Poskytnuté informace za rok 2012

ÚCL obdržel dne 6. 1. 2012 žádost Občanského sdružení Stodůlky-Háje o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o poskytnutí informace – stavební povolení, která byla vydána povinným subjektem v roce 2010 a 2011, nikoliv však výhradně pro opravu dráhy 06-24 Letiště Ruzyně – Praha 6, s vyznačeným datem právní moci.
Na základě žádosti ÚCL o upřesnění žadatel doplnil svou žádost následovně:
Žádost o poskytnutí kopie listin obsahujících stavební povolení, která byla vydána povinným subjektem v roce 2010 a 2011, pouze pro opravu dráhy 06-24 Letiště Ruzyně – Praha 6, s vyznačeným datem právní moci.

Odpověď ÚCL:

Ve věci dráhy 06-24 letiště Praha-Ruzyně nebylo v roce 2010 a 2011 vydáno žádné stavební povolení.ÚCL obdržel dne 21.12.2011 žádost pana Š.P. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
ÚCL žádosti zčásti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:
 • Jakým způsobem jsou otázky používané při teoretických zkouškách ATPL(A) (dále jen „Otázky“) ze strany Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) připravovány? Jsou využívány služby jiného subjektu, než je Úřad?
 • Pokud jsou Otázky připravovány dle vzorů či podkladů (dále společně jen „Podklady“) získaných od jiného subjektu, žádám o informace:
  –   od jakého subjektu jsou Podklady získány;
  –   na základě jakého titulu, důvodu, smlouvy a/nebo za jakých podmínek byly Podklady získány (zároveň žádám o zaslání znění takové smlouvy a/nebo podmínek a/nebo jiného dokumentu obsahujícího takové podmínky)
Odpověď ÚCL:
 • Úřad využívá externího dodavatele softwaru, který sestavuje otázky do jednotlivých testů a vyhodnocuje výsledky testů.
 • Podklady jsou získány od EASA:
  1)  JAA Administrative and Guidance Material, Section 5, Part 2, Chapter 18: „FCL Central Question Bank Management“;
  2)  Nařízení (ES) č. 216/2008, Článek 31 (převod kompetencí z JAA na EASA);
  3)  Prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 216/2008, AR.FCL.300 „Examination Procedures“
  (více informací viz www.easa.eu).

ÚCL obdržel dne 23. 2. 2012 žádost pana D.H. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

1) Můžete prosím sdělit, jak to bylo v případě letadel OK-BMW typ Cessna 182 rok výroby 1979, OK-MIC typ Cessna 400 rok výroby 2006, OK-TLU typ Piper PA34 rok výroby 1981 vlastníka Latinum international s.a. a provozovatele Xair s.r.o. ?

2) Kdo jmenovitě byl/je účastníkem dohod, které jsou podmínkou pro zápis do leteckého rejstříku?

3) Můžete mi poskytnout kopie úředních listin osvědčující průběh registrace a potvrzující registraci?

4) Můžete mi prosím sdělit, kdo v roce 2003 registroval u Vašeho úřadu letoun PIPER 34 TLU a od kdy je tento letoun zapsán na nynějšího vlastníka společnost Latinum international S.A. ?

5) Můžete mi prosím sdělit, kdo v roce 2005 registroval u Vašeho úřadu letoun CESSNA 182 BMW a od kdy je tento letoun zapsán na nynějšího vlastníka, společnost Latinum international S.A.?

Odpověď ÚCL:

1)    O zápisu do Leteckého rejstříku ČR jedná zplnomocněný zástupce vlastníka a provozovatele. V mnoha případech to bývá jedna osoba, vybavená zplnomocněním obou účastníků řízení. Tak tomu bylo i u uvedených letadel, kdy za vlastníka i provozovatele jednala na ÚCL paní Simona Krausová.

2)    Podmínkou pro zápis do leteckého rejstříku nejsou jakési dohody, ale předložení ověřených listin ve správním řízení. Bližší podrobnosti naleznete na našem webu ve složce letadlová technika, letecký rejstřík. Tam je uveden i návod pro zápis letadla do LR včetně seznamu dokumentů, které žadatel při zápisu předkládá. Jméno zplnomocněného zástupce viz výše.

3)    zaslána kopie osvědčení o zápisu letadel do leteckého rejstříku

4)    Letoun OK-TLU registrovala v roce 2003 společnost TL-ULTRALIGHT s.r.o. a to jako vlastník i jako provozovatel. Společnost LATINUM INTERNATIONAL S.A. je jako vlastník zapsána od 7. 4. 2011.

5)    Letoun OK-BMW registrovala v roce 2005 společnost Ing. Vlastimil KŘÍŽ AIRCO a to jako vlastník i jako provozovatel. Společnost LATINUM INTERNATIONAL S.A. je jako vlastník zapsána od 25. 10. 2011. ÚCL obdržel dne 13. 2. 2012 žádost pana J.J. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.


Dotaz:

Žádost o zaslání informací o ochranných pásmech civilního letiště Frýdlant nad Ostravicí.


Odpověď ÚCL:

Požadované dokumenty byly žadateli zaslány.


ÚCL obdržel dne 24. 2. 2012 žádost pana V.Č. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.


Dotaz:

Žádost o poskytnutí dokumentu (nebo jeho části), z kterého by byly zřejmé hranice Letiště Praha Letňany (LKLT) v roce 2007 a v roce 2012, ve smyslu definice letiště dle předpisu L14:“ Vymezená plocha na zemi nebo na vodě (včetně budov, zařízení  a vybavení), určená buď zcela nebo zčásti pro přílety, odlety a pozemní pohyby letadel“.

Žádost o informaci, zda současný stav oplocení je v souladu s platnou legislativou a předpisy o bezpečnosti leteckého provozu.


Žadatel následně zaslal doplňující žádost:

Žadatel zaslal kopii str. 26 letištního řádu letiště Letňany z roku 2007 a požádal o zaslání přílohy č. 2: Mapa letiště, k tomuto LŘ a obdobné mapy ze současně platného letového řádu (pokud existuje). Dále žadatel požádal o poskytnutí zákresu nebo souřadnicových bodů ochranného pásma zájmového území letiště Letňany platného v roce 2007, pokud bylo toto pásmo stanoveno

Odpověď ÚCL:

Požadovaný dokument, splňující uvedené atributy, nemá Úřad pro civilní letectví k dispozici. Pokud se týká informace o stavu oplocení, tento je v souladu s platnou legislativou.


Odpověď na navazující žádost:

Úřad pro civilní letectví nemá k dispozici letištní řád letiště Letňany z roku 2007. Tento letištní řád byl nahrazen současně platným letištním řádem.

Pokud se týká žádosti o zaslání části současně platného letového řádu letiště Letňany Úřad pro civilní letectví sděluje, že v letištním řádu letiště Praha Letňany je na první stránce uvedeno, že tento letištní řád požívá ochrany podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském. Z tohoto důvodu nebyla informace poskytnuta.

Pokud se týká žádosti o poskytnutí zákresu nebo souřadnicových bodů ochranného pásma zájmového území letiště Letňany platného v roce 2007, Úřad pro civilní letectví těmito údaji nedisponuje.


ÚCL obdržel dne 27.2.2012 žádost pana V.Č. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

1. žádost

Žádost o sdělení, o co se opírá a čím je podložen výrok ÚCL ve veřejné vyhlášce Opatření obecné povahy, Ochranná pásma letiště Letňany ze dne 25.6.2011, čl. III ve vypořádání připomínky žadatele k návrhu opatření.


2. žádost

Žádost o zaslání zápisu z místního šetření a zda se místní šetření později opakovalo a s jakým výsledkem.


3. žádost

Doplňující žádost o sdělení:

a)    jak vypadá výstražná dopravní značka „Pozor letecký provoz“

b)    jaké povinnosti nebo důsledky z ní vyplývají pro uživatele cyklotrasy (chodce, cyklisty)

c)    jaké povinnosti nebo důsledky z ní vyplývají pro velitele vzlétajících či přistávajících letadel

d)    zda výstražnou dopravní značkou „Pozor letecký provoz“ byla v zápisu z místního šetření ze dne 17.5.2011 myšlena značka A20 „Letadla“ dle vyhlášky č. 30/2001 Sb.

Odpověď ÚCL:

1. Výrok uvedený v článku III Opatření obecné povahy o ochranných pásmech letiště Letňany se opírá o skutečnosti zjištěné při místním šetření prováděném Leteckým stavebním úřadem.


2. Žadateli byl zaslán zápis z místního šetření s tím, že jiné místní šetření ÚCL se neprovádělo.


3.

a) Úřad pro civilní letectví vykonává činnosti v souladu se zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. V daném konkrétním případě Úřad pro civilní letectví nerozhoduje o případném umístění dopravních značek, nemáme informace a ani v době vydání stanoviska nebyly k dispozici, že by se jednalo o řádně schválenou a zkolaudovanou komunikaci. V době vydání stanoviska bylo nezbytné ze strany ÚCL stanovit na komunikaci obecné požadavky výstrahy o existenci letového provozu a to i na takovou komunikaci, kde práva či povinnosti stanovuje provozovatel letiště (viz níže). Ve stanovisku ÚCL č.j. 2761/07-620 ze dne 26.2.2007 je uveden text: „požadujeme doplnění informativních tabulek o výstrahu následujícího textu „POZOR, LETECKÝ PROVOZ“. Jelikož k datu vydání bylo stanovisko ÚCL vydáno ve smyslu §40 zákona č. 49/1997 Sb. , o civilním letectví jako souhlas se zřizováním zařízení a provádění činností v ochranných pásmech letiště Letňany, nejedná se v něm zmiňovaných výstrahách konkrétně o výstražné dopravní značky (viz níže), ale o vizuální prostředky v souladu s příslušnými ustanoveními leteckého předpisu L -14 (požadavky na značení vyčkávacího místa – ust. 5.2.15 a přiměřeně použitelnými ustanoveními Hlavy 5 leteckého předpisu L14) dle specifikací provozovatele letiště. Použitý vizuální prostředek by pak měl svým vzhledem naplňovat náležitosti „Appron Markings and Signs Handbook ACI“.


b) práva či povinnosti pro uživatele stanovuje provozovatel letiště v souladu s místními pravidly (obecně např. letištním nebo dopravním řádem daného letiště) a podmínkami daného letiště (může být publikováno např. pravidly nebo informacemi pro veřejnost apod.)


c) povinnosti (odpovědnosti) velitele letadla jsou obecně upraveny ve smyslu § 54 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví


d) nejedná se o totožné značky. V návaznosti na požadavky leteckého předpisu L14 (viz výše) se jedná o upozornění na možnou existenci letového provozu formou výstrahy – značení vyčkávacího místa.ÚCL obdržel dne 15. 3. 2012 žádost pana L.P. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o informaci, zda je možné, aby Aeroklub Vlašim, či jiný subjekt, provozoval na uzavřeném veřejném vnitrostátním letišti Vlašim leteckou techniku, včetně provozu SLZ. Pokud taková možnost existuje, žadatel požádal o sdělení, na základě čeho je možné tuto činnost provádět.

Odpověď ÚCL:

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon o civilním letectví, upravuje, za jakých podmínek je možné provozovat letadla.


ÚCL obdržel dne 6. 4. 2012 žádost společnosti Aeroservis s.r.o. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz č. 1:

Na základě jaké dokumentace pro údržbu bylo uděleno společnosti AERO Vodochody a.s. oprávnění k provádění údržby nohy příďového podvozku P/N 3 257 900 a hlavního podvozku P/N 3 258 900 a P/N 3 259 900 v souladu s Part 145?

Dotaz č. 2:

Která DOA (Design Organisation Approval) je autorem této schválené dokumentace?


Odpověď ÚCL:

K dotazu č. 1:

ÚCL uvádí, že v řízení o schválení změny oprávnění k údržbě společnosti Aero Vodochody byly předloženy a úřadem uznány za použitelné údaje pro údržbu, ve smyslu bodu 145.A.45 Části 145 nařízení Komise (ES) č. 2042/2003, postupy pro údržbu podvozkových zařízení pro L-410 uvedené v přiložené  tabulce.

NázevP/N nové/staréPostupy pro provádění GOPostupy pro provádění rektifikacePostupy pro provádění opravPostupy překonzervace
Hlavní podvozek L2 141 900/3 257 9002 141 900-22 141 900-GO/22 141 900-22 141 900-RM2 141 900-32 141 900-O2 141 900-P
Hlavní podvozek P2 142 900/3 258 9002 142 900-22 142 900-GO/22 142 900-22 142 900-RM2 142 900-32 142 900-O2 142 900-P
Příďový podvozek2 143 900/3 259 9 002 143 900-22 143 900-GO/22 143 900-22 143 900-RM2 143 900-32 143 900-O2 143 900-


K dotazu č. 2
:

ÚCL uvádí, že výše uvedené postupy byly vytvořeny společností Aero Vodochody na základě postupů pro údržbu společnosti Technometra Radotín převedených do společnosti Aero Vodochody v rámci převodu majetkových a jiných práv v roce 2010.


ÚCL obdržel dne 16. 3. 2012 žádost pana L.P. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

 1. Žádost o informaci, na základě jaké projektové dokumentace dokládá ÚCL existenci údajné stavby VPD na letišti Vlašim? Pokud projektová dokumentace existuje, žádost o zaslání její kopie.
 2. Žádost o informaci, kdo byl stavebníkem údajné stavby VPD na letišti Vlašim? Pokud stavebník existoval, žádost o zaslání kopie dokumentu prokazující takovou skutečnost.
 3. Žádost o informaci, na základě jakých právních předpisů byla údajná stavba prováděna?
  Pokud takové předpisy existovaly, žádost o sdělení příslušných předpisů (zákonů) a §§, na základě kterých se údajná stavba VPD na letišti Vlašim prováděla.
 4. Žádost o informaci, kdy, kým a na základě čeho byla údajná stavba VPD na letišti Vlašim kolaudována?
  Pokud existují dokumenty vztahující se ke kolaudaci (projektová dokumentace – viz požadavek v bodě č.1, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí a další nezbytné dokumenty), žádost o zaslání kopie těchto dokumentů.
 5. Žádost o informaci, na jakých pozemcích vlastníků se údajná stavba VPD na letišti Vlašim prováděla, kde se má nyní nalézat a jakým geometrickým plánem je definovaná?
  Pokud je údajná stavba VPD na letišti Vlašim definovaná geometrickým plánem, žádost o zaslání kopie takového dokumentu.
 6. Žádost o informaci, kdo je vlastníkem údajné stavby VPD na letišti Vlašim?
  Pokud je vlastníkem uvedené údajné stavby jiný subjekt či osoba, než je vlastník pozemku dle evidence v katastru nemovitostí, žádost o zaslání kopie dokumentu, který prokazuje vlastnictví jiné osoby k údajné stavbě VPD na letišti Vlašim.


Odpověď ÚCL:

V příloze žadateli zaslána kopie osvědčení Úřadu pro civilní letectví vztahující se ke stavbě dráhy RWY 13-31 letiště Vlašim, související požadovanou dokumentaci a jako doplňující informace Úřad sdělil následující:


Ad 1) V osvědčení Úřadu pro civilní letectví, části odůvodnění, je uveden seznam dokumentace, která byla použita jako podklady při zpracování stanoviska Úřadu pro civilní letectví. V návaznosti na požadavek byla kopie příslušné dokumentace zaslána v příloze.


Ad 2) 3) 4) Stanovisko Úřadu pro civilní letectví se vztahuje pouze k osvědčení, že dráha je samostatnou stavbou, splňující kritéria stavby podle §2 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., která je součástí stavby letiště Vlašim jako stavby svého druhu (sui generis), která je součástí veřejné dopravní infrastruktury, podle §2 odst. 1 písm. k) bod 1. téhož zákona.


Jelikož se osvědčení Úřadu nevztahuje k určení, zda se stavba dráhy považuje za stavbu také z pohledu občanskoprávního, Úřad pro civilní letectví ve svém stanovisku blíže nezkoumal, kdo byl stavebníkem stavby a kým byla stavba kolaudována. Přesto Úřad pro civilní letectví pro své stanovisko vychází ze skutečnosti, že stavbu vzletové a přistávací dráhy záložního letiště zřídilo podle tehdy platných předpisů Ministerstvo národní obrany (viz dále).


Ke konkrétní otázce určení stavebníka a případné kolaudace stavby lze sdělit, že k dispozici jsou dokumenty (viz přiložené kopie dokumentace), že v letech 1961, resp. 1964 – 1968 byla dráha letiště Vlašim v souladu s tehdy platnými předpisy a postupy stavebně technicky rozsáhle rozšiřována a upravována. Lze doložit, že tato sdělení byla předkládána na základě přípisů Krajské vojenské ubytovací a stavební správy Praha. Další dokumenty, které by tyto činnosti konkretizovaly, nemá ÚCL k dispozici.


Výše uvedené podklady a příčinné souvislosti se stanoviskem Úřadu pro civilní letectví byly uvedeny v přiloženém osvědčení ÚCL.


Ad 5) Pro informaci o určení pozemků, na kterých se stavba dráhy prováděla, vychází Úřad z přípisu Místního národního výboru v Domašíně ze dne 6. 7. 1968 a následné situační mapy v měřítku 1:2880 (viz přiložená dokumentace). Pro informaci, kde se má stavba nyní nalézat, byla přiložena kopie výstupu LKVL z katalogu letišť. Pokud se týká geometrického plánu stavby VPD, tento nemá Úřad pro civilní letectví k dispozici.


Ad 6) Pokud se týká vlastnictví stavby, s ohledem na výše uvedené Úřad sdělil, že pro určení vlastnictví je mimo jiné třeba zkoumat, zda je stavba dráhy považována za stavbu také z pohledu občanskoprávního, o čemž však, jak je uvedeno v bodě VI. osvědčení ÚCL, může rozhodnout pouze věcně a místně příslušný soud. V tom případě by bylo třeba vycházet z historické dokumentace, která je uvedena v bodech 2, 3 a 4, případně jiné další dokumentace, která by se týkala nabytí vlastnictví dráhy, nebo následné změny právních vztahů k vlastnictví dráhy. Takovou dokumentaci však ÚCL nemá k dispozici a pro osvědčení o stavbě dráhy nebyla tato otázka považována za relevantní. Proto v současnosti ÚCL nepovažuje za vlastníka dráhy jiný subjekt, než je vlastník pozemku.


ÚCL obdržel dne 25. 4. 2012 žádost pana L.L. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Zda vzhledem ke skutečnosti, že k 31. 5. 2012 končí povolení k provozování mezinárodního letiště Mnichovo Hradiště (dále jen „letiště“), č.j. 17134-08-701, byla podána žádost o nové povolení k provozování tohoto letiště, či bylo požádáno o prodloužení stávajícího povolení k provozování letiště. Pokud probíhá řízení o prodloužení povolení k provozování letiště či probíhá řízení o povolení k provozování letiště, žadatel požádal o sdělení spisové značky a čísla jednacího takového řízení a dále požádal o sdělení identifikace žadatele o prodloužení povolení k provozování letiště resp. žadatele o povolení k provozování letiště po 31. 5. 2012.

Odpověď ÚCL:

K 26. 4. 2012 neeviduje ÚCL žádost o povolení provozovat letiště Mnichovo Hradiště po 31. 5. 2012 a v této věci není vedeno žádné řízení.


ÚCL obdržel dne 24. 5. 2012 žádost Obce Měšice o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o poskytnutí informací, pro která letiště na území ČR:


a)    probíhá příprava návrhu ochranných pásem leteckých staveb dle ust. § 37 zákona č. 49/19997 Sb. a z jakého důvodu dochází ke zřízení ochranných pásem


b)    jsou vedena řízení o zřízení ochranných pásem leteckých staveb dle výše uvedeného ustanovení, kým byla podána žádost o zřízení ochranného pásma a dále žádost o poskytnutí kopií podaných žádostí


c)    byla v předchozích třech letech vyhlášena ochranná pásma leteckých staveb; žádost o poskytnutí kopií opatření obecné povahy, kterými byla zřízena tato ochranná pásma


Odpověď ÚCL:

a) příprava návrhu ochranných pásem probíhá pro letiště Kunovice, Panenský Týnec, Hranice na Moravě, Bohuňovice, Brno Tuřany, Kroměříž. Ke zřízení ochranných pásem dochází z důvodu požadavků ust. § 37, odst. 2 a) zákona č. 49/1997 Sb.


b) řízení o zřízení ochranných pásem jsou vedena pro letiště Praha Ruzyně, Mnichovo Hradiště, Vodochody. Řízení probíhají z moci úřední. Kopie byly zaslány.


c) ochranná pásma byla od 1.1.2010 Úřadem pro civilní letectví zřízena pro letiště Vlašim, České Budějovice, Hořice, Cheb, Kladno, Praha Letňany, Ostrava Mošnov, Roudnice nad Labem, Točná, Vyškov. Kopie opatření obecné povahy zaslána. Před 1.1.2010 nebylo zřizování ochranných pásem v kompetenci ÚCL.


ÚCL obdržel dne 27.6.2012 žádost Advokátní kanceláře JUDr. Kristina Škampová o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.


Dotaz:

Žádost o poskytnutí kopie rozhodnutí o zrušení povolení provozovat letiště Vlašim.


Odpověď ÚCL:

Požadovaná kopie byla zaslána.


ÚCL obdržel dne 9. 7. 2012 žádost Občanského sdružení pro zdravé prostředí o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.


Dotaz:

Žádost o poskytnutí informací o rozšíření pohybových ploch na letišti v Pardubicích, které byly součástí stavby „Technické zázemí civilní části letiště a rozšíření pohybových ploch“

1) Kdo, kdy, a pod jakým číslem jednacím vydal územní rozhodnutí na rozšíření pohybových ploch?


2) Byly ve stavebním povolení stanoveny nějaké podmínky týkající se měření hluku z pozemních operací letadel a chodu pomocných energetických jednotek? V případě, že byly takové podmínky uloženy, uveďte, prosím, jaké a jak byly tyto podmínky splněny


3) Kdy a pod jakým č.j. bylo povoleno užívání této stavby a jaké podmínky týkající se hluku z pozemních operací letadel byly pro provoz stanoveny?


Odpověď ÚCL:


ad1)


Na stavbu “Rozšíření pohybových ploch v areálu letiště Pardubice, Pardubice, Popkovice” byl vydán dne 23. 7. 2010 územní souhlas, vydal Magistrát města Pardubic, stavební úřad pod č.j. MmP 51087/2010, spis.zn. ÚSO 50480/2010/Sk.


ad2)


Na stavbu „Technické zázemí civilní části letiště Pardubice a rozšíření pohybových ploch“ bylo ÚCL-LSÚ vydáno dne 20. 9. 2010 pod č.j. 10/730/0057/EBA/02/10 stavební povolení, které nabylo právní moci ke dni 1. 11. 2010. Podmínky týkající se měření hluku jsou obsaženy v podmínce č. 9, odrážka čtvrtá tohoto rozhodnutí, a to :


„- v rámci zkušebního provozu bude provedeno měření hluku v době denní i noční z provozu všech stacionárních zdrojů hluku v areálu, měřicí body je třeba stanovit u nejbližšího chráněného venkovního prostoru staveb (tj. RD č.p. 141, ulice Ke Splávku, Pardubice – Popkovice); stacionárními zdroji se rozumí hluk z pozemních operací letadel, chodu pomocných energetických jednotek, pohybu všech vozidel a autobusů v areálu letiště, provozu VZT při maximálním provozu na všech objektech areálu letiště atd.“


Tyto podmínky ke dni 16.7. 2012 nebyly ještě splněny.


ad3)

Na části shora uvedené stavby, a to SO 40 Pohybové plochy letiště, SO 42 Letištní světelné vybavení, postranní řady návěstidel TWY C, TWY D, TWY W včetně stojánky APN W a SO 41 Osvětlení APN Wbylo dne 5. 12. 2011 pod č.j. 7039-11-701 (spis.zn. 10/730/0057/EBA/06/11) vydáno rozhodnutí, kterým se povoluje jejich zkušební provoz. Toto rozhodnutí nabylo právní moci ke dni 20. 12. 2011.


Na tyto části stavby byl dne 6. 6. 2012 vydán pod č.j. 3532-12-701 (spis.zn.) kolaudační souhlas.


Stavebník požádal o povolení zkušebního provozu na zbývající části shora uvedené stavby, v rámci kterého by mělo být provedeno měření hluku podle podmínky č. 9, odrážka čtvrtá stavebního povolení. Rozhodnutí o povolení zkušebního provozu nebylo ÚCL-LSÚ dosud vydáno.


ÚCL obdržel dne 9. 8. 2012 žádost T.C. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.


ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

 1. Kdo je předkladatelem vypuštění definice „Model letadla“ při změně č. 43 předpisu L2. Prosím jméno, zaměstnavatel, příslušný odbor.
 2. Žádám o zaslání kopií zápisů z jednání a prezenčních listin, kde se projednávalo vypuštění definice „Model letadla“ při změně č. 43 předpisu L2.
 3. V případě, že se vypuštění definice „Model letadla“ při změně č. 43 předpisu L2 diskutovalo i nějak jinak, žádám poskytnutí těchto informací.
 4. Zda byl před publikováním změny č. 43 osloven Svaz modelářů české republiky.


 Odpověď ÚCL:

 1. Návrh změny č. 43 Předpisu L 2 – Pravidla létání se týká zavedení mezinárodních pravidel pro mezinárodní provoz dálkově řízených letadel (RPA), které stanovila Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) změnou ICAO Annexu 2. Změna tedy nebyla dosud publikována a probíhá připomínkové řízení, do kterého se může zapojit jakýkoli subjekt.
  V rámci navrhované změny nedochází k vypuštění definice „modelu letadla“, ale k odstranění duálního uvedení této definice a ponechání pouze v rámci Doplňku X uvedeného předpisu, kde jsou pravidla pro létání s modely uvedena.

  S ohledem na uvedenou změnu ICAO Annexu 2 nebyl důvod dalšího ponechání definice „modelu letadla“ v Hlavě 1 předpisu.
 2. Viz výše, nejedná se vypuštění definice. Definice „modelu letadla“ zůstává zachována v Doplňku X, kde jsou pravidla pro létání s modely uvedena.
 3. Viz výše, nejedná se vypuštění definice. Definice „modelu letadla“ zůstává zachována v Doplňku X, kde jsou pravidla pro létání s modely uvedena.
 4. Svaz modelářů ČR nebyl ÚCL v souvislosti s připomínkovým řízením ke změně č. 43 Předpisu L2 přímo osloven. Navrhované změny nemají dopad na pravidla Doplňku X pro provoz modelů, týkají se mezinárodních pravidel pro mezinárodní provoz dálkově řízených letadel (RPA), stanovených Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO).


Připomínky k návrhům leteckých předpisů zpracovávaných Úřadem pro civilní letectví je každopádně možno vyjadřovat standardně v rámci připomínkových řízení organizovaných prostřednictvím webových stránek ÚCL (www.caa.cz).

Upřesňující dotaz žadatele:

 1. Kdo konkrétně z ÚCL navrhl vypuštění definice „Model letadla“ předpisu L2 Hlava 1 a zanechání definice jen v Doplňku X, při změně č. 43 předpisu L2.. Prosím jméno, zaměstnavatel, příslušný odbor.
 2. Žádám o zaslání kopií zápisů z jednání a prezenčních listin, kde se projednávalo vypuštění definice „Model letadla“ předpisu L2 Hlava 1 a zanechání definice jen v Doplňku X, při změně č. 43 předpisu L2. Předpokládám, že změna nevznikla sama od sebe, vedla se o tom rozprava, které definice zůstane.
 3. V případě, že se vypuštění definice „Model letadla“ předpisu L2 Hlava 1 a zanechání definice jen v Doplňku X, při změně č. 43 předpisu L2 diskutovalo i nějak jinak, žádám poskytnutí i těchto informací.

Odpověď ÚCL:

 1. Úřad pro civilní letectví již ve své předchozí odpovědi na Váš dotaz ze dne 9. 8. 2012, evidovaný pod č.j. 3083-12-110, sdělil, že nedochází k vypuštění definice, ale ke zpřesnění znění. Vámi požadovaná informace kdo konkrétně z ÚCL rozhodl o publikaci NÁVRHU Změny č. 43 a Změny č. 10/ČR k předpisu L2 (nelze oddělit) je veřejná, proto s odkazem na §6 zákona č. 106/1999 Sb. Vám odpovídáme odkazem na její předchozí publikaci:

  – Odbor – viz záhlaví sekce Změny předpisů zde

  – Personální informace o vedení odboru zde.
 2. V rámci ÚCL ve vnitřních předpisech není zakotveno, že z projednávání dílčích kroků při přípravě návrhu změny leteckého předpisu musí být vedeny písemné záznamy. Z tohoto důvodu Vám nelze informaci poskytnout, neboť ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. neexistuje.
 3. Úřadu pro civilní letectví není známo, že by se o vypuštění definice Model letadla z Hlavy 1 a zanechání pouze v Doplňku X diskutovalo „nějak jinak“, došlo pouze k redakční úpravě návrhu textu předpisu do připomínkového řízení před jeho schválením Ministerstvem dopravy. Z tohoto důvodu Vám nelze informaci poskytnout, neboť ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. neexistuje.

ÚCL obdržel dne 29.9.2012 žádost paní J.Č. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.


Dotaz:

Ač bylo slíbeno, že nebudou letadla létat ve směru Benešov od 8. srpna, stále se tak děje, například tuto sobotu. Ostatně je to většinou o víkendu. Proč? A kdy to přestane.


Odpověď ÚCL:

Vaši žádost o informaci není, s ohledem na rozsah uvedených informací, Úřad pro civilní letectví schopen řádně posoudit a předložit Vám relevantní informace. Žádáme Vás tímto v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o doplnění Vaší žádosti takto:

– kým (konkretizace osoby, instituce nebo jednání) byl uvedený příslib, na který se ve Vaší žádosti odvoláváte, vyjádřen

– k jakému druhu provozu se Váš dotaz vztahuje (zda se jedná o malá letadla nebo dopravní letadla, zda jsou účelem dotazu jednotlivé přelety nebo například opakovaný nácvik akrobacie)

– zda se žádost o informaci vztahuje k příletům nebo odletům konkrétně z/na letiště Benešov, nebo se týká jiného letiště, případně se jedná o žádost obecnou bez konkrétního určení letadel

– dle možnosti uvést přibližnou výšku, ve které jsou lety prováděny a případný směr letu.

Pokud by Vaše žádost nebyla doplněna do 30 dnů od doručení této výzvy, Úřad pro civilní letectví by v souladu s výše citovaným ustanovením Vaší žádost odložil.


Upřesňující dotaz žadatele:

Přeci všichni víme, že letiště Václava Havla Praha – tehdy ještě Praha Ruzyně v létě opravovalo hlavní runway  a tak nás tady na jihu od Prahy již po několikáté (naposledy loni o letních prázdninách) po mnoho týdnů oblažovalo neustálým hlukem přistávajících letadel, která létala ve skupinách (po 30 -50 sekundách) a poměrně nízko. Dnem 8. srpna mělo toto skončit a skutečně skončilo. Zase jsme mohli v klidu spát, chodit do lesa, pracovat a odpočívat. Jaké bylo však mé překvapení, když po necelém měsíci a od té doby velmi často, hlavně v podvečer a o víkendech, se tato hlučná operace opakuje. Letadla létají na přistání na Ruzyň, jsou to letadla velká, dopravní. Nejsem letecký odborník, takže výšku vám neřeknu, ale rozhodně je to hodně slyšitelné.

Věřím, že jsem vám odpověděla lidsky na vaše velmi byrokraticky položené otázky a věřím, že se mi dostane od vás odpovědi na můj: proč se tudy zase létá, kdo to povoluje, jak dlouho to bude trvat a kdy už konečně budeme mít klid? Děkuji.


Odpověď ÚCL:

Skutečnost, že byla ukončena výluka hlavní dráhy RWY 24 neznamená, že se nemůže použít dráha RWY 30. RWY 30 se použije vždy, když vedoucí směny vyhodnotí, že podmínky pro použití RWY 24 jsou ve smyslu předepsaných kritérií nevyhovující. Potom je využití v souladu s výjimkami, jak je popsáno v letecké informační příručce (AIP ČR), části AD, LKPR, v kapitole 2.21.2.5. V tomto případě nemusí užití dráhy RWY 30 povolovat žádná další instituce. Jednou z výjimek je skutečnost, kdy je hlavní dráha RWY 06/24 mimo provoz, což bylo v minulých dnech. Nyní je hlavní dráha již v provozu a využití RWY 30 se řídí výše uvedenými podmínkami.


ÚCL obdržel dne 31. 10. 2012 žádost pana M.W. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Zda má letiště Letňany povoleny vzlety a přistání mimo pracovní dny a hodiny v AIP a pokud ano, zda na letišti Letňany mohou přistávat a startovat letouny po soumraku

Odpověď ÚCL:

Letiště Letňany je veřejným mezinárodním letištěm a pro takové letiště, dle Přílohy č. 3 vyhlášky č.108/1997 Sb., části D, může být provoz mimo provozní dobu letiště publikovanou v AIP vyžádán a následně provozovatelem umožněn. Toto není předmětem dalšího povolení Úřadu pro civilní letectví.

Letiště Letňany je schváleno pro provoz za dne, tj. podle definic uvedených v leteckých předpisech od občanského svítání (TB) do občanského soumraku (TE) dle astronomických tabulek U.S. Naval Observatory, dostupných na stránkách http://aa.usno.navy.mil. Pro informaci dodáváme, že občanský soumrak končí večer, když střed slunečního disku je 6 stupňů pod horizontem, a občanské svítání začíná ráno, když je střed slunečního disku 6 stupňů pod horizontem. Konkrétní tabulky východů/západů slunce a občanského svítání/soumraku zpracované pro ČR jsou uvedeny v letecké informační příručce, části GEN 2.7.


ÚCL obdržel dne 15. 11. 2012 žádost paní J.V. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Proč není průkaz o povolení k trvalému pobytu Vaším úřadem uznáván jako doklad k ověření totožnosti. Průkaz o povolení k trvalému pobytu je vydáván orgánem státní správy – Ministerstvem vnitra ČR, odborem azylové a migrační politiky, plní obdobnou funkci jako občanský průkaz občana ČR a obsahuje více osobních údajů než cestovní pas. Navíc, Ministerstvo vnitra ČR při řízení o povolení k trvalému pobytu a při vydání průkazu o povolení k trvalému pobytu ověřuje cestovní pas žadatele.

Odpověď ÚCL:

Průkaz o povolení k trvalému pobytu nebylo ve Vašem případě možné uznat jako doklad totožnosti proto, že jste při osobní návštěvě Úřadu pro civilní letectví nedisponovala aktuálním výpisem z Rejstříku trestů ČR. K vystavení takového výpisu je potřeba dle § 11 zák. č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů ověřit totožnost žadatele patřičným dokladem. Za takový doklad je považován občanský průkaz, případně cestovní pas. Pro přesnost a správnost tohoto výkladu si Úřad pro civilní letectví vyžádal právní názor Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, který toto stanovisko plně potvrdil.


Situace by byla odlišná, pokud byste při osobní návštěvě Úřadu pro civilní letectví aktuálním výpisem z Rejstříku trestů disponovala. V takovém případě bychom měli Vaši totožnost za prokázanou a tudíž bychom znovu občanský průkaz nebo cestovní pas k vydání ověření spolehlivosti nepožadovali.


Bohužel, nemůže obstát ani Vaše argumentace většího množství informací uváděných na průkazu o povolení k trvalému pobytu, nežli na cestovním pasu. Litera zákona neumožnila pracovnici Úřadu pro civilní letectví aplikovat jiný postup.


ÚCL obdržel dne 1. 12. 2012 žádost pana J.Z. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Která letiště (označení letiště, provozovatel letiště a druh letiště) Úřad pro civilní letectví vymazal z evidence letišť v důsledku jeho zániku od roku 2009 do současnosti?

Odpověď ÚCL:

Od 1.1.2010 Úřad pro civilní letectví nevymazal žádné letiště z evidence letišť z důvodu zániku letiště. Před tímto datem ÚCL nesledoval v souvislosti s evidencí letišť jejich případný vznik/zánik. Informace za rok 2009 jsou tímto mimo sledované období.


ÚCL obdržel dne 1. 12. 2012 žádost pana J.Z. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o výpis letištních pozemků vedených v Evidenci letišť pro Letiště Liberec (provozovatel Statutární město Liberec).

Odpověď ÚCL:

Požadovaný výpis byl žadateli zaslán.


ÚCL obdržel dne 7. 12. 2012 žádost paní V.B. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.


Dotaz:

Žádost o vydání kopie dopisu zaslaného Vašemu úřadu v září 2012 ředitelem VUSS Brno, ve kterém sděluje nesouhlas s využíváním letiště Prostějov naším Aeroklubem a neexistenci právního vztahu k této ploše.


Odpověď ÚCL:

Požadovaná kopie dopisu byla zaslána.


ÚCL obdržel dne 14. 12. 2012 žádost pana Z.Č. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Pokud ÚCL vlastní nebo eviduje znalecké posudky ve vztahu k letištním pozemkům, zda je možné postoupit jejich kopie a případně kopie příslušných jiných rozhodnutí ve věci stanovení výše nájemného v souvislosti s věcným břemenem provozování letiště.

Odpověď ÚCL:

Požadované kopie byly zaslány.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost