Poskytnuté informace za rok 2023

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 6. 2. 2023 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

„(…) žadatelka žádá o sdělení, zda se na Úřad pro civilní letectví obrátil v období od 1. 9. 2022 do současné doby Mgr. J.K., advokát nebo společnost XY (…), a to v zastoupení I. Z., trvale bytem YZ, písemným podáním, kterým by byly dotčeny pozemky zapsané na LV č. XX pro k. ú. Suchodol.“

Zároveň bylo požádáno v případě, že takové podání bylo Úřadu doručeno, o zaslání jeho kopie.

Odpověď:

Žádosti bylo vyhověno a předmětné podání bylo zasláno přílohou dopisu.

Příloha:

_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 7. 2. 2023 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti částečně vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen “informační zákon”) ohledně otázek týkající se letu vrtulníku OK-TOM dne 14. 1. 2023.

 1. z jakého důvodu letěl vrtulník OK-TOM nad Lednicko-valtickým areálem 10 metrů nad minaretem, zda výška průletu odpovídá předpisům;
 2. zda vrtulník letěl z Brna do Břeclavi, o jaký se jednal let – vyhlídkový, výcvikový;
 3. kolik měl nálet na daném vrtulníku žák a instruktor;
 4. jaké je povolené zatížení havarovaného vrtulníku Robinson R22, kolik kilogramů může vážit posádka a palivo;
 5. zda na základu v Ústí nad Labem lze přistávat jednomotorovými vrtulníky Robinson nebo zda úřad udělil výjimku s přistáním v obydlené oblasti; a
 6. zda platí nějaký výjimka pilotům HEMS přistávat jednomotorovým vrtulníkem na základně v Ústí nad Labem.

Odpověď:

Otázky 1- 3 žádosti Úřad dle § 15 odst. 1 informačního zákona odmítá.

Úřad u zbytku požadovaných informací neshledal důvody pro odmítnutí žádosti, proto je poskytuje níže.

 • Provozní omezení vrtulníku Robinson R22 můžete nalézt v příloze k typovému osvědčení (TCDS) dostupné na stránkách agentury EASA, pokud nejsou upravena provedením změny podle doplňkového typového osvědčení, nebo v letové příručce (POH) platné pro konkrétní výrobní číslo včetně jejích dodatků.
 • Pokud máte na mysli základnu LZS (LKUB), tak zde je možné přistávat jen vrtulníky zařazenými do systému HEMS(LZS), protože heliport je schválen jen pro provoz HEMS (viz AIP ČR). Úřad žádnou takovou výjimku neudělil. Pro úplnost dodáváme, že v případě prokazatelné nouze může pilot využít všech dostupných prostředků, takže přistát by v takovém případě na LKUB mohl.
 • Pokud máte na mysli základnu LZS (LKUB), tak Úřad žádnou takovou výjimku neudělil.

_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “informační zákon”), byla dne 30. 1. 2023 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad po uhrazení nákladů za rozsáhlé vyhledávání informace ze dne 20. 2. 2023 žádosti částečně vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o informace ve smyslu informačního zákona ohledně otázek týkajících se letiště České Budějovice.

 1. Žádáme o informaci, jaký je aktuální status letiště České Budějovice, zda se stále jedná o veřejné vnitrostátní a neveřejné mezinárodní letiště.
 2. Žádáme o informaci, zda bylo požádáno o změnu statusu letiště České Budějovice na mezinárodní veřejné letiště, a pokud ano, žádáme o sdělení data, kdy se tak stalo, a žádáme o poskytnutí kopie příslušné žádosti.
 3. Žádáme o informaci, zda byla ze strany ÚCL schválena provozní způsobilosti letiště České Budějovice jako veřejného mezinárodního letiště ve smyslu § 34a a násl. zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví.
 4. Žádáme o informaci, zda bylo požádáno o schválení provozní způsobilosti letiště České Budějovice jako veřejného mezinárodního letiště ve smyslu § 34a a násl. zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví, a pokud ano, žádáme o sdělení data, kdy se tak stalo, a žádáme o poskytnutí kopie příslušné žádosti.
 5. Žádáme o informaci, jaké jsou aktuální meze technické a provozní způsobilosti letiště České Budějovice.
 6. Žádáme o informaci, zda bylo uděleno právo provozovat pravidelnou mezinárodní obchodní leteckou dopravu na letišti České Budějovice ve smyslu § 70 a násl. zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví, a pokud ano, tak v jakém rozsahu bylo takové přepravní právo uděleno a jakým konkrétním oprávněným subjektům.
 7. Žádáme o informaci, na základě jakého konkrétního správního aktu je v současnosti určen povolený charakter a rozsah leteckého provozu na letišti České Budějovice, včetně povoleného počtu letů, skladby letadel a hlukových limitů z tohoto leteckého provozu. Žádáme o poskytnutí kopie tohoto správního aktu.
 8. V návaznosti na bod 7) žádáme o informaci, zda bylo požádáno o změnu správního aktu uvedeného pod bodem 7), a pokud ano, žádáme o sdělení data, kdy se tak stalo, a žádáme o poskytnutí kopie příslušné žádosti.
 9. Žádáme o informaci o všech mezinárodních letech v roce 2023, které má povoleny letiště České Budějovice jako mezinárodní neveřejné letiště.
 10. Na webu provozovatele letiště České Budějovice https://www.airport-cb.cz/ jsou inzerovány mezinárodní lety do Řecka a Turecka v létě 2023, konkrétně do destinací Antalya, Rhodos, Kréta. I dostupných informací není zřejmé, jak mohou takové lety probíhat na letišti České Budějovice, když se jedná o neveřejné mezinárodní letiště. Žádáme tedy o informace, jakým formálním postupem jsou výše uvedené mezinárodní lety provozovány, na základě jakých zákonných ustanovení, a na základě jakých konkrétních veřejnoprávních povolení, přičemž žádáme o kopie všech konkrétních povolení těchto mezinárodních letů.
 11. Žádáme o informaci, zda bylo požádáno o povolení nějakých dalších mezinárodních letů na letišti České Budějovice pro rok 2023, kromě uvedených výše v bodě 10), a pokud ano, žádáme o sdělení data, kdy se tak stalo, a žádáme o poskytnutí kopie příslušných žádostí.
 12. V návaznosti na bod 10) žádáme o informaci, jaký orgán povoluje a kontroluje hlukovou zátěž vznikající z mezinárodních letů uvedených výše pod bodem 10).
 13. Žádáme o informaci, jak a kým je kontrolována reálná hluková zátěž z leteckého provozu letiště České Budějovice celkově a v jednotlivých částech dotčeného území.
 14. Žádáme o informaci, zda je v současnosti možná nákladní letecká doprava na letišti České Budějovice, a pokud ano, tak na základě jakých konkrétních povolení.
 15. Žádáme o informaci, zda bylo požádáno o povolení nákladní letecké dopravy na letišti České Budějovice, a pokud ano, žádáme o sdělení data, kdy se tak stalo, a žádáme o poskytnutí kopie příslušné žádosti.
 16. Žádáme o informaci, o všech rozhodnutích ÚCL a jiných správních úkonech ÚCL, které se týkají letiště České Budějovice, a byly provedeny od 1.1.2022 do data podání této žádosti o informace, tj. do 30. 1. 2023. 3
 17. Žádáme o informaci, o všech řízeních, které probíhají před ÚCL, a týkají se letiště České Budějovice, včetně spisových značek.
 18. Žádáme o informaci, o všech žádostech a dalších podáních vlastníka či provozovatele letiště České Budějovice k ÚCL, podaných od 1. 1. 2022 do data podání této žádosti o informace, tj. do 30. 1. 2023.
 19. V návaznosti na výše uvedené, žádáme o informaci o kompletním povoleném leteckém provozu letiště České Budějovice pro rok 2023, především počet pohybů letadel, časové intervaly, denní a noční doba, typy letadel (osobní, nákladní, vojenské, testování letadel), a hluk, který tento letecký provoz vygeneruje.
 20. V návaznosti na výše uvedené, žádáme o informaci, jaká celková hluková zátěž z leteckého provozu je v současnosti povolena na letišti České Budějovice pro rok 2023.

Odpověď:

Otázky 9, 10, a 19 žádosti Úřad dle § 15 odst. 1 informačního zákona odmítá.

Úřad u zbytku požadovaných informací neshledal důvody pro odmítnutí žádosti, proto je poskytuje níže.

Ad 1): Letiště České Budějovice má stále status veřejného vnitrostátního a neveřejného mezinárodního letiště.

Ad 2): O uvedené nebylo u Úřadu žádáno.

Ad 3): Uvedené nebylo Úřadem schváleno.

Ad 4): O uvedené nebylo u Úřadu požádáno.

Ad 5): Aktuální meze technické a provozní způsobilosti jsou vzhledem ke statusu předmětného letiště stanoveny v písm. A a C Přílohy č. 3 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v platném znění. Dále jsou stanoveny také v leteckém předpise L 14, dostupném zde: https://aim.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-14/index.htm.

Ad 6): Daná otázka se nevztahuje k působnosti Úřadu z důvodu, že o udělování případných přepravních práv (ve smyslu § 70 a násl. zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZCL“)) rozhoduje Ministerstvo dopravy dle své působnosti uvedené v § 88 odst. 1 písm. d) téhož zákona. V této části tak Úřad žádost odkládá.

Ad 7): Povolený charakter a rozsah provozu na předmětném letišti je stanoven rozhodnutím Úřadu o stanovení druhu letiště ze dne 19. 3. 2008 (dále jen „Rozhodnutí o stanovení druhu letiště“), které Vám přikládáme v příloze tohoto přípisu. Povolený počet letů, skladbu letadel a hlukové limity z daného provozu však toto rozhodnutí nestanoví.

Ad 8): O uvedenou změnu nebylo u Úřadu žádáno.

Ad 11): O uvedené nebylo u Úřadu žádáno.

Ad 12): Vzhledem k tomu, že Úřad nedisponuje informací o provozování letů uvedených v písm. j), nelze s jistotou na otázkou odpovědět. Lze však očekávat, že předmětnou hlukovou zátěž by schvalovala a kontrolovala příslušná krajská hygienická stanice v režimu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOVZ“).

Ad 13): Problematika nespadá do působnosti Úřadu, lze však očekávat, že předmětnou hlukovou zátěž schvaluje a kontroluje příslušná krajská hygienická stanice v režimu ZOVZ, viz předchozí odpověď.

Ad 14): Ano, provoz nákladní obchodní letecké dopravy na předmětném letišti je možný, a to na základě Rozhodnutí o stanovení druhu letiště ve spojení s rozhodnutím Úřadu o prodloužení souhlasu k poskytování služeb zahrnujících technické a provozní odbavení letadel na odbavovací ploše a odbavení nákladu a pošty ze dne 27. 3. 2020 (dále jen „Rozhodnutí o prodloužení souhlasu k poskytování služeb“), které Vám přikládáme v příloze tohoto přípisu.

Ad 15): O uvedené bylo žádáno, a to žádostí provozovatele letiště o stanovení druhu letiště ze dne 22. 1. 2008, evidované pod č. j. 1147-08 (dále jen „Žádost o stanovení durhu letiště“), a žádostí provozovatele letiště o prodloužení souhlasu k poskytování služeb při odbavovacím procesu, doručené Úřadu dne 9. 3. 2020 a evidované pod č. j. 2703-20-701 (dále jen „Žádost o prodloužení souhlasu k poskytování služeb“). Žádosti Vám přikládáme v příloze tohoto přípisu.

Ad 16): V uvedeném období byly v předmětné věci provedeny následující úkony Úřadu:

–              10. 1. 2022, č. j. 272-22-701, Rozhodnutí o schválení LoA JLCB a FIC Praha
–              11. 1. 2022, č. j. 162-22-701, Rozhodnutí o pověření ATS a METS
–              15. 2. 2022, č. j. 1646-22-701, Povolení prodloužení zkušebního provozu do 31. 12. 2022
–              4. 4. 2022, č. j. 3481-22-701, Rozšíření souhlasu k poskytování odbavovacích služeb
–              č. j. 4598-22-701, Souhlas s činností (výšková mechanizace) v ochranném pásmu LKCS podle § 40 zákona o civilním letectví
–              č. j. 5248-22-701, Souhlas s činností (výšková mechanizace) v ochranném pásmu LKCS podle § 40 zákona o civilním letectví
–              21. 6. 2022, č. j. 6552-22-701, Rozhodnutí o schválení LoA mezi JLCB a ČHMÚ
–              16. 8. 2022, č. j. 8486-22-701, Rozhodnutí o Osvědčení provozní způsobilosti Zařízení AFTN LKCS
–              č. j. 9259-22-701, Souhlas s činností (výšková mechanizace) v ochranném pásmu LKCS podle § 40 zákona o civilním letectví
–              č. j. 9384-22-701, Souhlas s činností (výšková mechanizace) v ochranném pásmu LKCS podle § 40 zákona o civilním letectví
–              č. j. 10091-22-701, Závěrečná zpráva z auditu
–              č. j. 10746-22-701, Souhlas s činností (výšková mechanizace) v ochranném pásmu LKCS podle § 40 zákona o civilním letectví
–              15. 12. 2022, č. j. 12614-22-701, Usnesení o provedení kolaudačního řízení
–              15. 12. 2022, č. j. 12615-22-701, Rozhodnutí o prodloužení zkušebního provozu do vydání rozhodnutí o užívání stavby
–              15. 12. 2022, č. j. 12639-22-701, Sdělení k opravě spár RWY 09-27
–              22. 12. 2022, č. j. 12476-22-701, Rozhodnutí o schválení LoA mezi JLCB a CRC
–              5. 1. 2023, č. j. 13042-22-701, Rozhodnutí o schválení úpravy postupů v procesu řízení změn v JLČB
–              23. 1. 2023, č. j. 799-23-701, Oznámení o závěrečné kontrolní prohlídce
–              22. 4. 5022, č. j. 1552-22-110, Rozhodnutí o osvobození od DK
–              17. 5. 2022, č. j. 1945-22-110, Rozhodnutí o schválení změny BP
–              13. 7. 2022, č. j. 2727-22-110, Rozhodnutí o stanovení ZO
–              30. 11. 2022, č. j. 4781-22-110, Rozhodnutí o nakládání s neidentifikovatelnými zavazadly a podezřelými předměty.

Ad 17): V současnosti u Úřadu probíhají ohledně předmětného letiště následující řízení:

–              Kolaudační řízení, sp. zn. 10/730/0061/LKCS
–              Žádost o změnu vzdušného prostoru, sp. zn. 12080-22-701.

Ad 18): V uvedeném období byla uvedenými osobami k Úřadu učiněna následující podání:

–              17. 12. 2022, sp. zn. 12080-22-701, Žádost o změnu vzdušného prostoru
–              10. 1. 2022, Vyhodnocení zkušebního provozu (IV. Q. 2021)
–              10. 2. 2022, č. j. 1454-22-701, Žádost o prodloužení zkušebního provozu do 31. 12. 2022
–              12. 2. 2022, č. j. 13798-21-701, Záznam změn do OPZ-436-21
–              16. 2. 2022, č. j. 1657-22-701, Vzdání se práva podat odvolání (LKCS)
–              16. 2. 2022, č. j. 1659-22-701, Vzdání se práva podat odvolání (JČ kraj)
–              26. 2. 2022, č. j. 930-22-701, Akceptace DoV-08-401
–              16. 2. 2022, č. j. 1466-22-701, Žádost o ukončení platnosti OPZ
–              2. 3. 2022, č. j. 811-22-110, oznámení o dočasné změně prostoru (Krajské asistenční centrum)
–              15. 3. 2022, č. j. 968-22-110, oznámení o dočasné změně prostoru (parkování autobusů)
–              5. 4. 2022, č. j. 3548-22-701, Vyhodnocení zkušebního provozu (I. Q. 2022)
–              3. 5. 2022, č. j. 1716-22-110, oznámení o dočasném rozšíření čj. 968-22-110
–              20. 6. 2022, č. j. 2401-22-110, oznámení o zrušení dočasného omezení (968-22-110 a 1716-22-110)
–              8. 7. 2022, č. j. 7199-22-701, Vyhodnocení zkušebního provozu (II. Q. 2022)
–              11. 10.2022, č. j. 10380-22-701, Vyhodnocení zkušebního provozu (III. Q. 2022)
–              24. 10. 2022, č. j. 10802-22-701, Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (JČ kraj)
–              13. 1. 2023, č. j. 505-23-701, Vyhodnocení zkušebního provozu (IV. Q. 2022).

Ad 20): Informacemi k této části žádosti Úřad rovněž nedisponuje, přičemž příslušným orgánem v této věci by měla být příslušná krajská hygienická stanice dle ZOVZ, proto v této části Úřad žádost odkládá.

Příloha:

_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 15. 2. 2023 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

„(…) žadatel žádá o sdělení informací k daným otázkám, (…).“

1) Jakým způsobem zveřejňuje provozovatel VFR letiště výši přistávacích poplatků?

2) Jaký jediný způsob zveřejněné výše (ceny) přistávacích poplatků u VFR letiště je pro piloty závazný?

3) Je provozovatel VFR letiště oprávněn účtovat vyšší cenu za přistávací poplatky, než která je uvedena v aktuální verzi VFR příručky pro dané letiště?

4) Je možné, aby „směrnice” vydaná provozovatelem letiště ve věci cen přistávacích poplatků, zveřejněná na webu provozovatele, byla pro piloty závazná, a to i přesto, že cena za Přistávací poplatky uvedená v aktuálním vydání VFR příručky je nižší?

Odpověď:

Ad 1)
Výše poplatků za použití VFR letiště je provozovatelem pro leteckou veřejnost publikována ve VFR příručce, části VFR-AD 3.

Ad 2)
Přistávací poplatky je provozovatel letiště oprávněn stanovit a sjednat na základě § 98 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o civilním letectví“). Provozovatel letiště je povinen splnit příslušné požadavky předpisů na úseku civilního letectví a cenových předpisů. Na úseku civilního letectví je cena publikována ve VFR příručce, části VFR-AD 3. Změna je navázaná na AIRAC termín. Dle předpisu L15 je publikace této části VFR příručky prováděna přímo provozovatelem, bez povinnosti schvalovatele podkladu. Pokud se týká příslušných požadavků stanovování a komunikování ceny na úseku cenových předpisů, zde Úřad není příslušným úřadem.

Ad 3)
Provozovatel letiště oprávněn stanovit a sjednat cenu za užívání letiště na základě § 98 zákona o civilním letectví. Na základě § 31 odst. 2 zákona o civilním letectví je provozovatel oprávněn vydávat příkazy. Příkaz provozovatele musí být prokazatelně distribuován uživatelům letiště např. změnou v letištním řádu, výše poplatků uveřejněná ve VFR příručce je navázaná na AIRAC termín. K zodpovězení, zda provozovatel letiště může účtovat za užívání letiště jinou cenu, než publikovanou ve VFR příručce, která by byla stanovena jiným dokumentem vydaným provozovatelem letiště, není odpovědný Úřad, neboť Úřad není příslušným úřadem na úseku dozoru plnění požadavků cenových předpisů.

Ad 4)
Viz odpověď na dotaz č. 3. Provozovatel letiště oprávněn stanovit a sjednat cenu za užívání letiště na základě § 98 zákona o civilním letectví. K zodpovězení dotazu, která cena je závazná pro uživatele letiště, není odpovědný Úřad, neboť Úřad není příslušným úřadem na úseku dozoru plnění požadavků cenových předpisů.

_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “informační zákon”), byla dne 3. 3. 2023 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti částečně vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:
Žadatel požádal o informace ve smyslu informačního zákona týkající se prošetření letu dronu v centru Brna a zaslání podrobností letu, výsledku šetření a následné poskytnutí otázek.

Let dronu v Brně je možné si prohlédnout na YouTube kanálu, video je z data 2. 3. 2023, https://youtu.be/WBNT_76qSw8

Nejedná se o jediný případ potencionálně nelegálního letu dronu u tohoto autora, další příklad,

https://youtu.be/6kXMEgjZX7c kde je let nad aktivní železnicí.

 1. kým, kdy, v jakém časovém rozsahu, a komu bylo vydáno povoleni k letu dronu v rozsahu viz video z Brna
 2. podrobnosti o povolení letu dronu v rozsahu videa z Brna ve smyslu jaké podmínky bylo potřeba splnit, jaká byla povolená výška letu, a s kým byla nutná koordinace a další vydané podmínky
 3. výsledky ukončeného šetření potencionálně nelegálního letu v Brně viz video
 4. jaký dron byl použit v případě letu v Brně viz video

Odpověď:
K otázce 1 a 2 žádosti, reagoval Úřad následovně:

Oprávnění k provozu bezpilotního systému, který je předmětem podání, Úřad pro civilní letectví (dále jen „Úřad) nevydal a schválený provoz v předmětné oblasti provozu tedy neeviduje.  Ze strany Úřadu nebyly stanoveny podmínky pro zajištění bezpečného provozu bezpilotního systému, jehož skutečný provoz z odkazovaných zdrojů rozhodně nelze označit provozem bezpilotního systému v „otevřené“ kategorii podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947 ze dne 24. května 2019 o  pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel, v platném znění.

Otázky 3 a 4 žádosti Úřad dle § 15 odst. 1 informačního zákona odmítá.

_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “informační zákon”), byla dne 6. 4. 2023 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti částečně vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žadatel požádal o informace ve smyslu informačního zákona týkající se následného poskytnutí daných otázek:

a) Zaslání veškerých řádů, předpisů, směrnic, instrukcí a dalších dokumentů vztahujících se k provozování letiště Příbram (Dlouhá Lhota), které byly vydány provozovatelem tohoto letiště (Letiště Příbram s.r.o.) a které byly účinné v první polovině roku 2018.

b) Pokud dokumenty dle předchozího odstavce nejsou Úřadem evidovány, pak veškeré dokumenty v aktuální podobě, které jsou k dispozici.

Odpověď:

Úřad žádosti částečně vyhověl a dokumenty vydané výše uvedeným provozovatelem letiště účinné v první polovině roku 2018, které měl Úřad k dispozici, byly žadateli zaslány.

Výjimkou byl dokument Bezpečnostní program provozovatele letiště, a to z důvodu potřeby jeho neveřejnosti pro zajištění účinnosti stanovených bezpečnostních opatření, kdy v této části Úřad žádost s odkazem na § 11 odst. 1 písm. d) InfZ odmítl.

Přílohy:

_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 24. 4. 2023 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

„(…) žadatel žádá o sdělení informací k daným otázkám, (…).“

1) Jestli ÚCL eviduje stížnosti na letecký provoz na Letišti Zábřeh (LKZA) za kalendářní rok 2022?
2) Pokud ano, kolik takových stížností ÚCL eviduje.
3) Bydliště osob, které si stěžovali (pouze obec, ne přesné adresy)

Odpověď:

Ad 1)

Ano, Úřad pro civilní letectví („dále jen Úřad“) eviduje za rok 2022 podněty týkající se stížnosti na letecký provoz na letišti Zábřeh (LKZA).

Ad 2)

Úřad v daném roce obdržel 4 podněty týkající se Letiště Zábřeh.

Ad 3)

Úřad obdržel 3 podněty z obce Bohuslavice a 1 podnět byl obdržen z obce Ostrava – Petřkovice.

_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 26. 4. 2023 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

„(…) žadatel žádá o sdělení informací k daným otázkám, (…).“

1) V jakém rozsahu a případně s jakými omezeními bylo povolení na modelářskou akci vydáno.
2) Identifikace pořadatele modelářské akce.
3) Byla vydaná nějaká výjimka z opatření obecné povahy článek I. – omezený prostor LKR 10 – UAS
    konkrétně bod č. 2 letové činnosti v omezeném prostoru LK R10 – UAS odstavec:
f) pro lety nad osobami v hustě osídleném prostoru
f) pro poměr horizontální vzdálenosti a výšky nad
g) pro lety podél nadzemních dopravních staveb
4) Byla prováděna kontrola dodržování všech legislativou vyžadovaných právních předpisů, vyhlášek a ustanovení pro provoz UAS ze strany vašeho úřadu, když Vám bylo známo, že se modelářská akce koná, byla vaším úřadem povolená a byly zde již incidenty s lety nad nezapojenými (nezúčastněnými) osobami v hustě osídleném prostoru se zásahem do jejich práv a bezpečnosti.

Odpověď:

Ad 1)
Na uvedenou akci nebylo Úřadem pro civilní letectví („dále jen Úřad“) vydáno žádné povolení k leteckému veřejnému vystoupení.

Ad 2)
S ohledem na odpověď na otázku č. 1 není Úřad schopen podat požadované informace.

Ad 3)
S ohledem na odpověď na otázku č. 1 Úřad sděluje, že žádná taková výjimka nebyla udělena.

Ad 4)
S ohledem na odpověď na otázku č. 1 Úřad sděluje, že jím nebyla provedena kontrola uvedené akce, když akci nepovoloval, viz předchozí odpovědi.

_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 5. 5. 2023 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

„(…) žadatel žádá o sdělení informací k danému požadavku, (…).“

Kopie veškerých rozhodnutí Úřadu pro civilní letectví, ve kterých byla posuzována otázka splnění podmínek pro vydání provozní licence ve smyslu čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008, o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství (přepracované znění) („Nařízení“), a to konkrétně s ohledem na podmínku dle čl. 4 písm. f) Nařízení („členské státy nebo státní příslušníci členských států vlastní více než 50 % podniku a skutečně jej kontrolují, přímo či nepřímo prostřednictvím jednoho nebo více zprostředkujících podniků, s výhradou dohody se třetí zemí, jejíž je Společenství stranou.“)

Odpověď:

Úřad nedisponuje žádnými rozhodnutími, jejichž kopie byla žadatelem žádána. Úřad toliko vydává rozhodnutí ve věci provozní licence po splnění všech podmínek nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství při počátečním vydání (dále jen „Nařízení“), přičemž posouzení této otázky je jednou ze součástí dokazování před vydáním těchto provozních licencí. Platnost provozní lince není časově omezená a zůstává v platnosti, pokud jsou splněny všechny náležitosti uvedeného Nařízení, tedy i v žádosti citované ustanovení dle článku 4 písmena f) Nařízení. Rozhodnutí o vydání provozní licence však není přímo rozhodnutím o posouzení splnění podmínek jejího vydání.

Další případy, kdy se ve věci provozní licence mohou vydávat rozhodnutí, je pozastavení nebo odebrání provozní licence, přestal-li držitel provozní licence splňovat předepsané podmínky uvedeného Nařízení. Úřad však doposud nevydal žádné rozhodnutí o pozastavení či odebrání provozní licence z důvodu nesplnění podmínky ve smyslu výše citovaného článku 4 písmena f) Nařízení.

_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 22. 5. 2023 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti částečně vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

„(…) žadatel žádá o sdělení informací k daným požadavkům, (…).“

a) Zaslání opisu (kopie) kolaudačního rozhodnutí, které vydáno v roce 2022 LKCS, Jihočeské letiště a.s., České Budějovice.

b) Stručné sdělení, jakým způsobem bylo postupováno při kolaudačním řízení, ve kterém bylo uznáno OHP izofóna A LKCS a to přesto, že územní rozhodnutí sp. zn. SÚ 6787/94/Ko bylo zřízeno na žádost Ministerstva obrany, a mělo být dle obsahu v bodu 8. tohoto ÚR zrušeno Stavebním úřadem České Budějovice.

c) Kdo je oprávněn podle ÚCL zakročit proti postupu, kdy LKCS na svých webových stránkách, v části sdělení pro stavebníky, pokládá za účastníka stavebních řízení v územích dotčených OHP a předestírá vlastníkům OHP dotčených pozemků jakousi povinnost uzavřít smlouvy, ve kterých se vlastníci předem vzdávají části svých vlastnických práv, kdy v citované smlouvě se dokonce LKCS prohlašují za právní nástupce bývalého vojenského letiště Planá a v omylu podepsané smlouvy poté vkládají do katastru nemovitostí jako věcné břemeno k pozemku, čímž se podle Stavebního zákona § 109 f) stávají skutečně platnými účastníky stavebního řízení, a to sice podvodem, ale platným.

Odpověď:

Úřad žádosti částečně vyhověl, a to tak, že požadované kolaudační rozhodnutí ad a), (které však bylo vydáno v roce 2023, během roku 2022 Úřad žádné rozhodnutí v předmětné věci nevydal) bylo žadateli zasláno v příloze tohoto přípisu.

K dotazu ad b) pak Úřad uvádí následující.

Kolaudační řízení, jehož výsledkem bylo kolaudační rozhodnutí poskytnuté na základě žádosti v bodě a) žádosti, se ochrannými pásmy letiště Planá u Českých Budějovic (dále jen „LKCS“), a tedy ani ochranným hlukovým pásmem tohoto letiště, nezabývalo. Ochranná pásma leteckých staveb se podle aktuálně platné právní úpravy stanoví, zkoumají a soulad určitých stavebních záměrů s nimi se posuzuje dle § 37 a násl. zákona č. 49/1997  Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů. To však nebylo předmětem kolaudačního řízení v předmětné věci.

Co se týká části žádosti ad c) byla tato část žádosti odmítnuta.

Nad rámec vyřízení žádosti v rovině InfZ však Úřad k dotazu ad c) uvedl následující:

Co se týká postupu provozovatele LKCS, uvedeného na jeho webových stránkách ve věci uzavírání smluv s potenciálními stavebníky, jejichž záměry se nacházejí v území dotčeném ochranným hlukovým pásmem, jde dle názoru Úřadu pouze na základě prostého seznámení se s těmito dostupnými informacemi o postup poněkud nestandardní. Je ovšem věcí smluvních stran, zda takovou smlouvu uzavřou s tím rizikem, že na jejich pozemcích pak následně vznikne věcné břemeno. Za nezákonné by nejspíše mohlo být považováno například až to, pokud by stavební úřad nebo jiný orgán veřejné moci takovou smlouvu po stavebníkovi, resp. žadateli, požadoval jako podklad pro stavební, územní nebo jiné správní řízení.

Příloha:

_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 19. 5. 2023 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz: (uveřejněno v doslovné citaci)

„(…) žadatel žádá o sdělení informací k daným otázkám, (…).“

1. Seznam zaměstnanců Úřadu pro civilní letectví, nebo osob jim blízkým, kteří mají osobní nebo profesní vztah k některému ze subjektů působících Letišti Jičín, zejména Aeroklub Jičín z.s., TEC-AIR s.r.o., JV OK s.r.o., Air Special OK s.r.o. a taktéž k Aeroklubu České Republiky z.s., a tudíž by mohlo docházet k možnému střetu zájmů.

2. Podmínky za kterých může DTO.044 TEC-AIR s.r.o. anebo DTO.83 Aeroklub Jičín z.s. provádět ohlášený výcvik na letounech s MTOW nad 450 kg na letišti Jičín, v případě, že dle VFR příručky platné k 20. dubna 2023 platí na letišti LKJC “zákaz provádění výcviku na letounech nad 450 kg MTOW.”

3. Kopii oznámení / žádosti o změně letištního řádu letiště Jičín, ve které Letiště Jičín zakázalo provádění výcviku na letounech nad 450 kg MTOW a zrušilo poskytování informací známému provozu v anglickém jazyce.

4. Počet letových hodin při seznamovacích letech na všech letadlech organizace (včetně pronajatých) za rok a Celkový počet letových hodin na všech letadlech organizace (včetně pronajatých) za rok v Aeroklubu Jičín z.s. (CZ.DTO.083) v období 2018-2022.

5. Je možné a v souladu se zákonem, aby Aeroklub Jičín z.s. jako provozovatel letiště
Jičín udělil Aeroklubu Jičín z.s. jako DTO.083, nebo popřípadě TEC-AIR s.r.o.
DTO.044 výjimku ze zákazu výcviku na letounech nad 450 kg MTOW?

Odpověď:

K otázce 1:

Úřad sděluje, že žádný ze současných zaměstnanců Úřadu, který rozhodoval či rozhoduje ve věcech vyjmenovaných subjektů, není podjatý či ve střetu zájmů, ani ve shora vyjmenovaných věcech vůči žádnému ze zaměstnanců Úřadu nebyla v tomto směru uplatněna námitka. Představeným Úřadu není známo, že by některý ze zaměstnanců Úřadu nebo jejich blízkých osob měli osobní nebo profesní vztah k některému ze subjektů působících na letišti Jičín či Aeroklubu České republiky z.s. a ani jim takové projevy osobní povahy a soukromí za dané situace nepřísluší jakkoli dále zjišťovat, pakliže by nešlo o vztah mající možný vliv na nestrannost rozhodování.

K otázce 2:

Aeroklub Jičín z.s., jakožto výcviková organizace registrovaná pod označením CZ.DTO.83, je organizací dle článku 10a nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (dále jen „nařízení č. 1178/2011“), která Úřadu předložila prohlášení v souladu s požadavky stanovenými v článku DTO.GEN.115 hlavy DTO přílohy VI nařízení č. 1178/2011 (dále jen „Část ARA“) pro poskytování výcviků dle prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1976 ze dne 14. prosince 2018, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provoz kluzáků podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139, tedy smí provádět pouze výcvik na kluzácích. Výcvik na kluzácích není v rozporu s letištním řádem LKJC a VFR příručkou ČR v platném znění, tedy zvláštní podmínky z důvodu zmíněného zákazu provádění výcviku na letounech nad 450 kg MTOW na letišti Jičín nejsou potřebné.

TEC-AIR s.r.o., jakožto výcviková organizace registrovaná pod označením CZ.DTO.044, je organizací dle článku 10a nařízení 1178/2011, která Úřadu předložila prohlášení v souladu s požadavky stanovenými v článku DTO.GEN.115 části ARA pro poskytování výcviků dle nařízení č. 1178/2011 na letounech. Za současného stavu uvedeného v platném znění VFR příručky by tak na letišti v Jičíně výcvik na těch letounech této organizace, které přesahují 450 kg MTOW, neměl být prováděn bez dalšího. V zaslaném prohlášení ze dne 2. 4. 2019 organizace uvádí v bodě 6 jako letiště využívané pro výcvik pro účely zajišťování výcviku letiště Jičín (LKJC). Dne 31. 3. 2023 byla Úřadu doručena zpráva o ročním vnitřní přezkumu činnosti dle požadavků DTO.GEN.270 části ARA, ve které organizace uvádí, že roce 2023 vzhledem k nově vzniklým omezením výcvikových letů na LKJC budou využívána letiště LKHK a LKMH. Dne 4. 4. 2023 Úřad telefonicky kontaktoval organizaci se sdělením o nutnosti zaslat změnu prohlášení DTO. Změnu prohlášení DTO očekává Úřad obdržet do konce května.

K otázce 3:

Dne 21. 7. 2022 byla Aeroklubem Jičín z.s. zaslána Úřadu na vědomí aktualizace Letištního řádu letiště Jičín spolu s žádostí o schválení změny do VFR příručky, kde byla také zrušena věta o poskytování informací známému provozu v anglickém jazyce (tato Úřadu dostupná verze letištního řádu z tohoto data umožňuje provádění výcviku do MTOW 600 kg), Úřadem zaevidovaná pod č. j. 7640-22-701. Dne 9. 5. 2023 byla dále sekcí provozní Úřadu – oddělením letišť, v souladu s Dodatkem Q leteckého předpisu L15 schválena změna VFR příručky týkající se zákazu provádění výcviku na letounech nad 472,5 kg MTOW a na vrtulnících. Související aktualizaci Letištního řádu, ve které by měla být tato změna provádění výcviku promítnuta, sekce provozní neobdržela. Soulad Letištního řádu s VFR příručkou a fyzickým stavem letiště je běžně kontrolován v průběhu kontroly letiště a aktuálně dostupný letištní řád (viz výše) byl Úřadu zaslán jako odstranění nedostatků z kontroly ze dne 25. 6. 2022.

V příloze tohoto přípisu Vám Úřad poskytuje poslední Úřadu dostupnou verzi letištního řádu letiště Jičín, a vyplněný formulář pro předání podkladů pro zveřejnění informací v publikacích Letecké informační služby (AIS-FM-1) ze dne 29. 4. 2023, schválený Úřadem dne 9. 5. 2023.

K otázce 4:

V souvislosti s prováděním seznamovacích letů požadované informace ÚCL systémově shromažďuje až od roku 2023 za období předchozího roku. Z tohoto důvodu poskytuje Úřad pouze informace o Aeroklubu Jičín z. s. pouze za rok 2022, a to následujícím způsobem:

Celkový počet letových hodin na všech letadlech organizace (včetně pronajatých): 552;

z toho počet letových hodin při seznamovacích letech na všech letadlech organizace (včetně pronajatých): 12.

Více informací o letových hodinách zmiňované organizace Úřad k dispozici nemá.

K otázce 5:

Úřad k této otázce nemůže poskytnout konkrétní stanovisko resp. názor, neboť má za to, že by takovým způsobem již překračoval rámec InfZ vytvářením nové informace. Nicméně uvádí, že v teoretické rovině by výjimka ze zákazu výcviku na letounech do 450 kg MTOW mohla být provozovatelem letiště udělena, vzhledem k tomu, že jde o zákaz tímto provozovatelem letiště vytvořený. Pokud je totiž provozovatel letiště dle § 31 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn vydávat příkazy k zajištění bezpečného provozu letiště a koordinovat činnost na letišti, měl by být oprávněn tyto příkazy či koordinační činnosti, které se mohou projevit právě například v provozním řádu letiště, na základě své relativně volné dispozice měnit či rušit, pokud by tím zároveň neporušil určitý konkrétní direktiv zákona. V konkrétním případě limitace výcviků maximální vzletovou hmotností nad 450kg nevychází ze zákona, nemělo by tedy být v rozporu se zákonem ji modifikovat či zrušit. K tomu, zda je to však ve faktické rovině možné, se Úřad nevyjadřuje, protože k tomu není příslušný.

Příloha:

_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 13. 6. 2023 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

„(…) žadatel žádá o sdělení následujících informací, (…).“

 1. je mezi osobami schválenými pro výcvik (ATO) i Letecká služba Policie České republiky (či jakákoliv jiná složka Policie České republiky)?
 2. pakliže je odpověď na první otázku kladná, žádám o sdělení, jaké číslo ATO organizace bylo výše uvedenému subjektu Vaším úřadem přiděleno, od kdy jí oprávnění ATO vzniklo a pro jaké výcviky
 3. jsou osoby, které jsou zapsány v seznamech examinátorů (FE), vedeném ÚCL, které získaly oprávnění k výkonu svých činností při výkonu služby u Policie České republiky oprávněny zkoušet toliko uchazeče z řad příslušníků Policie České republiky, či mohou svá examinátorská oprávnění vykonávat i vztahu k civilním osobám.

Odpověď (v doslovné citaci):

K otázce č. 1 a 2 uvádí Úřad následující:
Ano, Ministerstvo vnitra – Letecká služba Policie České republiky je osvědčenou organizací pro výcvik CZ / ATO – 158, která má oprávnění od data 12. 12. 2022.

Organizace je osvědčená pro tyto výcviky:
ATP(H)/IR – dopravní pilot a přístrojová kvalifikace (vrtulník) – integrovaný kurz
ATPL(H)/IR – dopravní pilot a přístrojová kvalifikace (vrtulník) – modulový kurz teoretické výuky
CPL(H) – obchodní pilot (vrtulník) – modulový kurz letového výcviku
PPL(H) – soukromý pilot (vrtulník) výuka teoretických znalostí
IR(H)ME – přístrojová kvalifikace (vícemotorový vrtulník) – modulový kurz teoretických znalostí a letového výcviku
FI(H) – letový instruktor (vrtulník) – výuka teoretických znalostí a letový výcvik
TRI(H) EC135/635 – instruktor pro typovou kvalifikaci (vrtulník) na EC135/635 – výuka teoretických znalostí a letový výcvik
TRI(H) Bell 212/412 – instruktor pro typovou kvalifikaci (vrtulník) na Bel 212/412 – výuka teoretických znalostí a letový
IRI(H) – instruktor přístrojové kvalifikace (vrtulník) – výuka teoretických znalostí a letový výcvik
MCCI(H) – instruktor součinnosti vícečlenné posádky (vrtulník) – výuka teoretických znalostí a pozemní přístrojový výcvik
EC135/635 – typový výcvik
Bell 212/412 – typový výcvik
MCC(H) – kurz součinnosti vícečlenné posádky (vrtulník) – výuka teoretických znalostí a pozemní přístrojový výcvik
NIGHT(H) – kvalifikace pro lety v noci (vrtulník) – výuka teoretických znalostí a letový výcvik

K otázce č. 3 uvádí Úřad následující:
Osvědčení examinátora udělená ÚCL osobám zapsaných v jeho seznamech examinátorů neobsahují omezení pro vykonávání práv examinátora pouze pro uchazeče z řad příslušníků Policie České republiky.

_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 9. 6. 2023 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti částečně vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz: (uveřejněno v doslovné citaci)

„(…) žadatel žádá o sdělení informací k daným otázkám, (…).“

1. Poskytnutí všech Formulářů pro podání podkladů pro zveřejnění informací v publikacích Letecké informační služby (AIS-FM-1), které Aeroklub Jičín z.s. podal na ÚCL od roku 2020 do současnosti, včetně jejich schválení ÚCL.

2. Informace kdy a jakým způsobem došlo ke změně zařazení pozemku p.č. 669/5 v k.ú. Podhradí u Jičína, z veřejného prostoru letiště na neveřejný prostor letiště Jičín a poskytnutí podkladů a příslušné dokumentace k této změně.

3. V Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ze dne 31.5.2023 adresované společnosti Flying Academy s.r.o. pod č.j. 2814-23-110 jste nám sdělili: “V zaslaném prohlášení organizace (pozn. TEC-AIR s.r.o.) ze dne 2. 4. 2019 organizace uvádí v bodě 6 jako letiště využívané pro výcvik pro účely zajišťování výcviku letiště Jičín (LKJC). Dne 31.3.2023 byla Úřadu doručena zpráva o ročním vnitřním přezkumu činnosti dle požadavků DTO.GEN.270 části ARA, ve které organizace uvádí, že v roce 2023 vzhledem k nově vzniklým omezením výcvikových letů na LKJC budou využívaná letiště LKHK a LKMH”. Je tedy možné provádět přílet a odlet z LKJC v rámci výcvikového letu a samotný letový výcvik (manévry, místní činnosti atd.) provádět na jiných letištích nebo využívat letiště LKJC pro přílet a odlet při navigačních výcvikových letech?

4. V dopise Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ze dne 31.5.2023 adresovaném Flying Academy s.r.o. pod č.j. 2814-23-110 jste nám sdělili, že sekce provozní dne 9.5.2023 schválila změnu VFR příručky týkající se zákazu letového výcviku na letadlech nad 472,5 kg MTOW a na vrtulnících. Současně jsme se dozvěděli, že sekce provozní dosud neobdržela aktuální verzi Letištního řádu, která by tuto změnu zohledňovala. Jinými slovy, v současné době nejsou informace ve VFR příručce týkající se LKJC v souladu s Letištním řádem LKJC, který má ÚCL k dispozici. Který dokument je pro piloty platný, a tedy nadřazený: VFR příručka nebo Letištní řád? Jak se to dělo v minulosti? Bylo běžné, že VFR příručka nebo jiná letecká dokumentace byly měněny bez ohledu na to, zda se shodovaly s letištní příručkou nebo jinou relevantní dokumentací?

5. Podle nám dostupných informací došlo v LKJC k následujícím změnám týkajícím se výcvikových letů a jejich omezení:
– V červenci 2022 byla zrušena možnost poskytovat informace známému provozu na LKJC v anglickém jazyce a rovněž byla omezena možnost provádět letový výcvik na letounech s MTOW nad 600 kg. Po více než 20 letech bez jakýchkoliv omezení výcvikových letů náhle přišlo toto omezení, a to právě poté, co si v březnu 2021 společnost Flying Academy s.r.o. koupila pozemek na letišti Jičín.
– V prosinci 2022 bylo ve VFR příručce uvedeno, že na letišti LKJC je zakázáno provádět letový výcvik na letounech s MTOW vyšší než 450 kg. Navíc, informace známému provozu jsou poskytovány pouze v českém jazyce (CJ).
– V dopise Ministerstva dopravy ze dne 20. 4. 2023 s č. j. MD-7688/2021-220/6, MD/7688/2021/220 pan Jelínek píše, že “máte pravdu v tom, že nedává smysl, aby na letišti (pozn. LKJC) bylo omezeno provádět výcvik na letounech nad 450 kg MTOW a zároveň bylo umožněno provádět výcvik na helikoptérách. Helikoptéry musí být samozřejmě také zahrnuty do tohoto omezení. Provozovatel (pozn. Aeroklub Jičín z.s.) již byl informován, aby zjednal nápravu a opravil údaje ve VFR příručce, omezení provádění výcviku se bude týkat všech letadel nad 450 kg MTOW.” (pozn. Je třeba poznamenat, že termín “letadlo” zahrnuje i větroně a tedy tato formulace omezuje jakýkoliv výcvik.)
– Následně nám bylo dopisem Ministerstva dopravy ze dne 24. 5. 2023 s č. j. MD-16266/2023-072/3, MD/16266/2023/072 sděleno, že došlo k chybě a správně mělo být uvedeno, že “Ministerstvo dopravy ČR, na základě upozornění pana Olbrechta ze společnosti Flying Academy s.r.o., informovalo provozovatele letiště Jičín o logických nesrovnalostech v textové části VFR příručky, kdy je omezeno provádět výcvik na letounech nad 450 kg MTOW z důvodu omezení hlukové zátěže, nicméně je umožněn výcvik na helikoptérách, které jsou mnohem hlučnější než letouny. Ministerstvo dopravy ČR tedy doporučilo provozovateli letiště Jičín opravit textovou část VFR příručky tak, aby do omezení provádění výcviku byly zahrnuty i helikoptéry.”
– Dne 9.5.2023 schválil ÚCL další změnu VFR příručky takto: “Zákaz provádění výcviku na letounech nad 472,5 kg MTOW a vrtulnících.” Tato formulace tedy povoluje výcvikové lety na kluzácích, přestože i ty nepochybně způsobují značnou hlukovou zátěž kvůli nutnosti jejich vlečení motorovými letouny.
Na jakém principu byla stanovena dotyčná MTOW jako základ pro snížení hluku? Vycházejí tyto změny nebo návrhy změn z nějaké hlukové studie nebo z hlukových certifikátů letadel přítomných na letišti LKJC, nebo se jedná pouze předpoklady provozovatele letiště LKJC?
V posledním roce došlo ke 6 různým změnám nebo návrhům změn na omezení letového výcviku na letišti LKJC. Rádi bychom se proto informovali, kdo je zodpovědný za tyto změny a proč byly provedeny. Zajímá nás také skutečný důvod těchto změn, které jsou objektivně nekoncepční. Může to být způsobeno snahou o narušení fungování a provozování letecké školy Flying Academy na letišti LKJC?

6. Současně žádáme o informace o úloze ÚCL nebo MD při schvalování změn ve VFR příručce. Na základě čeho ÚCL schvaluje nebo neschvaluje změny? V dopise Ministerstva dopravy č. j. MD-7688/2021-220/6, MD/7688/2021/220 ze dne 20. 4. 2023 nám bylo sděleno, že “…je v kompetenci provozovatele a vlastníka letiště, jaký provoz na provozovaném letišti umožní.” Stejnou informaci jsme obdrželi také od Úřadu pro civilní letectví v dopise ze dne 11. dubna 2023 s č. j. 1308-23-110: “…je zcela v kompetenci provozovatele letiště, jaký provoz na provozovaném letišti umožní. Je logické, že omezení mohou být fyzikální podstaty, hlukové, nebo jiné. ÚCL tato omezení nezkoumá, pokud jsou dodrženy podmínky pro udělený statut letiště a provozovanou kategorii. Změny provozovatel nemusí a nekonzultuje s ÚCL.” Je tento postup v souladu s dodatkem Q předpisu pro leteckou navigaci L15, podle kterého změny VFR příručky týkající se provozní použitelnosti podléhají schválení ÚCL?

7. Poté, co se nám opakovaně nezdařilo získat Letištní řád od provozovatele letiště LKJC, jsme se obrátili na ÚCL. V období června až srpna 2022 proběhla emailová komunikace mezi panem Vybíralem z Flying Academy s.r.o. a paní Mikelovou, a na kopii s p. Hezkým, z ÚCL, oddělení letišť. Tato komunikace se vyznačovala dlouhými prodlevami ze strany CAA a neochotou poskytnout nám jakékoliv informace. Paní Mikelová dne 26. 7. 2022 uvedla, že nemá žádné informace o změnách na letišti LKJC. Nicméně, v té době již muselo být jasné, že výcvikové lety na LKJC byly omezeny, protože dne 21. 07. 2022 byla na ÚCL doručena změna Letištního řádu, která omezovala výcvikové lety. Z této komunikace vyplývá, že paní Mikelová zpožďovala odpovědi a museli jsme se opakovaně dotazovat. Na poslední email z 01. 08. 2022, ve kterém jsme opakovaně žádali o zaslání Letištního řádu letiska Jičín, nám paní Miklová již neodpověděla a v komunikaci tvrdila, že nám tento dokument není oprávněna poskytnout. Avšak při dotázaní na ÚCL na základě zákona 106/1999 Sb. nám byl poskytnutý. Jak je to možné? Jednala paní Mikelová v souladu s předpisy a zachovávala rovné postavení všech subjektů?

Odpověď:

Žádosti bylo Úřadem částečně vyhověno následujícím způsobem:

K otázce 1
Úřad Vaší žádosti v této části vyhovuje a požadované dokumenty podané výše uvedeným subjektem, které má Úřad k dispozici, Vám zasílá v příloze tohoto přípisu.

K otázce 2
Úřad nemá informace o tom, že by mělo dojít ke změně zařazení pozemku s p.č. 669/5 v katastrálním území Podhradí u Jičína, pokud se týká veřejného a neveřejného prostoru letiště Jičín. Tento pozemek je veden v evidenci letištních pozemků dotčeného letiště. Rozlišení či změna veřejného a neveřejného prostoru letiště se z pohledu Úřadu řeší prostřednictvím předložení či nahlášení změny Bezpečnostního programu, ve kterém je vytyčení daného prostoru popsáno. Poslední a z pohledu Úřadu aktuální schválená verze Bezpečnostního programu letiště Jičín je z roku 2016. V této verzi Bezpečnostního programu je dotčený pozemek vedený částečně v části veřejné a částečně v části neveřejné.

K otázce 3
K této otázce Úřad uvádí, že pravidla a omezení provozu na letišti určuje provozovatel letiště. Z pohledu Úřadu se praktický letový výcvik provádí prostřednictvím výcvikového kurzu dle sestavené osnovy. Pokud je přílet a odlet na/z letiště součástí výcvikového kurzu obsaženého v takové osnově, nelze v takovém případě použít letiště, kde provozovatel tuto činnost zakázal.

K otázce 4
K této otázce Úřad co do vztahu a priority Letištního řádu LKJC a VFR příručky týkající se LKJC Úřad uvádí, že VFR příručka je z podstaty výhradně informačním dokumentem, jehož účelem je publikace informací, avšak informace v ní se podřizují dokumentům, ze kterých vychází. Z tohoto důvodu je nadřazeným dokumentem letištní řád provozovatele letiště, který se dá považovat za formu příkazu provozovatele letiště podle ust. § 31 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud se týká dalších dotazů, zde Úřad nemůže žádosti vyhovět, protože do kompetencí Úřadu v rámci dozoru nespadá aktivní porovnávání všech dokumentů vydávaných a publikovaných provozovateli letišť, včetně jejich aktuálního stavu. Věcné vyjádření by tedy vyžadovalo bližší seznámení s těmito dokumenty a vytvoření nově informace, poskytnutí informací v této části by tak překračovalo rámec InfZ. Co se tak týká těchto dalších dotazů, Úřad žádost s odkazem na § 2 odst. 4 InfZ, tedy z důvodu, že povinnost Úřadu poskytovat informace podle informačního zákona se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací, v této části odmítá. Rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informace je vydáno samostatně pod č. j. 3400-23-110.

K otázce 5
Co se týká této otázky, Úřad žádost s odkazem na § 2 odst. 4 InfZ, tedy z důvodu, že povinnost Úřadu poskytovat informace podle informačního zákona se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací, odmítá, neboť danými informacemi Úřad nedisponuje a ani není povinností jimi disponovat, a co do poslední dílčí otázky jde o dotaz na názor. Rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informace je vydáno samostatně pod č. j. 3400-23-110.

K otázce 6
Proces schvalování změny není leteckými ani právními předpisy blíže určen. Změna je Úřadem schvalována na základě předložení žádosti/formuláře provozovatele. Úřad jako schvalující orgán posuzuje možný zjevný rozpor s jinými předpisy, aby nedocházelo ke zveřejňování takových informací v Letecké informační příručce, které jsou zjevně v rozporu se zákonem. Nicméně v rámci schvalování, pakliže takový rozpor není identifikován, Úřad dále vyhovění žádosti provozovatele letiště nebrání, protože ten je odpovědný za věcnou i formální správnost publikovaných informací.

K otázce 7
Na základě žádosti příslušný útvar Úřadu nedospěl k závěru, že by zmíněná úřední osoba bránila rovnému postavení subjektů a její chování by nebylo v souladu s předpisy. Ani nebylo zjištěno, že by cíleně bránila předání dokumentů. Zde uvádíme, že praxí Úřadu je neposkytovat dokumenty jiných subjektů třetím osobám na základě prostých žádostí, pakliže již nejsou publikovány jinak, nebo pakliže nebyl doložen oprávněný zájem žadatele k dokumentu. Tento přístup Úřad nepovažuje za rozporný se zákonem resp. zásadami činnosti správných orgánů, kdy postup poskytování InfZ považuje za kvalifikovanější formu, a lze tedy očekávat, že tímto postupem může žadatel od správního orgánu získat i takové informace, které by prostým dotazem získat nemusel, pokud se na tento zákon výslovně odkáže. K restriktivnějšímu přístupu ohledně poskytování informací zejména týkajících se jiných osob přistupuje Úřad zejména s ohledem na oprávněné zájmy těchto osob, které by volným poskytováním určitých dokumentů třetím osobám mohly být dotčeny.

Příloha:


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 13. 6. 2023 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

„(…) žadatel žádá o sdělení následujících informací, (…).“

„Poskytnutí veškerých listin, rozhodnutí a vyjádření, které vedly k povolení stavby hangáru na pozemku par. č. 341/20, k.ú. Lubno, obec Frýdlant nad Ostravicí a zápisu do katastru nemovitostí Katastrálního úřadu, katastrální pracoviště Frýdek Místek, s výzvou na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene přístupu k této stavbě přes náš pozemek“

Odpověď:

Úřad na základě ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) informačního zákona žádosti vyhověl a předmětné dokumenty zaslal žadateli přílohou dopisu. Pro úplnost Úřad poskytuje následující doplňující informace:

Předmětná stavba byla povolena rozhodnutím Úřadu č. j. 003032-13-701 ze dne 5. června 2013, které nabylo právní moci ke dni 9. července 2013, jenž je přílohou tohoto přípisu.

Jako podklady pro vydání stavebního povolení byly stavebníkem předloženy (mimo jiné) i tyto podklady:

– Smlouva o poskytnutí příjezdu po dobu výstavby mezi vlastníkem pozemků parc. č. 339/11, 341/10 a 341/14 v katastrálním území Lubno, kterým je právnická osoba Kovostroj, spol. s r.o. a stavebníkem, ze dne 1. října 2012,

– Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene spočívající v právu průchodu a průjezdu mezi vlastníkem pozemků parc. č. 339/11, 341/10 a 341/14 v katastrálním území Lubno, kterým je právnická osoba Kovostroj, spol. s r.o. a stavebníkem, ze dne 1. října 2012.

Do té doby nepovolená část stavby pak byla dodatečně povolena rozhodnutím Úřadu č. j. 012791-22-701 ze dne 27. prosince 2022, které nabylo právní moci ke dni 3. února 2023, a které rovněž zasíláme přílohou dopisu. Tímto rozhodnutím bylo současně povoleno trvalé užívání jak původního hangáru, tak dodatečně provedené přístavby.

Příloha:


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 15. 6. 2023 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

„(…) žadatel žádá o sdělení následujících informací, (…).“

„Zda bylo vydáno povolení, rozhodnutí nebo souhlas na provedené terénní úpravy a zpevněné betonové plochy na pozemku parc. č. 341/6, k.ú. Lubno, obec Frýdlant nad Ostravicí, nacházející se na letišti ve Frýdlantu nad Ostravicí.“

Odpověď:

Úřad na základě ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) informačního zákona žádosti vyhověl a poskytl dané informace takto:

Terénní úpravy a zpevněná plocha na pozemcích parc.č. 341/6 a 341/20 v k.ú. Lubno byly součástí stavby s názvem „Hangár pro ULL, letiště Frýdlant nad Ostravicí“ na pozemcích parc.č. 341/6 a 341/20 v k.ú. Lubno. Tato stavba byla povolena rozhodnutím Úřadu č. j. 003032-13-701 ze dne 5. června 2013, které nabylo právní moci ke dni 9. července 2013, toto rozhodnutí bylo rovněž zasláno v přípise Úřadu o poskytnutí informací č. j. 003231-23-110.


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 19. 6. 2023 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

„(…) žadatel žádá o sdělení následujících informací, (…).“

 1. z jakého důvodu není LS Policie uvedena ve výčtu ATO organizací na webových stránkách Vašeho úřadu?
 2. bylo LS PČR uděleno jiné oprávnění pro provádění výcviků i před datem 12. 12. 2022, pokud ano, tak které, jaké mělo parametry a kdo takové povolení vydal?
 3. jaká jsou používána letadla pro výcviky prováděné LS Policie včetně jejich typů a poznávacích značek?
 4. pro teoretické kurzy CPL a ATPL jsou u některých předmětů požadovány zkušenosti z obchodní letecké dopravy. Má LS Policie zkušenosti z obchodní letecké dopravy, nebo zajištění výuky daných předmětů pokrývá jinak a případně jak?

Odpověď:

Úřad na základě ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) informačního zákona žádosti vyhověl a poskytl dané informace takto:

Ad 1)

Letecká služba Policie České republika není uvedena v seznamu schválených organizací ATO na stránkách ÚCL z důvodu, že tento seznam je zveřejněn pro poskytnutí informací osobám, které mají zájem o výcvik, a pro příslušné úřady jiných států, které vydávají průkaz nebo kvalifikaci na základě výcviku poskytnutého schválenými organizacemi pro výcvik, kterým vydal Úřad osvědčení. Ministerstvo vnitra – Letecká služba Policie České republiky je součástí organizační složky státu a výcvik dle svých příruček poskytuje pouze příslušníkům (zaměstnancům) Letecké služby Policie ČR. Vzhledem k těmto okolnostem považoval Úřad zveřejnění vydaného schválení za bezdůvodné.

Ad 2)

Před datem 12. 12. 2022 nebylo Ministerstvo vnitra – Letecká služba Policie České republiky držitelem osvědčení ATO, ze strany Úřadu byly schvalovány jednotlivé výcvikové kurzy, seznam vydaných schválení je následující:

16. 9. 2020 Schválení změn dokumentace ATO

 • Příručky pro výcvik:
 • ATPL(H)/IR – výuka teoretických znalostí
 • APT(H)/IR – integrovaný výcvik
 • Typový výcvik EC 135
 • Typový výcvik Bell 412

17. 1. 2018 Schválení změn dokumentace ATO

 • Provozní příručka
 • Příručka pro řízení bezpečnosti
 • Příručky pro výcvik:
 • PPL(H) – výuka teoretických znalostí
 • Kvalifikace NIGHT
 • CPL(H) – modulový výcvik
 • IR(H)/ME + PBN – modulový výcvik
 • ATPL(H)/IR – výuka teoretických znalostí
 • ATPL(H) – výuka teoretických znalostí
 • ATP(H)/IR – integrovaný výcvik
 • MCC
 • Typový výcvik EC 135
 • Typový výcvik Bell 412
 • FI(H)
 • TRI(H) EC 135
 • TRI(H) Bell 412 výcvik IFR a VFR
 • IRI(H)
 • MCCI

28. 5. 2015 Schválení dokumentace ATO

 • Provozní příručka
 • Příručka pro řízení bezpečnosti
 • Příručky pro výcvik:
 • Typový výcvik EC135
 • CPL(H) – modulový výcvik
 • Typový výcvik Bell 412
 • IR(H)/ME – modulový výcvik
 • FI(H)
 • Kvalifikace NIGHT
 • IRI(H)
 • Typový výcvik Bell 412
 • MCC
 • MCCI

14. 1. 2014 Schválení dokumentace ATO

 • Provozní příručka
 • Příručky pro výcvik:
 • CPL(H) – modulový výcvik
 • Typový výcvik Bell 412
 • Kvalifikace IR(H)/ME
 • Kvalifikace FI(H)
 • Kvalifikace NIGHT
 • Kvalifikace IRI
 • Výcvik MCC
 • Výcvik MCCI

24. 11. 2009 Schválení typového výcviku Bell 412

29. 6. 2007 Schválení příruček pro výcvik:

 • PPL(H) – teoretický výcvik
 • CPL(H) – modulový výcvik
 • IR(H) – modulový výcvik

10. 5. 2006 – IR(H)/ME na EC-135

8.6. 2004 – EC-135 – typový výcvik

Ad 3)

Letadla používaná pro výcviky ve schválené organizaci pro výcvik Ministerstva vnitra – Letecké služby Policie České republiky:

 • EC 135: OK-BYA, OK-BYB, BYC, BYD, BYE, BYF, OK-BYG
 • Bell 412: OK-BYN, BYQ, BYR, OK-BYS, OK-BYR, OK-BYP, OK-BYT

Ad 4)

Požadavek na prokázání zkušenosti z obchodní letecké dopravy není zákonným požadavkem dle ustanovení ORA. ATO. 110 c) přílohy VII nařízení (EU) 1178/2011. Tento požadavek je uveden v postupu vydaném ÚCL s označením CAA-ZLP-141 a shodu s ustanovením ORA. ATO. 110 c) schválené organizace pro výcvik prokazují i jiným způsobem, než splněním tohoto požadavku. ÚCL nepředpokládá, že instruktoři Letecké služby Policie České republiky mají zkušenosti z obchodní letecké dopravy. Výuku teoretických znalostí zajišťují svými zaměstnanci, kteří během kontroly ATO prokázali, že mají předchozí zkušenosti s teoretickým vyučováním a odpovídající teoretické znalosti v oboru, který budou vyučovat. Podrobnými záznamy o zkušenostech instruktorů teoretické výuky ÚCL nedisponuje.


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 23. 6. 2023 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti částečně vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

„(…) žadatel žádá o sdělení následujících informací, (…).“

„Zda bylo vydáno povolení, rozhodnutí nebo souhlas na provedené terénní úpravy a zpevněné betonové plochy, případně zda bylo provedeno posouzení likvidace dešťových vod a nakládání s odpady v ploše nad 1500m2, výšce nad 1,5 m a k realizaci monolických betonových ploch cca 150 m2, vše na pozemku parc. č. 341/6, k.ú. Lubno, na letišti ve Frýdlantu nad Ostravicí.“

Odpověď:

Úřad na základě ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) informačního zákona žádosti částečně vyhověl a poskytl dané informace takto:

Při ústním jednání spojeném s ohledáním na místě provedeném Úřadem v rámci řízení vedeného pod sp. zn. 13/730/0003/LKFR/12/22 dne 23. září 2022 nebyly zjištěny žádné terénní úpravy ani zpevněné plochy, které by nesouvisely se stavbou hangáru (včetně zařízení na likvidaci dešťových vod) a jeho rozšířením o přístavbu, vše na pozemcích parc.č. 341/6 a 341/20 v k.ú. Lubno ve smyslu již poskytnutých rozhodnutí ÚCL č. j. 003032-13-701 ze dne 5. června 2013 a č. j. 012791-22-701 ze dne 27. prosince 2022, tedy žádné další povolení, rozhodnutí či souhlas k žadatelem uvedeným úpravám Úřad nevydal. K posouzení likvidace dešťových vod a nakládání s odpady není příslušný speciální stavební úřad, ale místně příslušný orgán ochrany životního prostředí. K zodpovězení podotázky ohledně toho, zda v předmětné věci bylo provedeno posouzení likvidace dešťových vod a nakládání s odpady tak Úřad uvádí, že se sdělení této informace nevztahuje k jeho působnosti a v této části žádost odkládá.

_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 3. 7. 2023 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

„(…) žadatel žádá o poskytnutí níže uvedených listin a vyjádření, (…).“

 1. Rozhodnutí č.j. 005612-15-701 o prodloužení termínu dokončení stavby
 2. Žádost stavebníka ze dne 30.6.2021 o povolení změny stavby
 3. Oznámení o zahájení řízení č.j. 002109-22-701
 4. Rozhodnutí o zastavení řízení č.j. 002736-22-701
 5. Zahájení řízení o odstranění stavby č.j. 002737-22-701
 6. Žádost stavebníka o dodatečné povolení stavby ze dne 22.6.2022
 7. Rozhodnutí o přerušení řízení o odstranění stavby
 8. Usnesení o provedení důkazu ohledáním č.j. 008989-22-701
 9. Oznámení o zahájení řízení č.j. 008994-22-701
 10. Protokol z jednání spojeného s ohledáním ze dne 23.9.2022
 11. Výzvu k doplnění podkladů č.j. 010404-22-701
 12. Stanovisko MUFO 39378/2019
 13. Stanovisko MUFO 27518/2019/KS
 14. Stanovisko orgánu územního plánování MUFO 5218/2020
 15. Stanovisko MUFO 27518/2019/RRaSÚ/PT
 16. Stanovisko HZS č.j. HSOS-4432-2/2021
 17. Stanovisko KHSMS 63807/2020/FM/HP
 18. Vyjádření SmVaK zn. 9773/V027304/2019/TA
 19. Stanovisko KHSMS 277089/2022/FM/HP
 20. Stanovisko HSOS-5639-2/2022
 21. Protokol o zkoušce vnitřní a venkovní kanalizace ze dne 1.7.2022
 22. Informaci, zda byla stavebníkem na změnu stavby před dokončením předložena projektová dokumentace v souladu s právními předpisy včetně požární zprávy a znalecké posouzení likvidace srážkových vod, nakládání s odpady  apod.. Pokud ano, požadujeme zaslání požární zprávy a posudku k likvidaci srážkových vod na hangár s přístavbou.
 23. Informaci, jak úřad ověřil realizaci dešťových kanalizací , akumulační jímky a vsakovacího zařízení Wavin Q-bic ( termín realizace, fotodokumentace, kontrola na místě, stavební deník)
 24. Informaci kolikrát a kdy úřad provedl v období od 1.1.2017 do vydání rozhodnutí stavební dozor a  kontrolní prohlídky dle ustanovení § 132 a 133 zákona 183/2006 a sdělení, jestli byly při této činnosti pořízeny záznamy, fotodokumentace, zápisy do stavebního deníku  či jiné úkony. Pokud ano, žádáme o jejich poskytnutí.

Odpověď:

Úřad žádosti vyhovuje a tímto poskytuje požadované dokumenty ze spisu. Dokumenty naleznete v následujícím odkazu https://nextcloud.caa.cz/index.php/s/ppgkkTLHA7a2obC

K dalším požadovaným informacím Úřad uvádí následující:

Ad 22.
K žádosti o změnu stavby před dokončením byla předložena projektová dokumentace podle vyhlášky č. 146/2008 Sb., tj. včetně požárně bezpečnostního řešení (které je součástí závazného stanoviska HZS č. j. HSOS-4432-2/2021). Znalecké posouzení likvidace srážkových vod a nakládání s odpady není povinnou součástí dokumentace, znalecké posouzení nebylo předloženo a není proto součástí spisu.

Ad 23.
K otázce ověření realizace dešťových kanalizací, akumulační jímky a vsakovacího zařízení odkazuje Úřad na odpověď na v pořadí třetí žádost o informaci stejného žadatele: „K posouzení likvidace dešťových vod a nakládání s odpady není příslušný speciální stavební úřad ale místně příslušný orgán ochrany životního prostředí. Tento orgán byl požádán o účast na ústním jednání spojeném s ohledáním na místě dne 23. září 2022, ale tohoto jednání se nezúčastnil.“

Ad 24.
K otázce stavebního dozoru a kontrolní prohlídky: stavební úřad stavební dozor nevykonává, to je úkolem stavebníka nebo jím zmocněné osoby, kontrolní prohlídky, resp. ohledání na místě provedl stavební úřad dne 11. 03. 2022 a 23. 09. 2022. Protokol je součástí podkladů, které jsou žadateli zasílány.

_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 4. 7. 2023 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

„(…) žadatel žádá o sdělení následujících informací, (…).“

 1. Z čeho plyne, že seznam organizací ATO na webových stránkách ÚCL je zveřejněn pro poskytnutí informací osobám, které mají zájem o výcvik, a pro příslušné úřady jiných států, které vydávají průkaz nebo kvalifikaci na základě výcviku poskytnutého schválenými organizacemi pro výcvik, kterým vydal Úřad osvědčení, a proto že CZ / ATO – 158 nemusí být v seznamu uvedeno?
 2. Jestliže před datem 12. 12. 2022 nebyla LS Policie držitelem oprávnění ATO, na základě jakého předpisu mohl ÚCL od roku 2014 opakovaně schvalovat jednotlivé výcvikové kurzy ATO, ačkoliv daná organizace nebyla držitelem oprávnění ATO?
 3. Co musí splňovat organizace, aby jí byly opakovaně po několik let schvalovány výcvikové kurzy ATO aniž by byla držitelem oprávnění ATO?
 4. Z jakého důvodu nejsou výcvikové vrtulníky používané LS Policie vedeny v leteckém rejstříku zveřejněném na webových stránkách ÚCL?
 5. V jaké organizaci oprávněné k údržbě probíhá údržba vrtulníků používaných LS Policie pro provádění výcviku? Prosím o číslo oprávnění.
 6. Jaká organizace zodpovídá za řízení zachování letové způsobilosti vrtulníků používaných LS Policie? Prosím o číslo oprávnění.
 7. Na základě jakých informací UCL vyhodnotil, že lektoři CZ/ATO-158 „mají předchozí zkušenosti s teoretickým vyučováním a odpovídající teoretické znalosti v oboru, který budou vyučovat“, když UCL nedisponuje „podrobnými záznamy o zkušenostech instruktorů teoretické výuky“?
 8. Je pro výcvikové organizace ATO postup CAA-ZLP-141 závazný? Pokud není, na základě jakých pravidel a proč je daný postup tedy vydáván?

Odpověď:

Úřad na základě ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) informačního zákona žádosti vyhověl a poskytl dané informace takto:

Ad 1):
Úřad pro civilní letectví nemá zákonnou informační povinnost ve vztahu k poskytování seznamu všech schválených organizací ATO, absence uvedení CZ/ATO-158 v tomto seznamu je tak vlastním rozhodnutím Úřadu. Ministerstvo vnitra – Letecká služba Policie České republiky (dále jen „LS PČR“) je součástí organizační složky státu a výcvik poskytuje dle svých příruček pouze příslušníkům (zaměstnancům) LS PČR. Vzhledem k těmto okolnostem považoval Úřad zveřejnění vydaného schválení za bezdůvodné.

Ad 2):
Úřad schvaloval jednotlivé výcvikové kurzy v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, v platném znění (dále jen „nařízení 1178/2011“).

Ad 3):
V obecné rovině takový postup možný není, ovšem v tomto případě bylo k LS PČR přistupováno jako k subjektu se specifickým postavením, přičemž byl sledován veřejný zájem, aby LS PČR a její posádky co nejvíce respektovaly úpravu používanou pro civilní letectví. V této souvislosti je také třeba upozornit, že Úřad ve svém postupu respektoval zejména čl. 1 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu (ES) č. 1592/2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví (později nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139, které uvádělo, že „[t]oto nařízení se nepoužije, pokud se výrobky, součásti, zařízení, personál a organizace uvedené v odstavci 1 zabývají vojenskými, celními, policejními nebo podobnými službami. Členské státy se zavazují zajistit, aby tyto služby pokud možno braly patřičný ohled na cíle tohoto nařízení.“.

Mezitím ovšem došlo k posunu v právním výkladu a v prosinci r. 2022 bylo LS PČR uděleno osvědčení schválené organizace ATO.

Ad 4):
Výcvikové vrtulníky používané LS PČR jsou vedeny v leteckém rejstříku policejních letadel, který dle ustanovení § 116 odst. 1 písm. a) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (dále jen „zákon o PČR“), vede Ministerstvo vnitra. Předmětné vrtulníky nejsou vedeny v Leteckém rejstříku České republiky ve smyslu § 4 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, neboť nejde o civilní letadla ve smyslu § 2 odst. 1 téhož zákona.

Ad 5):
Úřadu není známa organizace oprávněná k údržbě vrtulníků používaných LS PČR pro provádění výcviku, neboť letovou způsobilost policejních letadel a její kontrolu má v pravomoci Ministerstvo vnitra dle ustanovení § 116 odst. 1 písm. b) a c) zákona o PČR.

Ad 6):
Úřadu není známa organizace odpovědná za řízení zachování letové způsobilosti vrtulníků používaných LS PČR, neboť letovou způsobilost policejních letadel a její kontrolu má v pravomoci Ministerstvo vnitra dle ustanovení § 116 odst. 1 písm. b) a c) zákona o PČR.

Ad 7):
Kontrolní tým Úřadu během kontroly schválené organizace ATO vyhodnotil na základě podkladů dodaných LS PČR, že instruktoři LS PČR mají předchozí zkušenosti s teoretickým vyučováním a odpovídající teoretické znalosti v oboru, který budou vyučovat.

Ad 8):
Postupy pro výcvikové organizace č. CAA-ZLP-141 nejsou pro výcvikové organizace přímo závazné, neboť Úřad nemůže v této oblasti vydávat právní předpisy. Postupy nicméně pomáhají výcvikovým organizacím při dodržování podmínek dle právních předpisů, jejichž dodržování Úřad dozoruje. Postupy jsou rovněž vydávány v souladu s ustanovením ARA.GEN.220 přílohy IV nařízení 1178/2011.

_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 19. 7. 2023 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti částečně vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

„(…) žadatel žádá o sdělení následujících informací, (…).“

„1) Žádáme Vás o informaci, zda s Úřadem pro civilní letectví byla řešena otázka využití plochy dle výše citované pasáže (s odkazem na návrh změny územního plánu obce Dlouhá Lhota, pozn.) ke změně územního plánu obce Dlouhá Lhota.

2) V případě kladné odpovědi na předchozí otázku Vás žádáme o informaci:
a) kdy došlo k tomuto jednání (konkrétní datum/data, bylo-li jednání více),
b) kdo se jednání účastnil (konkrétní identifikace osoby a její funkce),
c) jaké skutečnosti byly předmětem jednání a co po Úřadu pro civilní letectví bylo požadováno (stanovisko k jaké otázce),
d) jestliže byly Úřadu pro civilní letectví předloženy na tomto jednání nějaké podklady (dokumenty) žádáme o jejich zaslání,
e) jaké bylo stanovisko Úřadu pro civilní letectví k předmětu jednání,
f) z jakých podkladů a informací Úřad civilního letectví při formulaci svého stanoviska dle předchozího písm. e) vycházel,
g) žádáme o zaslání podkladů dle předchozího písm. f),
h) žádáme o zaslání záznamu z tohoto jednání.

3) Žádáme Vás o informaci, jaké náležitosti/povinnosti musí být splněny, aby došlo ke změně územního plánu k pozemkům, které jsou v ochranném pásmu letiště.

4) Žádáme Vás o informaci, zda byly splněny všechny náležitosti/povinnosti dle předchozí otázky, aby došlo ke změně (resp. návrhu změny) územního plánu k pozemkům popsané výše v citované pasáži ke změně územního plánu obce Dlouhá Lhota.“

Odpověď:
Úřad na základě ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) informačního zákona žádosti částečně vyhověl a poskytl dané informace takto:

K otázce č. 1 uvádí Úřad následující:
Oznámení o zahájení změny územního plánu bylo zasláno na Úřad a evidováno pod č. j. 11104-21-701 v roce 2021. Ze strany Úřadu nedošlo od té doby k žádnému vyjádření nebo jednání (schůzce) v dané věci.

K otázce č. 2 uvádí Úřad následující:
Viz odpověď na otázku č. 1. zástupci Úřadu se nezúčastnili a ani nepodávali vyjádření k uvedenému návrhu změny územního plánu.

K otázce č. 3 a č. 4 uvádí Úřad následující:
Úřad není příslušným orgánem ve věcech územního plánování, a tudíž sdělení této informace se nevztahuje k jeho působnosti a v této části byla žádost odložena. V tomto ohledu bylo žadateli doporučeno se s žádostí obrátit na příslušný orgán územního plánování, tedy zde zřejmě na obec Dlouhá Lhota.


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 18. 7. 2023 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti částečně vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

„(…) žadatel/ka žádá o sdělení následujících informací, (…).“

„1) Zda společnost Heli Company s.r.o má vydáno povolení k provozování leteckých prací – druh 

     provozu hašení požárů pro ČR, vydané Úřadem pro civilní letectví

2) Zda má provozovatel písemný souhlas majitele pozemku s přistáním

3) Zda má provozovatel udělené potřebné souhlasy k nabírání vody a to zejména od Státní plavební

    správy a správy Povodí Vltavy pro lety nad hladinou a k nabírání vody pro hašení“

Odpověď:

Úřad na základě ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) informačního zákona žádosti částečně vyhověl a poskytl dané informace takto:

K otázce č. 1 uvádí Úřad následující:

Společnosti Heli Company s.r.o nebylo Úřadem vydané žádné povolení pro letecké práce. Nicméně upozorňujeme, že provoz provozovatelů leteckých prací z jiných zemí, např. jiných členských států EU, je v ČR možný dle ustanovení AIP GEN 1.2.9.

K otázce č. 2 uvádí Úřad následující:

Úřad tyto informace neeviduje. Žádost o informaci byla v tomto bodě v souladu s § 15 odst. 1 zák. o svobodném přístupu k informacím odmítnuta.

K otázce č. 3 uvádí Úřad následující:

Informaci týkající se předmětných povolení je třeba žádat od zmíněných správních orgánů a to přímo od Státní plavební správy a správy Povodí Labe. Žádost o informaci byla v tomto bodě v souladu s § 15 odst. 1 zák. o svobodném přístupu k informacím odmítnuta.


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 21. 7. 2023 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

„(…) žadatel/ka žádá o sdělení následujících informací, (…).“

„Nakolik jsou vůči vydaným opatřením obecné povahy, k jejichž vydávání je toliko příslušný Úřad pro civilní letectví v záležitostech podle § 44 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, podávány připomínky nebo námitky a to v rozsahu celého loňského roku 2022 a ve smyslu počet vydaných opatření obecné povahy a počet podaných připomínek a námitek“.

Odpověď:

Úřad na základě ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) informačního zákona žádosti vyhověl a poskytl dané informace v příloze přípisu.

Příloha:

_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 7. 8. 2023 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

„(…) žadatel/ka žádá o sdělení následujících informací, (…).“

 1. je v současné době provozováno letiště na parcelách 134/14, 134/15, 134/16, 138/10, 138/18, 138/19, 138/21, 138/22, 138/23, 138/24, 138/25, 138/26, 138/27, 138/28, 138/29, 801/7, 801/8, 801/9, 801/10, vše v k.ú. Dlouhá Lhota u Dobříše, tedy na těch, které se nacházejí východně od silnice III. třídy Dlouhá Lhota-Kotenčice?
 2. připravuje Váš úřad nebo jiná státní či soukromá instituce s Vaším vědomím rozšíření leteckého provozu i na výše uvedené parcely? Připravuje se kdekoliv v rámci letiště Příbram rozšíření stávající VPD šířky 30 m na cca 50-60m, což by umožnilo přistávání větších a/nebo těžších letadel než dosud?
 3. připravuje Váš úřad nebo jiná státní či soukromá instituce s Vaším vědomím změnu statusu letiště LKPM s cílem provozovat zde mezinárodní letiště či letiště zajišťující komerční či logistický provoz velkými dopravními letadly a/nebo letadly využívajícími původní délku záložního letiště cca 2,5 km?
 4. usilujete Vy nebo jiná státní organizace o zrušení letiště v současně provozovaném rozsahu?

Odpověď:

Ad 1)
Vámi uvedené pozemky jsou Úřadem pro civilní letectví evidovány jako letištní pozemky v souladu s ust. § 2 a § 25a zákona č. 48/1997 Sb., o civilním letectví, tzn. že na uvedených pozemcích se dle evidence letišť aktuálně nachází letiště Příbram. Nicméně jako doplnění pro Vaši informaci dodáváme, že tyto vyjmenované pozemky nejsou využívány pro letecký provoz na letišti Příbram.

Ad 2)
Úřad pro civilní letectví nemá kompetence provozovatele letiště, tudíž ze své podstaty nemůže připravovat rozšíření leteckého provozu na letišti. Nicméně sdělujeme, že Úřad nemá, a to ani od jiných subjektů, informace o tom, že by provozovatel letiště předpokládal rozšíření leteckého provozu letiště na Vámi uvedené pozemky, ani takovou žádost neeviduje. Zároveň sdělujeme, že Úřad nemá informace o případné přípravě rozšíření dráhy na letišti Příbram na šířku cca 50-60m, ani takovou žádost neeviduje.

Ad 3)
Letiště Příbram je v evidenci letišť vedeno jako veřejné vnitrostátní letiště. Úřad pro civilní letectví nevede řízení ani nemá, a to ani od jiných subjektů, informace o přípravě změny stanovení druhu letiště na letiště mezinárodní. Zde dodáváme, že o stanovení druhu letiště a o jeho změně rozhoduje v souladu s ust. § 25 zákona č. 48/1997 Sb., o civilním letectví Úřad na základě žádosti provozovatele letiště. Dále Úřad nemá informace ani o přípravě změny infrastruktury letiště s cílem umožnit provoz velkých dopravních letadel s dráhou délky cca 2,5 km, jak je uvedeno ve Vašem dotazu, ani takovou žádost neeviduje.

Ad 4)
Úřad pro civilní letectví nemá, a to ani od jiných subjektů, informace o případných přípravách na zrušení letiště Příbram v současně provozovaném rozsahu, jak je uvedeno ve Vašem dotazu.

_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 10. 8. 2023 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

„(…) žadatel/ka žádá o sdělení následujících informací, (…).“

 1. lze v současné době legálně přistávat a/nebo vzlétat ze zpevněných či travnatých ploch na parcelách 134/14, 134/15, 134/16, 138/10, 138/18, 138/19, 138/21, 138/22, 138/23, 138/24, 138/25, 138/26, 138/27, 138/28, 138/29, 801/7, 801/8, 801/9, 801/10, vše v k.ú. Dlouhá Lhota u Dobříše, tedy z těch, které se nacházejí východně od silnice III. třídy Dlouhá Lhota-Kotenčice?
 2. připravuje Váš úřad nebo jiná státní či soukromá instituce s Vaším vědomím rozšíření leteckého provozu i na výše uvedené parcely? Připravuje se rozšíření stávající VPD šířky 30 m na cca 50-60m, což by umožnilo přistávání větších letadel než dosud?
 3. připravuje Váš úřad nebo jiná státní či soukromá instituce změnu statusu letiště LKPM s cílem provozovat zde mezinárodní letiště či letiště zajišťující komerční či logistický provoz velkými dopravními letadly a/nebo letadly využívajícími původní délku záložního letiště cca 2,5 km?
 4. usilujete Vy nebo jiná státní organizace o zrušení letiště v současně provozovaném rozsahu?
 5. co může Váš úřad či naše obec udělat pro to, aby stávající letecký provoz dodržoval předepsané okruhy a nezkracoval si trasu přes obydlené centrum obce? Existuje metodika, návod či doporučení, jak se bránit?

Odpověď:

Ad 1)
Vámi uvedené pozemky jsou Úřadem pro civilní letectví evidovány jako letištní pozemky v souladu s ust. § 2 a § 25a zákona č. 48/1997 Sb., o civilním letectví, tzn. že na uvedených pozemcích se dle evidence letišť aktuálně nachází letiště Příbram. Nicméně tyto vyjmenované pozemky nejsou využívány pro letecký provoz na letišti Příbram. V současné době tak z těchto uvedených ploch není povoleno vzlétat nebo na nich přistávat.

Ad 2)
Úřad pro civilní letectví nemá kompetence provozovatele letiště, tudíž ze své podstaty nemůže připravovat rozšíření leteckého provozu na letišti. Nicméně sdělujeme, že Úřad nemá, a to ani od jiných subjektů, informace o tom, že by provozovatel letiště předpokládal rozšíření leteckého provozu letiště na Vámi uvedené pozemky, ani takovou žádost neeviduje. Zároveň sdělujeme, že Úřad nemá informace o případné přípravě rozšíření dráhy na letišti Příbram na šířku cca 50-60m, ani takovou žádost neeviduje.

Ad 3)
Letiště Příbram je v evidenci letišť vedeno jako veřejné vnitrostátní letiště. Úřad pro civilní letectví nevede řízení ani nemá, a to ani od jiných subjektů, informace o přípravě změny stanovení druhu letiště na letiště mezinárodní. Zde dodáváme, že o stanovení druhu letiště a o jeho změně rozhoduje v souladu s ust. § 25 zákona č. 48/1997 Sb., o civilním letectví Úřad na základě žádosti provozovatele letiště.  Úřad dále nemá informace ani o přípravě změny infrastruktury letiště s cílem umožnit provoz velkých dopravních letadel s dráhou délky cca 2,5 km, jak je uvedeno ve Vašem dotazu, ani takovou žádost neeviduje.

Ad 4)
Úřad pro civilní letectví nemá informace o případných přípravách na zrušení letiště Příbram v současně provozovaném rozsahu, jak je uvedeno ve Vašem dotazu.

A 5)
Za finální provedení letu je odpovědný velitel letadla. Okruh je stanoven provozovatelem letiště za účelem zajištění bezpečnosti a koordinace provozu na letišti. Ačkoliv jeho nedodržení ještě nemusí znamenat nedodržení stanovených postupů, je letištní okruh považován za jeden z příkazů provozovatele letiště. K problematice hlášení porušování příkazů provozovatele vydal Úřad pro civilní letectví dne 12.1.2023 zprávu na webových stránkách (viz Hlášení o porušení příkazu provozovatele letiště – Úřad pro civilní letectví (caa.cz) ). Proto doporučujeme obrátit se v této problematice na provozovatele letiště, zda případy nedodržování letištního okruhu řeší, co je jejich důvodem a jak je v takovém případě postupováno. Lze také odkázat na uvedenou možnost podání podnětu k Úřadu pro civilní letectví. Nicméně dodáváme, že pro lepší informovanost letecké veřejnosti je možné provozovatele letiště požádat, aby do VFR příručky byl uveden požadavek na povinnost vyhýbání se obci Dlouhá Lhota při provádění letištního okruhu, obdobně jako je tento požadavek již nyní uveden pro obec Občov (viz textová část VFR příručka – Česká republika (rlp.cz) ).

_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 8. 9. 2023 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

„(…) žadatel/ka žádá o sdělení následujících informací, (…).“

 1. Jak Úřad interpretuje „jakýkoliv krátký let“, jak je toto spojení užito v ustanovení čl. 2 bodu 9) Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ? Zda existuje maximální délka trvání letu tak, aby jej bylo možno pokládat za „krátký let“
 2. Jak interpretuje Úřad pojem „okrajová činnost organizace“, jak je tento pojem použit v ustanovení čl. 6 odst. 4a písm. c) Nařízení Komise (EU) č. 965/2012. Zda je okrajovost vnímána jako určité procento odlétaných hodin ve vztahu k celkovému náletu daného ATO/DTO, zda je okrajovost posuzována podle výše příjmů ze seznamovacích letů, či jsou aplikována jiná pravidla. Dále žádám o sdělení, v jakých případech (při překročení jakých hodnot) se dle metodiky Úřadu již o okrajovost nejedná.
 3. Zda jsou osoby, které jsou zapsány v seznamech examinátorů (FE), vedeném ÚCL, které získaly oprávnění k výkonu svých činností při výkonu služby u Policie České republiky oprávněny zkoušet toliko uchazeče z řad příslušníků Policie České republiky, či mohou svá examinátorská oprávnění vykonávat i vztahu k civilním osobám
 4. Zda Úřad provádí kontrolu jednotlivých ATO/DTO dodržování pravidel pro provádění „seznamovacích letů“ a s jakými výsledky.

Odpověď:

Ad 1)
Úřad dosud nepovažuje, stejně jako Evropská komise, resp. agentura EASA, za nutné pojen „jakýkoliv krátký let“ interpretovat a kvantifikovat (na rozdíl od některých jiných členských států, např. Maďarska). Není úlohou Úřadu jakkoliv omezovat subjekty, které tento druh letů poskytují, v tom jak dlouhými lety budou chtít zájemce o vstup do organizace založené za účelem propagace létání nebo organizace poskytující výcvik pilotů, přesvědčovat v rámci seznamovacího letu o vstupu do takové organizace nebo objednání pilotního výcviku. Toto je zcela na rozhodnutí daného subjektu a pro doložení, že jsou splněny podmínky pro dosažení odchylky dle čl. 6, odst. 4a k Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (dále jen „nařízení č. 965/2012“), je to zcela marginální ukazatel. Zásadní je z pohledu Úřadu to, že lety jsou prováděny pouze jiným než složitým motorovým letounem/vrtulníkem a jsou splněny podmínky čl. 6, odst. 4a, písm. c) nařízení (EU) č. 965/2012, zejména, že lety představují pouze okrajovou činnost organizace, kdy v případě provádění subjektivně delších letů by zpravidla mohlo dojít k překročení uvedené individuální míry „okrajovosti“ činnosti. Ani míru „okrajovosti“ činnosti však Úřad dosud nijak blíže nekvantifikoval, jak je uvedeno v následující odpovědi. Dále Úřad za dostatečné pro účely určení letu jako seznamovacího považuje to, že jsou během těchto letů dodržovány další podmínky stanovené směrnicí Úřadu č. CAA-SL-102-n-16.

Ad 2)
Pojem „okrajová činnost organizace“ a stejně tak stav, kdy už se o okrajovou činnost nejedná, Úřad interpretuje v souladu s rozhodnutím výkonného ředitele Agentury EASA č. 2014/019/R ze dne 24. dubna 2014, kterým se přijímá výkladový materiál k nařízení č. 965/2012. Ke kvantifikaci (např. procentem z celkového počtu nalétaných hodin / rok) však dosud Úřad nebyl nucen přistoupit.

Ad 3)
Na tuto otázku Vám Úřad již odpověděl v poskytnutí informací dne 14. 6. 2023, vydaném pod č. j. 3227-23-110. Tato informace zůstává stejná a je následující:

„Osvědčení examinátora udělená ÚCL osobám zapsaných v jeho seznamech examinátorů, neobsahují omezení pro vykonávání práv examinátora pouze pro uchazeče z řad příslušníků Policie České republiky.“

Ad 4)
Uvedené kontroly Úřad provádí a probíhají v rámci průběžného dozoru. Co se týká výsledků, tak obecně lze říci, že z dosavadních výsledků kontrol vyplývá, že největší problém mají dozorované subjekty s vedením záznamů o seznamovacích letech v rámci palubních deníků letadel a zápisníků letů pilotů. Nebylo však dosud takovými kontrolami identifikováno žádné závažné porušení právních předpisů.

_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 8. 9. 2023 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

„(…) žadatel/ka žádá o sdělení následujících informací, (…).“

 1. Zda je Úřad schopen trvale zajistit dodržování všech legislativou vyžadovaných právních předpisů, vyhlášek a ustanovení pro provoz UAS, speciálně opatření obecné povahy článek I. – omezený prostor LKR10 – UAS, konkrétně bod č. 2 – Letové činnosti v omezeném prostoru LKR10 – UAS, odstavec f), pro lety nad osobami v hustě osídleném prostoru se zásahem do jejich práv a bezpečnosti konkrétně nad hustě zastavěnou oblastí obce Hrušovany na pozemky ve vlastnictví p. Milady Mokré zapsané na LV 29 v k. ú. Hrušovany u Litoměřic – v případě že ANO, jak je možné, že opakovaně dochází z letiště Polepy – místní část Hrušovany k jejich porušování s odkazem na přípisy k Úřadu evidované pod č. j. 3739-21-110, 4819-21-110, 5255-21-110 a 2307-23-110.
 2. Zda bylo Úřadu na základě dřívějších stížností vlastníka pozemků p. Milady Mokré zapsané na LV 29 v k. ú. Hrušovany u Litoměřic (v zastoupení Romanem Mokrým) týkajících se opatření obecné povahy článek I. – omezený prostor LKR10 – UAS konkrétně bod č. 2 letové činnosti v omezeném prostoru LKR10 – UAS odstavec f), pro lety nad osobami v hustě osídleném prostoru se zásahem do jejich práv a bezpečnosti zahájeno nějaké správní řízení (výtka, napomenutí atp.) s provozovatelem letiště Polepy – místní část Hrušovany – v případě že ANO, zda je o tom nějaký záznam protokol atp.
 3. Zda bylo ÚCL provedeno na letišti Polepy – místní část Hrušovany nějaké opatření k nápravě, aby nedocházelo k porušování legislativy, práv a bezpečnosti osob v hustě osídleném prostoru související s pořádáním modelářských akcí na pozemky ve vlastnictví p. Milady Mokré zapsané na L V 29 v k. ú. Hrušovany u Litoměřic
  v případě že ANO, tak jaké a zda dochází k jeho kontrole
  – a zda je o tom nějaký záznam (protokol, podpisový arch o převzetí, dodejka atp.)

Odpověď:

Ad 1):
Úřad v rámci svých pravomocí daných zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, vykonává státní správu ve věcech civilního letectví a vykonává roli dozorového orgánu, vč. na to navazující role orgánu projednávajícího přestupky vyplývající z porušení tohoto zákona. Úřad však není ze své pozice schopen absolutně a trvale zajistit dodržování všech právních předpisů na úseku bezpilotních systémů (UAS), protože UAS jsou provozovány nejrůznějšími, zpravidla soukromými, subjekty, nad kterými nemá Úřad absolutní kontrolu. Úřad je toliko schopen takové subjekty dozorovat a v případě zjištění nedodržování právních předpisů je příslušným způsobem trestat, a to v krajním případě v zákonem vyjmenovaných případech i zákazem činnosti. V případě, že Úřad zjistí porušení právních předpisů v oblasti civilního letectví, přistupuje z moci úřední zpravidla k zahájení správního (typicky přestupkového) řízení, nedokáže však předem páchání protiprávního jednání běžně zabránit jinak než informováním, osvětou veřejnosti a průběžným státním dozorem.

Ad 2):
Na základě dřívějších podnětů podaných Úřadu vlastníkem pozemků zapsaných na LV č. 29 v k. ú. Hrušovany u Litoměřic, v zastoupení Vámi, Úřad posuzoval předkládaná tvrzení, kontaktoval provozovatele plochy pro sportovní létající zařízení Polepy, kontaktoval zástupce obce a kontaktoval zástupce Policie ČR, služebna Štětí. Na základě výše uvedené prověřovací činnosti nebyl Úřadem shledán důvod k zahájení přestupkového nebo jiného správního řízení v dané věci. O uvedeném jste byl informován naposledy přípisem Úřadu ze dne 26. 10. 2021, č. j. 10058-21-701.

Ad 3):
S ohledem na odpověď na dotaz č. 2 Úřad doposud na předmětné ploše pro sportovní létající zařízení neprovedl, resp. nepřijal žádné opatření k nápravě, neboť dosud nebylo identifikováno porušování právních předpisů. Zde pro úplnost dodáváme, že v případě, že je provoz bezpilotních systémů, tedy i modelů letadel, prováděn v souladu s pravidly otevřené kategorie provozu, není vyžadováno oprávnění k provozu ani jiný další souhlas Úřadu pro civilní letectví, a to ani pro případná letecká veřejná vystoupení.

_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 19. 9. 2023 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

„(…) žadatel/ka žádá o sdělení následujících informací, (…).“

 1. Žádám o informaci, zda má společnost Smartwings, a.s., IČO: 256 63 135 se sídlem K Letišti 1068/30, 160 08 Praha 6 (dále jen „Smartwings“) schválený individuální plán specifikací doby letu (ARO.OPS.235) ve smyslu nařízení komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008;
 2. Pokud má Smartwings schválený individuální plán specifikací doby letu ve smyslu předchozího bodu, pak žádám o poskytnutí jeho znění;
 3. Žádám o informaci, zda má Smartwings schválené jakékoli jiné výjimky z obecné právní úpravy (evropské i tuzemské) související s činností Smartwings, tedy zejména s  leteckým provozem, obchodním provozem ve smyslu výše uvedeného nařízení, které spadají do gesce Úřadu pro civilní letectví a jsou tak Úřadu pro civilní letectví známy;
 4. Pokud má Smartwings schválené výjimky ve smyslu předchozího bodu, pak žádám o poskytnutí jejich výčtu a jejich znění.

Odpověď:

K bodu 1 uvedl Úřad následující:
Společnost Smartwings, a. s. nemá schválené individuální plány specifikací doby letů dle bodu ARO.OPS.235 k nařízení (EU) č. 965/2012.  Společnost má schválené standardní plány specifikací doby letů a schválený systém FRMS.

K bodu 2 uvedl Úřad následující:
Vzhledem k uvedenému v bodě 1 požadovanou dokumentaci Úřad neposkytl.

K bodu 3 uvedl Úřad následující:
Společnost Smartwings, a. s. nemá v souvislosti s letovým provozem schválené žádné výjimky a nebo odchylky od základního nebo prováděcího nařízení EU.

K bodu 4 uvedl Úřad následující:
Vzhledem k uvedenému v bodě 3 požadované informace Úřad neposkytl.

_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 11. 9. 2023 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti částečně vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

„(…) žadatel/ka žádá o sdělení následujících informací, (…).“

1) V jakých oblastech a v jakém rozsahu podléhá postavení a činnost LS Policie a jejich příslušníků právním předpisům v oblasti civilního letectví a působnosti Úřadu pro civilní letectví a dalších orgánů státní správy na úseku civilního letectví a ze kterých právních předpisů Evropské unie a České republiky (jakých jejich ustanovení) tato působnost plyne?

2) Poskytnutí právního výkladu, na základě kterého byly do doby udělení oprávnění ATO LS PČR schvalovány jednotlivé výcviky (viz první část odpovědi na otázku č. 3 č. j. 3612-23-110).

3) Poskytnutí právního výkladu, na základě kterého bylo LS PČR uděleno oprávnění ATO (viz druhá část odpovědi na otázku č. 3 č. j. 3612-23-110).

4) Předložení žádosti LS Policie o udělení osvědčení ATO včetně veškerých příloh k této žádosti.

5) Za jakých podmínek může používat ATO k provádění výcviků vrtulníky, které nejsou civilní. Uvedení odkazu na příslušnou evropskou či tuzemskou legislativu, ze které tato možnost plyne a na základě čeho dospěl nadepsaný úřad k závěru, že vrtulníky používané LS PČR k výcvikům jsou pro tuto činnost vhodné a použitelné, když tyto vrtulníky nespadají do kontrolní působnosti nadepsaného úřadu a dle Vašeho předchozího vyjádření nemáte o těchto vrtulnících informace, minimálně pokud jde o vědomosti toho, jaká organizace zajišťuje údržbu těchto vrtulníků a zachování jejich letové způsobilosti?

6) V předchozích odpovědích na dotazy žadatele Úřad poskytl informaci, že CZ/ATO-158 poskytuje výcvik personálu LS Policie. Letové posádky jsou tedy osvědčovány dle Part-FCL, který umožňuje získat průkazy PPL, CPL a ATPL. Dle Part-FCL jsou tyto průkazy použitelné pouze pro lety civilní neobchodní a lety obchodní. Jaké činnosti z uvedených možností Policie, na základě uvedených práv dle Part-FCL, provádí? Na základě jakých osvědčení pak provádí LS Policie lety, které nejsou lety civilní?

Odpověď:

Ad 1):
Vzhledem k tomu, že LS PČR vykonává svou činnost v oblasti mimo rámec civilního letectví, neboť vykonává tzv. „státní lety“ ve smyslu čl. 3 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví ze dne 7. 12. 1944 (Chicagská úmluva), obecně její letecká činnost právním předpisům v oblasti civilního letectví nepodléhá, a tedy nespadá ani pod působnost Úřadu. Tato skutečnost vyplývá také z čl. 2 odst. 3 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (dále jen „nařízení 2018/1139“). Výjimku představují ty oblasti, kde LS PČR dobrovolně přijala a užívá právní úpravu pro oblast civilního letectví ve smyslu čl. 2 odst. 6 nařízení 2018/1139. Touto oblastí je právě např. oblast způsobilosti personálu ve smyslu Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 ze dne 3. listopadu 2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (dále jen „nařízení 1178/2011“), kterou LS PČR přijala a pravidly v tomto nařízení obsaženými se řídí, čemuž odpovídají i postupy dozoru Úřadu.

Ad 2):
Právní výklad k tomuto přístupu nebyl Úřadem v minulosti zachycen, proto se v tomto ohledu jedná o informaci, která ve smyslu § 3 odst. 3 InfZ neexistuje, a v tuto chvíli už ani není možné ji vytvořit. Úřadu tak nezbývá, než žádost v této části podle § 11b ve spojení s § 2 odst. 4 InfZ odmítnout. Rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informace bylo vydáno samostatně pod č. j. 5860-23-110.

Ad 3):
V tomto ohledu Úřad formálně právní výklad rovněž nezaujal, tedy v tomto ohledu by bylo možno tuto část žádosti s odkazem na § 2 odst. 4 InfZ rovněž odmítnout. Vzhledem ke vhodnosti vysvětlení postupů však uvádíme následující:

Úřad k výše uvedenému přistoupil z důvodu vhodnosti, když nepovažoval za nepřípustné, aby LS PČR na základě vlastního rozhodnutí přistoupila v oblasti odborné způsobilosti svých posádek a jejich výcviku k využití postupů dle nařízení 1178/2011. Úřad považuje totiž za podstatné, aby jakákoliv schválená organizace pro výcvik (ATO) splňovala v případě, že se takovou organizací stane, příslušná ustanovení daného nařízení. To bylo ze strany LS PČR Úřadu prokázáno (a to již v minulosti, když ještě osvědčením ATO nedisponovala), a vzhledem k absenci jakékoliv právní či faktické překážky bylo toto osvědčení LS PČR uděleno. Nadto Úřad dodává, že moment vydání osvědčení považuje pouze za formální stvrzení již dlouhotrvajícího faktického stavu, kdy LS PČR pro účely způsobilosti svých pilotů užívá nařízení 1178/2011 od jeho účinnosti, a předtím se v tomto ohledu řídila již leteckými předpisy řady JAR-FCL. S Úřadem v této oblasti stabilně spolupracuje a podléhá v této oblasti dozoru Úřadu.

Ad 4):
Požadovanou žádost v anonymizované podobě z důvodu ochrany informací o činnosti bezpečnostních sborů ve smyslu § 11 odst. 6 InfZ byla zaslána v příloze. Ze stejného důvodu Úřad neposkytl další přílohy této žádosti. Rozhodnutí o odmítnutí části informace v tomto bodě bylo vydáno samostatně pod č. j. 5860-23-110.

Ad 5):
Požadavky na cvičná letadla použitá ve schválených organizacích pro výcvik jsou uvedeny v ustanovení ORA.ATO.135 přílohy VII nařízení 1178/2011. Je rovněž požadováno, aby letadla vyhovovala požadavkům stanoveným v nařízení 2018/1139. U letadel, která nespadají do kontrolní působnosti Úřadu (například i letadla zapsaná do rejstříku letadel třetích zemí) Úřad individuálně ověřuje, zda splňují požadavky nařízení č. 2018/1139, konkrétně jaký mají typový certifikát letadla, osvědčení hlukové způsobilosti, osvědčení letové způsobilosti a záznamy týkající se udržování letové způsobilosti letadla. ATO LS PČR využívá pro výcvik letadla, která mají standardní typový certifikát EASA, vydaná osvědčení o hlukové způsobilosti a platná osvědčení letové způsobilosti. Veškerá údržba letadel probíhá dle příručky programu údržby stanovené výrobcem. Tyto skutečnosti se kontrolují během kontroly ATO, avšak Úřad nevytváří kopie těchto záznamů. Proto informace o názvu konkrétní organizace, která provádí údržbu letadel, nejsou na vyžádání k dispozici. Oblast údržby těchto letadel je dosud dozorovaná Ministerstvem vnitra a ÚCL zatím není příslušným úřadem, nicméně během kontroly ATO jsou veškeré záznamy k dispozici a Úřadu k nahlédnutí předkládány.

Ad 6):
Požadovaná informace se nevztahuje k působnosti Úřadu, když ten nemá informace o tom, jaké konkrétní činnosti personál LS PČR na základě osvědčení dle Part FCL provádí. Stejně tak nespadá do působnosti Úřadu ani zodpovězení otázky, na základě jakých osvědčení provádí LS PČR jiné než civilní lety, když Úřad vykonává státní správu pouze ve věcech civilního letectví. Proto v tomto bodě Úřad žádost odložil a doporučil tuto žádost vznést spíše přímo na LS PČR.

_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 26. 9. 2023 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

„(…) žadatel/ka žádá o sdělení následujících informací, (…).“

„zaslání veškerých stanovisek, vyjádření a dalších dokumentů, které byly projednány nebo vydány Úřadem pro civilní letectví v souvislosti se stavbou „Vedení 110 kVTR Východ – TR Sever“ Praha 9 -Vysočany, Praha 9 – Prosek, Praha 8 – Střížkov, Praha 8 – Kobylisy, Praha 8 – Čimice, Praha 8 Bohnice, Praha 18 – Letňany, Praha – Ďáblice, Praha – Dolní Chabry“ a to za období od roku 2010 do současnosti.

Odpověď:

Úřad žádosti v plném rozsahu vyhověl a poskytované dokumenty byly žadateli zaslány přílohou přípisu.

Přílohy:

_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 12. 10. 2023 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

„(…) žadatel/ka žádá o sdělení následujících informací, (…).“

„zaslání žádostí a kopií dokumentací, týkající se stavby „Vedení 110 kVTR Východ – TR Sever“ Praha 9 -Vysočany, Praha 9 – Prosek, Praha 8 – Střížkov, Praha 8 – Kobylisy, Praha 8 – Čimice, Praha 8 Bohnice, Praha 18 – Letňany, Praha – Ďáblice, Praha – Dolní Chabry“ ke kterým se Úřad pro civilní letectví jednotlivými stanovisky vyjadřoval.

Odpověď:

Úřad žádosti v plném rozsahu vyhověl a poskytované dokumenty byly žadateli zaslány přílohou přípisu.

Přílohy:

_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 16. 11. 2023 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

„(…) žadatel/ka žádá o sdělení následujících informací, (…).“

Poskytnutí správního rozhodnutí ve věci přestupkového řízení sp. zn. 4602-22-110 (incident ze dne 22. 10. 2022 na LKPM)

Odpověď:

Žádosti bylo vyhověno a kopie rozhodnutí poskytnuta

Příloha: kopie rozhodnutí sp. zn. 4602-22-110

_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 8. 11. 2023 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

„(…) žadatel/ka žádá o sdělení následujících informací, (…).“

Týkající se rekonstrukce stavby hangáru na letišti v Jičíně.

 1. Prověřil ÚCL, zda byla stavba, respektive její rekonstrukce, provedena v souladu s předloženou technickou dokumentací a podmínkami stanovenými NPÚ? Jaký byl závěr ÚCL?
 2. Zjistil ÚCL, zda byla stavba provedena v rozporu s předloženou technickou dokumentací či podmínkami stanoveným speciálním stavebním úřadem pro letecké stavby?
 3. Existuje záznam o zahájení stavebního řízení pro tuto stavbu? Proč jsme nebyli informováni o tomto řízení, pokud již probíhá? Jaký je aktuální stav tohoto řízení?

Dále žadatel požádal o následující informace a to konkrétně:

A) zaslání kopie povolení k provozování letiště Jičín LKJC uděleného Aeroklubu Jičín,
B) zaslání kopie kolaudačního rozhodnutí letiště Jičín LKJC jako celku.

Odpověď:

Ad 1)
Ano, Úřad uvedenou stavbu prověřil a potvrdil, že byla provedena v souladu s předloženou technickou dokumentací. Co do souladu s podmínkami stanovenými příslušného orgánu památkové péče Úřad nemá stanovisko Oddělení památkové péče města Jičín k dispozici, kdy jej stavebník buď nepředložil, nebo nebylo příslušným orgánem vůbec vydáno, a tedy v tomto ohledu k prověření nemohlo dojít.

Ad 2)
Nezjistil, viz odpověď na otázku 1) výše.

Ad 3)
Dosud žádné stavební řízení pro předmětnou stavbu vedeno nebylo. Pakliže by však bylo určité stavební řízení ohledně předmětné stavby zahájeno, byli byste o této skutečnosti vhodným způsobem informování.

Dále se žadatel v rámci žádosti dotázal, jak se má „pravý stav věci“ a zdali Aeroklub Jičín z.s. nepožívá nějaké zvláštní ochrany. Úřad tento dotaz považuje za velmi obecný, proto v obecné rovině odpovídá tak, že Úřadu není známo, že by měl Aeroklub Jičín z.s. požívat jakékoliv zvláštní ochrany. Co se týká dotazu týkajícího se sdělení pravého stavu věci, na tento dotaz nelze bez bližšího upřesnění otázky poskytnout konkrétní odpověď.

Ad A)
Dokument je zaslán přílohou tohoto přípisu.

Ad B)
Úřad uvádí, že takový dokument neexistuje, proto jej ani nemůže poskytnout.

Přílohy:

_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 13. 11. 2023 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:
„(…) žadatel/ka žádá o sdělení následujících informací, (…).“

 1. Jakým způsobem byly správním orgánem vypořádány důvody odvolání – žádost o zaslání této listiny?
 2. Nabylo právní moci Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení?
 3. Může stavebník k dnešnímu dni provádět stavbu „Novostavba hangáru, letiště Jindřichův Hradec“, na pozemcích parc. č. 3192/36 a 3192/1 v k. ú. a obec Jindřichův Hradec?

Odpověď:

Ad 1)
V dané věci bylo dne 17. 7. 2023 vydáno Opravné rozhodnutí č. j. 7974-23-701, kde byla provedena oprava zjevné chyby v textu, a to u pozemku par. č. 3192/1 na správný pozemek parc. č. 3137/7. Ostatní námitky byly Úřadem posouzeny jako bezpředmětné, protože nedošlo k žádné faktické změně vůči stavebnímu povolení. Cesta (staveništní příjezd) je vedena na pozemku stavebníka parc. č. 3192/36. Rozdělením dráhového systému při zachování stávajíc celkové šířky (+0,5m) se poměry na letišti nezměnily a žádné další nové dráhy na letišti nevznikly. Ochranná pásma stavbou nejsou narušena. Jiná listina (dokument) v této věci nebyla vydána.

Ad 2)
Ano, předmětné rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení nabylo právní moci.

Ad 3)
Ano, stavebník může provádět k dnešnímu dni uvedenou stavbu na pozemcích parc. č. 3192/36 a 3137/7 v kat. území Jindřichův Hradec.
_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 13. 11. 2023 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:
„(…) žadatel/ka žádá o sdělení následujících informací, (…).“

 1. Zda bylo zahájeno správní řízení na základě naší žádosti o přihlášení účastníka řízení a  obnovu řízení ze dne 26. 7. 2023. Pokud nebylo zahájeno, žádáme o sdělení důvodu.
 2. Která úřední osoba byla zodpovědná ke správním úkonům v rámci Rozhodnutí čj. 012791-22-701 a která je zodpovědná v současné době.
 3. Informaci, od kdy byl stavebnímu úřadu znám fyzický stav stavby popsaný v Protokolu z ústního jednání ze dne 11. 3. 2022, když z tohoto protokolu vyplývá, že stav ohledání v protokolu byl již předem zapsán a úřední osobě byl stav stavby již předem znám. Žádáme informaci, proč nebyly provedeny správní úkoly ve lhůtě dané správním zákonem po žádosti stavebníka o změnu stavby před dokončením ze dne 30. 6. 2021.
 4. Žádáme o sdělení, proč stavební úřad neprovedl v období od termínu dokončení stavby 31. 12. 2017 uvedeného ve stavebním povolení do konce roku 2022, tj. po dobu 4 let, dozorovou a kontrolní činnost dle § 132 stavebního zákona v rámci předmětné stavby.
 5. Informaci, zda byla vůči stavebníkovi, který se dopustil přestupků podle § 178 la) a § 178 odst. 2 uplatněna pokuta podle § 178 odst. 3 stavebního zákona.
 6. Žádáme o sdělení, zda stavební úřad vydal rozhodnutí nebo zahájil řízení o změně užívání stavby na pozemku pare.č.St. 786 k.ú. Lubno rozšířením stavby o pracoviště lakování nebo lakovací kabinu – box.
 7. Informaci – vysvětlení nesouladu provedení a rozsahu zpevněných ploch uvedených v Rozhodnutí čj. 012971-22-701, kde je uvedena dlažba o rozměrech 1,0 x 21,8 m a ve skutečnosti je na místě značně větší monolitická betonová plocha o rozměrech 4,0 x 21,8 m. V souvislosti s tím doporučujeme úřadu navštívit veřejně dostupné stránky Katastrálního úřadu (případně využít podobných možností, které má státní správa), kde je dostupná ortofotomapa z roku 2018, která prokazuje, že předmětná přístavba i betonová plocha před hangárem byly dokončeny do roku 2018, tedy před daleko dříve před podáním žádosti stavebníka o změnu stavby před dokončením v roce 2021.
 8. Na základě obdrženého stanoviska HZS ad 22) žádáme o informaci, proč není v Rozhodnutí čj. 012971-22-701 uveden souhlas vlastníků sousedních pozemků s přesahem požárně nebezpečného prostoru cca 12 m do sousedních pozemků. Tento přesah podstatně zatěžuje sousední pozemky a tím, že úřad jejich majitele opomněl jako dotčené účastníky řízení, zatížil své rozhodnutí procesní vadou. Žádáme také informaci, jaké je skutečně povolené využití hangáru a servisního střediska z hlediska druhu letadel, když v územním rozhodnutí je hangár pro max. 10 ULL s max. 250 1benzínu v nádržích, ve stavebním povolení hangár pro ULL bez specifikace a v předmětném rozhodnutí hangár pro ULL a servisní středisko pro letadla. V požární zprávě pro dodatečné povolení je uvedeno hangárování a servis malých letadel kategorie A2 (5700 kg) s nespecifikovaným limitem benzínu. Vůbec není uvažováno s množstvím benzínu v nádržích letadel, které u kategorie A2 může být značné. Jsou také nesrovnalosti v celkové ploše hangáru s přístavbou a plošném rozdělení prostorů. Také řešení zásahové cesty a obratiště neodpovídají skutečnosti jak z hlediska podmínek, tak únosnosti pozemků. Na předmětných přístupových pozemcích se nenachází komunikace ani zpevněné obratiště 20 x 20 m, což je stavebnímu úřadu známo. Zpráva tak neodpovídá skutečnosti a tím i závazné stanovisko HZS. Žádáme o informaci, jak stavební úřad posoudil při povolování stavby tyto nesrovnalosti.
 9. Na základě vašeho předchozího vyjádření ad 23) žádáme o sdělení, na základě jakého zákona či předpisu nemusí stavební úřad prověřovat provedení stavby a soulad se stavebním povolením v případě ověřování provedení dešťové kanalizace a vsaků. Stejně tak žádáme sdělit, proč stavební úřad, který svým rozhodnutím nahradil i územní rozhodnutí o umístění stavby před vydáním rozhodnutí neprověřil odvod dešťových vod a hospodaření s nimi u přístavby v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou 501/2006 Sb. Opětovně žádáme o informaci, jak stavební úřad ověřil skutečné provedení dešťové kanalizace jímky a vsaků, zda bylo ověřeno jejich uložení např. fotodokumentací, stavebním deníkem, fyzickou kontrolou nebo doložením atestů vsaků Wavin Q-bic. Tento požadavek není bezdůvodný, protože problémy s emisemi dešťových vod ze stavby na níže položené pozemky jasně prokazují, že dešťová kanalizace a vsaky nebyly provedeny v souladu s projektovou dokumentací nebo vůbec.
 10. Na základě vašeho předchozího vyjádření ad 24) žádáme o sdělení, na základě jakého zákona či předpisu nemusí stavební úřad vykonávat stavební dozor nebo nemusí prověřovat provedení stavby a soulad se stavebním povolením, když tuto povinnost mu ukládá § 132 stavebního zákona. Žádáme opětovně o sdělení, kdy v období od 1. 3. 2017 do 30. 6. 2023 prováděl Odbor letišť a staveb ÚCL fyzické kontroly, prohlídky, jednání či ohledání na LKFR s uvedením jejich termínu a účelu.    

Odpověď:

Ad 1)
Ano, řízení bylo zahájeno dnem podání žádosti domněle opominutého účastníka řízení. Ve věci samé nebylo dosud v rámci tohoto řízení rozhodnuto.

Ad 2)
Oprávněnou úřední osobou v daném řízení byl a je zaměstnanec oddělení leteckého stavebního úřadu Ing. Pavel Kuděj.

Ad 3)
Skutečný stav byl Úřadu znám 1 den před konáním ústního jednání na základě telefonického rozhovoru se zástupcem stavebníka. Pořádkové lhůty dané stavebním zákonem nebyly dodrženy s ohledem na tehdejší covidovou situaci

Ad 4)
Výkon stavebního dozoru podle hlavy II stavebního zákona Úřad u staveb běžně neprovádí (provádí se vždy závěrečná kontrolní prohlídka a případně dle situace také vstupní kontrolní prohlídka).

Ad 5)
Přestupek podle § 178 odst. 1 písm. a) není v působnosti speciálního stavebního úřadu, za přestupek podle § 178 odst. 2 písm. h) pokuta uplatněna nebyla.

Ad 6)
Ve věci lakovacího boxu (lakování) není Úřadu nic známo, žádné řízení v této věci nebylo a není v současnosti vedeno. Tento dotaz byl vyhodnocen mj. jako podnět o nepovoleném užívání stavby a speciální stavební úřad jej prověří.

Ad 7)
Nesoulad rozsahu zpevněných ploch před hangárem byl způsobem, který doporučil žadatel o informaci, Úřadem prověřen a bude v této věci postupováno podle stavebního zákona, v tuto chvíli však nemůže předjímat další kroky.

Ad 8)
Předmětem rozhodnutí č. j. 012971-22-701 bylo (mimo jiné) dodatečné povolení přístavby k hangáru. Vlastníci sousedních pozemků, kteří by mohli být přístavbou dotčeni, byli účastníky řízení o jejím dodatečném povolení. Přesah požárně nebezpečného prostoru přístavby na sousední pozemky není 12 m, protože požárně otevřené plochy přístavby jsou tvořeny pouze výplněmi vnějších otvorů. Povolený způsob užívání celé stavby je jednoznačně popsán ve výše uvedeném rozhodnutí, které má žadatel o informace k dispozici. Jiná letadla než kategorie A2 (s hmotností do 5700 kg) nemůžou být v daném hangáru obsloužena, tento limit je dán kategorií letiště LKFR. V celkové ploše hangáru, přístavby a plošném rozdělení vnitřních prostorů žádné nesrovnalosti nejsou identifikovány (viz Geometrický plán).

Ad 9)
V této věci již byla žadateli podána informace, kdy v poskytnutí informace ze dne 29. 6. 2023, č. j. 3442-23-110 bylo sděleno, že k posouzení likvidace dešťových vod a nakládání s odpady není příslušný speciální stavební úřad, ale místně příslušný orgán ochrany životního prostředí, potažmo vodoprávní úřad. To vyplývá z § 104 a násl. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pokud jde o zatížení níže položených pozemků dešťovými vodami, Úřad má za to, že je způsobeno zejména konfigurací terénu v dané lokalitě. Nicméně speciální stavební úřad tuto záležitost při vhodných klimatických podmínkách (déšť) prověří.

Ad 10)
Žádný zákon nestanoví, že stavební úřad nemusí vykonávat stavební dozor. Letecký stavební úřad u žádných staveb z kapacitních důvodů neprovádí (provádí se vždy závěrečná kontrolní prohlídka a výjimečně vstupní kontrolní prohlídka). Informace o prohlídkách vykonávaných leteckým stavebním úřadem na LKFR v období od 1. 3. 2017 do 30. 6. 2023 již byla žadateli poskytnuta a rovněž odkazujeme na odpověď ad 4) uvedenou výše. Nad rámec toho Úřad sděluje, že stavební dozor prováděný dle § 132 stavebního zákona je právem, nikoliv povinností Úřadu.

Je tak vždy na individuálním vyhodnocení Úřadu, zda v určité situaci dozor podle výše uvedeného ustanovení provede, či nikoliv.
_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 14. 11. 2023 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti částečně vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:
„(…) žadatel/ka žádá o sdělení následujících informací, (…).“

 1. statistiku Úřadem řešených přestupků spojených s nelegálním používáním dronů od roku 2020,
 2. statistiku těchto přestupků (také od roku 2020) dle jednotlivých krajů, především se zaměřením na Zlínský kraj a jeho jednotlivé okresy,
 3. statistiku hlášených událostí v souvislosti s drony,
 4. počet registrovaných dronů k současné době v ČR,
 5. počet registrovaných dronů k současné době v okrese Kroměříž.

Odpověď:

Žádosti bylo částečně vyhověno.

Ad 1) a 2)
Rok 2020 – řešeno 20 přestupků
Rok 2021 – řešeno 10 přestupků
Rok 2022 – řešeno 88 přestupků
Rok 2023 – stav k 16. 11. 2023 – řešeno 173 přestupků

Evidenci dle krajů Úřad bohužel nevede. Lze však nad rámec uvedeného obecně sdělit, že většina těchto řešených přestupků je stabilně páchána v Praze, v posledních dvou letech je pak zvýšený počet projednávaných přestupků v Brně a v Ostravě.

Ad 3)
Úřad nevede statistiku hlášení událostí, tyto informace spadají do působnosti Ústavu pro zjišťování příčin leteckých nehod, v tomto ohledu tak Úřadu nezbývá než žádost co do tohoto bodu odložit. Nad rámec uvedeného alespoň obecně sdělit, že obecně ve věci činnosti dronů eviduje od roku 2020 následující počet podnětu (výjimaje podněty obdržené e-mailem, které nebyly vyřizovány jakožto podněty ve smyslu § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů):

Rok 2020 – 42 podnětů
Rok 2021 – 81 podnětů
Rok 2022 – 227 podnětů
Rok 2023 – stav k 16. 11. 2023 – 226 podnětů.

Ad 4)
Úřad v souladu s platnou právní úpravou nevede registraci dronů, pouze registraci provozovatelů dronů a jejich pilotů, tedy osob (právnických a fyzických). V tomto bodě byla žádost odmítnuta a to pro neexistenci požadované informace.

Nad rámec výše uvedeného by však pro potřeby mohla být namísto toho využita následující informace:

Ke dni 16. 11. 2023 bylo v ČR registrováno 53 243 provozovatelů dronů a 57 109 pilotů dronů.  

Ad 5)
S ohledem na již výše uvedené sdělujeme, že tuto informaci Úřad není schopen podat, neboť nevede registraci dronů. V tomto bodě byla žádost odmítnuta a to pro neexistenci požadované informace.

Nadto v rámci interních systémů není oproti předchozí odpovědi Úřad schopen bez zdlouhavého manuálního vyhledávání ani určit počet registrovaných pilotů nebo provozovatelů dronů konkrétně v okrese Kroměříž.

_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 23. 11. 2023 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti částečně vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

„(…) žadatel/ka žádá o sdělení následujících informací, (…).“

 • Kopie příloh k žádosti AKJC-K-1/98 o provozování letiště Jičín žadatelem Aeroklub Jičín. Na tyto přílohy odkazuje bod 1 v Rozhodnutí o provozování letiště Jičín č.j. 2260/ILPZ/483/98A.
 • V dopise č.j. 7514-23-110 uvádíte, že neexistuje kolaudační rozhodnutí letiště Jičín. Na základě jakého řízení tedy došlo k certifikaci letiště Jičín na letiště a žádáme o zaslání kopie rozhodnutí v tomto řízení.
 • V dopise č.j. 7514-23-110 (bod Ad 1) uvádíte, že stavba byla prověřena, že byla provedena v souladu s předloženou technickou dokumentací. Dále uvádíte, že nebylo zahájeno stavební řízení na tuto stavbu. Žádáme o informaci, na jakém základě došlo k prověření této stavby s  technickou dokumentací. Pravděpodobně bylo zahájeno jiné řízení na posouzení stavby. Tedy žádáme o záznam vydaný ÚCL se závěry tohoto šetření.
 • V roce 2018 došlo k sedmi-násobnému rozšíření dočasné stavby na pozemku MD č. 1775 na letišti Jičín bez stavebního povolení. Jedná se o výrazný zásah do konstrukce stavby a dle stavebního zákona mělo dojít k vydání stavebního povolení. Pokud toto povolení vydáno nebylo, tak stavební úřad ÚCL měl vydat rozhodnutí o odstranění stavby. Žádáme tedy o  informaci, kdy k tomuto kroku dojde. Pokud toto rozhodnutí bylo vydáno, tak žádáme o kopii rozhodnutí.
 • Žádáme o informaci, jestli bylo zahájeno řízení o vydání dodatečného povolení stavby podle ustanovení § 129 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. k výše uvedenému rozšíření dočasné stavby na pozemku 1775 v k.ú. Podhradí u Jičína.

Odpověď:

Ad 1)
Kopie příloh jsou zaslány přílohou tohoto přípisu.

Ad 2)
Letiště Jičín není letištěm, které by prošlo procesem certifikace podle pravidel nařízení EU, nebo osvědčení podle současných vnitrostátních právních předpisů. Nicméně s ohledem na Váš dotaz v příloze uvádíme kopii aktuálně platného Rozhodnutí Ministerstva dopravy o stanovení druhu letiště ze dne 20. 12. 1994 (viz 1-1), resp. Rozhodnutí Státní letecké inspekce o způsobilosti k leteckému provozu pro letiště Jičín ze dne  25. 8. 1989 (viz 1-12).

Ad 3)
K prověření stavby došlo na základě ověření pasportu stavby s faktickým stavem dle skutečnosti ze dne 16. 8. 2022. V rámci tohoto procesu nebyl vydán žádný formální dokument ze strany Leteckého stavebního úřadu, byla pouze ověřena dokumentace pasportu.

Ad 4)
V uvedené věci rozhodnutí dosud vydáno nebylo. Informaci o tom, kdy k tomu dojde, však Úřad poskytnout nemůže, neboť by předjímal výsledek správního řízení, a z toho důvodu byla žádost v tomto bodě odmítnuta.

Ad 5)
Řízení o dodatečném povolení stavby v popisované věci nebylo k dnešnímu dni zahájeno.

Přílohy:

_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 11. 12. 2023 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:
„1) Na základě jakého aktu se LS PČR podřídila právním předpisům v oblasti civilního letectví (s odkazem na odpověď Úřadu na otázku č. 1 v poskytnutí informace evidovaném pod č. j. 5351-23-110)?
2) Předložení aktu, kterým se LS PČR podřídila právním předpisům v oblasti civilního letectví.“

Odpověď:

Ad 1)
Z pohledu Úřadu se LS PČR žádným konkrétním aktem obecně právním předpisům v oblasti civilního letectví nepodřídila. Do právních vztahů v oblasti civilního letectví vstupuje LS PČR, jakožto orgán provádějící lety státní, nikoliv civilní, v individuálních situacích dle vlastního uvážení v případě vhodnosti či potřebnosti. Východiskem takového přístupu je zejména již v odkazované předchozí odpovědi čl. 2 odst. 3 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (dále jen „nařízení 2018/1139“). Na tom nic nemění ani ty oblasti, kde LS PČR dobrovolně přijala a užívá právní úpravu pro oblast civilního letectví ve smyslu čl. 2 odst. 6 nařízení 2018/1139, a to ani přesto, že v některých z těchto oblastí tak podléhá dozoru Úřadu. Nelze tak v tomto kontextu hovořit o tom, že by se LS PČR a její postavení a činnost jakkoliv podřizovaly právním předpisům v oblasti civilního letectví. LS PČR pouze některé konkrétní předpisy v oblasti civilního letectví využívá, avšak nikterak k tomu není zavázána a může se kdykoliv rozhodnout je nadále nevyužívat.

Ad 2)
Viz odpověď na předchozí otázku. Daný akt neexistuje, proto jej Úřad nemohl poskytnout.

_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 25. 11. 2023 doručena žádost o poskytnutí informace a dne 5. 12. 2023 doručeno doplnění žádosti. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:
„(…) žadatel/ka žádá o sdělení následujících informací, (…).“

„Týkající se letadel, která létají mimo radar a za jakých podmínek tak mohou učinit:

 1. Kdo v ČR rozhoduje o přeletu takovýchto letadel
 2. Kolik takových letadel ročně přes ČR přelétá
 3. Pokud tato letadla vzlétají z ČR, odkud
 4. Zda má Úřad ponětí o tom, co tato letadla přepravují“

Odpověď:

Ad 1)
O letech vojenských letadel, o kterých zjevně byla řeč v reportáži TV Nova, jejíž nahrávku jste Úřadu poskytl, rozhoduje v obecné rovině Ministerstvo obrany, potažmo Velitelství vzdušných sil Armády České republiky. O provádění konkrétních vojenských letů pak podle účelu těchto letů rozhodují konkrétní nižší útvary Armády ČR, Úřadu však tyto informace nejsou blíže známy. Letectví je obecně v právní i faktické rovině rozděleno na letectví civilní, a letectví státní, které pak můžeme dále rozlišovat typicky na letectví vojenské a policejní. Právní úprava v oblasti civilního letectví, v rámci ČR pak zejména postavená na zákoně o civilním letectví, včetně např. právě pravidel užívání vzdušného prostoru, pravidel létání vč. předepsaných výšek apod., se zabývá právě pouze letectvím civilním, nikoliv letectvím vojenským či policejním. V určitých aspektech, například ve věcech leteckého personálu, vojenských letišť, užívání vzdušného prostoru či poskytování leteckých služeb a leteckých činností se sice uplatní pravidla civilního letectví i pro vojenské letectví, avšak pouze ve vymezeném rozsahu. Pro účely Vašeho dotazu si dovolujeme poukázat zejména na § 50 zákona o civilním letectví:

Ad 2)
O počtech provedených vojenských letů, natož o letech, které by byly provedeny v nestandardních výškách (neboli jak uvádíte v žádosti „pod radarem“) Úřad nemá žádné informace. Konkrétní počet Vám tak nedokážeme sdělit, doporučujeme se v tomto ohledu obrátit na Velitelství vzdušných sil Armády ČR.

Ad 3)
Pakliže hovoříme o letadlech vzdušných sil Armády ČR, je velmi pravděpodobné, že vzlétají z některého z místních vojenských letišť či jiných základen. Konkrétní místa Vám však opět může dát zřejmě pouze Armáda ČR, o místech vzletů a přistání vojenských letů Úřad informace neshromažďuje.

Ad 4)
Úřad nemá informace o tom, co vojenská letadla přepravují, neboť vojenská letadla nepodléhají státnímu dozoru Úřadu.
_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 13. 12. 2023 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:
„(…) žadatel/ka žádá o sdělení následujících informací, (…).“

„Který den postoupil prvoinstanční správní orgán odvolání účastníka řízení proti Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení čj. 6026-23-701 ze dne 26. 6. 2023 odvolacímu orgánu, Ministerstvu dopravy ČR v souladu s poučením daným účastníku řízení v Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení pro stavbu Novostavba hangáru, letiště Jindřichův Hradec, čj. 6026-23-701.“

Odpověď:
Úřad pro civilní letectví sděluje, že odvolání účastníka řízení Aeroklubu Jindřichův Hradec z.s. k Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení č. j. 6026-23-701 ze dne 26. 6. 2023 nebylo postoupeno odvolacímu orgánu, neboť dne 17. 7. 2023 bylo vydáno opravné rozhodnutí Úřadu pro civilní letectví, kterým byly odvoláním napadené vady Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení ve smyslu § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, opraveny.
_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 12. 12. 2023 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:
„(…) žadatel/ka žádá o sdělení následujících informací, (…).“

Týkající se dotazu pro ÚCL ve věci Ochranného hlukového pásna LKCS  a to, sdělením č.j. MO 544397/2023-1322 z července 2023 kdy byla Sekcí majetkovou Ministerstva obrany poskytnuta informace která byla přiložena k této žádosti a prosím o vyjádření, jaká byla odpověď  ÚCL k požadavku Ministerstva obrany citované číslo jednací, který byl ÚCL doručen. 

Odpověď:
Stanovisko Úřadu pro civilní letectví v souvislosti se správním řízením o zrušení ochranného hlukového pásma letiště České Budějovice nebylo vydáno, neboť v době podání žádosti byla záležitost předmětného správního řízení projednávána Městským soudem v Praze v řízení o projednání správní žaloby proti rozhodnutí Ministerstva dopravy.
Na základě této skutečnosti a související absence spisu nemohl Úřad v této věci činit žádné kroky.
_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 16. 12. 2023 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:
„(…) žadatel/ka žádá o sdělení následujících informací, (…).“

„Týkající se stavu řízení a dalšího postupu v řízení o vydání opatření obecné povahy, kterým zaniká „Ochranné hlukové pásmo letiště České Budějovice“.

Odpověď:
K dotazu bylo sděleno následující, dne 15. 12. 2023 od Ministerstva dopravy Úřad teprve obdržel postoupení předmětného rozsudku Městského soudu v Praze a současně byl Úřadu vrácen předmětný spis. Další kroky v rámci tohoto řízení tak prozatím nebyly Úřadem učiněny.
_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 8. 12. 2023 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:
„(…) žadatel/ka žádá o sdělení následujících informací, (…).“

1.
Žádáme o zaslání kopie žádosti stavebníka o povolení změny stavby spočívající v prodloužení termínu dokončení ze dne 1.7.2015.

Ad 1) 
Žádáme o sdělení, proč stavební úřad v tomto správním řízení nedodržuje pořádkové lhůty dle zákona.

Ad 3.
Informace o termínu, kdy byl stavebnímu úřadu znám skutečný stav není pravdivá. S touto skutečností byl stavební úřad seznámen již v žádosti stavebníka o dodatečném povolení stavby, evidované stavebním úřadem 22.6.2023, kde v bodu VIII. stavebník uvádí, že stavba je již dokončena a v žádosti je popis provedených změn. Následná žádost stavebníka, evidovaná stavebním úřadem 30.6.2023, byla zřejmě podána po jeho konzultaci s pracovníkem stavebního úřadu. Zde stavebník v bodu VIII. uvádí nepravdivé informace – zahájení 08/2019 a dokončení 12/2021, přestože je z veřejně dostupných snímků ČÚZK prokázáno, že stavba včetně přístavby byla realizována již v průběhu let 2017-2018. Proto znovu žádáme o sdělení, kdy byl úřadu znám skutečný stav stavby.

Ad 4.
Ve stavebním povolení je uveden termín dokončení stavby 31.12.2017. Jedná se o závazný termín a o prodloužení termínu dokončení stavby stavebník nepožádal. Kontrolní prohlídka by tak měla být vykonána již v roce 2017. Stavebnímu úřadu muselo být známo, že stavebník nedodržel závaznou lhůtu a stavební úřad byl více než dva roky nečinný. Žádáme tedy o informaci, proč stavební úřad nevyužil svého práva a nekonal, přestože mu bylo známo, že stavba již měla být dokončena.

Ad 5.
Žádáme o informaci, proč nebyla uplatněna pokuta dle § 178 stavebního zákona, přestože stavebník postupoval v rozporu se zákonem a vědomě podával nepravdivé informace.

Ad 7.
Neobdrželi jsme informaci, proč je v předmětném rozhodnutí uveden jiný stav než skutečný. Je prokázáno, že zpevněné plochy byly realizovány již před termíny ohledání na místě ve dnech 11.3.2022 a 23.9.2022 a jejich existence tak musely být oprávněné úřední osobě zřejmé. Žádáme proto opětovně o informaci ohledně tohoto nesouladu a proč je v rozhodnutí uveden nepravdivý stav. Současně prosím berte tuto žádost jako podnět k odstranění nepovolené stavby.

Ad 8.
a) Neobdrželi jsme informaci, proč není v rozhodnutí uveden souhlas vlastníků sousedních pozemků a dovolujeme si o ni zdvořile požádat. Nejedná se jen o přístavbu ale celkovou změnu stavby, neboť stavebník nezákonně realizoval stavbu zvětšenou o více než 16 % včetně vnitřních dispozičních změn a podstatné změny užívání. Na základě toho došlo i ke změně požárně bezpečnostního řešení a tím i přesahům požárně nebezpečných prostorů (PNP). V závazném stanovisku HZS MSK ze dne 23.6.2021 je uvedeno. Požárně nebezpečný prostor posuzované stavby přesahuje hranici stavebního pozemku.
Uváděné přesahy PNP jsou v bodě 8 požární dokumentace uváděny 12,87,11,84 m a 12,14 m. Ze severní strany jsou v PNP dřevěné chatky v těsné blízkosti stavby a ne travnatá plocha letiště, jak je nepravdivě uvedeno. Stavebnímu úřadu je jistě známa ČSN 730802 , metodika řešení přesahů PNP ( např. GŘ HZS ČR č.j. MV-81589-2/PO-2009 ), případně soudní rozhodnutí ( např. 30A16/2020-86 ). Přesah PNP je významným dotčením práv majitelů sousedních pozemků, zvlášť zastavitelných jako v tomto případě a pokud nastane, je vyžadován jejich souhlas. Stavební úřad je povinen hájit zájmy majitelů sousedních pozemků a nemůže je v takovém případě vyjmout z okruhu dotčených osob. Tyto souhlasy ve vydaném rozhodnutí nejsou a stavební úřad tak zatížil své rozhodnutí procesní vadou.
PNP jednoznačně zasahuje do všech sousedních pozemků a oproti stavu ve vydaném rozhodnutí byly stavebníkem realizovány další prostupy ze severní strany stavby (patrně vývody vzduchotechniky z pracoviště lakování – lakovacího boxu). Tuto informaci berte prosím jako podnět k prošetření.

b) Nedostali jsme informaci a žádáme o sdělení, jak úřad ověřil soulad požárně bezpečnostního řešení dle bodu 11 požární dokumentace – zásahové cesty. Uváděná účelová komunikace ani zpevněné plochy neexistují a neexistovaly ani v době ohledání ve dnech 11.3.2022 a 23.9.2022. Požární zprávu navrhujeme prověřit a vyhodnotit z hlediska správnosti uváděných údajů. Jsou zde uváděny nepravdivé údaje a vůbec není uvažováno s množstvím benzínu v nádržích letadel.

Ad 9.
Nedostali jsme informaci, zda úřad a jak prověřil před vydáním rozhodnutí skutečné provedení dešťové kanalizace a vsaků. Odkaz na dříve podanou informaci se týká posouzení likvidace a ne ověření skutečného provedení.
Žádáme o informaci, zda stavební úřad prověřil (např. stavebním deníkem, fotodokumentací, atesty apod.) nebo neprověřil skutečné provedení dešťové kanalizace a vsaků. Ke kompetenci k prověření likvidace dešťových vod si dovolujeme sdělit, že pokud stavebník při žádosti o dodatečné povolení nepředložil stavebnímu úřadu ( který svým rozhodnutím nahradil i územní řízení) posouzení likvidace dešťových vod stavby zvětšené o více než 16 %, měl si stavební úřad toto posouzení po stavebníkovi vyžádat.
Váš názor o příčině zatížení pozemků konfigurací terénu je irelevantní, protože bez řádné likvidace dešťových vod nemohou být stavby projektovány ani schvalovány. Příčina je v neprovedení dešťové kanalizace a vsaků dle projektové dokumentace (navíc neúplné s ohledem na zvětšení stavby) stavebníkem.
Dle informací a důkazů, které jsme v současné době získali, nebyly stavebníkem provedeny vsaky Wawin Q-bic a likvidace srážkových vod ze severní části střechy neni provedena vůbec (jen svodem ze střechy do drenážních hadic). Tuto informaci berte prosím jako podnět k prošetření, při ohledání na místě ji budeme schopni prokázat.

Ad 10.
Žádáme opětovně o informaci, kdy v období od 1.3.2017 do 30.6.2023 provádět Odbor letišť a staveb ÚCL, tj. nejen stavební úřad, fyzické kontroly, prohlídky Jednání či ohledání na LKFR s uvedením jejich termínu a účelu.

Odpověď:
K otázce 1.:
Kopii požadovaného dokumentu vč. Přílohy byly zaslány v příloze této odpovědi.

K otázce Ad 1.:
Úřad jakožto speciální stavební úřad v tomto řízení konal a koná v termínech, kdy měl či má k dispozici příslušné informace a údaje a v rámci souvisejících vlastních kapacitních možností.

K otázce Ad 3.:
Žádost o informaci byla z Vaší strany v tomto bodě přípisem ze dne 22. 12. 2023, evidovaným pod č. j. 9355-23-110 vzata zpět. Úřad na ni tak neodpovídá.

K otázce Ad 4.:
Části druhá zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) stanovuje pravomoci stavebního úřadu, které jsou naplňovány s ohledem na ostatní okolnosti a kapacitní možnosti. Jak již bylo uvedeno v odpovědi na Vaši žádost o informaci ze dne 13. 11. 2023, ze dne 28. 11. 2023, č. j. 7650-23-110 (dále jen „odpověď ze dne 28. 11. 2023““), výkon stavebního dozoru Úřad běžně neprovádí a není v kapacitních možnostech speciálního stavebního úřadu aktivně zjišťovat aktuální stav všech řešených staveb ani termíny jejich dokončení.

K otázce Ad 5.:
Ustanovení § 178 stavebního zákona stanovuje podmínky, za kterých lze uložit pokutu za vykonání uvedených přestupků, nicméně záleží vždy na posouzení a rozhodnutí stavebního úřadu, zda v konkrétním případě pokutu uloží, s ohledem na právní úpravu správních deliktů, zejm. zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů. Jak již bylo uvedeno v odpovědi ze dne 28. 11. 2023, v tomto případě speciální stavebním úřadem pokuta uložena nebyla.

K otázce Ad 7.:
V odkazovaném rozhodnutí je uveden stav na základě dodané dokumentace stavby a na základě odhledání na místě oprávněnou osobou. Při daném ohledání nebyl v rámci tohoto konkrétního bodu stavby zjištěn nesoulad, proto jsou v rozhodnutí uvedeny tyto rozměry. Jak již bylo uvedeno v odpovědi ze dne 28. 11. 2023, speciální stavební úřad posoudil již tuto žádost o informaci jako podnět, stav byl doporučeným způsobem prověřen a v této věci bude postupováno podle stavebního zákona, více informací v režimu InfZ Vám nyní nedokážeme poskytnout.

K otázce Ad 8.:
a) Jak již bylo uvedeno v odpovědi ze dne 28. 11. 2023, vlastníci sousedních pozemků, kteří by mohli být přístavbou dotčeni, byli účastníky řízení o jejím dodatečném povolení. V rámci řízení takového řízení se má procesně postupovat tak, že v případě nesouhlasu s provedením změny stavby mohl být ze strany jakéhokoliv z dotčených účastníků takový nesouhlas vyjádřen. Na základě tohoto speciální stavební úřad nesouhlasí, že by nebyly hájeny zájmy majitelů sousedních pozemků, neboť tito nebyli z okruhu dotčených osob vyjmuti a v rámci řízení jim bylo právo svoje zájmy hájit a vyjadřovat stanoviska dáno. Dodáváme však, že speciální stavební úřad přijal tento bod Vaši žádosti o informace jako podnět a bude se jí dále zabývat.
b) Speciální stavební úřad měl v rámci řízení k dispozici závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany a toto bylo v rámci rozhodnutí zohledněno.

K otázce Ad 9.:
Jak již bylo uvedeno v odpovědi ze dne 28. 11. 2023, k posouzení likvidace dešťových vod a nakládání s odpady není příslušný speciální stavební úřad. Z tohoto důvodu faktické provedení kanalizace a vsaků nebylo stavebním úřadem dále prověřeno. Speciální stavební úřad měl v rámci řízení k dispozici závazné stanovisko příslušné krajské hygienické stanice a toto bylo v rámci rozhodnutí zohledněno. Dodávám, že speciální stavební úřad přijal tuto informaci jako podnět a bude se jí dále zabývat.

K otázce Ad 10:
Úřad sděluje nad rámec odpovědi ze dne 28. 11. 2023, že Odbor letišť a leteckých staveb Úřadu, v tomto případě oddělení letišť, provedlo dne 11. 7. 2019 kontrolu provozovatele letiště LKFR zaměřenou na plnění podmínek provozování letiště.

Přílohy:
Žádost o změnu stavby před dokončením – prodloužení termínu dokončení stavby ze dne 30.6.2015, č.j. 5611-15-701
Protokol o předání a převzetí staveniště ze dne 26. 3. 2015 (příloha výše uvedené přílohy)

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Šéfredaktor

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Šéfredaktor