Poskytnuté informace za rok 2022

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „informační zákon“), byla dne 26. 4. 2022 doručena žádost o poskytnutí informace podaná Zall Letov Simulátory s.r.o. Úřad žádosti částečně vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

byla podána žádost týkající se právního zájmu klienta, aby obdržel informace o tom:

 1. zdali společnost MY Airlines, a.s., IČO: 04555571, sídlem Petrohradská 438/13, 101 00 Praha 10 – Vršovice (dále jen „MY Airlines“) podala žádost o certifikaci Trenažéru ÚCL a kdy,
 2. v jakém stavu je nyní řízení o certifikaci Trenažéru a
 3. kdy může být certifikace udělena.

Odpověď:

Ad1)

K otázce žadatele ohledně skutečnosti, zdali společnost MY Airlines podala žádost o certifikaci Trenažéru ÚCL a kdy, Úřad uvádí, že tato společnost nikdy žádnou žádost o certifikace výše zmíněného FSTD nepodala.

Ad 2)

K otázce žadatele ohledně aktuálního stavu řízení o certifikaci Trenažéru ÚCL nad rámec otázky nejprve uvádí, že žádost o vydání certifikace výše uvedeného FSTD podal dne 14. 2. 2019 jiný subjekt, nikoli společnost MY Airlines. Co do stavu daného řízení ve dnech 27. a 28. 4. 2022 prováděla skupina expertů Úřadu na uvedeném FSTD objektivní, subjektivní a funkční zkoušky. Řízení ve věci tedy stále probíhá.

Úřad dále nad rámec odpovědi na otázku pro informaci uvádí, že postup Úřadu při vedení řízení o vydání osvědčení o způsobilosti (certifikace) FSTD je podrobně popsán v dokumentu CAA-ZLP-145 (Způsobilost FSTD).

Ad3)

Žádost byla v této části otázky odmítnuta, neboť požadovaná informace se týká budoucího rozhodnutí ve smyslu § 2 odst. 4 informačního zákona.


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 22. 3. 2022 doručena žádost o poskytnutí informace podaná L. L. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci):

Vážená paní, vážený pane, touto cestou se na Vás obracím s žádostí o zaslání vyjádření, případně jeho znění, bylo-li zpracováno a odesláno, týkající se dotazu zaslaného MěÚ Frýdlant nad Ostravicí Úřadu pro civilní letectví dne 18. 11. 2021 viz příloha.

Odpověď:

Úřad žádosti vyhověl a poskytované vyjádření Úřadu pro civilní letectví MěÚ Frýdlant nad Ostravicí zaslal žadateli v příloze.

Příloha:

Postoupení věci pro nepříslušnost – Podnět k prošetření stavební činnosti na pozemku
parc. č. st. 144/1, 771/4 a způsobu využití pozemků 771/2 77/4 v k.ú. Kunčice pod  Ondřejníkem


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 7. 3. 2022 doručena žádost o poskytnutí informace podaná Občanským sdružením Alternativa. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o poskytnutí informace týkající se zaslání všech materiálů, které Úřad eviduje v souvislosti s podáním vztahujícím se k neoprávněnému užití dronu.

Odpověď:

Úřad žádosti vyhověl a poskytovaná informace je přílohou dokumentu.

Příloha:


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 27. 1. 2022 doručena žádost o poskytnutí informace podaná Primoco UAV SE. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci):

a) Kolik ÚCL celkem eviduje k datu tohoto podání provozovatelů bezpilotních letounů ve všech kategoriích?
b) Kolik ÚCL eviduje k datu tohoto podání subjektů bezpilotního letectví (provozovatelů) v kategorii Specific?
c) Kolik žádostí o vydání Oprávnění k Provozu ÚCL evidoval (přijal) v letech 2021 a 2022?
d) Kolik ÚCL vydal Oprávnění k Provozu pro bezpilotní letadla v letech 2021 a 2022?
e) Jaká je doba správního řízení u vydání jednotlivých oprávnění k provozu v letech 2021 a 2022?
f) Kolik případů nesouladu provozu s podmínkami Oprávnění k provozu ÚCL řešil v letech 2021 a 2022?
g) Kolik případů nesouladu provozu s podmínkami Oprávnění k provozu ÚCL ukončil pravomocným nálezem potvrzujícím porušení podmínek oprávnění k provozu v letech 2021 a 2022?
h) O kolika letech bezpilotních letounů obdržel ÚCL v letech 2021 a 2022 informaci o jejich průběhu?
i) Kolik ÚCL udělil pokut a v jaké výši za porušení podmínek oprávnění k provozu v letech 2021 a 2022?
j) Kolik ÚCL eviduje případů narušení pravidel provozu bezpilotních letounů ve vztahu k ohrožení pilotovaných letounů?
k) Kolik místních šetření (v rámci jakéhokoliv typu řízení) ÚCL provedl u provozovatelů bezpilotního letectví v letech 2021 a 2022?
l) Kolik žádostí o vydání oprávnění LUC evidoval (přijal) v letech 2021 a 2022?
m) Kolik ÚCL vydal oprávnění LUC pro bezpilotní provozovatele v letech 2021 a 2022?
n) Jaká je doba správního řízení u vydání jednotlivých oprávnění LUC v letech 2021 a 2022?
o) Kolik kontrol provedl Útvar vnitřní kontroly ÚCL v oblasti dodržování zákonnosti postupu ÚCL v letech 2015 až 2022 a s jakým výsledkem?
p) Z toho kolik kontrol provedl Útvar vnitřní kontroly ÚCL v oblasti dodržování zákonnosti postupu ÚCL na úseku bezpilotního letectví v letech 2015 až 2022 a s jakým výsledkem?

Odpověď:

Ad a):

Ke dni podání žádosti, tj. k 27. lednu 2022, eviduje Úřad celkem 33 991 provozovatelů bezpilotních systémů.

Ad b):

Ke dni podání žádosti, tj. k 27. lednu 2022, eviduje Úřad 312 provozovatelů bezpilotních systémů ve „specifické“ kategorii provozu.

Ad c):

Za rok 2021 a rok 2022 ke dni podání této žádosti, tj. k 27. lednu 2022, přijal Úřad celkem 432 žádostí o Oprávnění k provozu.

Ad d):

Za rok 2021 a rok 2022 ke dni podání této žádosti, tj. k 27. lednu 2022, vydal Úřad 339 Oprávnění k provozu pro bezpilotní letadla.

Ad e):

Délka správních řízení o vydání Oprávnění k provozu vedených Úřadem za rok 2021 a rok 2022 ke dni podání této žádosti, tj. k 27. lednu 2022, činí:

4x 0 dní,

7x 1 den,

8x 2 dny,

14x 3 dny,

4x 4 dny,

9x 5 dní,

20x 6 dní,

20x 7 dní,

20x 8 dní,

16x 9 dní,

14x 10 dní,

14x 11 dní,

8x 12 dní,

11x 13 dní,

25x 14 dní,

11x 15 dní,

13x 16 dní,

11x 17 dní,

4x 18 dní,

6x 19 dní,

8x 20 dní,

15x 21 dní,

17x 22 dní,

6x 23 dní,

6x 24 dní,

6x 25 dní,

6x 26 dní,

6x 27 dní,

10x 28 dní,

5x 29 dní,

3x 30 dní,

4x 31 dní,

3x 32 dní,

2x 33 dní,

6x 34 dní,

12x 35 dní,

4x 36 dní,

7x 37 dní,

2x 38 dní,

2x 39 dní,

4x 41 dní,

3x 43 dní,

3x 45 dní,

5x 47 dní,

2x 49 dní,

2x 53 dní,

2x 57 dní,

2x 71 dní,

2x 72 dní,

2x 73 dní,

2x 77 dní,

a 1x 42, 46, 48, 50, 52, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 74, 75, 83, 88, 89, 91, 101, 102, 105, 107, 117, 120, 122, 125, 126, 127, 128, 140, 172, 184, 185, 189, 194 a 283 dní.

S ohledem na vedení evidence o řízeních je do délky správních řízení uvedených výše zahrnuta i doba, po kterou byla řízení případně přerušena či nepravomocně zastavena.

Ad f):

Za rok 2021 a rok 2022 ke dni podání této žádosti, tj. k 27. lednu 2022, byl řešen 1 případ možného porušení podmínek Oprávnění k provozu ve „specifické“ kategorii provozu vydaného Úřadem.

Ad g):

Za rok 2021 a rok 2022 ke dni podání této žádosti, tj. k 27. lednu 2022, nebyl pravomocným nálezem potvrzujícím porušení podmínek Oprávnění k provozu ve „specifické“ kategorii provozu, vydaného Úřadem, ukončen žádný Úřadem řešený případ.

Ad h):

Za rok 2021 a rok 2022 ke dni podání této žádosti, tj. k 27. lednu 2022, eviduje Úřad zatím 44 případů poskytnutí základních informací o skutečném průběhu letu, případně série letů bezpilotních letadel v souvislosti s podmínkou vydaných Oprávnění k provozu.

