Poskytnuté informace za rok 2022

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 16. 5. 2022 doručena žádost o poskytnutí informace podaná D. M. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

v souladu s právem na svobodný přístup k informacím bych Vás rád požádal o odpovědi na otázky uvedené níže:

 1. Je zákonem, vyhláškou nebo jiným nařízením požadováno podání žádosti o zřízení okruhu? Pokud ano, byla tato žádost podána? Kdy? Prosím o kopii žádosti.
 2. Jak byla tato žádost zdůvodněna?
 3. Jak byla zdůvodněna nutnost “minimalizace pohybů v CTR ze strany letounů na jihozápadním okruhu kladenské dráhy 12/30.”?
 4. Existuje oficiální dokument o řízení a o schválení zavedení okruhu?
 5. Byly provedeny veškeré úkony předepsané pro schválení okruhu?
 6. Existuje studie vlivu zavedení tohoto okruhu na životní prostředí?
 7. Existuje vyjádření nebo jiný dokument příslušné hygienické stanice k výše uvedenému řízení?
 8. Existuje měření emisí, zejména hlukových, souvisejících s výše uvedeným řízením a příslušná dokumentace?
 9. Využívá provozovatel letiště a provozovatelé letounů nově zavedený okruh v souladu se všemi závaznými nařízeními a omezeními?
 10. Byla provedena kontrola dodržování všech závazných nařízení a omezení souvisejících s provozováním okruhu? Kdy a s jakým výsledkem?
 11. Existuje trvalý monitoring emisí způsobených provozem Letiště Kladno a letounů využívajících toto letiště? Jakého je charakteru a kde je možné zjistit výsledky kontrol a měření?

Odpověď:

Ad 1)

Podání žádosti o zřízení okruhu není žádným právním předpisem požadováno. Nad rámec dotazu podle zákona č. 106/1997 Sb. sdělujeme, že Vámi uvedená otázka má souvislost se změnou hranic zřízeného okrsku CTR Ruzyně. Tato změna byla provedena s ohledem na bezpečnost letového provozu na/z letiště Praha Ruzyně a byla provedena na základě žádosti podané ŘLP ČR, s.p. V rámci projednání žádosti byly naplněny všechny zákonné i procesní požadavky, žádost byla projednána a změna byla zavedena prostřednictvím opatření obecné povahy podle správního řádu. Sděluji, že k návrhu opatření obecné povahy publikovanému prostřednictvím veřejné vyhlášky byla obdržena pouze jedna formální připomínka a žádná námitka.

Ad 2) 

Viz odpověď na otázku č. 1.

Ad 3)

Viz odpověď na otázku č. 1. Důvodem pro změnu hranic CTR byla bezpečnost letového provozu na letiště Praha Ruzyně a související provoz na letišti Kladno.

Ad 4)

Viz odpověď na otázku č. 1. Žádným právním předpisem není požadováno vedení řízení o schválení okruhu letišť. Provozovatelé letišť pouze předkládají v souladu s leteckým předpisem L15 podklady pro zveřejnění ve VFR příručce, která je součástí Letecké informační služby, poskytované ŘLP ČR, s.p. Stanovení letištního okruhu je pak odpovědností příslušného provozovatele letiště. V tomto konkrétním případě sdělujeme, že provozovatel letiště Kladno podal podklady ke změně VFR příručky týkající se také okruhu na letišti Kladno.

Ad 5)

Viz odpověď na otázku č. 4. Dle předpisu L15 je schvalovatelem podkladu pro zveřejnění ve VFR příručce Úřad. V tomto konkrétním případě Úřad podklady pro publikaci ve VFR příručce schválil.

Ad 6)

Studie vlivu zavedení letištního okruhu na životní prostředí neexistuje, když toto není právními předpisy požadováno.

Ad 7)

Viz odpověď na otázku č. 1 a č. 4. Řízení o zavedení okruhu nebylo vedeno. Vyjádření příslušné hygienické stanice k zavedení nebo změně okruhu není právními předpisy požadováno.

Ad 8)

Viz odpověď na otázku č. 1 a č. 4. Řízení o zavedení okruhu nebylo vedeno. Měření emisí k zavedení nebo změně okruhu není právními předpisy požadováno.

Ad 9)

Letištní okruh je doporučenou trajektorií pro lety v blízkosti letiště a pro vzlety a přistání. Jeho účelem je zavést doporučený postup pro bezpečnost letového provozu v blízkosti letiště s ohledem na možná omezení stanovená provozovatelem letiště. Úřad nemá informace o tom, že by okruh na letišti Kladno nebyl využíván.

Ad 10)  

Nedodržení letištního okruhu samo o sobě není důvodem k zahájení řízení o udělení sankcí. Možné dodržení přesné trajektorie letištního okruhu vždy záleží na konkrétních výkonových charakteristikách letadla a rozhodnutí velitele letadla. Úřad neprovádí cílené kontroly dodržování letištního okruhu. Nicméně 23. 7. 2020 byla provedena kontrola provozovatele letiště Kladno.

Ad 11)

Rozsah požadavků v kompetenci Úřadu nepožaduje trvalý monitoring emisí způsobených provozem letiště Kladno.


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „informační zákon“), byla dne 26. 4. 2022 doručena žádost o poskytnutí informace podaná Zall Letov Simulátory s.r.o. Úřad žádosti částečně vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

byla podána žádost týkající se právního zájmu klienta, aby obdržel informace o tom:

 1. zdali společnost MY Airlines, a.s., IČO: 04555571, sídlem Petrohradská 438/13, 101 00 Praha 10 – Vršovice (dále jen „MY Airlines“) podala žádost o certifikaci Trenažéru ÚCL a kdy,
 2. v jakém stavu je nyní řízení o certifikaci Trenažéru a
 3. kdy může být certifikace udělena.

