Poskytnuté informace za rok 2021

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 20. 12. 2021 doručena žádost o poskytnutí informace žadatelem D. P. Úřad žádosti částečně vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah vypořádání žádosti.

Dotaz: (uveřejněno v doslovné citaci)

Žadatel tímto podává k výše nadepsanému orgánu žádost o poskytnutí informace ve smyslu § 13, odst. 1 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Jedná se o poskytnutí následujících informací:

a) Jaký výklad (včetně postupu, např. užití výkladových metod) Úřad aplikuje při střetu § 27 odst. 3 a § 30 zákona č.49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v platném znění (dále jen Zákon o civilním letectví),

b) Anonymizovaná povolení provozování letiště, která Úřad dle § 27 odst. 3 Zákona o civilním letectví v době od 01. 01. 2010 k dnešnímu dni vydal, včetně souvisejících dokumentů a příloh (lze-li je dle zák. č. 106/1999 Sb. poskytnout).

Odpověď:
Co se týká prvního bodu žádosti uvedeného pod písm. a), Úřad poskytnutí informace v této části žádosti s odkazem na § 2 odst. 4 InfZ odmítá. Rozhodnutí o odmítnutí informace je vydáno samostatně a bylo žadateli zasláno poštou.

K druhému bodu žádosti uvedenému pod písm. b) Úřad uvádí, že od 1. 1. 2010 ke dni podání žádosti nebylo Úřadem vydáno žádné povolení provozování letiště dle § 27 odst. 3 Zákona o civilním letectví.


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 16. 11. 2021 doručena žádost o poskytnutí informace žadatelem MP Legal, advokátní kancelář s.r.o. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz: (uveřejněno v doslovné citaci)

Žadatel tímto v souladu s ust. § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZoSPI“) podává žádost o poskytnutí

anonymizovaných soudních meritorních rozhodnutí o správních žalobách, která byla vydaná za poslední 3 roky (dle data vydání rozhodnutí) a ve kterých vystupuje výše nadepsaný správní orgán jako žalovaný, nebo alespoň jejich přehled.

Odpověď:

Na základě žádosti Úřad poskytuje ucelený přehled o počtu soudních řízeních
ve správních věcech včetně anonymizovaného soudního rozhodnutí vztahujícího se k řízení o zrušení opatření obecné povahy.

Veškeré přílohy byly žadateli v plném rozsahu poskytnuty.


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 2. 11. 2021 doručena žádost o poskytnutí informace žadatelem Doucha Šikola advokáti s.r.o. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.
Dotaz:
a) Jaký je aktuální stav řízení o návrhu opatření obecné povahy č. j. 012548-20-701, sp. zn. 18/730/0020/LKCS/05/20;

b) Zda byly provozovatelem letiště předloženy aktualizované údaje o hlukové zátěži způsobené leteckým provozem na letišti České Budějovice v dotčeném území ve smyslu veřejné vyhlášky, které požadovala KHS, a kterými bylo podmíněno přerušení řízení;
c) Pokud je odpověď na otázku ad 2) kladná, poskytnutí kopií těchto údajů;

d) Jaké konkrétní procesní kroky či opatření učinil ÚCL v řízení o návrhu opatření obecné povahy č. j. 012548-20-701, sp. zn. 18/730/0020/LKCS/05/20, aby zajistil zákonnou součinnost provozovatele letiště České Budějovice a KHS v tomto řízení, tj. aby (a) provozovatel letiště předložil podklady ve smyslu výroku o přerušení řízení veřejnou vyhláškou ze dne 17. 5. 2021, č. j: 5362-21-701, sp. zn. 18/730/0020/LKCS/12/21, a aby (b) KHS poskytla součinnost ve smyslu ust. § 89 odst. 2 písm. d) zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví, podle kterého ÚCL v dohodě s příslušnou krajskou hygienickou stanicí zřizuje ochranná hluková pásma;
e) Poskytnutí kopii veškerých přípisů ÚCL adresovaných provozovateli letiště České Budějovice v roce 2021, které se týkají OHP a řízení o návrhu opatření obecné povahy č. j. 012548-20-701, sp. zn. 18/730/0020/LKCS/05/20, a poskytnutí kopií veškerých přípisů provozovatele letiště České Budějovice adresovaných ÚCL za stejné období ve stejné věci.

f) Poskytnutí kopii veškerých přípisů ÚCL adresovaných KHS v roce 2021, které se týkají OHP a řízení o návrhu opatření obecné povahy č. j. 012548-20-701, sp. zn. 18/730/0020/LKCS/05/20, a poskytnutí kopií veškerých přípisů KHS adresovaných ÚCL za stejné období ve stejné věci.

Odpověď:
Ad a):
V současnosti v řízení jedná Úřad s Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje (dále jen „KHS JČK“) o dosažení shody na návrhu OHP LKCS. Dosažení shody je podmíněno ze strany KHS JČK předložením aktualizovaných informací o hlukové zátěži v dotčeném území. Dle dostupných informací Úřadu předložil provozovatel letiště KHS JČK dne 27. 10. 2021 souhrnný materiál o hlukové zátěži, na jehož vyhodnocení KHS JČK aktuálně pracuje a na základě kterého vydá stanovisko k dané věci.

Ad b):
Dne 30. 9. 2021 předložil provozovatel letiště současně s přípisem Úřadu dokument jím označený jako „Přehled dlouhodobé hlukové zátěže dotčených pozemků“ (viz přílohy č. 1 a 2). Dále pak dne 27. 10. 2021 provozovatel letiště předložil dle Úřadu dostupných informací KHS JČK nový souhrnný materiál o hlukové zátěži na dotčeném území. Tento nový materiál však k dnešnímu dni nebyl předložen Úřadu.

Ad c):
Dokumenty provozovatele letiště ze dne 30. 9. 2021 přikládáme v přílohách č. 1 a 2 této žádosti. Nový materiál údajně předložený KHS JČK dne 27. 10. 2021 Úřad k dispozici nemá, a proto ho předložit nemůže.

Ad d):
O dosažení shody s KHS JČK ve smyslu § 89 odst. 2 písm. d) zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, se pokouší Úřad již ode dne 2. 2. 2021, kdy zaslal KHS JČK žádost o projednání dalšího postupu ve věci OHP LKCS, č. j. 1518-21-701 (viz příloha č. 5). V reakci na to po komunikaci s KHS JČK bylo dne 25. 3. 2021 uskutečněno ústní jednání mezi Úřadem a KHS JČK, o kterém byl učiněn zápis (viz příloha č. 6, Pozn. na jednání nebylo dosaženo shody, a text zápisu tak zůstal ve stavu, v jakém je zaslán). Následně byl dne 29. 3. 2021 provozovatel letiště výzvou č. j. 3612-21-701 vyzván k poskytnutí aktualizované hlukové studie (viz příloha č. 3). Na tuto výzvu reagoval provozovatel letiště přípisem ze dne 6. 4. 2021 (viz příloha č. 6). Následně provozovatel letiště v reakci na tutéž výzvu dne 30. 9. 2021 předložil dokumenty uvedené v části ad b) (přílohy č. 1 a 2). Další postup byl ze strany Úřadu s KHS JČK koordinován převážně telefonicky, a v současnosti, jak je uvedeno výše, čeká Úřad na vyhodnocení souhrnného materiálu o hlukové zátěži ze strany KHS JČK.

Ad e):
V této části odkazujeme na již popsané skutečnosti výše, včetně uvedených příloh.

Ad f):
V této části rovněž odkazujeme na již popsané skutečnosti výše, včetně uvedených příloh.

Přílohy:
1) Přípis provozovatele letiště ze dne 29. 9. 2021
2) Přehled dlouhodobé hlukové zátěže dotčených pozemků předložený provozovatelem letiště dne 29. 9. 2021
3) Výzva Úřadu ze dne 29. 3. 2021 k provozovateli letiště pro předložení aktualizované hlukové studie, č. j. 3612-21-701
4) Přípis provozovatele letiště ze dne 6. 4. 2021
5) Žádost Úřadu ze dne 2. 2. 2021 ke KHS JČK k projednání dalšího postupu ve věci OHP LKCS, č. j. 1518-21-701
6) Zápis z projednání dalšího postupu ve věci OHP LKCS ze dne 25. 3. 2021

Veškeré přílohy byly žadateli v plném rozsahu poskytnuty. Přílohy nejsou zveřejněny, protože obsahují důvěrné a osobní údaje, které nejsou anonymizovány.


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad”) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 22. 10. 2021 doručena žádost o poskytnutí informace podaná V.I. Žádost o poskytnutí informace obsahovala souhlas dotčené osoby s poskytnutím požadovaných údajů. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz: (uveřejněno ve zkrácené citaci)
V této žádosti o ověření vás žádáme o potvrzení historie týkající se osoby xxxxxxx

Odpověď:
Úřad Vaší žádosti vyhověl a poskytuje požadovanou informaci ve Vámi žádané tabulce:


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 18. 10. 2021 doručena žádost o poskytnutí informace podaná L.D.V. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz: (uveřejněno v doslovné citaci)

 1. počet úředníků ve služebním poměru podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě,
 2. počet úředníků v pracovním poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
 3. počty zaměstnanců v jednotlivých platových třídách podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců.

Odpověď:

 1. Úřad ke dni 26. 10. 2021 eviduje 135 zaměstnanců ve služebním poměru podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.
 2. Úřad ke dni 26. 10. 2021 eviduje 20 zaměstnanců podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
 3. Počet zaměstnanců v jednotlivých platových třídách (dále jen ,,PT“) dle aktuálně platné systemizace Úřadu dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, uvádíme níže.
 • PT 8 – 4 zaměstnanci
 • PT 9 – 16 zaměstnanců
 • PT 10 – 3 zaměstnanci
 • PT 11 – 1 zaměstnanec
 • PT 12 – 94 zaměstnanců
 • PT 13 – 30 zaměstnanců
 • PT 14 – 4 zaměstnanci
 • PT 15 – 1 zaměstnanec


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 14. 9. 2021 doručena žádost o poskytnutí informace podaná PRIMOCO UAV SE. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:
na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších novel a doplňků (dále jen „ZSPI“) Vás žádáme o sdělení následujících skutečností v elektronické podobě:
a) Kolik provedl Úřad mezi lety 2016 a 2021 (členěno dle jednotlivých let) kontrol provozovatelů bezpilotních systémů s cílem ověřit soulad jejich činnosti s vydanými povoleními?
b) Kolik pokut či jiných sankcí Úřad udělil za porušení a v jaké výši?

Odpověď:
K bodu a) žádosti Úřad uvádí, že v letech 2016 až 2020 neprovedl žádnou kontrolu provozovatelů bezpilotních systémů ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrolní řád“), když svou činnost v tomto období soustředil zejména na provádění základního školení pilotů a provozovatelů, ověřování teoretických znalostí a praktických dovedností dálkově řídících pilotů a letových vlastností letadel. Úřad rovněž kontinuálně vyhodnocoval hlášení provozovatelů v souvislosti s jim vydanými individuálními povoleními – tyto a jiné obdobné činnosti ovšem Úřad početně nezaznamenává.


V roce 2021 pak byla zahájena první kontrola ve smyslu kontrolního řádu; tato ke dni vyřízení této žádosti o poskytnutí informace není ukončena.


K bodu b) pak Úřad žadatelce sděluje, že v letech 2016 až 2021 vedl v souvislosti s agendou bezpilotních letadel dále vymezený počet řízení o přestupku, v nichž uložil dále vymezené správní tresty:

 • v roce 2016 celkem 16 řízení o přestupku, v nichž byl uložen správní trest pokuty v úhrnné výši 506 000 Kč;
 • v roce 2017 celkem 48 řízení o přestupku, v nichž byl uložen správní trest pokuty v úhrnné výši 421 000 Kč;
 • v roce 2018 celkem 32 řízení o přestupku, v nichž byl uložen správní trest pokuty v úhrnné výši 382 000 Kč;
 • v roce 2019 celkem 26 řízení o přestupku, v nichž byl uložen správní trest pokuty v úhrnné výši 536 000 Kč;
 • v roce 2020 celkem 19 řízení o přestupku, v nichž byl uložen správní trest pokuty v úhrnné výši 635 000 Kč;
 • v roce 2021 (k dnešnímu dni) celkem 3 řízení o přestupku, v nichž byl uložen správní trest pokuty v úhrnné výši 20 000 Kč.

V uvedeném referenčním období Úřad dále vedle správního trestu pokuty uložil v jednom případě správní trest zákazu činnosti na dobu 6 měsíců a ve třech případech správní trest napomenutí.


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 14. 9. 2021 doručena žádost o poskytnutí informace podaná Doucha Šikola advokáti. Úřad žádosti částečně vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás žádáme o níže uvedené informace související s řízením o ochranném hlukovém pásmu letiště České Budějovice.

a) Jaký je aktuální stav řízení dle veřejné vyhlášky ze dne 17. 5. 2021, č. j: 5362-21-701, sp. zn. 18/730/0020/LKCS/12/21, zda je v řízení pokračováno či zda je přerušeno.

b) Zda byly provozovatelem letiště předloženy aktualizované údaje o hlukové zátěži způsobené leteckým provozem na letišti České Budějovice v dotčeném území ve smyslu veřejné vyhlášky, které požadovala KHS, a kterými bylo podmíněno přerušení řízení.

c) Pokud je odpověď na otázku ad b) kladná, žádají žadatelé o poskytnutí kopií těchto údajů.

d) Pokud je odpověď na otázku ad b) záporná, žádají žadatelé o informaci, jak bude v řízení dále postupováno, zejména jak bude zajištěna zákonná součinnost provozovatele letiště a KHS.

Odpověď:

K prvnímu z dotazů uvedenému výše pod písm. a) Úřad uvádí, že vyhláška ze dne 17. 5. 2021, č. j. 5362-21-701, sp. zn. 18/730/0020/LKCS/12/21, byla vyvěšena dne 19. 5. 2021 a účinnosti nabyla patnáctým dnem po svém vyvěšení, tj. dnem 3. 6. 2021. Ode dne 3. 6. 2021 bylo řízení na tři měsíce přerušeno. Vzhledem k tomu, že uvedená doba již uplynula, Úřad pokračuje dále v řízení.

Ke druhému bodu Vaší žádosti vedenému pod písm. b) pak Úřad sděluje, že do dnešního dne od provozovatele letiště České Budějovice aktualizované údaje o hlukové zátěži neobdržel.

S ohledem na negativní odpověď v bodě vedeném pod písm. b) tak Úřad nemůže poskytnout informace k bodu žádosti vedenému pod písm. c).

Co se pak týká posledního bodu žádosti vedeného pod písm. d), Úřad poskytnutí informace v této části žádosti s odkazem na § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím odmítá.


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 25. 8. 2021 doručena žádost o poskytnutí informace podaná Doucha Šikola advokáti. Úřad žádosti částečně vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás žádáme o níže uvedené informace související s řízením o ochranném hlukovém pásmu letiště České Budějovice.

 1. Jaký je aktuální stav řízení dle veřejné vyhlášky ze dne 17. 5. 2021, č. j: 5362-21-701, sp. zn. 18/730/0020/LKCS/12/21, zda je v řízení pokračováno či zda je přerušeno.
 2. Zda byly provozovatelem letiště předloženy aktualizované údaje o hlukové zátěži způsobené leteckým provozem na letišti České Budějovice v dotčeném území ve smyslu veřejné vyhlášky, které požadovala KHS, a kterými bylo podmíněno přerušení řízení.
 3. Pokud je odpověď na otázku ad b) kladná, žádají nadepsaní vlastníci o poskytnutí kopií těchto údajů.
 4. Pokud je odpověď na otázku ad b) záporná, žádají nadepsaní vlastníci o informaci, jak bude v řízení dále postupováno, zejména jak bude zajištěna zákonná součinnost provozovatele letiště a KHS.

Odpověď:

K prvnímu z dotazů uvedenému výše pod písm. a) Úřad uvádí, že vyhláška ze dne 17. 5. 2021, č. j. 5362-21-701, sp. zn. 18/730/0020/LKCS/12/21, byla vyvěšena dne 19. 5. 2021 a účinnosti nabyla patnáctým dnem po svém vyvěšení, tj. dnem 3. 6. 2021. Vzhledem k tomu, že teprve ode dne 3. 6. 2021 se odvíjí běh tříměsíčního přerušení řízení, je toto řízení k dnešnímu dni stále přerušeno.