Ad i):

Za rok 2021 a rok 2022 ke dni podání této žádosti, tj. k 27. lednu 2022, nebyla za porušení podmínek oprávnění k provozu udělena Úřadem žádná pokuta.

Ad j):

Za rok 2021 a rok 2022 ke dni podání této žádosti, tj. k 27. lednu 2022, eviduje Úřad celkem 124 případů možného porušení předpisů v oblasti regulace provozu bezpilotních systémů. Každý z těchto případů je posuzován mimo jiné také jako možné ohrožení pilotovaných letounů.

Ad k):

Za rok 2021 a rok 2022 ke dni podání této žádosti, tj. k 27. lednu 2022, provedl Úřad u provozovatelů bezpilotního letectví v rámci řízení celkem 16 místních šetření.

Ad l):

Za rok 2021 a rok 2022 ke dni podání této žádosti, tj. k 27. lednu 2022, přijal Úřad 2 žádosti o Osvědčení provozovatele lehkých bezpilotních systémů (LUC).

Ad m):

Za rok 2021 a rok 2022 ke dni podání této žádosti, tj. k 27. lednu 2022, Úřad nevydal žádné Osvědčení provozovatele lehkých bezpilotních systémů (LUC).

Ad n):

Délka správních řízení o vydání Osvědčení provozovatele lehkých bezpilotních systémů (LUC) za rok 2021 a rok 2022 ke dni podání této žádosti, tj. k 27. lednu 2022, činí 1x 24 a 1x 129 dnů.

Ad o):

Útvar vnitřní kontroly Úřadu pro civilní letectví (dále jen „ÚVK ÚCL“) provedl v letech 2015 až 2022 celkem 28 vnitřních kontrol v oblasti dodržování zákonnosti postupů Úřadu. Všechny tyto kontroly byly ukončeny bez vážných nálezů.

Nad rámec odpovědi na Vaši otázku Úřad sděluje, že ÚVK ÚCL se zabývá pouze vnitřní kontrolou hospodaření dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. Kontrolu dodržování legislativního rámce a interních postupů Úřadu v jiných oblastech provádí Manažer systému řízení Úřadu, a to v rámci každoročního plánu interních auditů.

Ad p):

Z celkem 28 kontrol provedených ÚVK ÚCL v letech 2015 až 2022 v oblasti dodržování zákonnosti postupů Úřadu nebyla žádná kontrola zaměřena konkrétně na úsek bezpilotního letectví. Co do výsledků kontrol Úřad odkazuje na předchozí bod.


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 12. 1. 2022 doručena žádost o poskytnutí informace podaná R.P. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci):
Tímto Vás dovoluji požádat, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o informace týkajících se Letiště Kříženec v Plané u
Mariánských Lázní.
Konkrétně prosím i informace týkající se údajů o:

 • posledním provozovateli letiště
 • odebrání povolení provozovat letiště (časový údaj a důvod)
 • druhu bývalého letiště (kategorie letiště, kódové písmeno, kódové číslo, rozměry dráhy atd.)
 • pozemcích, které byly vymezeny jako letištní pozemky (seznam parcelních čísel)

Odpověď:
a) Posledním provozovatelem letiště byla společnost Europlane s.r.o., IČO: 25236644.
b) Odebrání povolení provozovat letiště přikládáme v příloze.
c) Druh bývalého letiště:

 • kategorie letiště: neveřejné vnitrostátní,
 • kódové písmeno a kódové číslo: 1A (původní rozměry),
 • rozměry dráhy: RWY – 595×15 (původní rozměry).

d) Seznam letištních pozemků přikládáme v příloze.

Příloha:

__________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 11. 4. 2022 doručena žádost o poskytnutí informace podaná D. Š. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci):

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů žádám o poskytnutí následujících údajů:

 1. Jakým způsobem jsou zaměstnanci Vaší organizace vedeni k dodržování pravidel správné úřední komunikace?
 2. Jakým způsobem je vyžadováno dodržování profesionální úřední komunikace?
 3. Má Vaše organizace zvláštní interní předpis týkající se komunikace s veřejností?
 4. Má Vaše organizace zvláštní interní předpis týkající se vnitřní komunikace?
 5. Pořádá Vaše organizace školení zaměřené na úřední komunikaci?

Odpověď:

Ad a)

Dodržování pravidel správné komunikace je prováděno kontrolní činností představených zaměstnanců. V oblasti dodržování pravidel etiky státních zaměstnanců je zaměstnanci dodržován Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13/2015.

Ad b)

Odpověď viz bod a).

Ad c)

Ano, Úřad pro civilní letectví disponuje interním předpisem týkajícím se komunikace s veřejností.

Ad d)

Ano, Úřad pro civilní letectví disponuje interním předpisem týkajícím se vnitřní komunikace.

Ad e)

V rámci vstupního vzdělávání zaměstnanců jsou prováděna školení zaměřená na úřední komunikaci.

__________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 14. 4. 2022 doručena žádost o poskytnutí informace podaná A. R. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci):

Vážení,

obracím se na vás s žádostí o následující informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Žádám tedy o sdělení:

a) zda na pozemku parc. č. 1340/10 v k.ú. Benátecká Vrutice je zkolaudováno letiště (či Úřad pro civilní letectví nebo jiný k tomu příslušný úřad povolil užívání této plochy nebo její části jako letiště resp. k přistávání a odlétání letadel),

b) pokud je odpověď na otázku uvedenou pod písm. a) ano, potom pro jaká letadla je povoleno toto využití,

c) zda je možné, aby letadla přistávala i na ploše, která k tomu účelu nebyla zkolaudována či nebylo toto užívání jinak povoleno Úřadem pro civilní letectví povoleno,

d) pokud existuje jakýkoli dokument vydaný Úřadem pro civilní letectví, který by řešil otázku přistávání letadel na pozemku parc. č. 1340/10 v k.ú. Benátecká Vrutice – ať povoloval či sděloval stanovisko k tomuto záměru – žádám o zaslání jeho kopie.

Odpověď:

a) Úřad neeviduje žádnou dokumentaci nasvědčující, že na pozemku parc. č. 1340/10 v k. ú. Benátecká Vrutice je zkolaudováno letiště pro civilní provoz, ani že by na tomto pozemku Úřad povolil jeho využívání jako letiště z pohledu příslušných definic a kompetencí daných Úřadu příslušnými právními předpisy.

b) viz odpověď a)

c) Ano, letadla mohou přistávat i na ploše, která k tomu účelu nebyla zkolaudována. Požadavky pro využití jiných ploch určených ke vzletům a přistáním, než jsou letiště, jsou stanoveny v § 35 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, a vyhlášce č. 108/1997 Sb.

d) Viz odpověď a). Pokud se týká využití pozemků pro vzlety a přistání v souladu s příslušnými ustanoveními § 35 zákona o civilním letectví, v případě splnění příslušných požadavků Úřad samostatné povolení nevydává.

__________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „informační zákon“), byla dne 26. 4. 2022 doručena žádost o poskytnutí informace podaná Zall Letov Simulátory s.r.o. Úřad žádosti částečně vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů byla podána žádost týkající se právního zájmu klienta, aby obdržel informace o tom:

 1. zdali společnost MY Airlines, a.s., IČO: 04555571, sídlem Petrohradská 438/13, 101 00 Praha 10 – Vršovice (dále jen „MY Airlines“) podala žádost o certifikaci Trenažéru Úřad a kdy,
 2. v jakém stavu je nyní řízení o certifikaci Trenažéru a
 3. kdy může být certifikace udělena.

Odpověď:

Ad1)

K otázce žadatele ohledně skutečnosti, zdali společnost MY Airlines podala žádost o certifikaci Trenažéru Úřad a kdy, Úřad uvádí, že tato společnost nikdy žádnou žádost o certifikace výše zmíněného FSTD nepodala.

Ad 2)

K otázce žadatele ohledně aktuálního stavu řízení o certifikaci Trenažéru Úřad nad rámec otázky nejprve uvádí, že žádost o vydání certifikace výše uvedeného FSTD podal dne 14. 2. 2019 jiný subjekt, nikoli společnost MY Airlines. Co do stavu daného řízení ve dnech 27. a 28. 4. 2022 prováděla skupina expertů Úřadu na uvedeném FSTD objektivní, subjektivní a funkční zkoušky. Řízení ve věci tedy stále probíhá.

Úřad dále nad rámec odpovědi na otázku pro informaci uvádí, že postup Úřadu při vedení řízení o vydání osvědčení o způsobilosti (certifikace) FSTD je podrobně popsán v dokumentu CAA-ZLP-145 (Způsobilost FSTD), dostupný zde: https://www.caa.cz/wp-content/uploads/2020/06/CAA-ZLP-145-Zp%C5%AFsobilost-FSTD.pdf?cb=85b15b909de9ac2a20fef4efaac1c105

Ad3)

Žádost byla v této části otázky odmítnuta, neboť požadovaná informace se týká budoucího rozhodnutí ve smyslu § 2 odst. 4 informačního zákona.