Odpověď:

Ad1)

K otázce žadatele ohledně skutečnosti, zdali společnost MY Airlines podala žádost o certifikaci Trenažéru ÚCL a kdy, Úřad uvádí, že tato společnost nikdy žádnou žádost o certifikace výše zmíněného FSTD nepodala.

Ad 2)

K otázce žadatele ohledně aktuálního stavu řízení o certifikaci Trenažéru ÚCL nad rámec otázky nejprve uvádí, že žádost o vydání certifikace výše uvedeného FSTD podal dne 14. 2. 2019 jiný subjekt, nikoli společnost MY Airlines. Co do stavu daného řízení ve dnech 27. a 28. 4. 2022 prováděla skupina expertů Úřadu na uvedeném FSTD objektivní, subjektivní a funkční zkoušky. Řízení ve věci tedy stále probíhá.

Úřad dále nad rámec odpovědi na otázku pro informaci uvádí, že postup Úřadu při vedení řízení o vydání osvědčení o způsobilosti (certifikace) FSTD je podrobně popsán v dokumentu CAA-ZLP-145 (Způsobilost FSTD).

Ad3)

Žádost byla v této části otázky odmítnuta, neboť požadovaná informace se týká budoucího rozhodnutí ve smyslu § 2 odst. 4 informačního zákona.


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 22. 3. 2022 doručena žádost o poskytnutí informace podaná L. L. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci):

Vážená paní, vážený pane, touto cestou se na Vás obracím s žádostí o zaslání vyjádření, případně jeho znění, bylo-li zpracováno a odesláno, týkající se dotazu zaslaného MěÚ Frýdlant nad Ostravicí Úřadu pro civilní letectví dne 18. 11. 2021 viz příloha.

Odpověď:

Úřad žádosti vyhověl a poskytované vyjádření Úřadu pro civilní letectví MěÚ Frýdlant nad Ostravicí zaslal žadateli v příloze.

Příloha:

Postoupení věci pro nepříslušnost – Podnět k prošetření stavební činnosti na pozemku
parc. č. st. 144/1, 771/4 a způsobu využití pozemků 771/2 77/4 v k.ú. Kunčice pod  Ondřejníkem


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 7. 3. 2022 doručena žádost o poskytnutí informace podaná Občanským sdružením Alternativa. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o poskytnutí informace týkající se zaslání všech materiálů, které Úřad eviduje v souvislosti s podáním vztahujícím se k neoprávněnému užití dronu.

Odpověď:

Úřad žádosti vyhověl a poskytovaná informace je přílohou dokumentu.

Příloha:


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 27. 1. 2022 doručena žádost o poskytnutí informace podaná Primoco UAV SE. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci):

a) Kolik ÚCL celkem eviduje k datu tohoto podání provozovatelů bezpilotních letounů ve všech kategoriích?
b) Kolik ÚCL eviduje k datu tohoto podání subjektů bezpilotního letectví (provozovatelů) v kategorii Specific?
c) Kolik žádostí o vydání Oprávnění k Provozu ÚCL evidoval (přijal) v letech 2021 a 2022?
d) Kolik ÚCL vydal Oprávnění k Provozu pro bezpilotní letadla v letech 2021 a 2022?
e) Jaká je doba správního řízení u vydání jednotlivých oprávnění k provozu v letech 2021 a 2022?
f) Kolik případů nesouladu provozu s podmínkami Oprávnění k provozu ÚCL řešil v letech 2021 a 2022?
g) Kolik případů nesouladu provozu s podmínkami Oprávnění k provozu ÚCL ukončil pravomocným nálezem potvrzujícím porušení podmínek oprávnění k provozu v letech 2021 a 2022?
h) O kolika letech bezpilotních letounů obdržel ÚCL v letech 2021 a 2022 informaci o jejich průběhu?
i) Kolik ÚCL udělil pokut a v jaké výši za porušení podmínek oprávnění k provozu v letech 2021 a 2022?
j) Kolik ÚCL eviduje případů narušení pravidel provozu bezpilotních letounů ve vztahu k ohrožení pilotovaných letounů?
k) Kolik místních šetření (v rámci jakéhokoliv typu řízení) ÚCL provedl u provozovatelů bezpilotního letectví v letech 2021 a 2022?
l) Kolik žádostí o vydání oprávnění LUC evidoval (přijal) v letech 2021 a 2022?
m) Kolik ÚCL vydal oprávnění LUC pro bezpilotní provozovatele v letech 2021 a 2022?
n) Jaká je doba správního řízení u vydání jednotlivých oprávnění LUC v letech 2021 a 2022?
o) Kolik kontrol provedl Útvar vnitřní kontroly ÚCL v oblasti dodržování zákonnosti postupu ÚCL v letech 2015 až 2022 a s jakým výsledkem?
p) Z toho kolik kontrol provedl Útvar vnitřní kontroly ÚCL v oblasti dodržování zákonnosti postupu ÚCL na úseku bezpilotního letectví v letech 2015 až 2022 a s jakým výsledkem?

Odpověď:

Ad a):

Ke dni podání žádosti, tj. k 27. lednu 2022, eviduje Úřad celkem 33 991 provozovatelů bezpilotních systémů.

Ad b):

Ke dni podání žádosti, tj. k 27. lednu 2022, eviduje Úřad 312 provozovatelů bezpilotních systémů ve „specifické“ kategorii provozu.

Ad c):

Za rok 2021 a rok 2022 ke dni podání této žádosti, tj. k 27. lednu 2022, přijal Úřad celkem 432 žádostí o Oprávnění k provozu.

Ad d):

Za rok 2021 a rok 2022 ke dni podání této žádosti, tj. k 27. lednu 2022, vydal Úřad 339 Oprávnění k provozu pro bezpilotní letadla.

Ad e):

Délka správních řízení o vydání Oprávnění k provozu vedených Úřadem za rok 2021 a rok 2022 ke dni podání této žádosti, tj. k 27. lednu 2022, činí:

4x 0 dní,

7x 1 den,

8x 2 dny,

14x 3 dny,

4x 4 dny,

9x 5 dní,

20x 6 dní,

20x 7 dní,

20x 8 dní,

16x 9 dní,

14x 10 dní,

14x 11 dní,

8x 12 dní,

11x 13 dní,

25x 14 dní,

11x 15 dní,

13x 16 dní,

11x 17 dní,

4x 18 dní,

6x 19 dní,

8x 20 dní,

15x 21 dní,

17x 22 dní,

6x 23 dní,

6x 24 dní,

6x 25 dní,

6x 26 dní,

6x 27 dní,

10x 28 dní,

5x 29 dní,

3x 30 dní,

4x 31 dní,

3x 32 dní,

2x 33 dní,

6x 34 dní,

12x 35 dní,

4x 36 dní,

7x 37 dní,

2x 38 dní,

2x 39 dní,

4x 41 dní,

3x 43 dní,

3x 45 dní,

5x 47 dní,

2x 49 dní,

2x 53 dní,

2x 57 dní,

2x 71 dní,

2x 72 dní,

2x 73 dní,

2x 77 dní,

a 1x 42, 46, 48, 50, 52, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 74, 75, 83, 88, 89, 91, 101, 102, 105, 107, 117, 120, 122, 125, 126, 127, 128, 140, 172, 184, 185, 189, 194 a 283 dní.

S ohledem na vedení evidence o řízeních je do délky správních řízení uvedených výše zahrnuta i doba, po kterou byla řízení případně přerušena či nepravomocně zastavena.

Ad f):

Za rok 2021 a rok 2022 ke dni podání této žádosti, tj. k 27. lednu 2022, byl řešen 1 případ možného porušení podmínek Oprávnění k provozu ve „specifické“ kategorii provozu vydaného Úřadem.

Ad g):

Za rok 2021 a rok 2022 ke dni podání této žádosti, tj. k 27. lednu 2022, nebyl pravomocným nálezem potvrzujícím porušení podmínek Oprávnění k provozu ve „specifické“ kategorii provozu, vydaného Úřadem, ukončen žádný Úřadem řešený případ.

Ad h):

Za rok 2021 a rok 2022 ke dni podání této žádosti, tj. k 27. lednu 2022, eviduje Úřad zatím 44 případů poskytnutí základních informací o skutečném průběhu letu, případně série letů bezpilotních letadel v souvislosti s podmínkou vydaných Oprávnění k provozu.

Ad i):

Za rok 2021 a rok 2022 ke dni podání této žádosti, tj. k 27. lednu 2022, nebyla za porušení podmínek oprávnění k provozu udělena Úřadem žádná pokuta.

Ad j):

Za rok 2021 a rok 2022 ke dni podání této žádosti, tj. k 27. lednu 2022, eviduje Úřad celkem 124 případů možného porušení předpisů v oblasti regulace provozu bezpilotních systémů. Každý z těchto případů je posuzován mimo jiné také jako možné ohrožení pilotovaných letounů.

Ad k):

Za rok 2021 a rok 2022 ke dni podání této žádosti, tj. k 27. lednu 2022, provedl Úřad u provozovatelů bezpilotního letectví v rámci řízení celkem 16 místních šetření.

Ad l):

Za rok 2021 a rok 2022 ke dni podání této žádosti, tj. k 27. lednu 2022, přijal Úřad 2 žádosti o Osvědčení provozovatele lehkých bezpilotních systémů (LUC).

Ad m):

Za rok 2021 a rok 2022 ke dni podání této žádosti, tj. k 27. lednu 2022, Úřad nevydal žádné Osvědčení provozovatele lehkých bezpilotních systémů (LUC).

Ad n):

Délka správních řízení o vydání Osvědčení provozovatele lehkých bezpilotních systémů (LUC) za rok 2021 a rok 2022 ke dni podání této žádosti, tj. k 27. lednu 2022, činí 1x 24 a 1x 129 dnů.

Ad o):

Útvar vnitřní kontroly Úřadu pro civilní letectví (dále jen „ÚVK ÚCL“) provedl v letech 2015 až 2022 celkem 28 vnitřních kontrol v oblasti dodržování zákonnosti postupů Úřadu. Všechny tyto kontroly byly ukončeny bez vážných nálezů.

Nad rámec odpovědi na Vaši otázku Úřad sděluje, že ÚVK ÚCL se zabývá pouze vnitřní kontrolou hospodaření dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů. Kontrolu dodržování legislativního rámce a interních postupů Úřadu v jiných oblastech provádí Manažer systému řízení Úřadu, a to v rámci každoročního plánu interních auditů.

Ad p):

Z celkem 28 kontrol provedených ÚVK ÚCL v letech 2015 až 2022 v oblasti dodržování zákonnosti postupů Úřadu nebyla žádná kontrola zaměřena konkrétně na úsek bezpilotního letectví. Co do výsledků kontrol Úřad odkazuje na předchozí bod.


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 12. 1. 2022 doručena žádost o poskytnutí informace podaná R.P. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci):
Tímto Vás dovoluji požádat, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o informace týkajících se Letiště Kříženec v Plané u
Mariánských Lázní.
Konkrétně prosím i informace týkající se údajů o:

 • posledním provozovateli letiště
 • odebrání povolení provozovat letiště (časový údaj a důvod)
 • druhu bývalého letiště (kategorie letiště, kódové písmeno, kódové číslo, rozměry dráhy atd.)
 • pozemcích, které byly vymezeny jako letištní pozemky (seznam parcelních čísel)

Odpověď:
a) Posledním provozovatelem letiště byla společnost Europlane s.r.o., IČO: 25236644.
b) Odebrání povolení provozovat letiště přikládáme v příloze.
c) Druh bývalého letiště:

 • kategorie letiště: neveřejné vnitrostátní,
 • kódové písmeno a kódové číslo: 1A (původní rozměry),
 • rozměry dráhy: RWY – 595×15 (původní rozměry).

d) Seznam letištních pozemků přikládáme v příloze.

Příloha:

__________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 11. 4. 2022 doručena žádost o poskytnutí informace podaná D. Š. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci):

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů žádám o poskytnutí následujících údajů:

 1. Jakým způsobem jsou zaměstnanci Vaší organizace vedeni k dodržování pravidel správné úřední komunikace?
 2. Jakým způsobem je vyžadováno dodržování profesionální úřední komunikace?
 3. Má Vaše organizace zvláštní interní předpis týkající se komunikace s veřejností?
 4. Má Vaše organizace zvláštní interní předpis týkající se vnitřní komunikace?
 5. Pořádá Vaše organizace školení zaměřené na úřední komunikaci?

Odpověď:

Ad a)

Dodržování pravidel správné komunikace je prováděno kontrolní činností představených zaměstnanců. V oblasti dodržování pravidel etiky státních zaměstnanců je zaměstnanci dodržován Služební předpis náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 13/2015.

Ad b)

Odpověď viz bod a).

Ad c)

Ano, Úřad pro civilní letectví disponuje interním předpisem týkajícím se komunikace s veřejností.

Ad d)

Ano, Úřad pro civilní letectví disponuje interním předpisem týkajícím se vnitřní komunikace.

Ad e)

V rámci vstupního vzdělávání zaměstnanců jsou prováděna školení zaměřená na úřední komunikaci.

__________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 14. 4. 2022 doručena žádost o poskytnutí informace podaná A. R. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci):

Vážení,

obracím se na vás s žádostí o následující informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Žádám tedy o sdělení:

a) zda na pozemku parc. č. 1340/10 v k.ú. Benátecká Vrutice je zkolaudováno letiště (či Úřad pro civilní letectví nebo jiný k tomu příslušný úřad povolil užívání této plochy nebo její části jako letiště resp. k přistávání a odlétání letadel),

b) pokud je odpověď na otázku uvedenou pod písm. a) ano, potom pro jaká letadla je povoleno toto využití,

c) zda je možné, aby letadla přistávala i na ploše, která k tomu účelu nebyla zkolaudována či nebylo toto užívání jinak povoleno Úřadem pro civilní letectví povoleno,

d) pokud existuje jakýkoli dokument vydaný Úřadem pro civilní letectví, který by řešil otázku přistávání letadel na pozemku parc. č. 1340/10 v k.ú. Benátecká Vrutice – ať povoloval či sděloval stanovisko k tomuto záměru – žádám o zaslání jeho kopie.

Odpověď:

a) Úřad neeviduje žádnou dokumentaci nasvědčující, že na pozemku parc. č. 1340/10 v k. ú. Benátecká Vrutice je zkolaudováno letiště pro civilní provoz, ani že by na tomto pozemku Úřad povolil jeho využívání jako letiště z pohledu příslušných definic a kompetencí daných Úřadu příslušnými právními předpisy.

b) viz odpověď a)

c) Ano, letadla mohou přistávat i na ploše, která k tomu účelu nebyla zkolaudována. Požadavky pro využití jiných ploch určených ke vzletům a přistáním, než jsou letiště, jsou stanoveny v § 35 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, a vyhlášce č. 108/1997 Sb.

d) Viz odpověď a). Pokud se týká využití pozemků pro vzlety a přistání v souladu s příslušnými ustanoveními § 35 zákona o civilním letectví, v případě splnění příslušných požadavků Úřad samostatné povolení nevydává.

__________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „informační zákon“), byla dne 26. 4. 2022 doručena žádost o poskytnutí informace podaná Zall Letov Simulátory s.r.o. Úřad žádosti částečně vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů byla podána žádost týkající se právního zájmu klienta, aby obdržel informace o tom:

 1. zdali společnost MY Airlines, a.s., IČO: 04555571, sídlem Petrohradská 438/13, 101 00 Praha 10 – Vršovice (dále jen „MY Airlines“) podala žádost o certifikaci Trenažéru Úřad a kdy,
 2. v jakém stavu je nyní řízení o certifikaci Trenažéru a
 3. kdy může být certifikace udělena.

Odpověď:

Ad1)

K otázce žadatele ohledně skutečnosti, zdali společnost MY Airlines podala žádost o certifikaci Trenažéru Úřad a kdy, Úřad uvádí, že tato společnost nikdy žádnou žádost o certifikace výše zmíněného FSTD nepodala.

Ad 2)

K otázce žadatele ohledně aktuálního stavu řízení o certifikaci Trenažéru Úřad nad rámec otázky nejprve uvádí, že žádost o vydání certifikace výše uvedeného FSTD podal dne 14. 2. 2019 jiný subjekt, nikoli společnost MY Airlines. Co do stavu daného řízení ve dnech 27. a 28. 4. 2022 prováděla skupina expertů Úřadu na uvedeném FSTD objektivní, subjektivní a funkční zkoušky. Řízení ve věci tedy stále probíhá.

Úřad dále nad rámec odpovědi na otázku pro informaci uvádí, že postup Úřadu při vedení řízení o vydání osvědčení o způsobilosti (certifikace) FSTD je podrobně popsán v dokumentu CAA-ZLP-145 (Způsobilost FSTD), dostupný zde: https://www.caa.cz/wp-content/uploads/2020/06/CAA-ZLP-145-Zp%C5%AFsobilost-FSTD.pdf?cb=85b15b909de9ac2a20fef4efaac1c105

Ad3)

Žádost byla v této části otázky odmítnuta, neboť požadovaná informace se týká budoucího rozhodnutí ve smyslu § 2 odst. 4 informačního zákona.

__________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 1. 7. 2022 doručena žádost o poskytnutí informace podaná Českým vysokým učením technickým v Praze. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci):

ve smyslu § 13 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádáme o poskytnutí následujících informací:

 1. Na základě, jakých podkladů (smluvních dokumentů, návrhů apod.) bylo rozhodnuto o žádosti o změně zápisu vlastníka a provozovatele letadla typu B300, výrobního čísla FL-276, poznávací značky OK-CTU, přičemž novým vlastníkem je společnost ERJ-145 NUA, INC. Žádosti bylo vyhověno rozhodnutím ze dne 14. června 2022.
 2. Dále o poskytnutí kopií dokladů uvedených pod bodem 1) výše, na jejichž základě bylo rozhodnutí vydáno.

Odpověď:

Ad 1)

a) Formulářové žádosti o změnu údajů zapisovaných v Leteckém rejstříku ČR podané žadateli Beechcraft Berlin Aviation GmbH, HRB 10354 CB, sídlem Flughafen Berlin, ZKS 41 Ost, Geb. Y012, Elly-Beinhorn-Ring 4, 12529 Schonefeld, Spolková republika Německo (dále jen „původní vlastník“), ERJ-145 NUA, INC., IČO: 601666, sídlem Calles 50 & Aqulino de la guardia, Plaza banco general, 14th floor, Panama (dále jen „nový vlastník“), a LETOV AIR s.r.o., IČO: 29015235, sídlem Liboňovská 1032/7, 184 00 Praha 8 (dále jen „provozovatel“), všichni zastoupeni na základě plných mocí JUDr. Jiřím Svobodou, advokátem, ev. č. ČAK: 08760, sídlem Stavitelská 1099/6, 160 00 Praha 6 (dále jen „právní zástupce účastníků“), (ve spise pod č. 1)

b) Přílohy k žádosti v písm. a), konkrétně:

 • Výpisu z obchodního rejstříku původního vlastníka v českém a německém jazyce (ve spise pod č. 2),
 • Zakládací listiny nového vlastníka v českém a anglickém jazyce (ve spise pod č. 3),
 • Plné moci nového vlastníka zmocňující právního zástupce účastníků (ve spise pod č. 4),
 • Prohlášení zmocněnce o plné moci od původního vlastníka (ve spise pod č. 5),
 • Plné moci provozovatele zmocňující právního zástupce účastníků (ve spise pod č. 6),
 • Kupní smlouvy o převodu vlastnictví dopravního prostředku – letadla Beech 300, OK-CTU (ve spise pod č. 7), a
 • Smlouvy o provozování dopravního prostředku – letadla Beech 300, OK-CTU (ve spise pod č. 8)

c) Formulářové žádosti o výmaz zástavního práva zapsaného v Leteckém rejstříku

d) u ČR, podané novým vlastníkem jako zástavním věřitelem, (ve spise pod č. 9) Příloh k žádosti v písm. c), konkrétně:

 • Zakládací listiny nového vlastníka v českém a anglickém jazyce (ve spise pod č. 10),
 • Plné moci nového vlastníka zmocňující právního zástupce účastníků (ve spise pod č. 11), a
 • Prohlášení o vzdání se zástavního práva nového vlastníka (ve spise pod č. 12)

e) Stanoviska právního zástupce účastníků v e-mailové komunikace (ve spise pod č. 13)

f) Pojistného certifikátu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem letadel (ve spise pod č. 14)

g) Dokladu o zaplaceném správním poplatku za změnu zápisu v Leteckém rejstříku (ve spise pod č. 15) h) Dokladu o zaplaceném správnímu poplatku za žádost o výmaz zástavního práva zapsaného v Leteckém rejstříku (ve spise pod č. 16) i) Výpisu z obchodního rejstříku provozovatele (ve spise pod č. 17)

h) Výpisu z leteckého rejstříku (ve spise pod č. 18)

Ad 2) 

Kopie veškerých požadovaných dokumentů bylo žadateli zasláno v příloze dokumentu.

Nad rámec výše uvedeného bylo žadateli Úřadem sděleno, že jako účastník dle § 28 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) má právo k nahlížení do spisu dle § 38 správního řádu. Případné nahlížení do spisu bude účastníkovi řízení umožněno v úředních hodinách oddělení Letecký rejstřík (https://www.caa.cz/kontakty/uredni-hodiny) anebo jindy, dle předchozí dohody. Ve věci sjednání termínu pro nahlížení do spisu doporučujeme předem kontaktovat oddělení Letecký rejstřík na tel. +420 225 421 875.

__________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 25. 7. 2022 doručena žádost o poskytnutí informace podaná S. F. Úřad žádosti částečně vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:
1) „Víte co nad námi znečišťuje oblohu kromě letadel létajících v povoleném letovém koridoru?“ (přiložen obrázek Enroute Chart ICAO CZ)
2) „Jaký je účel těchto letů?“
3) „Může být, to, co tato letadla vytvářejí na obloze v pravidelných geometrických útvarech a co se nepodobá běžné kondenzační stopě, považováno za zdravotní riziko pro občany?“

Odpověď:

K prvnímu dotazu pod č. 1) Úřad uvádí, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti. Úřad není orgánem ochrany ovzduší, a nemá tak informace o tom, co by mohlo oblohu kromě letadel v povolených letových koridorech znečišťovat. Proto žádost v této části odkládá.

Nad rámec uvedeného Vám Úřad sděluje, že Vámi poskytnutý obrázek Enroute Chart ICAO CZ nejspíše ukazuje neaktuální letové trasy (nejspíše jde o mapu z roku 1994), a tedy z ní velmi pravděpodobně nelze vycházet. Mapu aktuálních letových tras můžete naleznout v aktuálním vydání vydaném Leteckou informační službou (AIM), např. zde: https://aim.rlp.cz/en/fraczech/aip-charts.html .