Ke druhému bodu uvedenému pod písm. b) pak Úřad sděluje, že do dnešního dne od provozovatele letiště České Budějovice aktualizované údaje o hlukové zátěži neobdržel. S ohledem na negativní odpověď v tomto bodě tak Úřad nemůže poskytnout informace k bodu žádosti vedenému pod písm. c).

Co se týká posledního bodu žádosti pod písm. d), odkládá Úřad žádost s odkazem na § 2 odst. 4 InfZ.


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 4. 8. 2021 doručena žádost o poskytnutí informace podaná J. H. Úřad žádosti částečně vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.
Dotaz: (uveřejněno v doslovné citaci)

Obracíme se na Vás v zastoupení klientky, cestující letu QS 1119 ze Zakynthosu do Prahy dne 20.09.2018, a to se žádostí o zodpovězení níže uvedených otázek, neboť klientka se v tomto opakovaně snažila kontaktovat jak přepravce, tak místně příslušný orgán CAA, avšak neúspěšně.
V této souvislosti si Vás zdvořile dovolujeme požádat o sdělení následujícího:

 1. Bezprostředně předcházející let QS 1118 z Prahy do Zakynthosu
  a. Plánovaný slot standardně přidělený lince (časové ohraničení)
  b. Skutečně přidělený slot + letové povolení
  c. Důvod změny přiděleného slotu s uvedením konkrétních skutečností
  d. Čas vzletu z LKPR
  e. Čas přistání
  f. Čas otevření kabinových dveří
 2. Let QS 1119 ze Zakynthosu do Prahy
  a. Plánovaný slot standardně přidělený lince (časové ohraničení)
  b. Skutečně přidělený slot + letové povolení
  c. Uzavření kabinových dveří letadla
  d. Zahájení pojíždění
  e. Čas vzletu
  f. Čas přistání
  g. Čas letadla na stojánce
  h. Čas otevření kabinových dveří

  Odpověď:
  K bodu 1. d. žádosti Úřad sděluje, že podle informací, které obdržel od leteckého dopravce, byl u letu QS1118 z Prahy do Zakynthosu dne 20. 9. 2018 čas vzletu (TOFF) v 06:26 hodin.
  K bodu 1. e. žádosti Úřad sděluje, že podle informací, které obdržel od leteckého dopravce, byl u letu QS1118 z Prahy do Zakynthosu dne 20. 9. 2018 čas přistání (Tdown) v 08:28 hodin.
  V bodech 1. a., 1. b., 1. c., 1. f., 2. a., 2. b., 2. c., 2. d., 2. e., 2. f., 2. g. a 2. h. byla žádost odložena s odkazem na § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, neboť se dotazy netýkají působnosti Úřadu.

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 12. 7. 2021 doručena upřesněná žádost o poskytnutí informace podaná F. K. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádám o poskytnutí Seznamu leteckých „Dopravců Společenství“, tedy jak je uvedeno v nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004 čl. 2, o seznam leteckých dopravců Společenství s platným provozním povolením uděleným členským státem v souladu s nařízením rady (EHS) č. 2407/92 ze dne 23. července 1992 o vydávání licencí leteckým dopravcům. Tento seznam, který je Vámi veden, zdvořile žádáme zaslat včetně kontaktních údajů na předmětné výše zmíněné subjekty.

Odpověď:

Úřad požadovaný seznam leteckých dopravců Společenství podle nařízení (ES) č. 261/2004 sám nevede, a k jeho vedení mu toto ani jiné nařízení neukládá povinnost tak, jak žadatel ve své žádosti dovozuje. Vzhledem k tomu, že je ale Úřadu požadovaný orientační seznam z vlastní činnosti znám, odkazuje Úřad dále žadatele podle § 6 odst. 1 InfZ na internetovou stránku, kde je jím požadovaná informace zveřejněna:

https://ec.europa.eu/transport/sites/default/files/eu_air_carriers_by_country_holding_an_active_operating_licence.pdf.

Tento seznam obsahuje rovněž adresy sídel leteckých dopravců, které mohou žadateli zajisté posloužit jako kontaktní údaje, jejichž sdělení ve své žádosti požaduje.


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 4. 6. 2021 doručena žádost o poskytnutí informace podaná Primoco UAV. Úřad žádosti částečně vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz: (uveřejněno v doslovné citaci)

a) Ve vztahu k žádostem o provoz bezpilotních systémů typu SORA (Specific operational risk

assesment) dle nařízení EU č. 945/2019 a 947/2019 ÚCL (dále jen „žádost“) od 1.1.2021

a. Kolik žádostí ÚCL eviduje?

i. Kolik z nich se týká provozu kategorie BVLOS?

1. U kolika z nich bylo zahájeno správní řízení?

a. Jaká je aktuální délka správního řízení

i. (a) bez přerušení řízení?

ii. (b) s případným přerušením řízení?

2. U kolika z nich bylo ukončeno správní řízení?

a. Kolik bylo správních řízení schvalujících provoz?

b. Kolik bylo správních řízení kde provoz nebyl schválen?

3. U kolika žádostí nebylo zahájeno správní řízení?

a. Z jakého důvodu nebylo zahájeno správní řízení?

b. Kolik dní uplynulo od podání každé žádosti, u níž nebylo zahájeno

správní řízení?

ii. Kolik z nich se týká provozu LOS?

1. U kolika z nich bylo zahájeno správní řízení?

a. Jaká je aktuální délka správního řízení

i. (a) bez přerušení řízení?

ii. (b) s případným přerušením řízení?

2. U kolika z nich bylo ukončeno správní řízení?

a. Kolik bylo správních řízení schvalujících provoz?

b. Kolik bylo správních řízení kde provoz nebyl schválen?

3. U kolika žádostí nebylo zahájeno správní řízení?

a. Z jakého důvodu nebylo zahájeno správní řízení?

b. Kolik dní uplynulo od podání každé žádosti, u níž nebylo zahájeno

správní řízení?

b) Ve vztahu k žádostem o udělení oprávnění provozovatele LUC dle nařízení EU č. 945/2019 a

947/2019 ÚCL (dále jen „žádost 2“) od 1.1.2021

a. Kolik žádostí 2 ÚCL eviduje?

1. U kolika z nich bylo zahájeno správní řízení?

a. Jaká je aktuální délka správního řízení

i. (a) bez přerušení řízení?

ii. (b) s případným přerušením řízení?

2. U kolika žádostí 2 bylo ukončeno správní řízení?

a. Kolik bylo vydáno oprávnění provozovatele LUC?

b. Kolik bylo správních řízení kde oprávnění provozovatele LUC

nebylo vydáno?

3. U kolika žádostí 2 nebylo zahájeno správní řízení?

a. Z jakého důvodu nebylo zahájeno správní řízení?

b. Kolik dní uplynulo od podání každé žádosti 2, u níž nebylo

zahájeno správní řízení?

c) Ve vztahu k oprávněné úřední osobě Ing. Viktor Nath, sl.č. 79 (dále jen „OÚO“) pro období 1.

ledna 2015 až 31. prosince 2020:

a. Kolik žádostí o provoz bezpilotních prostředků dle národní legislativy platné

v uvedeném časovém rozmezí tato OÚO vedla v agendě (ve smyslu byla podepsána

pod rozhodnutím, usnesením či jiným aktem vztahujícím se k dané žádosti)?

1. U kolika z nich bylo zahájeno správní řízení?

a. Jaká je aktuální délka správního řízení

i. (a) bez přerušení řízení?

ii. (b) s případným přerušením řízení?

2. U kolika z nich bylo ukončeno správní řízení?

a. Kolik bylo správních řízení schvalujících provoz?

b. Kolik bylo správních řízení kde provoz nebyl schválen?

3. U kolika žádostí nebylo zahájeno správní řízení?

a. Z jakého důvodu nebylo zahájeno správní řízení?

b. Kolik dní uplynulo od podání každé žádosti, u níž nebylo zahájeno

správní řízení?

Odpověď:

 1. Za předpokladu, že se v této části žadatel dotazuje na povolování provozu bezpilotních systémů formou oprávnění k provozu ve „specifické“ kategorii (dále jen „oprávnění k provozu“) podle čl. 12 nařízení (EU) 2019/947, eviduje Úřad ke dni 23. 6. 2021 v době od 1. 1. 2021 celkem 38 žádostí o oprávnění k provozu. V souvislosti s položeným dotazem Úřad dále sděluje, že rozlišení na kategorie BVLOS a VLOS tak, jak jsou rozlišeny v přijaté žádosti o informace, Úřad neprovádí. Níže uvedené informace jsou proto poskytnuty souhrnně za všechna řízení vedená ve specifikovaném období.

Správní řízení bylo zahájeno ve všech případech ke dni podání žádosti, přičemž:

 • bylo vydáno 5 rozhodnutí o oprávnění k provozu, z těchto 4 se týkala provozu VLOS, 1 provozu balónu;
 • bylo 23 správních řízení přerušeno usnesením;
 • bylo 1 správní řízení zastaveno usnesením;
 • délka ukončených správních řízení činila: 4 dny, 18 dní (včetně přerušení), 22 dní (včetně přerušení), 11 dní, 3 dny, resp. 16 dní;
 • délka probíhajících správních řízení činí: 48 dní (včetně dvou přerušení), 50 dní (včetně přerušení), 23 dní (včetně přerušení), 39 dní, 38 dní (včetně přerušení), 38 dní (včetně přerušení), 38 dní, 38 dní, 38 dní, 38 dní (včetně přerušení), 36 dní (včetně přerušení), 38 dní, 33 dní (včetně přerušení), 31 dní, 29 dní, 28 dní (včetně přerušení), 28 dní, 26 dní (včetně přerušení), 26 dní (včetně přerušení), 25 dní (včetně přerušení), 25 dní (včetně přerušení), 24 dní (včetně přerušení), 23 dní, 22 dní (včetně přerušení), 22 dní (včetně přerušení), 21 (včetně přerušení), 19 dní (včetně přerušení), 19 dní (včetně přerušení), 19 dní (včetně přerušení), 13 dní (včetně přerušení), 8 dní (včetně přerušení), 5 dní, resp. 2 dny.

Pozn.: do délky správního řízení nejsou počítány dny pracovního klidu.

 • Ke dni 23. 6. 2021 eviduje Úřad od 1. 1. 2021 celkově 1 žádost o osvědčení provozovatele lehkých bezpilotních systémů podle Části C přílohy prováděcího nařízení. Správní řízení bylo zahájeno ke dni podání žádosti. Předmětné správní řízení je přerušeno; délka správního řízení činí 21 dní (včetně přerušení).

Pozn.: do délky správního řízení nejsou počítány dny pracovního klidu.

 • V období od 1. 1. 2016 do 30. 12. 2020 se Ing. Viktor Nath podílel na vedení řízení coby oprávněná úřední osoba se sl. č. 79, v agendě provozu bezpilotních systémů na:
 • 4.819 správních řízení o vydání povolení k létání (nad rámec standardních provozních omezení) podle § 52 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „letecký zákon“). Z uvedeného počtu nebylo kladné rozhodnutí vydáno ve 422 případech;
 • 3.012 správních řízení o vydání povolení k létání podle § 52 leteckého zákona. Z uvedeného počtu nebylo kladné rozhodnutí vydáno ve 440 případech;
 • 1.364 správních řízení o vydání povolení provozování leteckých prací podle § 74 leteckého zákona. Z uvedeného počtu nebylo kladné rozhodnutí vydáno ve 159 případech;
 • 34 správních řízení o vydání povolení provozování leteckých činností pro vlastní potřeby podle § 76 leteckého zákona. Z uvedeného počtu nebylo kladné rozhodnutí vydáno v 7 případech;
 • 43 správních řízení o vydání souhlasu s provozování leteckého veřejného vystoupení podle § 78 leteckého zákona. Z uvedeného počtu nebylo kladné rozhodnutí vydáno ve 2 případech;
 • správní řízení bylo ve všech případech zahájeno v souladu s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tj. dnem, kdy žádost došla Úřadu.

Žádost v té její části, v níž se požaduje poskytnutí informací ve vztahu k oprávněné úřední osobě Ing. Viktoru Nathovi pro období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 a informací o délce jím vedených správních řízení (bez přerušení i s případným přerušením), odmítl Úřad rozhodnutím ze dne 24. 6. 2021, č. j. 3639-21-110.


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 24. 5.  2021 doručena žádost o poskytnutí informace podaná J.R. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz: (uveřejněno v doslovné citaci)

Vážení,
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám o zaslání následujících informací ze spisu vedeného ÚCL pod číslem 003348-20-130:

1. č. j. 227905 Žádost o vyjádření leteckého dopravce
2. č. j. 228755 Opakovaná žádost o vyjádření leteckého dopravce
3. Soupis součástí spisu, pokud v něm došlo ke změně v době po 17. 3. 2021.

Odpověď:

Úřad Vaší žádosti vyhověl a jako přílohu tohoto dopisu Vám proto zasílá dokumenty požadované v bodech 1 a 2 Vaší žádosti, a k bodu 3 sděluje, že ode dne 17. 3. 2021 v soupisu součástí spisu vedeného Úřadem pod sp. zn. 003348-20-130 ke změně nedošlo, a že tedy disponujete soupisem aktuálním, jež Vám byl poskytnut na základě předchozí žádosti o informace.

Žádost o vyjádření leteckého dopravce ze dne 31. 8. 2020 (ID zprávy 227905)
Opakovaná žádost o vyjádření leteckého dopravce ze dne 2. 9. 2020 (ID zprávy 228755)


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 11. 5. 2021 doručena žádost o poskytnutí informace podaná Č. K. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz: (uveřejněno v doslovné citaci)

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás žádám o následující informace:

Váš úřad vedl, případně vede soudní řízení se Skutečským aeroklubem s.r.o. IČO 27487245 ve věci udělení pokuty ve správním řízení. Prosím můžete mi sdělit, zda toto soudní řízení stále trvá, nebo zda již bylo pravomocně ukončeno. V případě jeho ukončení mi prosím sdělte s jakým výsledkem.

Odpověď:

Úřad v soudním řízení vedeném se Skutečským aeroklubem s.r.o., IČO: 27487245 nevystupuje a ani v minulosti nevystupoval. Toto řízení je vedené s Ministerstvem dopravy. Podle informací, které má Úřad momentálně k dispozici, nebylo toto řízení dosud pravomocně ukončeno.


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 31. 3. 2021 doručena žádost o poskytnutí informace podaná Balónový zámek s.r.o. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí této informace:

Jaké podmínky musí DTO splnit, aby mohla využít pro výcvik pro získání BPL (Balloon Pilot License) balónů registrovaných v USA v kategorii Experimental a schválených do provozu prostřednictvím special airworthiness certificate (viz příloha 1) a držící platné povolení k letové činnosti ve vzdušném prostoru ČR (viz příloha 2) vydaného ÚCL. Výcvik by probíhal výhradně na územím ČR.

Odpověď:

Každé letadlo registrované ve třetí zemi, aby mohlo být používáno podle  nařízení EU, musí mimo jiné splňovat hlavní požadavky letové způsobilosti uvedené jako Příloha II  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139.

Zvláštní  osvědčení letové způsobilosti vydané v kategorii Experimental neprokazuje, že letadlo splňuje tyto požadavky. Ustanovení FAR Part 21 (21.191, 21.193, 21.195), týkající se vydání zvláštního  osvědčení letové způsobilosti v kategorii Experimental podstatně omezují provádění výcviku a neumožňují tak využití letadla k provádění základního výcviku.


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 22. 3. 2021 doručena žádost o poskytnutí informace podaná J. R. Úřad žádosti částečně vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám o zaslání následujících informací ze spisu vedeného ÚCL pod číslem jednacím 003348-20-130:
1.Jaký důvod zrušení předmětného letu uvádí letecký dopravce?
2. Jaký byl důvod zrušení předmětného letu podle zjištění ÚCL (pokud není shodný s důvodem podle bodu 1)?
3. Jak letecký dopravce prokázal, že současně:
– existovaly mimořádné okolnosti v souvislosti se zrušením letu, a také
– skutečnost, že zrušení letu nemohl letecký dopravce zabránit, přestože přijal všechna přiměřená opatření?

Dále Vás žádám o zaslání kopií následujících dokumentů z uvedeného spisu:
4.  č. j. 228731 Vyjádření leteckého dopravce
5.  č. j. 229209 Vyjádření leteckého dopravce – odkaz na vyjádření ze dne 2.9.2020

Odpověd:

Ad 1 – Letecký dopravce uvádí jako důvod zrušení letu přetrvávající omezení způsobená pandemií Covid-19.

Ad 2 – Zjištění Úřadu se neliší.

Ad 3 – Letecký dopravce prokázal existenci mimořádných okolností v souvislosti se zrušením letu a skutečnost, že tomuto zrušení nemohl zabránit, prostřednictvím vlastního vyjádření, v rámci nějž odkázal Úřad rovněž na Sdělení Komise – Pokyny pro výklad nařízení EU o právech cestujících v souvislosti s vývojem situace nákazy Covid-19 ze dne 18. 3. 2020, (2020/C 89 I/01).

Žádost v té její části, v níž tazatel požaduje zaslání kopie vyjádření leteckého dopravce ze dne 2. 9. 2020, ID zprávy 228731, a dále vyjádření leteckého dopravce ze dne 3. 9. 2020, ID zprávy 228731 (odkaz na vyjádření ze dne 2. 9. 2020), byla odmítnuta rozhodnutím Úřadu ze dne 31. 3. 2021, č. j. 2062-21-110.


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 24. 3. 2021 doručena žádost o poskytnutí informace podaná Jehne, Vodák advokátní kancelář. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz: (uveřejněno v doslovné citaci)

1. Jakým způsobem je ze strany Letiště Václava Havla v Praze zaznamenáván čas příjezdu letounů ke stojánce a nakolik je čas evidovaný letištěm směrodatný? Existuje určitá možná odchylka od času, který má Letiště Václava Havla v Praze jako oficiální čas příjezdu letounu ke stojánce zaznamenán?

2. Je pravdivé tvrzení, že Letiště Václava Havla v Praze nemůže mít přesné informace ohledně přesného času příjezdu letounů ke stojánce, byť v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tyto informace oficiálně sděluje?

3. Kdo a jakým způsobem zaznamenává čas příjezdu ke stojánce do journey logu letounu?

4. Eviduje Řízení letového provozu České republiky s.p. přesné časy příjezdu ke stojánce na letiště Václava Havla v Praze, a pokud ano, jak dlouho musí tyto informace ze zákona archivovat?

5. Pokud uplyne lhůta určena k archivaci času příjezdu ke stojánce ze strany Řízení letového provozu s.p., jsou data nadále archivována jiným subjektem a to na území, nebo mimo území České republiky, případně kterým?

Odpověď:

Úřad žádosti v této části vyhověl a poskytnul dále požadované informace, a to i navzdory skutečnosti, že je v případě všech položených dotazů možné ze strany povinného subjektu postupovat v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. c) zákona, a žádost tak odložit z důvodu, že se požadované informace nevztahují k působnosti Úřadu, případně též žádost posoudit v intencích ust. § 2 odst. 4 zákona z důvodu, že obsahuje dotaz na názor Úřadu. Tazatel byl upozorněn na to, že poskytnuté informace vychází toliko z dostupných znalostí Úřadu. Ve věci konkrétních postupů Letiště Praha, a.s., IČO: 28244532, a Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.), IČO: 49710371, bylo tazateli doporučeno poskytnuté informace případně ověřit u shora uvedených povinných subjektů, kterých se vybrané otázky týkají.

Ad 1 – Provozovatel letiště nemá zákonnou povinnost čas příjezdu letounu ke stojánce, resp. dobu využití stojánky zaznamenávat. Pokud provozovatel letiště takový čas zaznamenává, činí tak výhradně pro vlastní potřeby, např. pro alokaci stojánek nebo vyúčtování doby využití stojánky. Způsob, jakým provozovatel letiště čas příjezdu letounu ke stojánce, resp. dobu využití stojánky zaznamenává, je v gesci provozovatele letiště. Tyto údaje se mohou lišit oproti např. času příletu/odletu uvedeném na informační tabuli v letištní hale nebo oproti záznamům pořízeným ze strany řízení letového provozu. Úřad vedení záznamů vztahujících se k využití stojánek nedozoruje. Údaje o využití stojánek se mohou rovněž lišit oproti údaji o času ukončení letu, který do provozní dokumentace letounu zaznamenává velitel letounu. Velitel letounu čas ukončení letu provozovateli letiště nesděluje, ledaže je tato povinnost mezi stranami smluvně stanovena.

Ad 2 – Úřad v návaznosti na předchozí odpověď uvádí, že obsah a rozsah informací, které provozovatel letiště o příletech/odletech letounů sděluje veřejnosti, není vymezen právními předpisy a oproti údajům poskytovaným pro potřeby cestujících (informační tabule v letištní hale), údajům poskytovaným ze strany řízení letového provozu nebo velitelem letounu, resp. provozovatelem letounu se údaje poskytované provozovatelem letiště mohou lišit.

Ad 3 – Údaje do palubního deníku letounu (journey log) zaznamenává velitel letounu, případně druhý pilot, anebo je záznam pořizován automatickým letounem na základě technických parametrů (např. dle polohy páky ovládající palivový ventil). Pravdivost údajů uvedených v palubním deníku stvrzuje svým podpisem (případně elektronicky pomocí uživatelského jména a hesla) velitel letounu, který je za pravdivost záznamu odpovědný. Konkrétní způsob pořizování záznamu do palubního deníku je uveden v provozních postupech daného provozovatele.

Ad 4 – Řízení letového provozu pořizuje záznam o vzletu, resp. přistání letounu, a to za účelem aktivace/ukončení letového plánu a za účelem předání informací třetím osobám (např. poskytovatelům řízení letového provozu v zahraničí). Právní předpisy nestanovují řízení letového provozu povinnost vést záznam o zahájení pojíždění letounu po zemi a jeho ukončení a tyto záznamy archivovat.

Ad 5 – Způsob archivace dat služby řízení letového provozu je předmětem vlastních provozních postupů řízení letového provozu. Právní předpisy neupravují způsob a lhůty pro archivaci těchto dat třetí osobou.


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 10. 3. 2021 doručena žádost o poskytnutí informace podaná R.M. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon”) žádám o poskytnutí těchto informací:

Kolik bylo v období od 1. 1. 2015 do 8. 3. 2021 podáno stížností na provoz Letiště Plzeň/Líně a z toho kolik těchto stížností bylo vyhodnoceno jako oprávněných nebo částečně oprávněných.

Odpověď:

Podněty doručované Úřadu v souvislosti s provozem letišť na území České republiky nejsou s ohledem na mnohdy bezformální způsob jejich vyřízení Úřadem souhrnně evidovány. K Vašemu dotazu lze sdělit, že Úřad eviduje šest stížností týkajících se provozu na Letišti Plzeň/Líně, které byly v dotazovaném časovém úseku doručeny na adresu podatelny Úřadu. Nad rámec výše uvedeného obdrželi zaměstnanci Úřadu prostřednictvím e-mailů i další podněty týkající se provozu Letiště Plzeň/Líně, avšak tyto podněty byly vyřízeny neformální cestou, neboť nebyly podány jako stížnosti v souladu s ust. § 175 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a nebyly tudíž jako stížnosti zaevidovány.

Z výše zmiňovaných šesti stížností, jež se týkaly provozu na Letišti Plzeň/Líně a jež byly adresovány na podatelnu Úřadu, uvádím, že pět z nich bylo vyhodnoceno jako neoprávněné stížnosti (tedy v  daných případech nebylo shledáno porušení předpisů létání). Jedna stížnost je Úřadem aktuálně projednávána.


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 12. 3. 2021 doručena žádost o poskytnutí informace podaná Rohde & Schwarz – Praha, s.r.o. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz: (uveřejněno v doslovné citaci)

1) V návaznosti na nám poskytnutou informaci, ze dne 18. 1. 2021 bylo u Úřadu pro civilní letectví zahájeno správní řízení ve věci udělení oprávnění společnosti S.I.T.T.I. Spa pro instalaci, údržbu, opravy, modifikace a konstrukční změny leteckých pozemních zařízení v souladu se zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změněa doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a přílohou č. 1 k prováděcí vyhlášce č. 108/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pro kategorii uvedenou v bodě 3.3.4, žádáme o informaci, zda uvedené oprávnění bylo společnosti S.I.T.T.I Spa uděleno.

2) Pokud ano, jakého dne bylo společnosti S.I.T.T.I Spa. oprávnění v rozsahu otázky č. 1 uděleno?

3) Nabylo oprávnění v rozsahu otázky č. 1 udělené společnosti S.I.T.T.I. Spa. právní moci? Pokud ano, k jakému datu?

4) Vydává Evropská agentura pro bezpečnost letectví doklad, kterým je možné prokázat odbornou způsobilost ve stejném rozsahu jako oprávněním pro instalaci, údržbu, opravy, modifikace a konstrukční změny leteckých pozemních zařízení, vydaným Úřadem pro civilní letectví v souladu se zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1999 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a přílohou č. 1 k prováděcí vyhlášce č. 108/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro kategorii uvedenou v bodě 3.3.4?

Odpověď:

Odpověď na otázku č. 1
Správní řízení vedené k žádosti o vydání oprávnění ve smyslu §17 zák. č. 49/1997 Sb. s obchodní společnosti S.I.T.T.I. S.p.A, (jediný účastník správního řízení) je ukončeno. Vzhledem k rozsahu činností požadovaných k oprávnění, se vedené správní řízení týkalo pouze činností v rozsahu údržba, opravy a instalace na leteckých pozemních zařízení, kategorie 3.3.4 ve smyslu příl. č.1 k vyhl. č 108/1997 Sb. V návaznosti na splnění základních podmínek definovaných pro udělení oprávnění legislativními požadavky bylo žádosti účastníka uvedeného správního řízení vyhověno a související oprávnění bylo vydáno.

Odpověď na otázku č. 2 a 3
Odpověď na otázku 2 a 3 je třeba sloučit s ohledem na skutečnost, že otázka č. 3 je nepřesná. Právní
moci nenabývá samotné oprávnění, ale rozhodnutí vydávané ve smyslu zák. č. 500/2004 Sb.
Rozhodnutí k udělení oprávnění bylo vydáno dne 25. 2. 2021. Vzhledem k tomu, že účastník správního
řízení nevyužil zákonem stanovenou dobu na podání odvolání a tohoto práva se vzdal, dne 26. 2. 2021
uvedené rozhodnutí nabylo právní moci. Samotné oprávnění bylo vydáno následující pracovní den, tj. 1. 3. 2021. Dodáváme, že oba dokumenty je k prokazování kompetencí žádoucí používat současně,
nicméně samotné oprávnění nemůže být vydáno před nabytím právní moci příslušného rozhodnutí.

Odpověď na otázku č. 4
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 obsahuje mj. i čl. 42 pojednávající o
organizacích zabývajících se projektováním, výrobou nebo údržbou systémů ATM/ANS. Hovoří o
zohledňování povahy a rizika uvedených činností a v této návaznosti stanovuje, že pro uvedené činnosti
může být od organizací zapojených do jejich realizace v oblasti systémů ATM/ANS a jejich složek, v
souladu s prováděcími akty podle článku 43, vyžadováno doložení prohlášení o způsobilosti nebo
držení osvědčení. Uvedený princip je evropskou obdobou českého opravňování. Na jeho praktickou
realizaci je nutno směřovat dotazy k EASA.


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 10. 3. 2021 doručena žádost o poskytnutí informace podaná J. R. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.


Dotaz:
Žádám o zaslání kopie soupisu součástí spisu vedeného Úřadem pod číslem jednacím 003348-20-130.

Odpověď:
Úřad žadateli poskytl požadovaný dokument.

Příloha: – Soupis součástí spisu 003348-20-130


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 4. 3. 2021 doručena žádost o poskytnutí informace podaná F. K. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz: (uveřejněno v doslovné citaci)

(a) Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb. (dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti?
(b) Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., byly povinným subjektem založeny, a to od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti?
(c) Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to a to od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti?
(d) Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.?
(e) Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.?
(f) Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ?
(g) Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásadu transparentnosti podle § 6 ZVZ ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku dle § 29 písm k) ZVZ?
(h) Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?
(i) Prosím o sdělení struktury organigramu povinného subjektu (resp. popis své organizační struktury), včetně uvedení odborů, sekcí a oddělení, uvedení počtu zaměstnanců konkrétních odborů, oddělení a sekcí a vyjádření vztahu nadřízenosti a podřízenosti mezi nimi.
(j) Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu § 214 povinný subjekt používá?

Odpověd:
K bodu a) Úřad uvádí, že od 1. 1. 1993 k dnešnímu dni Úřad nezřídil žádnou příspěvkovou organizaci ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) ZVZ.

K bodu b) Úřad uvádí, že od 1. 1. 1993 k dnešnímu dni Úřad nezaložil žádnou právnickou osobu ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1 a bod 2 ZVZ.

K bodu c) Úřad uvádí, že od 1. 1. 1993 k dnešnímu dni Úřad nezaložil žádnou právnickou osobu, která nespadá pod definici uvedenou v § 4 odst. 1 písm. e) bod 1 a bod 2 ZVZ.

K bodu d) Úřad uvádí, že v kalendářním roce 2020 Úřad neuzavřel žádnou veřejnou zakázku na základě vertikální spolupráce podle § 11 ZVZ.

K bodu e) Úřad uvádí, že v kalendářním roce 2020 Úřad neuzavřel žádnou veřejnou zakázku
na základě horizontální spolupráce podle § 12 ZVZ.

K bodu f) Úřad uvádí, že v kalendářním roce 2020 byla uzavřena dle žadatelem uvedených kritérií jedna
významná veřejná zakázka, a to veřejná zakázka s názvem „Oprava letounu L-200A OK-OGB“. Druhou
smluvní stranou je společnost DARA-AIR, spol. s r.o., IČO: 25579291, se sídlem Letiště Brno-Tuřany
904/1, Tuřany, 627 00 Brno. Konečná vysoutěžená cena je 4 000 000 Kč bez DPH, přičemž smluvní
strany aktuálně jednají o uzavření dodatku ke smlouvě, kterým by byla shora uvedená cena navýšena
o 89 500 Kč bez DPH.

K bodu g) Úřad uvádí, že Úřad veřejné zakázky malého rozsahu na právní služby nespadající
pod výjimku dle § 29 písm. k) ZVZ nerealizuje. Pakliže by k tomu došlo, výběrové řízení by probíhalo
v souladu se směrnicí ÚCL-334 o zadávání veřejných zakázek Úřadem pro civilní letectví. Postupy
nastavené shora uvedenou směrnicí zajišťují dodržení zásady transparentnosti.

K bodu h) Úřad uvádí, že nadřízeným správním orgánem Úřadu pro civilní letectví je podle § 3 odst. 1
zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo dopravy.

K bodu i) Úřad uvádí, že organizační struktura Úřadu včetně popisu je zveřejněna na internetových
stránkách Úřadu, konkrétně zde: https://www.caa.cz/urad-pro-civilni-letectvi/organizacni-struktura/.
Počet zaměstnanců konkrétních pracovišť posíláme přílohou.1 Z přílohy dále vyplývá vztah
nadřízenosti a podřízenosti mezi jednotlivými pracovišti, resp. mezi zaměstnanci.

K bodu j) Úřad uvádí, že Úřad při realizaci veřejných zakázek využívá níže uvedené profily zadavatele:
 Aktivní profil zadavatele: https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/Multiprofil
ZakladniUdajeOZadavateliM-675418942/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateli-675418942
 Neaktivní profil zadavatele: https://zakazky.caa.cz/
 Aktivní elektronický nástroj: https://nen.nipez.cz/
Příloha

Organizační struktura ÚCL – počet zaměstnanců

1Písmeno P znamená představeného, číslo před lomítkem počet zaměstnanců ve služebním poměru,
číslo
za lomítkem počet zaměstnanců v pracovním poměru.


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 23. 2.  2021 doručena žádost o poskytnutí informace podaná L. B. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz: (uveřejněno v doslovné citaci)

Obracím se na vás se svou žádostí o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Žádost“) vztahujícím se k působnosti vašeho úřadu jako subjektu odpovědného za prosazování Nařízení Evropské parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. 2. 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (dále jen „Nařízení“).

Tímto vás zdvořile žádám o poskytnutí těchto informací:

a) celkový počet stížností podaných vašemu úřadu ve vztahu k jeho působnosti dle čl. 16 odst. 2 Nařízení;

b) celkový počet stížností podaných vašemu úřadu ve vztahu k jeho působnosti dle čl. 16 odst. 2 Nařízení přímo vztahujících se k právu leteckých cestujících na náhradu škody ve smyslu čl. 7 Nařízení;

c) celkový počet zamítnutých stížností podaných vašemu úřadu ve vztahu k jeho působnosti dle čl. 16 odst. 2 Nařízení;

d) celkový počet zamítnutých stížností podaných vašemu úřadu ve vztahu k jeho působnosti dle čl. 16 odst. 2 Nařízení z důvodu existence mimořádných okolností ve vazbě na právo na náhradu škody ve smyslu čl. 7 Nařízení;

a to vše za období počínaje rokem 2015 do dne doručení Žádosti (dále jen „Požadované informace“).

Odpověd:

K bodu a) Úřad uvádí, že od roku 2015 do dnešního dne eviduje celkem 6 374 stížností podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (dále jen „nařízení 261/2004“).

K bodu b) Úřad uvádí, že z počtu stížností uvedených v bodě a) se jich celkem 5 913 týkalo náhrady škody dle čl. 7 nařízení 261/2004.

K bodu c) Úřad uvádí, že z počtu stížností uvedených v bodě a) bylo Úřadem zamítnuto celkem 1 825 stížností.

K bodu d) Úřad uvádí, že z počtu stížností uvedených v bodě a) bylo zamítnuto celkem 1 298 stížností z důvodů mimořádných okolností ve smyslu čl. 7 nařízení 261/2004.


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 17. 2. 2021 doručena žádost o poskytnutí informace podaná Jehne, Vodák advokátní kancelář. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz: (Uveřejněno v doslovné citaci)
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se dovoluji zdvořile
dotázat, zda byla ze strany leteckého dopravce Smartwings a.s. nahlášena v souladu
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 376/2014 ze dne 3. dubna 2014, o hlášení
událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních a v souladu se
souvisejícími právními předpisy následující událost:
Srážka letounu s ptákem při přistávacím manévru na letiště v Brně v noci ze dne 27. 8.
2019 na den 28. 8. 2019 stroje reg. zn. LZ-CGY.

Odpověd:
Dovolte, abych Vám v první řadě sdělil, že Úřad neplní úkoly kontaktního místa, resp. úkoly příslušného orgánu podle nařízení (EU) č. 376/2014 upravujícího hlášení událostí v civilním letectví. Takovým orgánem je podle ustanovení § 55 odst. 1 písm. b) zákona o civilním letectví Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (dále jen „Ústav“). Na Ústav se můžete obrátit se svou žádostí o informace o hlášených událostech v civilním letectví, přičemž ten je poskytne, pakliže jsou informace požadovány pro účely zachování a zvýšení bezpečnosti letectví (nikoli k jiným účelům, jako je zejména určování viny či odpovědnosti nebo k obchodním účelům).
Každopádně dovolte, abych Vás informoval, že Úřad hlášení o vámi zmíněné srážce s ptákem z noci z 27. 8. na 28. 8. 2019 eviduje.


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 10. 2. 2021 doručena žádost o poskytnutí informace podaná Rohde & Schwarz – Praha, s.r.o. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

1) Je společnost S.I.T.T.I. SpA nebo některá její pobočka držitelem platného oprávnění vydaného Úřadem pro civilní letectví pro instalaci, údržbu, opravy, modifikace a konstrukční změny leteckých pozemních zařízení v souladu se zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a přílohou č.1 k prováděcí vyhlášce č. 108/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro kategorii uvedenou v bodě 3.3.4?

2) Bylo po dni 10. 08. 2020 u Úřadu zahájeno řízení o udělení oprávnění dle bodu 1), případně zda bylo zahájeno toto řízení pro jinou právnickou osobu nebo jiné právnické osoby? Pokud ano, tak pro jakou nebo jaké?

3) Jsou Úřadem zveřejněné údaje uvedené ke dni 4. 1. 2021 v Seznamu platných oprávnění vydaných dle § 17 zák. č. 49/1997 Sb. pro kategorii 3.3.4 aktuální i k datu vyřízení této žádosti o informaci, resp. jaká nastala jejich změna, která zatím zveřejněna nebyla.

Odpověď:

Odpověď na otázku č. 1

Ne, ke dni zpracování odpovědi není společnost S.I.T.T.I. SpA ani některá její pobočka držitelem platného oprávnění vydaného Úřadem pro civilní letectví pro instalaci, údržbu, opravy, modifikace a konstrukční změny leteckých pozemních zařízení v souladu s §17 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s přílohou č. 1 k prováděcí vyhlášce č. 108/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro kategorii uvedenou v bodě 3.3.4.

Odpověď na otázku č. 2

Ano, dne 18. 1. 2021 bylo zahájeno správní řízení o udělení oprávnění v rozsahu otázky č. 1, a to pro společnost S.I.T.T.I. SpA. Toto řízení je vedené jako jediné pro kategorii 3.3.4 leteckých pozemních zařízení od 10. 8. 2021.

Odpověď na otázku č. 3

Ano, pro kategorii 3.3.4 jsou údaje aktuální.


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 1. 2. 2021 doručena žádost o poskytnutí informace podaná K.K. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz: (Uveřejněno v doslovné citaci)

Na internetových stránkách jsou k vidění fotografie a video jakéhosi bojového vrtulníku. Podle bývalých letců, kterých je v žatci dostatek, se údajně jedná americký dvoumístný bitevní vrtulník Bell AH-1 Cobra (vrtulník).

Protože vrtulník je předváděný s nainstalovanými zbraněmi, je možné, že v našem vzdušném prostoru operuje Vojsko USA. Tuto domněnku uvozuje i to, že vrtulník je označen nápisem UNITED STATES ARMY a nemá označení, jaké mají letouny provozované v České republice.

Pokud se nejedná o vrtulník provozovaný armádou Spojených států amerických v našem vzdušném prostoru, požaduji v rámci žádosti o svobodném přístupu k informacím poskytnout následující dokumenty v listinné podobě.

– rozhodnutí nebo jiný obdobný dokument, který umožňuje provozování předmětného vrtulníku ve

   vzdušném prostoru České republiky

– zápisy z poslední kontroly letové způsobilosti a protokol o odstranění zbraňových systémů vrtulníku,

   popřípadě povolení k jejich užívání neboť vrtulník na dostupných fotografiích a videu stále vypadá

   jako plně vyzbrojen.

– dále požaduji doklad o povolení užívat nápis United StatesArmy 22734, namísto oficiální civilní

   registrace

– povolení či oprávnění údržbové organizace a protokol z poslední údržby vrtulníku ve smyslu

  příslušných předpisů

– informaci o tom, zda je možné za úplatu či bezúplatně vrtulníkem přepravovat osoby, či jej využívat k     

  jiné výdělečné činnosti

Odpověd:

K odrážce 1:

Provozování předmětného vrtulníku je povoleno vydáním Zvláštního osvědčení letové způsobilosti ZOLZ-5798/3, které bylo vydáno dne 16. 9. 2020 (viz příloha) a které navazuje na předchozí ZOLZ, prvně vydané dne 17. 9. 2013. Podmínky provozu jsou upřesněny přílohou k tomuto ZOLZ, které bylo vydáno – viz příloha. Dále má provozovatel Heli Czech s.r.o. vydané Povolení k provozování leteckých prací, které bylo vydáno, a  kde v provozní specifikaci je uveden předmětný vrtulník a druh provozu – výuka leteckého personálu (viz kopie v příloze 1082.7doc.pdf)

K odrážce 2:

Tento vrtulník byl dovezen do ČR již po přestavbě na civilní verzi, jejíž součástí byla i demilitarizace všech zbraňových systémů, která byla doložena společností Northwest Helicopters LLC, která přestavbu a demilitarizaci provedla podle postupů Airworthiness Data Sheet ze dne 12. 10. 2012. Veškerá zařízení, která jsou na vrtulníku namontována a vypadají jako zbraňové systémy, jsou pouze atrapy. Technická data i podmínky provozu jsou stanoveny ve Zvláštní specifikaci letové způsobilosti, kterou lze dohledat viz výše.

K odrážce 3:

K zbarvení předmětného vrtulníku a umístění poznávací značky nemá ÚCL žádné připomínky, zmenšená pozn. zn. se nachází nad žlutým výstražným označením na konci ocasního nosníku, viz fotografie v příloze. Umístění a velikost poznávací značky byla schválena při procesu uvádění vrtulníku do provozu a odpovídá standardnímu řešení umístění poznávacích značek, používaných u historických letadel.

K odrážce 4:

Pro údržbu tohoto vrtulníku byla naším Úřadem oprávněna společnost HELI CZECH s.r.o., oprávnění je možné najít zde https://www.caa.cz/wp-content/uploads/2019/07/CZ.006.0063-145-1.pdf?cb=7ea91028a1444802d209ef2c969feb35 Poslední roční údržba byla na vrtulníku provedena touto společností 12. 1. 2021.

K odrážce 5:

Informace o přepravě dalších osob na palubě předmětného vrtulníku s možností úplaty, jsou uvedeny ve výše zmiňované Příloze ZOLZ, bod 2: “ Vrtulník musí být provozován podle předpisu L 6/III, pro výuku leteckého personálu v letecké škole   podle ÚCL schválené osnovy, Výcvikového manuálu k získání typové kvalifikace, Provozní příručky pro letecké práce v platném znění a této Přílohy k ZOLZ“. Dále jsou v bodě 8 a 9 Přílohy ZOLZ uvedeny podmínky a požadavky pro lety s další osobou na palubě.

Přílohy
Rozhodnutí o povolení k provozování leteckých prací ze dne 8. 10. 2020.
Změna č. 5 Příloha k zvláštnímu osvědčení letové způsobilosti č. ZOLZ – 5798/2, ze dne 21. 12. 2020.
Zvláštní osvědčení letové způsobilosti ZOLZ – 5798/3, ze dne 16. 9. 2020.
Fotografie označení poznávací značky.


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 29. 1. 2021 doručena žádost o poskytnutí informace podaná T. Z. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Na základě výše uvedeného zákona žádám o poskytnutí seznamu správních řízení, vedených či zahájených v posledních pěti letech dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v nichž byl účastníkem řízení Aeroklub Hranice, z.s., B. Němcové II 573, 753 61 Hranice IV-Drahotuše, IČO: 00536041.

Odpověd:

Seznam poskytnutých správních řízení, týkající se účastníka řízení Aeroklub Hranice, z.s. B. Němcové II 573, 753 61 Hranice IV-Drahotouše, IČO: 00536041

 • Oprava zpevněné plochy před hangárem na pozemku parc.č.702/4 a 702/2 k.ú. Drahotuše   (povolení + kolaudace)- spis.zn. 19/730/0071/LKHN
 • Modernizace ČS LPH (povolení + kolaudace)- spis.zn. 17/730/0074/LKHN
 • Hangár AK Hranice – etapa 2. Dostavba – Dílenský prostor SO 1.01. (změna stavby, prodloužení termínu realizace do roku 2030)- spis.zn. 7914/06-LSÚ 

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 21. 1. 2021 doručena telefonická žádost o poskytnutí informace podaná T. B. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Bylo Úřadu pro civilní letectví doručeno podání týkající se mojí osoby? V případě kladné odpovědi žádám o zaslání toho podání.

Odpověď:

Úřad pro civilní letectví eviduje dvě podání na Vaši osobu a to konkrétně ze dne 28. 12. 2020 a z 31. 12. 2020.

Tyto dvě podání zasíláme v anonymizované verzi přílohou.

Na základě telefonické domluvy a odsouhlasení Vámi upřesnění dotazu ohledně zaslání do datové schránky, Vám odpověď zasíláme do datové schránky podnikající fyzické osoby, ID: cpvedcc.

Příloha: Podnět č. 1

                 Podnět č. 2


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 14. 1. 2021 doručena žádost, která byla upřesněna dne 1. 2. 2021 advokátní kanceláří Doucha Šikola advokáti, s.r.o. Úřad žádosti částečně vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádáme Úřad pro civilní letectví podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí kopií všech vyjádření, stanovisek a sdělení, ve kterých se ÚCL vyjadřoval k všem typům ochranných pásem letiště České Budějovice, resp. Letiště Planá u Českých Budějovic, vyhotovených ode dne 1. 9. 2020.

Odpověď:

Poskytnutý materiál a Rozhodnutí o částečném zamítnutí žádosti byly žadateli zaslány do datové schránky.

Příloha:
Rozhodnutí o částečném zamítnutí

Vyjádření Úřadu pro civilní letectví k výzvě Městského soudu v Praze ze dne 29. 9.  2020, č.j.   15 A 89/2020-22.Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 22. 1. 2021 doručena žádost o poskytnutí informace podaná M. H. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

 Žadatel žádá o poskytnutí nebo zpřístupnění vydaných rozhodnutí, stanovisek či sdělení a evidovaných oprávnění, vydaných Úřadem pro civilní letectví, které se týkají společnosti Green Control, s.r.o.

Odpověď:

Požadované materiály byly žadateli poskytnuty a zaslány na jeho žádost do datové schránky.


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 12. 1. 2021 doručena žádost o poskytnutí informace podaná Aero CB, s.r.o. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotazy:

1) Prosím o informace chronologickou formou o tom, jaké doporučení, postupy, směrnice či návody, popř. školení provedl Úřad pro civilní letectví vztahující se a určující se požadavky Úřadu pro civilní letectví na tvorbu leteckých příruček leteckých provozovatelů (SPO)
Kdy a kde byli dané informace publikovány.

2) Dále žádám o informace u kolika společností byl Úřadem pro civilní letectví do dnešního dne proveden audit činností SPO a s jakým výsledkem. U kolika organizací stejného nebo podobného rozsahu provozu jako je společnost Aero CB s.r.o. provedl Úřad pro civilní letectví audit činností SPO s jakým výsledkem a zda bylo v této věci Úřadem vedeno přestupkové či jiné řízení a s jakým výsledkem.

3) Prosím o doplnění informace, jaká je průměrná doba auditu činností SPO a zda byla na nějakou společnost uplatněna sankce v souvislosti s nedodržováním postupů či při nedostatečném vedení dokumentace dle Nařízení komise (ELD č, 965/2012.

Odpovědi:

Ad1)

Veškeré materiály pro provozovatele SPO byly a jsou publikovány na internetových stránkách Úřadu pro civilní letectví, a to od roku 2015. Publikace je dostupná na následujících odkazech: https://www.caa.cz/provoz-stare/neobchodni-a-zvlastni-provoz/zvlastni-provoz-spo-dle-pravidel eu/, https://www.caa.cz/provoz/prakticke-informace-provoz-letadel/ a https://www.caa.cz/aktuality/prehled-pravidel-eu-easa-pro-vseobecne-letectvi-ga/zavedeni-pravidel-eu-easa-pro-neobchodni-provoz-a-zvlastni-provoz-letecke-prace/
Níže uvádíme požadovaný chronologický přehled publikace provozních příruček:

 1. 4. 2015 poradní materiál, publikovaný pod názvem prezentace Příručky, deníky, záznamy provozovatelé NCC, NCO a SPO, verze 1

Ad2)
Do dnešního dne provedl Úřad pro civilní letectví 32 kontrol provozovatelů SPO na základně. Během těchto kontrol byly inspektory OPL identifikovány nálezy úrovně 1 a nálezy úrovně 2. Kontroly byly řádně uzavřeny ve stanovené nebo prodloužené lhůtě. Se 2 provozovateli bylo vedeno přestupkové řízení ve věci porušení zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. Jedno přestupkové řízení bylo usnesením zastaveno, druhé bude ukončeno rozhodnutím v dané věci.
Kontrola u provozovatele s podobným objemem provozu byla provedena jedenkrát. Během této kontroly byly identifikovány nálezy úrovně 2 a kontrolu se podařilo v řádném termínu uzavřít uspokojivým předložením implementace náprav a nápravných opatření (kontrola proběhla 11/2018 a uzavření nálezů proběhlo 02/2019).

Ad3)
Průměrná doba kontrol prováděných inspektory OPL u provozovatelů SPO činí 4,5 hodiny. Do dnešního dne nebyla udělena sankce za nedodržování postupů či nedostatečně vedenou dokumentaci.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost