Poskytnuté informace za rok 2023

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 6. 2. 2023 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

„(…) žadatelka žádá o sdělení, zda se na Úřad pro civilní letectví obrátil v období od 1. 9. 2022 do současné doby Mgr. J.K., advokát nebo společnost XY (…), a to v zastoupení I. Z., trvale bytem YZ, písemným podáním, kterým by byly dotčeny pozemky zapsané na LV č. XX pro k. ú. Suchodol.“

Zároveň bylo požádáno v případě, že takové podání bylo Úřadu doručeno, o zaslání jeho kopie.

Odpověď:

Žádosti bylo vyhověno a předmětné podání bylo zasláno přílohou dopisu.

Příloha:

_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 7. 2. 2023 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti částečně vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen “informační zákon”) ohledně otázek týkající se letu vrtulníku OK-TOM dne 14. 1. 2023.

 1. z jakého důvodu letěl vrtulník OK-TOM nad Lednicko-valtickým areálem 10 metrů nad minaretem, zda výška průletu odpovídá předpisům;
 2. zda vrtulník letěl z Brna do Břeclavi, o jaký se jednal let – vyhlídkový, výcvikový;
 3. kolik měl nálet na daném vrtulníku žák a instruktor;
 4. jaké je povolené zatížení havarovaného vrtulníku Robinson R22, kolik kilogramů může vážit posádka a palivo;
 5. zda na základu v Ústí nad Labem lze přistávat jednomotorovými vrtulníky Robinson nebo zda úřad udělil výjimku s přistáním v obydlené oblasti; a
 6. zda platí nějaký výjimka pilotům HEMS přistávat jednomotorovým vrtulníkem na základně v Ústí nad Labem.

Odpověď:

Otázky 1- 3 žádosti Úřad dle § 15 odst. 1 informačního zákona odmítá.

Úřad u zbytku požadovaných informací neshledal důvody pro odmítnutí žádosti, proto je poskytuje níže.

 • Provozní omezení vrtulníku Robinson R22 můžete nalézt v příloze k typovému osvědčení (TCDS) dostupné na stránkách agentury EASA, pokud nejsou upravena provedením změny podle doplňkového typového osvědčení, nebo v letové příručce (POH) platné pro konkrétní výrobní číslo včetně jejích dodatků.
 • Pokud máte na mysli základnu LZS (LKUB), tak zde je možné přistávat jen vrtulníky zařazenými do systému HEMS(LZS), protože heliport je schválen jen pro provoz HEMS (viz AIP ČR). Úřad žádnou takovou výjimku neudělil. Pro úplnost dodáváme, že v případě prokazatelné nouze může pilot využít všech dostupných prostředků, takže přistát by v takovém případě na LKUB mohl.
 • Pokud máte na mysli základnu LZS (LKUB), tak Úřad žádnou takovou výjimku neudělil.

_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “informační zákon”), byla dne 30. 1. 2023 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad po uhrazení nákladů za rozsáhlé vyhledávání informace ze dne 20. 2. 2023 žádosti částečně vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o informace ve smyslu informačního zákona ohledně otázek týkajících se letiště České Budějovice.

 1. Žádáme o informaci, jaký je aktuální status letiště České Budějovice, zda se stále jedná o veřejné vnitrostátní a neveřejné mezinárodní letiště.
 2. Žádáme o informaci, zda bylo požádáno o změnu statusu letiště České Budějovice na mezinárodní veřejné letiště, a pokud ano, žádáme o sdělení data, kdy se tak stalo, a žádáme o poskytnutí kopie příslušné žádosti.
 3. Žádáme o informaci, zda byla ze strany ÚCL schválena provozní způsobilosti letiště České Budějovice jako veřejného mezinárodního letiště ve smyslu § 34a a násl. zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví.
 4. Žádáme o informaci, zda bylo požádáno o schválení provozní způsobilosti letiště České Budějovice jako veřejného mezinárodního letiště ve smyslu § 34a a násl. zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví, a pokud ano, žádáme o sdělení data, kdy se tak stalo, a žádáme o poskytnutí kopie příslušné žádosti.
 5. Žádáme o informaci, jaké jsou aktuální meze technické a provozní způsobilosti letiště České Budějovice.
 6. Žádáme o informaci, zda bylo uděleno právo provozovat pravidelnou mezinárodní obchodní leteckou dopravu na letišti České Budějovice ve smyslu § 70 a násl. zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví, a pokud ano, tak v jakém rozsahu bylo takové přepravní právo uděleno a jakým konkrétním oprávněným subjektům.
 7. Žádáme o informaci, na základě jakého konkrétního správního aktu je v současnosti určen povolený charakter a rozsah leteckého provozu na letišti České Budějovice, včetně povoleného počtu letů, skladby letadel a hlukových limitů z tohoto leteckého provozu. Žádáme o poskytnutí kopie tohoto správního aktu.
 8. V návaznosti na bod 7) žádáme o informaci, zda bylo požádáno o změnu správního aktu uvedeného pod bodem 7), a pokud ano, žádáme o sdělení data, kdy se tak stalo, a žádáme o poskytnutí kopie příslušné žádosti.
 9. Žádáme o informaci o všech mezinárodních letech v roce 2023, které má povoleny letiště České Budějovice jako mezinárodní neveřejné letiště.
 10. Na webu provozovatele letiště České Budějovice https://www.airport-cb.cz/ jsou inzerovány mezinárodní lety do Řecka a Turecka v létě 2023, konkrétně do destinací Antalya, Rhodos, Kréta. I dostupných informací není zřejmé, jak mohou takové lety probíhat na letišti České Budějovice, když se jedná o neveřejné mezinárodní letiště. Žádáme tedy o informace, jakým formálním postupem jsou výše uvedené mezinárodní lety provozovány, na základě jakých zákonných ustanovení, a na základě jakých konkrétních veřejnoprávních povolení, přičemž žádáme o kopie všech konkrétních povolení těchto mezinárodních letů.
 11. Žádáme o informaci, zda bylo požádáno o povolení nějakých dalších mezinárodních letů na letišti České Budějovice pro rok 2023, kromě uvedených výše v bodě 10), a pokud ano, žádáme o sdělení data, kdy se tak stalo, a žádáme o poskytnutí kopie příslušných žádostí.
 12. V návaznosti na bod 10) žádáme o informaci, jaký orgán povoluje a kontroluje hlukovou zátěž vznikající z mezinárodních letů uvedených výše pod bodem 10).
 13. Žádáme o informaci, jak a kým je kontrolována reálná hluková zátěž z leteckého provozu letiště České Budějovice celkově a v jednotlivých částech dotčeného území.
 14. Žádáme o informaci, zda je v současnosti možná nákladní letecká doprava na letišti České Budějovice, a pokud ano, tak na základě jakých konkrétních povolení.
 15. Žádáme o informaci, zda bylo požádáno o povolení nákladní letecké dopravy na letišti České Budějovice, a pokud ano, žádáme o sdělení data, kdy se tak stalo, a žádáme o poskytnutí kopie příslušné žádosti.
 16. Žádáme o informaci, o všech rozhodnutích ÚCL a jiných správních úkonech ÚCL, které se týkají letiště České Budějovice, a byly provedeny od 1.1.2022 do data podání této žádosti o informace, tj. do 30. 1. 2023. 3
 17. Žádáme o informaci, o všech řízeních, které probíhají před ÚCL, a týkají se letiště České Budějovice, včetně spisových značek.
 18. Žádáme o informaci, o všech žádostech a dalších podáních vlastníka či provozovatele letiště České Budějovice k ÚCL, podaných od 1. 1. 2022 do data podání této žádosti o informace, tj. do 30. 1. 2023.
 19. V návaznosti na výše uvedené, žádáme o informaci o kompletním povoleném leteckém provozu letiště České Budějovice pro rok 2023, především počet pohybů letadel, časové intervaly, denní a noční doba, typy letadel (osobní, nákladní, vojenské, testování letadel), a hluk, který tento letecký provoz vygeneruje.
 20. V návaznosti na výše uvedené, žádáme o informaci, jaká celková hluková zátěž z leteckého provozu je v současnosti povolena na letišti České Budějovice pro rok 2023.

Odpověď:

Otázky 9, 10, a 19 žádosti Úřad dle § 15 odst. 1 informačního zákona odmítá.

Úřad u zbytku požadovaných informací neshledal důvody pro odmítnutí žádosti, proto je poskytuje níže.

Ad 1): Letiště České Budějovice má stále status veřejného vnitrostátního a neveřejného mezinárodního letiště.

Ad 2): O uvedené nebylo u Úřadu žádáno.

Ad 3): Uvedené nebylo Úřadem schváleno.

Ad 4): O uvedené nebylo u Úřadu požádáno.

Ad 5): Aktuální meze technické a provozní způsobilosti jsou vzhledem ke statusu předmětného letiště stanoveny v písm. A a C Přílohy č. 3 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v platném znění. Dále jsou stanoveny také v leteckém předpise L 14, dostupném zde: https://aim.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-14/index.htm.

Ad 6): Daná otázka se nevztahuje k působnosti Úřadu z důvodu, že o udělování případných přepravních práv (ve smyslu § 70 a násl. zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZCL“)) rozhoduje Ministerstvo dopravy dle své působnosti uvedené v § 88 odst. 1 písm. d) téhož zákona. V této části tak Úřad žádost odkládá.

Ad 7): Povolený charakter a rozsah provozu na předmětném letišti je stanoven rozhodnutím Úřadu o stanovení druhu letiště ze dne 19. 3. 2008 (dále jen „Rozhodnutí o stanovení druhu letiště“), které Vám přikládáme v příloze tohoto přípisu. Povolený počet letů, skladbu letadel a hlukové limity z daného provozu však toto rozhodnutí nestanoví.

Ad 8): O uvedenou změnu nebylo u Úřadu žádáno.

Ad 11): O uvedené nebylo u Úřadu žádáno.

Ad 12): Vzhledem k tomu, že Úřad nedisponuje informací o provozování letů uvedených v písm. j), nelze s jistotou na otázkou odpovědět. Lze však očekávat, že předmětnou hlukovou zátěž by schvalovala a kontrolovala příslušná krajská hygienická stanice v režimu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOVZ“).

Ad 13): Problematika nespadá do působnosti Úřadu, lze však očekávat, že předmětnou hlukovou zátěž schvaluje a kontroluje příslušná krajská hygienická stanice v režimu ZOVZ, viz předchozí odpověď.

Ad 14): Ano, provoz nákladní obchodní letecké dopravy na předmětném letišti je možný, a to na základě Rozhodnutí o stanovení druhu letiště ve spojení s rozhodnutím Úřadu o prodloužení souhlasu k poskytování služeb zahrnujících technické a provozní odbavení letadel na odbavovací ploše a odbavení nákladu a pošty ze dne 27. 3. 2020 (dále jen „Rozhodnutí o prodloužení souhlasu k poskytování služeb“), které Vám přikládáme v příloze tohoto přípisu.

Ad 15): O uvedené bylo žádáno, a to žádostí provozovatele letiště o stanovení druhu letiště ze dne 22. 1. 2008, evidované pod č. j. 1147-08 (dále jen „Žádost o stanovení durhu letiště“), a žádostí provozovatele letiště o prodloužení souhlasu k poskytování služeb při odbavovacím procesu, doručené Úřadu dne 9. 3. 2020 a evidované pod č. j. 2703-20-701 (dále jen „Žádost o prodloužení souhlasu k poskytování služeb“). Žádosti Vám přikládáme v příloze tohoto přípisu.

Ad 16): V uvedeném období byly v předmětné věci provedeny následující úkony Úřadu:

–              10. 1. 2022, č. j. 272-22-701, Rozhodnutí o schválení LoA JLCB a FIC Praha
–              11. 1. 2022, č. j. 162-22-701, Rozhodnutí o pověření ATS a METS
–              15. 2. 2022, č. j. 1646-22-701, Povolení prodloužení zkušebního provozu do 31. 12. 2022
–              4. 4. 2022, č. j. 3481-22-701, Rozšíření souhlasu k poskytování odbavovacích služeb
–              č. j. 4598-22-701, Souhlas s činností (výšková mechanizace) v ochranném pásmu LKCS podle § 40 zákona o civilním letectví
–              č. j. 5248-22-701, Souhlas s činností (výšková mechanizace) v ochranném pásmu LKCS podle § 40 zákona o civilním letectví
–              21. 6. 2022, č. j. 6552-22-701, Rozhodnutí o schválení LoA mezi JLCB a ČHMÚ
–              16. 8. 2022, č. j. 8486-22-701, Rozhodnutí o Osvědčení provozní způsobilosti Zařízení AFTN LKCS
–              č. j. 9259-22-701, Souhlas s činností (výšková mechanizace) v ochranném pásmu LKCS podle § 40 zákona o civilním letectví
–              č. j. 9384-22-701, Souhlas s činností (výšková mechanizace) v ochranném pásmu LKCS podle § 40 zákona o civilním letectví
–              č. j. 10091-22-701, Závěrečná zpráva z auditu
–              č. j. 10746-22-701, Souhlas s činností (výšková mechanizace) v ochranném pásmu LKCS podle § 40 zákona o civilním letectví
–              15. 12. 2022, č. j. 12614-22-701, Usnesení o provedení kolaudačního řízení
–              15. 12. 2022, č. j. 12615-22-701, Rozhodnutí o prodloužení zkušebního provozu do vydání rozhodnutí o užívání stavby
–              15. 12. 2022, č. j. 12639-22-701, Sdělení k opravě spár RWY 09-27
–              22. 12. 2022, č. j. 12476-22-701, Rozhodnutí o schválení LoA mezi JLCB a CRC
–              5. 1. 2023, č. j. 13042-22-701, Rozhodnutí o schválení úpravy postupů v procesu řízení změn v JLČB
–              23. 1. 2023, č. j. 799-23-701, Oznámení o závěrečné kontrolní prohlídce
–              22. 4. 5022, č. j. 1552-22-110, Rozhodnutí o osvobození od DK
–              17. 5. 2022, č. j. 1945-22-110, Rozhodnutí o schválení změny BP
–              13. 7. 2022, č. j. 2727-22-110, Rozhodnutí o stanovení ZO
–              30. 11. 2022, č. j. 4781-22-110, Rozhodnutí o nakládání s neidentifikovatelnými zavazadly a podezřelými předměty.

Ad 17): V současnosti u Úřadu probíhají ohledně předmětného letiště následující řízení:

–              Kolaudační řízení, sp. zn. 10/730/0061/LKCS
–              Žádost o změnu vzdušného prostoru, sp. zn. 12080-22-701.

Ad 18): V uvedeném období byla uvedenými osobami k Úřadu učiněna následující podání:

–              17. 12. 2022, sp. zn. 12080-22-701, Žádost o změnu vzdušného prostoru
–              10. 1. 2022, Vyhodnocení zkušebního provozu (IV. Q. 2021)
–              10. 2. 2022, č. j. 1454-22-701, Žádost o prodloužení zkušebního provozu do 31. 12. 2022
–              12. 2. 2022, č. j. 13798-21-701, Záznam změn do OPZ-436-21
–              16. 2. 2022, č. j. 1657-22-701, Vzdání se práva podat odvolání (LKCS)
–              16. 2. 2022, č. j. 1659-22-701, Vzdání se práva podat odvolání (JČ kraj)
–              26. 2. 2022, č. j. 930-22-701, Akceptace DoV-08-401
–              16. 2. 2022, č. j. 1466-22-701, Žádost o ukončení platnosti OPZ
–              2. 3. 2022, č. j. 811-22-110, oznámení o dočasné změně prostoru (Krajské asistenční centrum)
–              15. 3. 2022, č. j. 968-22-110, oznámení o dočasné změně prostoru (parkování autobusů)
–              5. 4. 2022, č. j. 3548-22-701, Vyhodnocení zkušebního provozu (I. Q. 2022)
–              3. 5. 2022, č. j. 1716-22-110, oznámení o dočasném rozšíření čj. 968-22-110
–              20. 6. 2022, č. j. 2401-22-110, oznámení o zrušení dočasného omezení (968-22-110 a 1716-22-110)
–              8. 7. 2022, č. j. 7199-22-701, Vyhodnocení zkušebního provozu (II. Q. 2022)
–              11. 10.2022, č. j. 10380-22-701, Vyhodnocení zkušebního provozu (III. Q. 2022)
–              24. 10. 2022, č. j. 10802-22-701, Žádost o vydání kolaudačního souhlasu (JČ kraj)
–              13. 1. 2023, č. j. 505-23-701, Vyhodnocení zkušebního provozu (IV. Q. 2022).

Ad 20): Informacemi k této části žádosti Úřad rovněž nedisponuje, přičemž příslušným orgánem v této věci by měla být příslušná krajská hygienická stanice dle ZOVZ, proto v této části Úřad žádost odkládá.

Příloha:

_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 15. 2. 2023 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

„(…) žadatel žádá o sdělení informací k daným otázkám, (…).“

1) Jakým způsobem zveřejňuje provozovatel VFR letiště výši přistávacích poplatků?

2) Jaký jediný způsob zveřejněné výše (ceny) přistávacích poplatků u VFR letiště je pro piloty závazný?

3) Je provozovatel VFR letiště oprávněn účtovat vyšší cenu za přistávací poplatky, než která je uvedena v aktuální verzi VFR příručky pro dané letiště?

4) Je možné, aby „směrnice” vydaná provozovatelem letiště ve věci cen přistávacích poplatků, zveřejněná na webu provozovatele, byla pro piloty závazná, a to i přesto, že cena za Přistávací poplatky uvedená v aktuálním vydání VFR příručky je nižší?

Odpověď:

Ad 1)
Výše poplatků za použití VFR letiště je provozovatelem pro leteckou veřejnost publikována ve VFR příručce, části VFR-AD 3.

Ad 2)
Přistávací poplatky je provozovatel letiště oprávněn stanovit a sjednat na základě § 98 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o civilním letectví“). Provozovatel letiště je povinen splnit příslušné požadavky předpisů na úseku civilního letectví a cenových předpisů. Na úseku civilního letectví je cena publikována ve VFR příručce, části VFR-AD 3. Změna je navázaná na AIRAC termín. Dle předpisu L15 je publikace této části VFR příručky prováděna přímo provozovatelem, bez povinnosti schvalovatele podkladu. Pokud se týká příslušných požadavků stanovování a komunikování ceny na úseku cenových předpisů, zde Úřad není příslušným úřadem.

Ad 3)
Provozovatel letiště oprávněn stanovit a sjednat cenu za užívání letiště na základě § 98 zákona o civilním letectví. Na základě § 31 odst. 2 zákona o civilním letectví je provozovatel oprávněn vydávat příkazy. Příkaz provozovatele musí být prokazatelně distribuován uživatelům letiště např. změnou v letištním řádu, výše poplatků uveřejněná ve VFR příručce je navázaná na AIRAC termín. K zodpovězení, zda provozovatel letiště může účtovat za užívání letiště jinou cenu, než publikovanou ve VFR příručce, která by byla stanovena jiným dokumentem vydaným provozovatelem letiště, není odpovědný Úřad, neboť Úřad není příslušným úřadem na úseku dozoru plnění požadavků cenových předpisů.

Ad 4)
Viz odpověď na dotaz č. 3. Provozovatel letiště oprávněn stanovit a sjednat cenu za užívání letiště na základě § 98 zákona o civilním letectví. K zodpovězení dotazu, která cena je závazná pro uživatele letiště, není odpovědný Úřad, neboť Úřad není příslušným úřadem na úseku dozoru plnění požadavků cenových předpisů.

_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “informační zákon”), byla dne 3. 3. 2023 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti částečně vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:
Žadatel požádal o informace ve smyslu informačního zákona týkající se prošetření letu dronu v centru Brna a zaslání podrobností letu, výsledku šetření a následné poskytnutí otázek.

Let dronu v Brně je možné si prohlédnout na YouTube kanálu, video je z data 2. 3. 2023, https://youtu.be/WBNT_76qSw8

Nejedná se o jediný případ potencionálně nelegálního letu dronu u tohoto autora, další příklad,

https://youtu.be/6kXMEgjZX7c kde je let nad aktivní železnicí.

 1. kým, kdy, v jakém časovém rozsahu, a komu bylo vydáno povoleni k letu dronu v rozsahu viz video z Brna
 2. podrobnosti o povolení letu dronu v rozsahu videa z Brna ve smyslu jaké podmínky bylo potřeba splnit, jaká byla povolená výška letu, a s kým byla nutná koordinace a další vydané podmínky
 3. výsledky ukončeného šetření potencionálně nelegálního letu v Brně viz video
 4. jaký dron byl použit v případě letu v Brně viz video

Odpověď:
K otázce 1 a 2 žádosti, reagoval Úřad následovně:

Oprávnění k provozu bezpilotního systému, který je předmětem podání, Úřad pro civilní letectví (dále jen „Úřad) nevydal a schválený provoz v předmětné oblasti provozu tedy neeviduje.  Ze strany Úřadu nebyly stanoveny podmínky pro zajištění bezpečného provozu bezpilotního systému, jehož skutečný provoz z odkazovaných zdrojů rozhodně nelze označit provozem bezpilotního systému v „otevřené“ kategorii podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947 ze dne 24. května 2019 o  pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel, v platném znění.

Otázky 3 a 4 žádosti Úřad dle § 15 odst. 1 informačního zákona odmítá.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Šéfredaktor

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Šéfredaktor