K druhému dotazu pod č. 2) Úřad uvádí, že účel letů, na které se v obecné rovině dotazujete, je s největší pravděpodobností obchodní letecká doprava (přeprava osob a/nebo materiálu). Úřad však neshromažďuje informace o všech letech prováděných ve vzdušném prostoru ČR, tedy na tuto otázku Vám nedokáže blíže odpovědět.

K třetímu dotazu pod č. 3) Úřad uvádí, že tyto požadované informace se opět nevztahují k jeho působnosti, neboť Úřad není orgánem ochrany ovzduší, ani orgánem ochrany veřejného zdraví. Proto žádost v této části také odkládá.

__________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 27. 7. 2022 doručena žádost o poskytnutí informace podaná K. M. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace

Dotaz:

Žádost o informace o zákazu všech civilních letů nad Českým Švýcarskem vyhlášeného Úřadem pro civilní letectví 27. 7. 2022 (dnes), a to jakým způsobem byl tento zákaz vydán a realizován, a současně žádost o zaslání oficiálního dokumentu o tomto zákazu.

Blíže viz např.: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/letecky-urad-vydal-zakaz-vsech-civilnich-letu-nad-ceskym-svycarskem-40404160

Odpověď:

V prvé řadě pro upřesnění Úřad uvádí, že zákaz v zásadě všech civilních letů (blíže viz znění opatření obecné povahy níže) byl vydán teprve dne 28. 7. 2022, a to veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy č. j. 7839-22-701, kterým byly zřízeny dočasně omezené prostory HRENSKO a MILADA. Důvodem pro zřízení byl zvláště významný veřejný zájem pro zajištění bezpečnosti – velké lesní požáry nad územím chráněné oblasti České Švýcarsko, kdy o zřízení prostorů požádala Letecká služba Policie České republiky (blíže viz odůvodnění výše uvedeného opatření obecné povahy). Dne 27. 7. 2022 byl toliko vyhlášen omezený prostor formou NOTAM, a to z důvodu nutnosti okamžité reakce na nastalou situaci, kdy bezprostředně před jeho vydáním byl ekvivalentní prostor vyhlášen na německém území, viz následující NOTAM pro vzdušný prostor Německa:

„(D2187/22 NOTAMN

Q) EDMM/QROLP/IV/NBO/W /000/100/5054N01413E010

A) EDMM B) 2207271021 C) 2207312359

E) OVERFLIGHT PROHIBITED RADIUS 10NM CENTERED ON PSN 505350N 0141259E (SIGNIFICANT POINT DEKOV – 6NM WSW HERMSDORF DVOR/DME HDO) DUE TO FOREST FIRES AND RELATING FIRE FIGHTING MEASURES.

MILITARY, POLICE AND RESCUE FLIGHTS EXEMPTED.

THIS NOTAM IS VALID IN GERMAN AIRSPACE ONLY. NOTAM FOR CZECH AIRSPACE WILL BE PUBLISHED SOON.

F) GND G) FL100)“.

Znění NOTAM vydaného následně pro ČR pak bylo následující:

„A0843/22

=======================

Q) LKAA/QRTCA/IV/BO/W/000/105/5054N01413E010

A) LKAA B) 2207271130 C) 2207312359

E) TEMPO RESTRICTED AREA RADIUS 10NM PSN 505350,00N0141259,00E (1.7NM NW HRENSKO). OAT FLT. FIRE EXTINGUISHING IN PROGRESS. MIL, POLICE, SAR, HEMS AND FIREFIGHTING FLIGHTS ALLOWED. THIS NOTAM IS VALID IN CZECH AIRSPACE ONLY. REF NOTAM FOR GERMAN AIRSPACE EDMM D2187/22

F) GND G) FL105 “

Výše uvedený NOTAM byl následně dne 28. 7. 2022 nahrazen dočasně omezeným prostorem HRENSKO.

Zákaz létání je realizován ve výše uvedeném opatření obecné povahy stanovenou povinností pilotů letadel, na něž se výše uvedený zákaz vztahuje, do těchto prostorů nevstupovat, a tato povinnost je deklarována mimo jiné publikací příslušných navigačních výstrah NOTAM Leteckou informační službou.

Pro úplnost Úřad uvádí, že opatření stanovovalo dočasně omezené prostory HRENSKO a MILADA pouze do 2. 8. 2022 12:00 UTC. Vzhledem k potřebnosti bylo dne 1. 8. 2022 vydáno veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy č. j. 7943-22-701, kterým byly stejné prostory ze stejného důvodu zřízeny na dobu od 2. 8. 2022 12:00 UTC do 5. 8. 2022 18:00 UTC. Toto nové opatření obecné povahy zasíláme rovněž v příloze.

Opatření 7839-22-701

Opatření 7943-22-701

__________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 25. 8. 2022 doručena žádost o poskytnutí informace podaná CLAY & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci):

Žadatel se tímto obrací na Úřad civilního letectví, jakožto povinný subjekt (dále jen „Povinný subjekt“), v souladu s informačním zákonem s žádostí o poskytnutí níže specifikovaných informací.

1) Kolik cestujících podalo stížnost dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. 02. 2004 (dále jen „Nařízení“) na let dopravce Smartwings, a.s., IČO: 256 63 135, se sídlem K Letišti 1068/30, 160 08 Praha 6, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5332 (dále jen “Dopravce”), z Ostravy (OSR) do cílové destinace Marsa Alam (RMF) dne 28. 10. 2021 prostřednictvím spoje QS 1346, s plánovaným odletem z Ostravy (OSR) v čase 12:40 a s plánovaným příletem do jejich cílového místa určení Marsa Alam (RMF) v 17:05 místního času (dále jen “Let”)?

2) Eviduje Úřad civilního letectví důkaz, který prokazuje nebo by mohl prokazovat skutečnost, že Let byl významně opožděn, tj. v délce nejméně 3 hodin Letu? Pokud ano, o jaký důkaz/důkazy se jedná?

3) Zahájil Úřad civilního letectví s Dopravcem pro tento Let správní řízení pro spáchání přestupku dle zákona č. 49/1949 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pokud ano, jaký konkrétní přestupek je spatřován v jednání Dopravce na tomto Letu? 

Odpověď:

Ad 1) Ke dni podání žádosti, tj. k 25. 8. 2022, eviduje Úřad na let QS1346 dopravce Smartwings, a.s. ze dne 28. 10. 2021 stížnost 23 cestujících (jde o součet všech cestujících včetně těch, kteří jsou zastupováni jedním stěžovatelem).

Ad 2) Ano, jde o fotografii jedné z cestujících, která podala stížnost, z okna letadla při přistávání.

Ad 3) Ano, Úřad zahájil se spol. Smartwings, a.s. přestupkové řízení. Úřad kvalifikoval jednání spol. Smartwings, a.s. ve vztahu k předmětnému letu jako naplnění skutkové podstaty přestupku dle ustanovení § 93c odst. 3 písm. a) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

__________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 27. 8. 2022 doručena žádost o poskytnutí informace podaná P.H. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Tímto žádám dle výše uvedeného zákona o sdělení následujících informací:

1) Zda poskytujete svým zaměstnancům benefit – příspěvek na stravu formou stravenkového paušálu. V případě, že ano, sdělte prosím výši stravenkového paušálu na osobu/odpracovaný den.

2) Zda poskytujete svým zaměstnancům benefit – příspěvek na stravu formou stravenky. V případě, že ano, sdělte prosím hodnotu stravenky, částku, kterou se podílíte jako zaměstnavatel na této stravence a částku, kterou se podílí na této stravence zaměstnanec.

Odpověď:

Ad 1) Úřad svým zaměstnancům benefit formou stravenkového paušálu neposkytuje.

Ad 2) Ano, Úřad poskytuje svým zaměstnancům benefit formou stravenky. Hodnota stravenky je od 1.  9.  2022 100 Kč, příspěvek zaměstnavatele je poskytován dle vyhl. č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů, tj. 55 Kč hradí Úřad, 35 Kč jde z fondu FKSP a 10 Kč hradí zaměstnanec.

__________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 14. 10. 2022 doručena žádost o poskytnutí informace podaná Jehne & Vodák, advokátní kancelář. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů zdvořile žádám o sdělení odpovědi na následující dotazy:

1) Byla ze strany Úřadu pro civilní letectví řešena stížnost na leteckého dopravce EasyJet Europe Airline GmbH ohledně podezření ze spáchání přestupku dle § 93c odst. 3 písm. a) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, týkající se letu č. EJU 7908 ze dne 20. 5. 2022?

2) V případě kladné odpovědi na prvou otázku zdvořile žádám o sdělení, zda byl dopravce shledán vinným/nevinným ze spáchání přestupku a z jakého důvodu.

Odpověď:

K otázce č. 1) uvádí Úřad toto:

V případě výše specifikovaného letu řešil Úřad celkem jednu stížnost podanou dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letu a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (dále jen „nařízení 261/2004“).

K otázce č. 2) uvádí Úřad toto:

Úřad, jakožto orgán dohlížející na plnění povinností leteckého dopravce týkajících se náhrad a pomoci cestujícím v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letu podle nařízení 261/2004, dospěl v rámci šetření dané stížnosti k závěru, že ke zrušení došlo z důvodu prokázaných restrikcí ze strany Řízení letového provozu na letišti v AMS zapříčiněnými vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek v destinaci, tedy za mimořádných okolností, kterým by nebylo možné zabránit, ani kdyby byla přijata všechna přiměřená opatření. Existence mimořádných okolností je přitom důvodem pro vyloučení povinnosti leteckého dopravce k poskytnutí náhrady škody, neboť platí ustanovení čl. 5 odst. 3 nařízení 261/2004, které říká že:

„Provozující letecký dopravce není povinen platit náhradu v souladu s článkem 7, jestliže může prokázat, že zrušení je způsobeno mimořádnými okolnostmi, kterým by nebylo možné zabránit, i kdyby byla všechna přiměřená opatření přijata.“

Úřad opatřil a vyhodnotil podklady vedoucí ke zjištění stavu věci a shledal podezření ze spáchání přestupku dle § 93c odst. 3 písm. a) zákona o civilním letectví jako neopodstatněné. Řízení o přestupku tedy nebylo v dané věci vůbec zahájeno, tedy o vině dopravce nebylo meritorně rozhodováno.

__________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 31. 10. 2022 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz

Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen “infozákon”) o zaslání rozhodnutí Úřadu pro civilní letectví v této věci – https://www.caa.cz/news/stanovisko-ucl-k-nedavno-ulozene-pokute/ (v nezbytném případě v anonymizované podobě).

Odpověď:

Požadovaný anonymizovaný příkaz byl žadateli zaslán přílohou dopisu.

Příloha – anonymizovaný příkaz č. j. 6637-22-301 ze dne 11. 10. 2022 zde

__________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 31. 10. 2022 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen “infozákon”) o poskytnutí informace – příkazu vydaného pod čj. 6637-22-301 ve věci přestupku podle § 92 odst. 1 písm. m) zákona o civilním letectví.

Odpověď:

Požadovaný anonymizovaný příkaz byl žadateli zaslán přílohou dopisu.

Příloha – anonymizovaný příkaz č. j. 6637-22-301 ze dne 11. 10. 202 zde

__________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 1. 11. 2022 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen “infozákon”) o zaslání anonymizované verze příkazu č. j. 6637-22-301 z 11. 10. 2022.

Odpověď:

Požadovaný anonymizovaný příkaz byl žadateli zaslán přílohou dopisu.

Příloha – anonymizovaný příkaz č. j. 6637-22-301 ze dne 11. 10. 2022 zde

__________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 31. 10. 2022 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz

Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen “infozákon”) o zaslání veškerých dokumentů, které byly doručeny, projednávány i vydány Úřadem pro civilní letectví, a to za období 1. 1. 2021 – 29. 10. 2022, které se týkají pozemků na LV 2281 v katastrálním území Kunčice pod Ondřejníkem, tj. pozemků a staveb s parcelními čísly: st. 144/1; součástí pozemku je stavba, 766, 771/2, 771/4, 775/5, 775/8, 780/1, 780/2, 786/1, 786/2, 790, 3400, a to včetně podání, odpovědí a ostatních písemností, jež zmiňují plochu PETER´S GROUND v obci Kunčice pod Ondřejníkem.

Odpověď:

Požadované anonymizované dokumenty byly žadateli zaslány přílohou dopisu.

Příloha:

__________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 9. 11. 2022 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

 • Jaké zaznamenávané události odpovídá časový údaj označený jako „Block“?
 • Je v záznamu pilota o provedení letu zaznamenáván časový okamžik, který odpovídá otevření prvních dveří letadla?
 • Jaká časová událost je považována dle záznamu pilota o provedení letu za konec letu?
 • Zjistí Úřad pro civilní letectví ve 100 % případů, že všechny časové údaje uvedené v záznamu pilota o provedení letu odpovídají přesně skutečnému stavu? (tedy s přesností jedné minuty)
 • Je možné, aby, byť ojediněle, došlo k situaci, kdy posádka daného letu uvede v údaji „Block“ čas 2:59, přestože skutečný čas „Block“ je 3:01, aniž by tento nesoulad Úřad pro civilní letectví odhalil?
 • Žadatel v této souvislosti dále žádá o informaci, zdali dokument či výstup z daného softwaru (viz příloha této žádosti) podléhá kontrole Úřadu pro civilní letectví?“

Odpověď:

Ad 1):

Úřadu není známa žádná závazná definice pojmu „Block“ či „Block time“. Z veřejně dostupných dokumentů EUROCONTROL vyplývá, že pojmem Actual Off-Block Time se rozumí skutečný čas, kdy letadlo opustilo stojánku, ať už vlastní silou či pomocí push back, a tento pojem je srovnatelný s pojmem ATD – Actual Time of Departure. Naopak pojmem Actual In-Block Time se rozumí čas, kdy byly na stojánce aktivovány parkovací brzy, a tento pojem je srovnatelný s pojmem ATA – Actual Time of Arrival. Rozdíl mezi těmito časy je pak tzv. block time. Obdobně definuje pojmy v jednom ze svých dokumentů i IATA. Uvedené definice tedy neoperují s časem zavření či otevření dveří letadla.

Ad 2):

Zda je v záznamu pilota o provedení letu zaznamenán časový okamžik, který odpovídá otevření prvních dveří letadla, záleží na konkrétním leteckém dopravci. Někteří letečtí dopravci uvádějí tento okamžik jako samostatnou položku v záznamech o letu. Rovněž není vyloučeno, že v záznamu o letu konkrétního dopravce je čas otevření dveří letadla označen jako čas ATA (Actual Time of Arrival).

Ad 3):

Za konec letu je považován časový okamžik Actual In-Block Time, viz odpověď na otázku č. 1. V záznamu o provedení letu ovšem mohou být údaje vázány na jinou skutečnost, např. na vypnutí posledního motoru letadla. Toto je popsáno v provozní příručce leteckého dopravce.

Ad 4):

Pokud má Úřad za to, že údaje v záznamu o provedení letu neodpovídají skutečnému stavu (např. se rozcházejí s údaji a důkazy předloženými cestujícími), jsou od dopravce vyžádány další podklady, případně zahájeno přestupkové řízení.

Ad 5):

Úřad nemůže vyloučit, že k takové situaci dojde. Jakmile má ovšem Úřad pochybnosti o údajích poskytnutých leteckým dopravcem, jsou od něj vyžádány další podklady, případně zahájeno přestupkové řízení.

Ad 6):

Úřad provádí dozor u leteckých dopravců v rámci zajištění bezpečnosti, jehož součástí je i schvalování pracovních postupů a pracovních nástrojů, mezi které řadíme i počítačové softwary. Úřad ovšem standardně neposuzuje a nevyhodnocuje úplnost a pravdivost všech údajů, které se do těchto softwarů zapisují. V rámci průběžné či ad hoc kontroly ovšem může Úřad tyto údaje zkontrolovat, zejm. se tak děje při zjišťování porušování norem pracovního zatížení posádek.

__________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 5. 12. 2022 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti částečně vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím k otázkám,

 1. „Je aktuálně připravována legislativa, která by ze všech hledisek upravovala podmínky použití antidronů?“
 2. „Je tamní úřad již prakticky zainteresován do schvalování těchto zařízení k provozu na území České republiky?“
 3. „Jestliže tamní úřad takové zařízení schválí, brání nedostatek explicitní legislativy jeho provozu v praxi?“

Odpověď:

Úřad po posouzení první otázku žádosti odložil z důvodu dotazu mimo působnost Úřadu a ke shora uvedeným otázkám 2 a 3 uvádí následující.

K otázce č. 2 sděluje Úřad, že není nikterak zainteresován do schvalování, resp. povolování použití věcí označených jako „antidron“ k provozu na území České republiky.

K otázce č. 3 shodně jako ke shora uvedené odpovědi na otázku č. 2, Úřad sděluje, že se tímto nezabývá a s odkazem na negativní odpověď na otázku č. 2 se tak k možné legislativní překážce v provozu nedokáže vyjádřit.

__________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 12. 1. 2023 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen “infozákon”) o zaslání anonymizovaného rozhodnutí o ukončení správního řízení ve věci neoprávněného hašení požáru v Hřensku.

Odpověď:

Požadované anonymizované rozhodnutí bylo žadateli zasláno přílohou dopisu.

Příloha:

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost