Metodické pokyny a poradenské materiály k provozu letišť

Komuniké

Úřad pro civilní letectví se tímto připojuje k iniciativě Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva dopravy při stabilizaci základní sítě heliportů zajišťující dostupnost letecké záchranné služby v rámci nemocnic s urgentním příjmem I. či II. stupně při respektování přijatelné úrovně bezpečnosti. Tato iniciativa by měla zajistit systémové propojení dotčených subjektů podílejících se na řízení a poskytování služby HEMS v České republice a vytvoření podmínek pro další rozvoj. S tímto cílem byla ustanovena meziresortní expertní skupina pro leteckou záchrannou služba, jejíž vytyčené cíle jsou obsahem přiloženého komuniké. Pro orientaci v problematice byly Úřadem zpracovány postupy pro jednotlivé druhy heliportů s ohledem na jejich plánovaný rozsah provozu.

V případě Vašich podnětů se prosím obracejte na níže uvedenou kontaktní osobu.

Memorandum

Doporučený postup pro transformaci stávající plochy na nemocniční heliport (VFR den)
Doporučený postup pro transformaci stávající plochy na nemocniční heliport (VFR den/noc)
Doporučený postup pro výstavbu nemocničního heliportu


Metodický pokyn pro zabezpečení provozu VFR noc s použitím návěstidel nízké/střední intenzity

Metodický pokyn pro zabezpečení provozu VFR noc s použitím návěstidel nízké/střední intenzity stanovuje minimální úroveň vybavení letišť zejména vizuálními navigačními pomůckami (světelnými zabezpečovacími zařízeními) pro zajištění provozu VFR NOC za předpokladu využití v tomto pokynu definovaných návěstidel nízké/střední intenzity. Dokument též upřesňuje používání postranních reflexních značek TWY a požadavky na obsluhu/údržbu/opravu instalací zajišťujících provoz za podmínek VFR noc.


Metodický pokyn pro zajištění kvality leteckých dat (ADQ)

Metodický pokyn pro zajištění kvality leteckých dat (ADQ), závazný pro provozovatele letišť a heliportů, pro které byly v letecké informační příručce zveřejněny postupy pro let podle přístrojů nebo zvláštní pravidla pro let za viditelnosti. S ohledem na platnost nařízení Komise (EU) 2020/469, kterým se mění nařízení (EU) č. 923/2012, nařízení (EU) č. 139/2014 a nařízení (EU) 2017/373, pokud jde o požadavky na uspořádání letového provozu / letové navigační služby, navrhování struktur vzdušného prostoru, jakost dat a bezpečnost dráhy, a kterým se zrušuje nařízení č. 73/2010, tento metodický pokyn pokrývá postupy pro původce/pořizovatele leteckých dat. V návaznosti na tento metodický pokyn ÚCL předpokládá ve lhůtě do 30.6.2022 provedení opakovaného dodavatelského/vnitropodnikového auditu u subjektu – pořizovatele leteckých dat ze strany původce dat spolu s vyrozuměním o výsledku takového auditu. Současně jsou ÚCL v tomto roce plánovány audity se zaměřením na plnění požadavků kladených na Původce dat u dotčených provozovatelů letišť. Přílohou jsou k dispozici poradní materiály k této problematice.


Směrnice CAA/S-SP-005-n/2017, pro zavádění změn na letištích certifikovaných podle EASA

Tato směrnice je určena provozovatelům letišť, která podléhají osvědčení provozní způsobilosti dle nařízení Evropského paramentu a Rady (ES) č. 216/20081. Účelem tohoto dokumentu je poskytovat provozovatelům letišť, certifikovaných dle nařízení Komise (EU) č. 139/2014, vedení v procesu vyrozumění Úřadu o změnách v infrastruktuře a managementu systému letiště tak, aby byla zajištěna trvalá způsobilost letiště provádět bezpečný provoz v souladu s platnými požadavky a zároveň aby byla sledována trvalá shoda certifikační předpisovou základnou.

Notifikace navrhované změny dle ADR.OR.B.040

Notifikace navrhované změny dle ADR.OR.B.040

Formulář bezpečnostního posouzení

Vzor Směrnice pro řízení změn provozovatele letiště (EASA)


Poradenský materiál pro tvorbu letištních pohotovostních plánů

Účelem tohoto poradenského materiálu je přiblížit provozovatelům letišť postupy při tvorbě letištních pohotovostních plánů a doporučení při jejich implementaci. Materiál identifikuje známé typy událostí a doporučené postupy reakce, včetně očekávaného zapojení dotčených subjektů. Dokument též definuje mapové podklady pro efektivní spolupráci se složkami IZS. ÚCL bude i nadále vyhodnocovat efektivitu navržených postupů, včetně přijímání zpětné vazby od provozovatelů letišť či dotčených subjektů.

V případě Vašich podnětů se prosím obracejte na níže uvedenou kontaktní osobu.Směrnice CAA/S-SP-004-n/2017, pro provádění EASA certifikace provozovatele letiště

Směrnice stanovuje základní zásady a požadavky pro získání Osvědčení pro veřejná mezinárodní letiště. Uvádí a popisuje základní požadavky, které je nezbytné provozovatelem letiště splnit pro získání Osvědčení. Žádné veřejné mezinárodní letiště spadající do působnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2016/2008 nesmí být provozováno bez platného osvědčení. Dokument dále stanovuje základní zásady dozoru ÚCL v této oblasti.Metodický pokyn pro mobilní vrtulníková letiště

Metodický pokyn pro mobilní vrtulníková letiště je závazný pro všechny provozovatele letišť nebo složky IZS, které provozují nebo plánují provozovat mobilní vrtulníkové letiště v rámci systému HEMS nebo v případě krizových situací a mimořádných událostí. ÚCL vyhodnocuje efektivitu navržených postupů a LED návěstidel, včetně přijímání zpětné vazby od provozovatelů letišť či dotčených subjektů.


V případě Vašich podnětů či zájmu o seznámení se s mobilním vrtulníkovým letištěm (složky IZS, HEMS) se prosím obracejte na níže uvedenou kontaktní osobu.


Poradenský materiál pro komunikaci ZPS v případech nouzové/mimořádné situace na letištích

Účelem tohoto poradenského materiálu je v rámci pilotního projektu „FIRE FRQ“ vytvořit platformu pro stabilizaci základů komunikace v českém i anglickém jazyce mezi ZPS a posádkou letadla v případě nouzové/mimořádné situace pro možnou přímou komunikaci mezi zúčastněnými. Současně ale tento materiál může být použit pro rozšíření komunikačních schopností ZPS v rámci mezinárodních letišť nebo na letištích, kde je poskytována služba AFIS resp. informace známému provozu RÁDIO v jazyce anglickém. ÚCL v rámci pilotního projektu bude nadále vyhodnocovat efektivitu navržených postupů, včetně přijímání zpětné vazby od provozovatelů letišť či dotčených subjektů.


V případě Vašich podnětů se prosím obracejte na níže uvedenou kontaktní osobu.


Metodický pokyn pro měření charakteristik tření povrchu RWY (kalibrační měření) na letištích v ČR

Metodický pokyn pro měření charakteristik tření povrchu RWY (kalibrační měření) je závazný pro všechny provozovatele letišť schválených pro civilní provoz s provozem proudových letadel za účelem dosažení souladu s ust. 10.1.1., 10.2.4 a části 6 Dodatku A předpisu Ministerstva dopravy L 14.  Metodický pokyn stanovuje postupy pro kalibrační měření pro potřeby sledování kvality povrchu. Tyto postupy musí být implementovány v rámci Safety Management Systemu či interních postupů jednotlivých letišť v termínu do 2 měsíců od nabytí účinnosti tohoto metodického pokynu. ÚCL bude nadále vyhodnocovat efektivitu navržených postupů, včetně přijímání zpětné vazby od provozovatelů letišť či dotčených subjektů.


V případě Vašich podnětů se prosím obracejte na níže uvedenou kontaktní osobu.


Kontakty

V případě Vašich podnětů se prosím obracejte na kontaktní osobu:

  • Ing. Vítězslav Hezký
    ředitel sekce provozní
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní