Poskytnuté informace za rok 2011

ÚCL obdržel dne 10.1.2011 žádost od společnosti Air Station s.r.o. (dále jen “žadatel”) o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
ÚCL žádosti na základě doplnění zčásti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

V průběhu roku 2010 došlo k odebrání provozní licence provozovatele vnitrostátního veřejného letiště, letiště Vlašim-LKVL. Držitelem provozního povolení-licence byl Aeroklub Vlašim, jemuž předsedal Ing. Zdeněk Čermák. Žadatel požádal o zaslání:

Na jakém základě byla provozní licence provozovateli odebrána? Žadatel žádá o zaslání veškeré korespondence týkající se odejmutí provozního povolení.

Kdo byl oznamovatel skutečnosti, že Aeroklub Vlašim-provozovatel letiště nesplňuje příslušná ustanovení ZCL, která jsou nutná k provozování letiště v ČR. Žádost o zaslání veškeré korespondence týkající se tohoto dotazu.

Je provozováno některé letiště na území ČR bez prokázání právního vztahu k letišti a pozemkům? Pokud ano, které letiště? Proč bylo takto rozhodnuto a co musí provozovatel splňovat?

Odpověď ÚCL:

Provozní licence byla odebrána na základě § 34 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, v rámci správního řízení. V příloze bylo zasláno rozhodnutí v právní moci. Skutečnosti, že letiště nesplňuje podmínky k provozování letiště, byly zjištěny Úřadem pro civilní letectví v rámci správního řízení uvedeného v bodě 1, na základě příslušných podkladů. V příloze zasláno předmětné rozhodnutí (viz bod 1).

Na území ČR není provozováno letiště bez prokázaného právního vztahu v souladu s platnou právní úpravou.


ÚCL obdržel dne 14.1.2011 žádost pana M.R. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Kde je možné sehnat AIRCRAFT MAINTENANCE ENGINEERS LOK BOOK.

Odpověď ÚCL:

Požadovaný dokument naleznete na www.ucl.cz – PERSONÁL – Způsobilosti leteckého personálu – technik údržby letadel – Seznam úkolů v údržbě pro prokázání praxe k vydání AML.


ÚCL obdržel dne 30.1.2011 žádost od společnosti Air Station s.r.o. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Společnost Letiště Příbram s.r.o., IČ: 27421821 je od roku 2006 provozovatelem vnitrostátního letiště Příbram LKPM.

 1. Jakým způsobem tento provozovatel dokládá právní vztah k letišti jako takovému a pozemkům pod letišti, což v souladu s platnou právní úpravou je nezbytné k provozování každého letiště v ČR? Žádost o doložení prokazujících dokumentů.
 2. Jakým způsobem doložila po 1.11.2009 společnost Letiště Příbram právní vztah k pozemkům pod letištěm a ke stavbě letiště nutných k provozování letiště dle platné právní úpravy ČR? Žádost o doložení prokazujících dokumentů.
 3. Má úřad ÚCL k dispozici jakýkoliv dokument z doby po 1.11.2009, který prokazuje, že provozovatel Letiště Příbram s.r.o. má upraven nájemní vztah s jednotlivými vlastníky pozemků pod letištěm? Žádost o doložení dokumentu, který prokazuje, s kterými vlastníky má provozovatel tento vztah uzavřen.
 4. Stavba letiště Příbram LKPM je stavbou, která je v majetku České republiky- Ministerstva obrany. Disponuje současný provozovatel souhlasem vlastníka letiště, aby uváděné letiště provozoval? Pokud ano, žádost o zaslání tohoto souhlasu.
 5. Je v současnosti v ČR provozováno jiné letiště za stejných či obdobných podmínek jako letiště Příbram-LKPM?To znamená bez jakéhokoliv právního vztahu k letišti jako takovému a pozemkům pod letištěm v zákonem stanovené majoritě. Pokud ano, žádost o sdělení jaké letiště a za jakých okolností je provozováno v rozporu s platnou právní úpravou.Na základě žádosti ÚCL o upřesnění otázky č. 5, co žadatel rozumí pojmy “stejné či obdobné podmínky jako letiště Příbram-LKPM”, žadatel upřesnil otázku takto:

Je v současnosti v ČR provozováno ještě jiné letiště za stejných či obdobných podmínek jako letiště Příbram-LKMP? To znamená bez prokázání právního vztahu k letišti a pozemkům pod letištěm, viz. otázka 1,2,3 a 4.

Odpověď ÚCL:
 1.  Nedokládá, tuto povinnost provozovateli letiště zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, neukládá.
 2.  Nedoložila, tuto povinnost provozovateli letiště zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, neukládá.
 3. ÚCL nemá takový dokument k dispozici, tuto povinnost provozovateli letiště zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, neukládá.
 4. V současnosti nedisponuje, jelikož vlastníka letiště lze identifikovat až po pravomocném ukončení soudního řízení ve věci vlastnictví zpevněných ploch na předmětném letišti.
 5. V ČR není provozováno jiné letiště za stejných či obdobných podmínek jako letiště Příbram – LKPM tak, jak žadatel tyto podmínky definoval v rámci upřesnění otázky.

ÚCL obdržel dne 1.2.2011 žádost pana I.T. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:
Co je vhodná plocha pro případné nouzové přistání v případě akrobatických cviků nad Černovickou terasou nebo poblíž středu Brna.

Odpověď ÚCL:
Provádění letecké akrobacie, provádění akrobatických obratů nebo jen jejich částí není zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen “letecký zákon”) zakázáno ani upraveno. V těchto případech však pro velitele letadla platí obecná povinnost zakotvená v ustanovení § 54 leteckého zákona, podle které je velitel letadla odpovědný za bezpečné provedení letu. Platí pro něj i další povinnosti uvedené v leteckém předpisu L2 – Pravidla létání. Jde zejména o povinnosti vyplývající z ustanovení:

a) 2.3.2, podle kterého je velitel letadla kromě jiného povinen určit náhradní postup pro případ, že nebude možné let dokončit tak, jak byl plánován,
b) 3.1, podle kterého se s letadlem nesmí zacházet nedbalým nebo neopatrným způsobem, který by ohrozil život nebo majetek druhých, a
c) 3.1.2, podle kterého se nesmí letět nad hustě zastavěnými místy ve výšce, která by v případě nouze neumožňovala přistání bez ohrožení osob nebo majetku na povrchu země.

Z výše uvedeného vyplývá i odpověď na dotaz ohledně toho, co je v případě provádění letecké akrobacie nad Brnem vhodnou plochou pro případné nouzové přistání. Za výběr takového místa pro nouzové přistání je odpovědný vždy velitel daného letadla, který vhodnou plochu musí zvolit s ohledem na konkrétní podmínky na zemi, druh letu, prováděný letový manévr, výšku letu, meteorologické podmínky apod.


ÚCL obdržel dne 18.3.2011 žádost advokátní kanceláře o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:
Na jakých pozemcích se nachází Letiště Dlouhá Lhota, okres Příbram?

Odpověď ÚCL:
Letiště Příbram se nachází na těchto pozemcích:

k.ú. Dlouhá Lhota u Dobříše 626392 (Dlouhá Lhota)
139/9, 143/14, 143/15, 143/16, 143/17, 143/18, 143/19, 143/20, 143/21, 143/22, 143/23, 143/24, 143/25, 143/26, 143/27, 143/28, 143/29, 143/30, 143/31, 143/32, 143/33, 143/34, 143/35, 143/36, 143/37, 143/38, 143/39, 143/40, 143/41, 143/42, 143/43, 134/14, 134/15, 134/16, 134/17, 134/18, 134/19, 138/10, 138/17, 138/18, 138/19, 138/20, 138/21, 138/22, 138/23, 138/24, 138/25, 138/26, 138/27, 138/28, 138/29, 191/3, 191/4, 191/5, 191/6, 235/7, 235/8, 801/5, 801/6, 801/7, 801/8, 801/9, 801/10

k.ú. Suchodol 759201 (Suchodol)
249/4, 314/5, 314/13, 314/15, 314/16, 314/17, 314/18, 314/19, 314/20, 314/21, 452/1, 452/2, 452/6, 452/73, 452/74, 452/75, 452/76, 452/77, 452/78, 452/79, 452/80, 452/81, 452/82, 452/83, 452/84, 452/86, 452/87, 452/88, 452/89, 452/90, 452/91, 452/92, 452/93, 452/94, 452/95, 452/96, 452/97, 452/98, 452/99, 452/100, 452/101, 452/102, 452/103, 452/104, 452/105, 452/106, 452/107, 452/108, 452/109, 452/110, 452/111, 452/112, 452/113, 452/114, 452/115, 452/116, 452/117, 452/118, 452/119, 452/120, 452/121, 452/122, 452/123, 452/124, 452/125, 452/126, 452/127, 452/128, 452/129, 452/130, 452/131, 452/132, 452/133, 452/134, 452/135, 452/136, 452/137, 452/138, 452/139, 452/140, 452/141, 452/142, 452/143, 452/144, 452/145, 452/146, 452/147, 452/148, 452/149, 452/150, 452/151, 452/152, 452/153, 452/154, 452/155, 452/156, 452/157, 452/158, 452/159, 452/160, 452/161, 452/162, 452/163, 452/164, 452/165, 452/166, 452/167, 452/168, 452/169, 452/170, 452/171, 452/172, 452/173, 452/174, 452/175, 452/176, 452/177, 452/178, 452/179, 452/180, 452/181, 452/182, 452/183, 452/184, 452/185, 452/186, 452/187, 452/188, 452/189, 452/190, 452/191, 452/192, 452/193, 452/194, 452/195, 452/196, 452/197, 452/198, 452/199, 452/200, 452/202, 452/203, 452/204, 452/205, 452/206, 452/207, 452/208, 452/209, 452/210, 452/211, 452/212, 452/213, 452/214, 452/215, 452/216, 452/217, 452/218, 452/219, 452/220, 452/221, 452/222, 452/223, 452/224, 452/225, 452/226, 452/227, 452/228, 452/230, 452/231, 452/232, 452/233, 452/234, 452/235, 452/236, 452/240, 452/237, 452/238, 452/239, 452/241, 452/242, 452/243, 452/244, 452/245, 452/246, 452/247, 452/248, 452/249, 452/250, 452/251, 452/252, 452/253, 452/254, 452/255, 452/256, 452/257, 452/258, 452/259, 452/260, 452/261, 452/262, 452/290, 565/3

k.ú. Drásov u Příbramě 632074 (Drásov)
452/12, 452/13, 452/14, 452/15, 452/16, 452/17, 452/18, 452/21, 452/22, 452/23, 452/29, 452/30, 452/31, 452/32, 452/33, 452/34, 452/35, 455/2, 455/3, 455/4, 455/5, 455/11, 455/14, 455/15, 455/16, 455/17, 455/18, 455/19, 455/20, 455/21, 455/22, 456/2, 456/13, 456/14, 456/15, 456/16, 456/17, 456/18, 460/3, 460/23, 460/24, 460/25, 460/26, 460/27, 460/28, 460/29, 460/30, 460/31, 460/32, 460/33, 460/34, 463/2, 463/3, 463/5, 463/6, 463/8, 463/9, 463/10, 463/11, 463/12, 463/13, 618/1, 618/8, 618/9, 619/2, 619/3, 620/3, st.121, st.122, st.123, st.222, st.224, st.240, st.243, st.267, 449/10, 449/11, 449/12, 452/2, 452/11, 452/19, 452/25, 452/26, 452/27, 452/28, 452/39, 455/1, 617/2, 617/4, 619/3, st.276, st.277, st.278


ÚCL obdržel dne 6.4.2011 žádost od společnosti Air Station s.r.o. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:
Proč jsou v evidenci letišť jako letištní pozemky, na kterých stojí Letiště Příbram, uvedeny pozemky, které neodpovídají zákonné definice letištního pozemku podle § 2 odst. 7 a 8 – (např. pozemky p.č. 463/5, 463/6, 463/8, 463/9, 463/10, 463/11, 463/12, 452/12, 452/13, 452/14, 452/19, 452/21, 452/27, 452/28, 452/31, 619/3 druh pozemku : orná půda , vedené jako zemědělský půdní fond.

Odpověď ÚCL:
Rozsah letištních pozemků a stanovení hranic letiště se řídí platnou Metodikou pro zápis letiště do evidence letišť zpracovanou Ministerstvem dopravy. Definice letištního pozemku se opírá o funkční využití území, nikoli o atributy, které upravují zápis předmětné nemovitosti do katastru nemovitostí. Tento postup je plně v souladu např. s ustanovením 11.1.3.3 (Ochranná pásma se zákazem staveb – Ochranné pásmo zájmového území) leteckého předpisu L14. Na základě dodatečné žádosti byla společnosti Air Station s.r.o. zaslána kopie Metodiky pro zápis letiště do evidence letišť.


ÚCL obdržel dne 1.4.2011 žádost pana J.H. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:
Žádost o  informaci, k jakým pozemkům společnost Letiště Příbram s.r.o., IČ: 274 21 821, se sídlem Drásov, Skalka 39, PSČ 261 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111452, stávající provozovatel Letiště Příbram (LKPM), doložila splnění požadavku dle ustanovení § 30 odst. 2 písm. c) (do 30.6.2008 ustanovení § 30 odst. 2 písm. d)) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění platných právních předpisů, když žádala o vydání současného a k dnešnímu dni platného povolení provozovat Letiště Příbram (LKPM).

Odpověď ÚCL:

Stávající provozovatel letiště Příbram doložil svoji žádost o povolení provozovat letiště v souladu s ustanovením § 30 odst. 2 písm. d) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů „dokladem, který osvědčuje, že žadatel je vlastníkem letiště nebo že má jiný právní vztah k letišti, a dokladem osvědčujícím souhlas vlastníka letiště s provozováním letiště, není-li vlastník současně provozovatelem letiště“, tedy nikoli právním vztahem k letištním pozemkům.

Na základě dodatečné žádosti byla žadateli odeslána kopie uvedeného dokumentu.


ÚCL obdržel dne 11.7.2011 žádost pana V.Č. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti z části vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o informaci ve věci letiště Letňany:

 • Zda byl zřizovatel cyklotrasy v období jejího provozování v letech 2007-2010 úřadem upozorněn na nesplnění dané podmínky, a pokud ano, tak kolikrát a kdy k tomu došlo
 • Zda je otázka oplocení letišť nyní povinností danou legislativou nebo se stále jedná pouze o doporučení ke zvýšení bezpečnosti provozu letišť
 • Ve vyhlášce je jako provozovatel letiště uvedena fa Gemini PORT a.s., Bratří Štefanů 102, 500 03 Hradec Králové, v evidenci letiště aktualizované ke dni 20.6.2011 je však uvedena fa PCA Traffic Control, s.r.o. Který údaj je správný?
Odpověď ÚCL:
 • Zřizovatel nebyl ze strany Úřadu pro civilní letectví upozorněn na nesplnění podmínky. Kontrolu plnění podmínek vykonává příslušný stavební úřad v rámci kolaudačního řízení. Povinnost kolaudace je uložena stavebníku.
 • Požadavky na zbudování oplocení upravuje předpis L-14.
 • Správně jsou oba údaje vzhledem ke změně v osobě provozovatele v letech 2007-současnost

ÚCL obdržel dne 18. 10. 2011 žádost pana Z.Č. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žadatel požádal o zaslání Metodického pokynu Ministerstva dopravy k zajištění evidence letišť.

Odpověď ÚCL:

Žadateli byla zaslána kopie Metodiky pro zápis letiště do evidence letišť, viz příloha.

Metodika pro zápis letiště do evidence letišť


ÚCL obdržel dne 1.11.2011 žádost pana M.H. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žadatel požádal o zaslání stanoviska ÚCL ke konceptu územního plánu města Brna

Odpověď ÚCL:

Žadateli byla zaslána kopie stanoviska:

Stanovisko


ÚCL obdržel dne 3. 11. 2011 žádost společnosti Aeroservis s.r.o. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz 1:

Existují zásady, zvyklosti, pravidla, či jiné právně relevantní normy týkající se bezpečnosti leteckého provozu, které by výše uvedené jednání společnosti AERO Vodochody spočívající v odmítání dodávek náhradních dílů odůvodňovaly?

ÚCL:

Neexistují

Dotaz 2:

Pokud ano,(viz dotaz 1.) mohli byste prosím společnosti AEROSERVIS s.r.o. poskytnout odkaz na takové zásady, zvyklosti, pravidla či jiné právně relevantní normy?

ÚCL:

viz odpověď na otázku č. 1

Dotaz 3:

Je nedostatečné množství nových náhradních leteckých celků, zařízení, součástí, dílů k stále aktivně létajícím strojům považováno Úřadem pro civilní letectví za potencionální možnost/příčinu ohroženíbezpečnosti leteckého provozu, nebo otázky výrobních a servisních kapacit vůbec nespadají do působnosti ÚCL?

ÚCL:

z hlediska ÚCL taková situace nemůže mít vliv na bezpečnost leteckého provozu neboť letadlo, které nesplňuje dané požadavky, nemůže být uvolněno do provozu. V působnosti ÚCL je dozor nad dodržováním podmínek, za jakých bylo ze strany ÚCL uděleno oprávnění k výrobě/údržbě, tj. např. zda oprávněná organizace splňuje požadavky na personál, materiální vybavení. Do pravomoci ÚCL však nepatří dozorovat kapacitní možnosti jednotlivých oprávněných organizací z čistě obchodního hlediska.

Dotaz 4:

V situaci, kdy je na trhu jediný subjekt oprávněný k výrobě leteckých celků, zařízení, součástí, dílů (v tomto případě podvozek L 410 a subjekt AERO Vodochody a.s.) jsou z pohledu ÚCL dodací lhůty na nové celky, zařízení, součásti, díly v délce 14 měsíců způsobilé ohrozit bezpečnost civilního letectví?

ÚCL:

viz odpověď na otázku č.3

Dotaz 5:

V situaci, kdy je na domácím trhu jediný subjekt oprávněný k opravě leteckých celků, zařízení, součástí, dílů (v tomto případě podvozek L 410 a subjekt AERO Vodochody a.s.) jsou z pohledu ÚCL dodací lhůty na opravy leteckých celků, zařízení, součástí, dílů podvozků v délce až 9 měsíců způsobilé ohrozit bezpečnost civilního letectví?

ÚCL:

Ne

Dotaz 6:

Má ÚCL pravomoc/povinnost dozorovat výrobní/opravárenské organizace, ve smyslu zda výroba/opravy skutečně probíhají na takové úrovni a zejména v takové kvantitě, aby byly schopny uspokojit potřeby provozovatelů a požadavky, které na ně letecké předpisy (s ohledem na omezenou životnost a předepsaný limit mezi generálními opravami leteckých celků, zařízení, součástí, dílů) kladou?

ÚCL:

viz odpověď na dotaz č. 3, ÚCL dozoruje pouze kvalitu výroby/údržby ne její kvantitu.

Dotaz 7:

Má ÚCL pravomoc/povinnost přímo regulovat činnost výrobní/opravárenské organizace, ve smyslu, zda výroba/opravy skutečně probíhají na takové úrovni a zejména kvalitě/kvantitě, aby byly schopny uspokojit potřeby provozovatelů a požadavky, které na ně letecké předpisy (s ohledem na omezenou životnost a předepsaný limit mezi generálními opravami leteckých celků, zařízení, součástí, dílů) kladou?

ÚCL:

ÚCL má pravomoc regulovat činnost pouze ve smyslu kvality výroby/údržby nikoliv kvantity z obchodního pohledu, a to vydáváním oprávnění a následně monitorováním dodržování podmínek, za kterých byla oprávnění vydána, formou provádění auditů případně kontrol.


ÚCL obdržel dne 2.11.2011 žádost paní L.H. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žadatelka požádala o poskytnutí informace, zda byl Úřadu pro civilní letectví předložen návrh na vyhlášení ochranného hlukového pásma Letiště Vodochody, a pokud ano, zda je tento návrh v současnosti projednáván s dotčenými orgány ve smyslu ust. § 172 odst. 1 správního řádu.

Odpověď ÚCL:

Úřad pro civilní letectví ČR, referát letecký stavební úřad, eviduje podnět ke zřízení ochranného hlukového pásma letiště Vodochody, v rámci kterého byl předložen konkrétní návrh na zřízení ochranného hlukového pásma od provozovatele letiště. V současné době probíhá jeho projednávání s dotčenými orgány ve smyslu ust. §172 odst. 1 správního řádu.


Pro Vaši informaci, s ohledem na informace uvedené ve Vaší žádosti, dodáváme, že případný návrh opatření obecné povahy na zřízení ochranného hlukového pásma letiště Vodochody bude zveřejněn formou veřejné vyhlášky a to vyvěšením na úřední desky ve všech dotčených obcích, na úřední desce KHS Středočeského kraje, krajského úřadu Středočeského kraje a Úřadu pro civilní letectví a současně i v elektronické podobě na internetových stránkách výše jmenovaných úřadů.


K tomuto návrhu může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podávat písemné připomínky, se kterými je správní orgán (Úřad pro civilní letectví) povinen se zabývat. Dále mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva jsou opatřením obecné povahy přímo dotčena, podávat, ve lhůtě 30 dnů, odůvodněné písemné námitky. K tomuto budete vyzváni přímo v textu návrhu opatření obecné povahy.


Úřad pro civilní letectví bude v případě návrhu opatření obecné povahy postupovat v souladu s ust. §172 správního řádu.


ÚCL obdržel dne 25.11.2011 žádost advokátní kanceláře Brož, Sedlatý s.r.o. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Jaká byla příčina zpoždění letu č. QS 464 dne 24. dubna 2011 na letišti Praha-Ruzyně dle oficiální letové dokumentace?

Jaká byla příčina zpoždění letu č. QS 465 dne 1. května 2011 na letišti Paphos (Kypr) podle oficiální letové dokumentace?

Odpověď ÚCL:

Příčiny zpoždění letu nejsou událostí, která by podle OPS 1.420 (viz Nařízení Komise (ES) č. 8/2008 ze dne 11. prosince 2007, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3922/91, pokud jde o společné technické požadavky a správní postupy platné pro obchodní leteckou dopravu) měla být zaznamenávána ve Vámi uváděné “oficiální letové dokumentaci”. Požadovanou informaci ÚCL disponuje na základě vlastního šetření v souvislosti s dohledem nad dodržováním Nařízení č. 261/2004.

Let QS 464 dne 24. dubna 2011 byl zpožděn z důvodu technické závady na letadle, vzhledem k jejíž povaze a počasí kapitán rozhodl, že let nemůže být daným letadlem operován. Zpoždění pak vzniklo při zajišťování náhradního letadla.


Let QS 465 dne 1. května 2011 nebyl podle sdělení dopravce Travel Service opožděn, ale čas odletu byl změněn na základě dohody s cestovní kanceláří.


ÚCL obdržel dne 12.12.2011 žádost Aeroklubu Brno-Medlánky, občanské sdružení o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žadatel požádal o zaslání směrnice pro pasportizaci letiště a informace, případně má-li Úřad k dispozici případnou dokumentaci, týkající se řízení zahájeném vlastníky letištních pozemků v k.ú. Medlánky u Veřejného ochránce práv, popřípadě sdělení čísla jednacího uvedeného řízení.

Odpověď ÚCL:

Žadateli byly zaslány požadované dokumenty.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost