to, co se dodržovat má? A kdo za jejich aktivity zodpovídá?
 2. Jak a jak dlouho se uchovávají záznamy z radarů o provozu na letišti v Pardubicích?
 3. Kdo může dohlížet nad plněním podmínek ÚR pro pardubické letiště?
 4. Dostávají piloti na pardubickém letišti nějaké omezující pokyny ohledně způsobu letu? Kdo kontroluje plnění těchto pokynů a jak?
 5. Je zpracována bezpečnostní studie s ohledem na způsob současného využití pardubického letiště?
 6. Kdo je nadřazen Vašemu úřadu – pro případ, že bych nebyla spokojena se způsobem řešení stížností? Ministerstvo dopravy?


Odpověď ÚCL:

Ad1) V uvedeném případě výcviku pilotů vrtulníků se nejedná o civilní lety.


Ad2) V souladu s ustanovením leteckých předpisů se záznamy musí uchovávat po dobu nejméně 30 dnů.


Ad3) Podle ust. §43 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vykonává působnost ve věcech vojenských letišť Ministerstvo obrany.


Ad4) Informace o letišti Pardubice a aplikované postupy, včetně pravidel pro místní provoz, jsou publikovány v letecké informační příručce (AIP – viz http://lis.rlp.cz/ais_data/www_main_control/frm_cz_aip.htm ). Kontrolu plnění provádí příslušné orgány státní správy (Úřad pro civilní letectví a Ministerstvo obrany) podle příslušných kompetencí a to způsobem, který je v souladu s ustanoveními platných právních předpisů.


Ad5) Úřad pro civilní letectví nemá informace, že by byla zpracována bezpečnostní studie týkající se způsobu současného využití letiště Pardubice.


Ad6) Podle ust. §3 odst. 1) zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je Úřad pro civilní letectví podřízen Ministerstvu dopravy.


ÚCL obdržel dne 21. 8. 2013 žádost od pana L.F. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o informace ve vztahu ke zřízení ochranných pásem veřejného vnitrostátního letiště Hranice, ICAO kód LKHN (dále jen „letiště“):

 1. Zda Úřad pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) hodlá naplnit ustanovení § 37 a násl. zákona, zvláště ochranná pásma hluková dle § 37 odst. 3 písm. f) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví (dále jen „zákona“)
 2. Pokud má Úřad v úmyslu literu zákona naplnit, pak v jakém časovém horizontu lze vyhlášení ochranných pásem očekávat
 3. Pokud již Úřad vyhlášení ochranných pásem letiště připravuje, pak jaké úkony již v dané věci učinil a v jaké fázi se tato případná příprava nachází
 4. Zda Úřad v rámci případné přípravy vyhlášení ochranných pásem spolupracuje s příslušným úřadem územního plánování a zřízení ochranného pásma opatřením obecné povahy bylo s tímto již projednáno,
 5. Pokud Úřad již s příslušným úřadem územního plánování spolupracuje, jaké je v dané věci stanovisko úřadu územního plánování.

Odpověď ÚCL:


ad1)
Ano, ÚCL hodlá naplnit ustanovení § 37 a násl. zákona o civilním letectví ve věci zřízení ochranných pásem letiště Hranice. Ochranná pásma hluková se s přihlédnutím k ustanovení § 31 odst. 2 a odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovat nebudou.


ad2)
Zřízení ochranných pásem letiště Hranice se předpokládá do konce roku 2013.


ad3)
V současnosti se připravuje návrh opatření obecné povahy, kterým jsou ochranná pásma zřizována.


ad4)
Ne, Úřad při přípravě zřízení ochranných pásem s příslušnými orgány územního plánování nespolupracuje a zřízení ochranných pásem s nimi nebylo projednáno.


ad5)
viz odpověď na dotaz č. 4


Pro informaci dodáváme, že dle ust. §172 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), bude návrh opatření obecné povahy doručen veřejnou vyhláškou a lze k němu dle odst. 4 výše uvedeného §172 podat písemné připomínky.


ÚCL obdržel dne 18. 9. 2013 žádost od obce Nová Ves o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.


Dotaz:

Žádost o zaslání výpisu letištních pozemků pro letiště LKLN Plzeň Líně.


Odpověď ÚCL:

Požadovaný výpis byl žadateli zaslán, viz příloha.

PASPORT 2010 – PARCELY – PLZEŇ_LÍNĚ


ÚCL obdržel dne 9. 9. 2013 žádost pana L.P. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.


Dotaz:

Žádost o zaslání dokumentů požadovaných v § 9 vyhlášky MDS č. 108/19997 Sb., v platném znění, na základě kterých by veřejné vnitrostátní letiště Vlašim mělo existovat a vztahují se k pozemkům, které žadatel vlastní.


Odpověď ÚCL:

Uvedený § 9 vyhlášky MDS č. 108/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovuje podrobnosti o obsahu žádosti ke stanovení druhu letiště a je vztažen k ust. §25 odst. 3 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o civilním letectví, které se týká žádosti dle odst. 1 výše uvedeného §25. Podle §25 odst. 1 zákona o civilním letectví o stanovení druhu letiště a jeho změně rozhoduje Úřad na základě žádosti provozovatele letiště.
V této souvislosti podáváme informaci, že Úřad pro civilní letectví v uvedené kauze obdržel žádost o povolení provozovat letiště Vlašim podle ust. §30 zákona o civilním letectví, avšak tato žádost ve vztahu k pozemkům, kterými je žadatel vlastník a které byly uvedeny v příloze žádosti o informaci, nebyla doložena dokladem dle odst. 2 písm. c) výše uvedeného § 30 zákona o civilním letectví. Z tohoto důvodu tak nebylo žádosti o povolení provozovat letiště Vlašim vyhověno a řízení bylo usnesením zastaveno. V následném odvolacím řízení bylo Ministerstvem dopravy napadené usnesení zrušeno a věc byla Úřadu pro civilní letectví vrácena k novému projednání a rozhodnutí.


Vzhledem ke skutečnosti, že v návaznosti na výše uvedené informace doposud nebyly naplněny požadavky ust. § 25 odst. 1 a 3 zákona o civilním letectví, nejsou naplněny ani podmínky ust. §9 vyhlášky č. 108/1997 Sb. Z uvedeného důvodu sdělujeme, že Úřad pro civilní letectví zmíněné doklady žadatele neobdržel.


V této souvislosti doplňujeme, že existenci letiště obecně nelze dovozovat z ustanovení uvedeného §9 vyhlášky č. 108/1997 Sb.


ÚCL obdržel dne 8. 10. 2013 žádost od paní A.K. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.


ÚCL žádosti z části vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

1)      Jaký mailserver používá Váš povinný subjekt k ukládání a k organizaci emailové komunikace?

2)      Jaký produkt používá Váš povinný subjekt k zajištění antivirové a antispamové ochrany mailserveru? Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období?

3)      Jaký počet emailových schránek povinný subjekt užívá?

4)      Jaký počet koncových stanic povinný subjekt užívá? Jaký produkt používá povinný subjekt k zajištění antivirové a antispamové ochrany jednotlivých koncových stanic? Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období?

5)      Jaký produkt používá Váš povinný subjekt k zajištění antivirové a antispamové ochrany serverů? Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období?

6)      Jaký produkt používá Váš povinný subjekt k zajištění správy a ochrany dat v smartphonech Vašeho subjektu? Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období?

7)      Jaký produkt používá Váš povinný subjekt k zajištění ochrany/šifrování dat v noteboocích Vašeho subjektu? Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období?

8)      Jaký produkt používá Váš povinný subjekt k zajištění archivace emailů? Uveďte na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období?

9)      Pokud Váš povinný subjekt nespravuje informační technologie pouze vlastními silami, a využívá outsourcingu, jaké činnosti v oblasti správy informačních technologií jsou zajištěny formou outsourcingu, dále uveďte poskytovatele služby a náklady na zajištění služby u jednotlivých poskytovatelů zvlášť.

10)    Využívá Váš povinný subjekt řešení dvoufaktorové autentizace pro přístup k aplikacím? Pokud ano, uveďte jaké řešení dvoufaktorové autentizace je povinným subjektem užíváno, dále uveďte, na jakou dobu má povinný subjekt zakoupeny licence tohoto produktu, v jakém počtu a za jakou cenu, a dále uveďte, k jakému datu tyto licence vyprší. Uveďte náklady na obnovení licencí na další následující časové období.

11)    Provádí Váš povinný subjekt periodické testy zranitelností perimetru? Pokud ano uveďte, kdy byl proveden poslední externí test zranitelností perimetru povinného subjektu, kdo tento test provedl, v jakém rozsahu (počet IP adres/aplikací) a jaké byla celkové náklady takového testu?


Odpověď ÚCL:

K bodům 1 – 9 zasíláme požadované informace:

1. MS Exchange

2. GFI Mail security, 3 roky, 250, 170tis., 5/2016, náklady na obnovení zatím nebyly řešeny.

3. 200

4. 230, Eset Nod 32 Business Edition, 3 roky, 265, 209tis., 3/2016 , Náklady na obnovení zatím nebyly řešeny

5. Používáme stejný produkt a stejnou licenci jako v bodě 4

6. Avast mobile security, McAfee Antivirus a Security, free

7. Checkpoint Security, neurčitou, 210, 113tis.

8. Avamar, Licence zakoupeny na dobu neurčitou včetně neomezeného počtu licencí. Cenu není možné stanovit, protože byla součástí nákupu HW a nebyla extra vyčíslena.

9. Spravujeme vlastními silami


K bodům 10 a 11 bylo vydáno Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti z bezpečnostních důvodů.


ÚCL obdržel dne 23. 10. 2013 žádost od pana V.P. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o kompletní dokumentaci k žádosti Města Vlašim o provozování letiště Vlašim, která je na posouzení na ÚCL.

Odpověď ÚCL:

Žadateli byly zaslány požadované kopie.


ÚCL obdržel dne 23. 10. 2013 žádost od pana S.F. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o zaslání kopie rozhodnutí ÚCL ve věci neposkytnutí asistence (let dne 17.6.2012 z Burgasu do Prahy) ve věci které žadatel podával svědeckou výpověď.

Odpověď ÚCL:

Žadateli byla zaslána požadovaná kopie.


ÚCL obdržel dne 13. 11. 2013 žádost od paní A.J. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o informaci, zda má HCA AOC pozastaveno, popř. na jak dlouhou dobu nebo úplně o AOC přišlo. V obou případech žadatelku zajímal datum zániku, popř. pozastavení a kdy toto rozhodnutí nabude právní účinnost.

Dále žadatelka doplnila žádost o dotaz, zda HCA požádala o nějakou konkrétní dobu odkladu.

Odpověď ÚCL:

Dne 8. 11. 2013 bylo vydáno rozhodnutí o pozastavení platnosti AOC společnosti HCA a ten samý den bylo datovou schránkou doručeno. Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci, společnost má 15 dnů na podání odvolání. Neudělá-li tak, nabude (i vzhledem k víkendu 23.-24. 11.) rozhodnutí právní moci v pondělí 25. 11. 2013. Pozastavení AOC je možné na dobu max. půl roku, poté AOC zaniká.


Společnost HCA požádala o dobu max. půl roku tj. do 30. 4. 2014.


ÚCL obdržel dne 25. 11. 2013 žádost od pana J.M. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.


ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o poskytnutí informací (kopií dokumentů) níže specifikovaných.

 1. Oprávnění k provozování letiště Mnichovo Hradiště, vydané 8.6.2010, č.j.17134-08-701.
 2. Oprávnění k provozování  letiště Mnichovo Hradiště,vydané 29.5.2012, č.j. 2984-12-701.
 3. Osvědčení, jímž oprávněný provozovatel letiště Mnichovo Hradiště dokládá ke dni 29.5.2012  právní vztah k pozemkům, které jsou součástí využívaných komponent tvořícím letiště Mnichovo Hradiště:

pozemek  p.č. 166/137,  k.ú. Podolí u Mnichova Hradiště, obec Mnichovo Hradiště,

pozemek  p.č. 261/90, k.ú. Hoškovice, obec Mnichovo Hradiště

pozemek  p.č. 261/92, k.ú. Hoškovice, obec Mnichovo Hradiště

 1. Platné provozní povolení pro provozování letiště Prostějov, včetně provozní specifikace.
 2. Kopie dopisu ředitele VUSS Brno, jímž sděluje nesouhlas s využíváním letiště Prostějov, který byl zaslán povinnému subjektu v září 2012.
 3. Výpis letištních pozemků tvořící letiště Prostějov.
 4. Platné provozní povolení pro provozování letiště Medlánky.
 5. Platné provozní povolení pro provozování letiště Mladá Boleslav.

Odpověď ÚCL:

Požadované dokumenty k bodu 1, 2, 3, 4, 5, 7 a 8 byly žadateli zaslány. K bodu číslo 6 byl žadatel informován, že požadované informace nalezne na webových stránkách ÚCL

(Evidence letišť).


ÚCL obdržel dne 5.12.2013 žádost od společnosti GO com a.s. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o kopie všech závazných stanovisek, které úřad vydal pro stavby čerpacích stanic v období od 1.1.2011-dosud.

Odpověď ÚCL:

Požadované kopie byly zaslány.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost