Letecká pozemní zařízení

Seznam platných oprávnění, vydaných dle § 17 zák. č. 49/1997 Sb.


Směrnice CAA-SLS-006-6/09, Firemní příručka – instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny LPZ

Směrnice stanovuje základní obsah, rozsah a zásady pro vypracování, projednávání, schvalování a udržování v platnosti dokumentu „Firemní příručka” (FP) pro instalaci, údržbu, opravy, modifikace a konstrukční změny LPZ“. Zpracování FP je jednou z nezbytných podmínek pro vydání Oprávnění k instalacím, údržbě, opravám, modifikacím a konstrukčním změnám LPZ, které ve smyslu ustanovení § 17 zákona o civilním letectví č. 49/1997 Sb. a vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb. (v platném znění), vydává Úřad pro civilní letectví.


Směrnice CAA/S-SP-016-2/2019, Požadavky na dokumentaci pro systémy/složky – základní požadavky pro uznání způsobilosti systémů a složek ATM/ANS k použití v civilním letectví a postup ÚCL

Směrnice stanovuje základní zásady pro aplikaci postupů ÚCL v rámci certifikačních procesů při schvalování (uznávání) způsobilosti LPZ s ohledem na implementaci ustanovení Nařízení EP a R (EU) 2018/1139 a zákona č. 49/1997 Sb.
Směrnice dále stanovuje základní obsah, rozsah a zásady pro zpracování formalizovaných dokumentů a jejich požadovaných příloh, které jsou ÚCL předkládány v rámci procesu pro schválení (uznání) způsobilosti LPZ v civilním letectví a/nebo k vyjádření stanoviska k příslušnému dokumentu (např. Prohlášení ES o ověření systému – DoV). Dokument slouží současně jako rámcový postup inspektorů ÚCL pro činnosti dohledu nad plněním požadavků interoperability.
Verze 3.0 upravuje části směrnice týkající se leteckých pozemních zařízení z důvodu novelizace Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb. s účinností od 28. dubna 2023.

Směrnice CAA/S-SP-026-1/2020, Zásady pro výkon odborného dozoru

Směrnice stanovuje základní zásady uplatňované při pověření a následném výkonu odborného dozoru (OD) dle § 13 odst. 3 a 14 zákona č. 49/1997 Sb. v platném znění.

Směrnice CAA/S-SP-002-2/2016, Metodický materiál k prokazování zajištění bezpečnosti SW

Dokument vychází z potřeby stanovit soubor aktivit, které by bylo možno využít pro naplnění požadavků nařízení Komise (ES) č. 482/2008, kterým se stanoví systém zajištění bezpečnosti softwaru, který má být zaveden poskytovateli letových navigačních služeb.
Dokument je koncipován jako možný návod pro stanovení použitelných cílů pro dosažení požadované úrovně zajištění bezpečnosti SW (SWAL). Ve zjednodušené podobě uvádí i přehled samotných SWAL, jak jsou definovány v ED-153 a jejich ekvivalenty AL a SIL. Uvedená norma je i přes dílčí neaktuálnost odkazů stále nejkomplexnějším vodítkem pro definování požadavků na bezpečnost SW ve všech fázích jeho životního cyklu.
Původní dokument stejného určení byl jako verze 3 modifikován v návaznosti na požadavky PNK (EU) 2017/373, které k 2. 1. 2020 zrušuje mj. i NK (ES) č. 482/2008, doposud stanovující požadavky na SWAL. Současně je v dokumentu zohledněno Rozhodnutí výkonného ředitele EASA (Executive Director Decision 2019/022/R) ze dne 29. 10. 2019. Toto rozhodnutí doplňuje a upravuje některé požadavky na prokazování shody a doporučení (AMC a GM). Jedná se o požadavky, související s naplněním ustanovení PNK (EU) 2017/373, týkající se zajištění bezpečnosti SW systémů a složek, používaných v rámci ATM/ANS systémů, dozorovaných ÚCL.

Směrnice CAA/S-SP-043-0/2023, Zásady získání osvědčení provozní způsobilosti pro nová nebo změnovaná letecká pozemní zařízení

Směrnice stanovuje základní zásady a požadavky pro získání Osvědčení provozní způsobilosti (OPZ) pro letecké pozemní zařízení (LPZ). Uvádí a popisuje základní požadavky, které je nezbytné provozovatelem splnit, před uvedením LPZ do provozního využívání v civilním letectví. Žádné LPZ nesmí být použito k provozu v civilním letectví České republiky, pokud jeho způsobilost nebyla schválena nebo uznána Úřadem pro civilní letectví. Seznam kategorií LPZ, pro která je nutno udržovat platné OPZ, je uveden v příloze č. 1 k vyhlášce č. 108/1997 Sb. v platném znění. Dále dokument stanovuje základní zásady dozoru ÚCL v této oblasti.

Směrnice CAA/S-SP-020-1/2019, Zásady zachování platnosti osvědčení provozní způsobilosti leteckých pozemních zařízení

Směrnice navazuje na vnitřní směrnici CAA/S-SP-019-n/2019 a stanovuje základní zásady pro zachování platnosti Osvědčení provozní způsobilosti (OPZ) pro letecké pozemní zařízení (LPZ), které bylo získáno v souladu s výše uvedenou směrnicí.Směrnice CAA/S-SLS-028-2/2015, Zásady pro koordinaci provozu na kmitočtech 1030/1090 MHz

Tento dokument vychází z požadavků PNK (EU) č.1207/2011 ze dne 22. listopadu 2011, kterým se stanoví požadavky na výkonnost a interoperabilitu přehledu v jednotném evropském nebi a stanovuje základní zásady pro koordinaci provozu pozemních zařízení, pracujících na kmitočtech 1030/1090 MHz. Účelem dokumentu je stanovit přehled základních požadavků, zásad a podmínek, které je nezbytné plnit jednotlivými subjekty při provozování zařízení pracujících na kmitočtech 1030/1090 MHz s cílem omezení negativních vlivů v oblasti bezpečnosti letového provozu. Uvedené zásady, požadavky a podmínky se aplikují obecně na provozovatele uvedených zařízení, která jsou ze strany ÚCL kontrolována a jejichž provoz musí být s cílem dosažení požadované bezpečnosti letového provozu regulován (koordinován). V aplikovatelné míře se požadavky vztahují i na provozování zařízení v rámci AČR.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní