Poskytnuté informace za rok 2014

ÚCL obdržel dne 9. 1. 2014 žádost od Advokátní kanceláře Vyšanská, Majer s.r.o. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o informace a sdělení ve věci nepovolené stavby společnosti GADBY s.r.o. v areálu mezinárodního letiště Mnichovo Hradiště.

Zda-li bylo ve věci nepovolené stavby zahájeno řízení o jejím odstranění ve smyslu ustanovení § 129 stavebního zákona a pokud ano, v jakém stavu se toto řízení aktuálně nachází.

Zda-li bylo ze strany stavebníka požádáno o dodatečné povolení nepovolené stavby a pokud ano, v jakém stavu se toto řízení aktuálně nachází

Odpověď ÚCL:

ANO. Bylo zahájeno řízení o odstranění stavby a v této souvislosti bylo zahájeno přestupkové řízení. Pokud se týká řízení o odstranění stavby, toto řízení bylo přerušeno (viz níže). Pokud se týká přestupkového řízení, byla udělena pokuta.


ANO. Stavebník podal ve stanovené lhůtě žádost o dodatečné stavební povolení, řízení o dodatečném stavebním povolení bylo zahájeno a probíhá. V této souvislosti a v souladu s procesními postupy bylo přerušeno výše uvedené řízení o odstranění stavby.


ÚCL obdržel dne 27. 1. 2014 žádost pana A.Z. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Jestliže právnická osoba – podnikatel ( a.s. nebo s.r.o.) provozuje horkovzdušný balón pro účely reklamních letů s transparentem na obalu balónu a neposkytuje vyhlídkové lety ani jiné výškové práce podle zákona o civilním letectví, potřebuje pro tuto svoji činnost povolení ÚCL k provozování leteckých prací podle zákona o civilním letectví?

Odpověď ÚCL:

Druhy leteckých prací jsou uvedeny v § 20 vyhlášky číslo 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém nejsou vyjmenovány reklamní lety balónem jako druh leteckých prací a ani pro ně není stanovena výjimka. Z výše uvedeného důvodu Úřad pro civilní letectví nevydává pro reklamní lety balónem povolení k leteckým pracím.  Nad rámec dotazu uvádíme, že při umisťování reklamy na obal balónu je třeba dbát na technické požadavky – jako např. čitelnost poznávací značky balónu.


ÚCL obdržel dne 27. 1. 2014 žádost od Advokátní kanceláře Vyšanská, Majer s.r.o. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o informace a sdělení ve věci nepovolené stavby společnosti GADBY s.r.o. v areálu mezinárodního letiště Mnichovo Hradiště.

 • Jaké procesní úkony byly ze strany ÚCL dosud v předmětném řízení učiněny a kdy byly učiněny (datum úkonu)

Odpověď ÚCL:

 • Řízení o odstranění nepovolené stavby resp. změny stavby bylo zahájeno oznámením č.j. 5879-13-701 ze dne 27. 9. 2013.
 • Dne 6. 11. 2013 rozeslal ÚCL – Letecký stavební úřad oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby č.j. 7531-13-701 s místním šetřením svolaným na den 19. 11. 2013. Řízení o dodatečném povolení stavby bylo zahájeno na základě žádosti stavebníka GADBY s.r.o., jenž byla podána dne 12. 10. 2013, ve smyslu ustanovení §129 odst. 2 a § 109 stavebního zákona.
 • Dne 6. 12. 2013 rozeslal ÚCL účastníkům řízení, kteří se nemohli zúčastnit místního šetření, oznámení č.j. 8193-13-701 o možnosti podat připomínky k dodatečnému povolení stavby do 10. 1. 2014
 • Dne 15. 1. 2014 vydal ÚCL usnesení o neúčasti v řízení č.j. 253-14-701 a 234-14-701 pro společnosti API a Aero-taxi OKR.

ÚCL obdržel dne 2. 2. 2014 žádost paní K.V. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Źádost o zaslání informací týkajících se jednání Úřadu pro civilní letectví ve věci návrhu vyhlášení opatření obecné povahy – ochranného hlukového pásma letiště Vodochody (OOP OHP LV) ze dne 28. srpna 2013 (Návrh opatření obecné povahy OHP LV).


Jmenovitě žádost o zaslání:

a)   informace o tom, jakým konkrétním způsobem a které orgány Úřadu pro civilní letectví postupovaly při vypořádávání připomínek zaslaných k vyhlášenému návrhu.

b)   dokumentace vázající se na tyto úkony dle bodu a),

c)   informace o stavu v jakém se aktuálně nachází řízení ve věci návrhu OOP OHP LV.

Odpověď ÚCL:

a)   informace o tom, jakým konkrétním způsobem a které orgány Úřadu pro civilní letectví postupovaly při vypořádávání připomínek zaslaných k vyhlášenému návrhu:

V rámci Úřadu pro civilní letectví  nejsou stanoveny dílčí orgány, dle organizační struktury ÚCL se problematikou návrhu vyhlášení opatření obecné povahy – ochranného hlukového pásma letiště Vodochody zabývá referát letecký stavební úřad sekce letových standardů. Postup se řídí částí šestou zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (správní řád).

b)   dokumentace vázající se na tyto úkony dle bodu a),:

Dokumentace není předepsána, postup se řídí  částí šestou správního řádu, konkrétně podle ust. §172 a §173 tohoto zákona.

c)   informace o stavu v jakém se aktuálně nachází řízení ve věci návrhu OOP OHP LV:
Uvedené řízení se v současné době nachází ve stavu vypořádávání připomínek a námitek v souladu s ust. § 172, odst. 4 a 5 správního řádu.


ÚCL obdržel dne 14. 2. 2014 žádost Letiště Velká Dobrá s.r.o. („LVD“) o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.


ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

a)     Sdělení informace LVD jakožto vlastníku pozemku parc. č. 183/1, k.ú. Velká Dobrá, v jakém rozsahu (zde prosíme o přesné grafické vymezení, jak je toto evidováno ÚCL jakožto speciálním stavebním úřadem) je tento zpevněn pro účely jeho využití jakožto vzletové a přistávací dráhy;

b)    Sdělení informace, kdy byly pozemky parc. č. 183/18 a 183/17 v k.ú. Velká Dobrá a parc. č. 122/1 a 122/6 v k.ú. Pletený Újezd, zahrnuty mezi letištní pozemky a tedy do vymezení letiště Kladno;

c)     Sdělení informace, zda ÚCL eviduje jiný případ „vlastníka vzletové a přistávací dráhy“ než je vlastník pozemku; a to i přes uvedené závěry Nejvyššího soudu ČR a závěr Krajského soudu v Brně (rozsudek sp. Zn. 60 Co 230/2011 ze dne 18. 8. 2011), podle něhož nejsou samostatnou věcí – dráhou – ani betonové panely (které by se od pozemku oddělovaly mnohem jednodušeji než v případě zpevnění plochy pozemku parc. č. 183/1 k.ú. Velká Dobrá):

„Zpevněná plocha, vytvořená osazením betonových panelů do povrchu pozemku, není stavbou ve smyslu § 119 odst. 2 o.z., ale součástí pozemku dle § 120 odst. 2 o.z. a panely, jimiž je zpevněná plocha tvořena, nepředstavují samostatnou věc ve smyslu právním. Aktivní legitimaci k podání žaloby na vydání bezdůvodného obohacení vzniklého užíváním věci bez právního důvodu má vlastník pozemku a nikoliv vlastník betonových panelů.“

d)    Sdělení informace, jaká je rozhodovací praxe ÚCL ve zbylých případech, kdy provozovatel letiště průběžně ztratil právní titul k užívání většiny (míněno výměrou) letištních pozemků a zda vůbec takoví provozovatelé letišť existují;

e)     Sdělení informace, jaká je rozhodovací praxe ÚCL v jiných případech, kdy žadatel je vlastníkem většiny výměry letištních pozemků, a současným provozovatelem letiště je jiná osoba (která případně nedisponuje právním titulem k užívání letištních pozemků – jejich nadpoloviční většiny co do rozlohy) a dále v případech, kdy žadatel (tj. teprve budoucí provozovatel) žádá o změnu hranic letištních pozemků či vymezení letiště jako celku

– jaká hlediska bere ÚCL do úvahy při tomto rozhodování a z jakých všech metodických či jiných pokynůpřitom ÚCL vychází, včetně těch interních, mají-li tyto vliv na rozhodovací praxi ÚCL např. proto, že upravují aplikační postupy stran jednotlivých ustanovení Zákona – jako je tomu např. v případě shora uvedeného metodického pokynu MD č.j. 4/2012-910-LET/2 ze dne 2.4.2012 (LVD má na jejich zpřístupnění nárok, viz. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ČR, č.j. 5 As 28/2007-92, ze dne 17.1.2008)

LVD pak žádá jednak o výčet těchto hledisek (pokynů) a jejich zaslání či sdělení termínu, kdy bude možné si tyto pokyny prostudovat a učinit z nich jejich kopie.

Odpověď ÚCL:

a)      Přesné vymezení zpevněného pozemku pro využití jako RWY je uvedeno v geometrickém plánu č. 364/2008 ze dne 4. 11. 2008 zpracovaným Ing. Pavlem Hajným (ČUZK 66/95) a podaným na Katastrální úřad pro Středočeský kraj, územní pracoviště Kladno dne 21. 11. 2008 pod číslem 1135/08, viz příloha

b)      Pozemky p. č. 183/18 a 183/17 v k. ú. Velká Dobrá a p. č. 122/1 a 122/6 v k. ú. Pletený Újezd byly zahrnuty do evidence letištních pozemků v červenci roku 2010

c)      Ne. ÚCL není uložena povinnost vést evidenci takových informací.

d)      Ztráta právního titulu k užívání většiny letištních pozemků není důvodem k odebrání rozhodnutí o povolení provozovat letiště (rozhodovací praxe ÚCL) a takoví provozovatelé letišť existují

e)      Rozhodovací praxe ÚCL je v jiných případech stejná jako u řízení, ve kterém jste žadatelem. ÚCL bere do úvahy při tomto rozhodování osvědčení vlastnictví, geometrický plán, soulad s územně plánovací dokumentací a vyjádření provozovatele a kromě Vámi citovaného materiálu vychází z Metodiky pro zápis letiště do evidence letišť, která je vedena na ÚCL dne 29. 4. 2010 pod č.j. 2620-10-701 (Metodika je uveřejněna na webových stránkách ÚCL Úřad/Svobodný přístup k informacím/Poskytnuté informace v roce 2011, Metodika)


ÚCL obdržel dne 10. 2. 2014 žádost pana J.M. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Podání žadatele navazovalo na předchozí žádost žadatele z roku 2013 (dotaz a odpověď uveřejněny na webových stránkách ÚCL v odkazu poskytnuté informace 2013). Z podání žadatele vyplynuly tyto dotazy:

 1. Jakým způsobem je k uvedeným pozemkům (+ dalším nemovitostem), které jsou součástí využívaných komponent tvořící letiště Mnichovo Hradiště, doložen právní vztah žadatele o provozní povolení – obchodní společnost Aero-Taxi OKR ke dni vydání provozního povolení, tj. 29. 5. 2012.
 2. Má k dispozici ÚCL tento relevantní doklad? (o právním vztahu k datu vydání provozního povolení)
 3. Údaje o provozovateli ke dni získání provozního povolení
 4. Má úřad tento dokument k dispozici, ale žadateli je neposkytl?
 5. Žadatel požaduje osvětlit postup ÚCL v případě vydání povolení k letišti Mnichovo Hradiště oproti vedení správního řízení k vydání provozního povolení pro Město Vlašim, potažmo Aeroklub Vlašim.
 6. Žadatel žádá o vysvětlení k vyrozumívání účastníků řízení
 7. Žadatel žádá o zdůvodnění k použití odlišných postupů – např. pro letiště Mnichovo Hradiště.
 8. Jakou právní váhu má pro ÚCL nález veřejného ochránce práv
 9. Kdo a jakými kritérii se pro výběr a použití nálezů veřejného ochránce práv Úřadem řídí?

Odpověď ÚCL:

Ad 1) Právní vztah žadatele (v tomto případě již stanoveného provozovatele) o provozní povolení je doložen výpisem z katastru nemovitostí, kde je uveden stav vypořádání žadatelem uvedených let. pozemků spolu s potvrzením advokáta o složení finančních prostředků do úschovy k těmto pozemkům. Tyto dokumenty byly žadateli Úřadem zaslány již v první odpovědi dne 7. 1. 2014 na žádost žadatele ze dne 25. 11. 2013 (zaevidována pod č.j. 4800-13-110).

Ad 2) Viz odpověď č. 1

Ad 3) Provozovatelem byla ke dni podání žádosti společnost Aero – taxi OKR, a.s, Rozhodnutí o povolení provozovat letiště Mnichovo Hradiště vydané dne 8. 6. 2010 je řádně odůvodněno a je postupováno dle platných zákonných požadavků ke dni vydání rozhodnutí. Provozovatelem navržené skládání do právní úschovy neshledal ÚCL nezákonným postupem pro majetkové vypořádání do doby zřízení věcného břemene k předmětným pozemkům.

Ad 4) Dokument Úřad již předal – viz odpověď č. 1.

Ad 5) K uváděnému postupu vydání povolení provozovat letiště Mnichovo Hradiště v roce 2010 uvádíme, že ÚCL postupoval dle platné úpravy a v souladu se správní praxí aplikované v době podání žádosti. Dle našeho názoru lze velmi těžko očekávat uplatnění metodického pokynu s účinností od 2. 4. 2012 u správních řízení ukončených v roce 2010. Pokyn ministra dopravy Dobeše byl vydán dne 2. 4. 2012 pod č.j. 4/2012 – 910 – LET/2 (nikoliv dne 2. 4. 2010, jak je uvedeno v žadatelově žádosti o informaci).

Ad 6) Pokud se týká informace k vyrozumívání účastníků řízení, počet účastníků řízení je obecně podroben přezkumu pracovníky Úřadu a je postupováno v souladu s aktuálně platnou legislativou v ČR. V rozhodnutí citovaném žadatelem č. j. 2984-12-701 ze dne 29. 5. 2012 shledává úřad soulad předložených dokumentů s požadavky zákona o civilním letectví, což je podstatné pro vydání jeho rozhodnutí, a následně i přihlíží k nálezu kanceláře veřejného ochránce práv. V odůvodněných případech, zvláště s ohledem na vysoký počet účastníků, jsou procesní kroky (usnesení, rozhodnutí atd.) doručovány cestou veřejné vyhlášky, v souladu s příslušnými ustanovení správního řádu. Mimo správní řízení u letiště Vlašim postupuje stejným způsobem ÚCL i v obdobných řízeních.

Ad 7) Viz odpověď na dotaz č. 6.

Ad 8) Úřad k šetřením veřejného ochránce práv přihlíží, pokud nespatřuje konflikt s platnou právní úpravou.

Ad 9) Za vedení správního řízení je odpovědná vždy konkrétní úřední osoba, která postupuje v souladu s platnou právní úpravou a odpovědí uvedenou v bodě 8.


ÚCL obdržel dne 27. 2. 2014 žádost Obce Dolany o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o poskytnutí informací:

 1. Žádost o poskytnutí kopií všech rozhodnutí, stavebních povolení, kolaudačních souhlasů, souhlasů či jiných opatření dle stavebního zákona, která byla vydána Úřadem pro civilní letectví jako příslušným stavebním úřadem pro jakoukoliv ze staveb či terénních úprav v areálu Letiště Vodochody, a to od počátku roku 2011 do současnosti
 2. Žádost o poskytnutí kopií všech ohlášení staveb či oznámení, týkajících se jakékoli stavby či terénní úpravy v areálu Letiště Vodochody, podaných Úřadu pro civilní letectví v období od počátku roku 2011 do současnosti.


Odpověď ÚCL:

 1. Od počátku roku 2011 nebyly Úřadem pro civilní letectví, leteckým stavebním úřadem vydány žádné dokumenty dle dotazu č. 1
 2. Kopie oznámení o zahájení prací byla dle dotazu č. 2 odeslána.

ÚCL obdržel dne 11. 3. 2014 žádost paní H.K. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost se týkala projednávání Návrhu opatření obecné povahy, kterým mají být ustanovena ochranná pásma letiště Brno Tuřany (Spis zn. 11/730/0078/LKTB/02/13, čj. 7749-12-701).


Žádost o zaslání následujících informací:

 1. Seznam všech dotčených orgánů státní správy, které se vyjádřily k výše uvedenému Návrhu OOP
 2. Kopie všech vyjádření a stanovisek, které byly úřadu k Návrhu OOP orgány státní správy doručeny
 3. Harmonogram prací na Návrhu OOP, vč. data jeho předpokládaného vydání
 4. Zda byly vyhodnoceny připomínky a zda již bylo rozhodnuto o námitkách
 5. Poskytnutí soupisky výše uvedeného spisu

Odpověď ÚCL:

1)      K vedenému návrhu OOP se nevyjádřil žádný dotčený orgán státní správy.

2)      K návrhu OOP nebyla Úřadu doručena žádná vyjádření a stanoviska orgánů státní správy.

3)      Úřad harmonogram prací na návrhu OOP nevede, postupuje v souladu s ust. Části šesté zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Návrh OOP byl již vydán a to vyvěšením na úřední desce dne 4. 2. 2013.

4)      K návrhu OOP nebyly uplatněny připomínky. O podaných námitkách nebylo rozhodnuto, v souladu s ust.  § 172 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se rozhodnutí o námitkách uvede jako součást odůvodnění opatření obecné povahy.


Příslušný dokument byl na základě předchozí žádosti Úřadem již žadatelce předán dopisem č.j. 905-13-110 ze dne 21. 3. 2013.


ÚCL obdržel dne 14. 3. 2014 žádost od Aero-taxi OKR, a.s. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žadatel dne 6. 2. 2014 podal návrh na přerušení řízení o dodatečném povolení stavby „Provozní hala GADBY I, letiště Hoškovice“, jež je vedeno pod sp. Zn. 13/730/0027/GAD/02/13 (dále jen „Řízení“). Tímto žádá úřad o informaci:

a)   zda-li ve věci řízení o odvolání shledal podmínky pro postup podle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a pokud nikoli, k jakému datu předal příslušný spis odvolacímu správnímu orgánu;

b)   jaké procesní úkony v Řízení úřad učinil v době od 16. ledna 2014 do data poskytnutí informace dle této žádosti.

Odpověď ÚCL:

a) ÚCL neshledal podmínky pro postup podle §87 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ke dni 19. 2. 2014 předal příslušný spis odvolacímu orgánu – Ministerstvu dopravy.

b) V uvedené době (od 16. ledna 2014 do data poskytnutí informace dle Vaší žádosti) nebyly Úřadem pro civilní letectví činěny žádné procesní úkony týkající se řízení o dodatečném povolení stavby „Provozní hala GADBY I, letiště Hoškovice“


ÚCL obdržel dne 14. 3. 2014 žádost od Airport Property Investment s.r.o. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žadatel podal dne 24. 1. 2014 odvolání proti usnesení Úřadu pro civilní letectví vydanému dne 15. 1. 2014 pod č.j. 254-14-701 (dále jen „odvolání“). Tímto žádá úřad o informaci, zda-li ve věci řízení o odvolání shledal podmínky pro postup podle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, a pokud nikoli, k jakému datu předal příslušný spis odvolacímu správnímu orgánu.

Odpověď ÚCL:

ÚCL neshledal podmínky pro postup podle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ke dni 19. 2. 2014 předal příslušný spis odvolacímu orgánu – Ministerstvu dopravy.


ÚCL obdržel dne 21. 3. 2014 žádost pana T. F. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Jaký je poslední známý majitel letounu AN-2 OK-VHD (již vyřazen z registru).

Odpověď ÚCL:

Letadlo typu AN-2 poznávací značky OK-VHD bylo vymazáno z leteckého rejstříku ČR dne 26. 2. 2009, proto ho nelze nalézt na webovém seznamu ÚCL letadel zapsaných v leteckém rejstříku ČR. Lze ho však najít v archivních materiálech leteckého rejstříku, které jsou na adrese.

Vlastníkem uvedeného letadla byl od 13. 3. 1991 do výmazu UNIMAX Praha, výrobní družstvo stavební. Uvedené letadlo bylo od 21. 8. 1995 do výmazu zapsáno v leteckém rejstříku ČR bez provozovatele.


ÚCL obdržel dne 14. 3. 2014 žádost paní M. K. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

1)    Počet osob nahlášených do výcviku pro horkovzdušný balon od roku 2008 do dnes rozepsáno po jednotlivých letech
2)    Počet nových pilotních oprávnění pro horkovzdušný balon od roku 2008 do dnes rozepsáno po jednotlivých letech
3)    Počet osob nahlášených ve výcviku od roku 2008 s nedokončeným pilotním průkazem

Odpověď ÚCL:

Ad 1)
Někteří instruktoři sice hlásí ÚCL zahájení výcviku pilota balónů, avšak není to povinnost stanovená leteckými předpisy, takže ÚCL má o zahájených výcvicích neúplné informace.

Ad 2)
2008      8
2009      20
2010      5
2011      3
2012      8
2013      6
2014      0

Ad 3)
Úřad pro civilní letectví nevede evidenci osob nahlášených ve výcviku s nedokončeným pilotním průkazem.ÚCL obdržel dne 20. 3. 2014 žádost pana J.Z. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.


ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o zaslání stavebního rozhodnutí týkající se projektu „Komplexního zabezpečení mezinárodního letiště (veřejného) Brno-Tuřany“.

Odpověď ÚCL:

Žadateli byla zaslána požadovaná kopie rozhodnutí.


ÚCL obdržel dne 22.5.2014 žádost od Aero – taxi OKR, a.s. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Jaké procesní úkony v řízení o dodatečném povolení stavby „Provozní hala GADBY I, letiště Hoškovice“, jež je vedeno pod sp. zn. 13/730/0027/GAD/02/13, Úřad pro civilní letectví učinil v době od 20. března do data poskytnutí informace dle této žádosti. Současně žadatel žádá o sdělení data těchto procesních úkonů.

Odpověď ÚCL:

V době od 20. března do data poskytnutí informace (26.5.2014) nebyly Úřadem v daném řízení prováděny žádné procesní úkony.


ÚCL obdržel dne 22. 5. 2014 žádost od Aero – taxi OKR, a.s. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.


ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Jaké procesní úkony v řízení o dodatečném povolení stavby „Provozní hala GADBY I, letiště Hoškovice“, jež je vedeno pod sp. zn. 13/730/0027/GAD/02/13, Úřad pro civilní letectví učinil v době od 20. března do data poskytnutí informace dle této žádosti. Současně žadatel žádá o sdělení data těchto procesních úkonů.

Odpověď ÚCL:

V době od 20. března do data poskytnutí informace (26. 5. 2014) nebyly Úřadem v daném řízení prováděny žádné procesní úkony.


ÚCL obdržel dne 2. 5. 2014 žádost Letiště Velká Dobrá s.r.o. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

a)   Můžete prosím uvést, z jakého důvodu byly Předmětné pozemky (tedy pozemky parc. č. 183/18 a 183/17, v k.ú. Velká Dobrá a parc. č. 122/1 a 122/6 v k.ú. Pletený Újezd) zahrnuty do evidence letištních pozemků v červenci roku 2010?

b)   Můžete prosím uvést, zda bylo možné před zahrnutím Předmětných pozemků do evidence letištních pozemků provozovat letiště Kladno?

c)   Můžete prosím uvést, jakým způsobem bylo letiště Kladno provozováno, respektive zda vůbec mohlo být provozováno bez využití Předmětných pozemků?

d)   Můžete prosím uvést, u kterých letišť nemá jejich provozovatel právní titul k užívání pozemků? Pokud takové letiště existují, můžete prosím u každého takového provozovatele letiště zároveň uvést, v jakém poměru jsou pozemky bez právního titulu k pozemkům, u kterých tento provozovatel titul k užívání pozemků má?

Odpověď ÚCL:

a) Předmětné pozemky byly zahrnuty do evidence letišť na základě faktu, že se jedná o územně vymezenou plochu letiště ve smyslu § 2 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví.

b)  + c) Žadatel o povolení provozovat letiště Kladno (LKKL) splnil příslušné požadavky a na základě uvedené skutečnosti bylo Úřadem pro civilní letectví povolení vydáno. Letiště Kladno bylo provozováno řádně ve smyslu leteckého zákona. Úřad pro civilní letectví není oprávněn v rámci své rozhodovací praxe posuzovat správnost aplikovaných požadavků právních předpisů.

d)   Právní vztah k letišti se žadatelem o povolení provozovat letiště dokládá v rámci řízení o žádosti o povolení provozovat letiště. Dle aplikační praxe následný nedostatek osvědčení právního vztahu k již provozovanému letišti není pro další rozhodování Úřadu relevantní, navíc je skutečnost aktuálního právního vztahu k letišti a jeho komponentám a případného poměru pozemků bez titulu k pozemkům se souhlasem k užívání v rámci časového průběhu proměnná. Úřad se tak v rámci své praxe sice může setkat s informacemi ohledně majetkových vztahů na některých provozovaných letištích, pro další činnost Úřadu však tyto informace nemají rozhodovací účinek a mohou se v čase měnit. Z uvedených důvodů Úřad nevede a ani nevytváří evidenci nevypořádaných právních vztahů k užívání pozemků na jednotlivých letištích, ani provozovatelů, kteří nemají právní vztah k užívání takových pozemků. Její tvorbou by se jednalo o vytváření nové informace nad rámec současných kompetencí Úřadu, navíc podmíněné zjišťovacím řízením vůči provozovatelům letišť a to mimo současné kompetence leteckého zákona.


ÚCL obdržel dne 5. 6. 2014 žádost od Aero – taxi OKR, a.s. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Jaké procesní úkony v řízení o dodatečném povolení stavby „Provozní hala GADBY I, letiště Hoškovice“, jež je vedeno pod sp. zn. 13/730/0027/GAD/02/13, Úřad pro civilní letectví učinil v době od data poslední informace (26. května 2014) do data poskytnutí informace dle této žádosti. Současně žadatel žádá o sdělení data těchto procesních úkonů.

Odpověď ÚCL:

Dne 13. 6. 2014 vydal Úřad pro civilní letectví dodatečné stavební povolení stavby „Provozní hala GADBY I, letiště Hoškovice“.


ÚCL obdržel dne 12. 6. 2014 žádost od pana P.K. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Zda bylo speciálním stavebním úřadem-leteckým úřadem vydané stavební nebo jiné povolení na stavbu Muzea letectví v Podhořanech u Ronova ve smyslu územního rozhodnutí čj.: MěÚHM/06762/2013/Ch a byla-li stavba řádně zkolaudována.

Odpověď ÚCL:

Stavební povolení týkající se uvedené stavby bylo Úřadem pro civilní letectví vydáno dne 25. 11. 2013. Uvedená stavba není v současnosti zkolaudována.


ÚCL obdržel dne 10. 7. 2014 žádost pana J.S. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Je nutné být držitelem provozního oprávnění k provádění leteckých prací, pokud žadatel plánuje provoz horkovzdušného balónu soukromě, ale bude na něm pronajímat reklamní plochu? S balónem neplánuje vyhlídkové lety, ale pouze soutěžní a tréninkové. Nebude se tedy jednat o prodej letenek, ani pořizování leteckých snímků apod. Fakturovat bude za pronájem reklamní plochy.

Odpověď ÚCL:

Druhy leteckých prací, technické a provozní podmínky jejich provozování jsou uvedeny v § 20 vyhlášky č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém nejsou vyjmenovány reklamní lety balónem jako druh leteckých prací a ani pro ně není stanovena výjimka. Z výše uvedeného důvodu Úřad pro civilní letectví nevydává pro reklamní lety balónem povolení k leteckým pracím. Nad rámec dotazu uvádíme, že při umisťování reklamy na obal balónu je třeba dbát na technické požadavky (jako např. čitelnost poznávací značky balónu), aby nebyly porušeny související letecké předpisy a ani jiná legislativa platná na území ČR.

Zároveň ÚCL žadatele informoval, že na webových stránkách ÚCL lze dohledat zveřejněné poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, podobný dotaz a poskytnutá informace byla uveřejněna na začátku tohoto roku zde.ÚCL obdržel dne 8. 7. 2014 žádost Letiště Praha Letňany, s. r. o. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o informace k petici občanů Městské části Praha-Čakovice za odklonění letového okruhu Letiště Letňany mimo území Městské části Praha-Čakovice, za dodržování povozní doby tohoto letiště a ostatních podmínek provozu tohoto letiště a za zamezení výstavby zpevněné (asfaltové či betonové) letištní dráhy a dalších úprav vedoucích k nárůstu provozní kapacity Letiště Letňany:

 1. Zda se v souvislosti se shora uvedenou peticí obrátila Městská část Praha-Čakovice na Úřad pro civilní letectví?
 2. Zda Úřad pro civilní letectví obsah shora uvedené petice projednával či projednává?
 3. Jaké stanovisko ke shora uvedené petici zaujal Úřad pro civilní letectví, byla-li jím již petice projednána?

Zároveň žadatel požádal o zpřístupnění veškerých dokumentů spojených s projednáváním shora uvedené petice, které má k dispozici Úřad pro civilní letectví ke shora uvedené petici.

Odpověď ÚCL:

 1. Ano, zástupci Městské části Praha-Čakovice se v uvedené věci na Úřad pro civilní letectví obrátili.
 2. Úřad pro civilní letectví zpracoval odpověď na žádost Městské části Praha-Čakovice. Následně proběhlo na základě požadavku MěČ Praha-Čakovice jednání zástupců ÚCL, zástupců MěČ Praha-Čakovice a zástupců petentů na téma: „Omezení zátěže provozu letového okruhu letiště Letňany nad MČ Čakovice“.
 3. Odpověď na žádost byla žadateli zaslána. Zápis z následného jednání zpracovaný Městskou částí Praha-Čakovice byl žadateli zaslán.


ÚCL obdržel dne 25. 6. 2014 žádost od pana O.B. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti z části vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

 • Rozhodnutí Úřadu pro civilní letectví,  jímž bylo vydáno povolení k provozování  letiště Mnichovo  Hradiště od 1. 6. 2014
 • Počet účastníků řízení je obecně podroben přezkumu pracovníky Úřadu,(viz informace ÚCL ze dne 3. 3. 2014)  žádost o sdělení  počtu účastníků v uvedeném řízení o povolení  provozování letiště Mnichovo Hradiště

Odpověď ÚCL:

 • Žadateli byla zaslána kopie žádosti o povolení provozovat letiště Mnichovo Hradiště a kopie rozhodnutí o předběžném opatření
 • Jelikož se jednalo o řízení s velkým počtem účastníků (více než 30), Úřad pro civilní letectví nevede jejich přesný počet, proto dle zákona bylo řízení vedeno cestou veřejné vyhlášky.


ÚCL obdržel dne 31. 7. 2014 žádost společnosti Flying Academy s.r.o. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o předložení nebo zveřejnění seznamu pověřených examinátorů angličtiny ICAO včetně organizací, ve kterých jsou zapsáni.

Odpověď ÚCL:

Požadovaný seznam byl žadateli zaslán.ÚCL obdržel dne 8. 9. 2014 žádost pana J.F. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti z části vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

a)   Na základě jakého předpisu probíhá osvědčování letového personálu Policie ČR letecké služby, který je nejméně v pilotních profesích držitelem průkazů vydaných ÚCL. Žadateli jde zejména o následující podotázky:

–       jaký předpis se pro policejní piloty uplatní (dle čeho jsou vydávány průkazy)

–       jak se prokazuje praxe (nálet u těchto pilotů – probíhá totiž na letadlech registrovaných v rejstříku MV, jak tedy UCL ověřuje pravost předkládaných informací)

–       jak se prokazuje požadovaná úroveň znalostí a jakými předpisy se minimální požadavky kvalifikace řídí  

–       jak probíhá dozor nad policejními piloty

–       jak probíhá seznamování pilotů s novými poznatky v oblasti nové legislativy, nebezpečných situací/flight safety atp. 


b)   Zajišťuje ÚCL i osvědčování palubních techniků Policie ČR? Pokud ano, tak poté na základě jakého předpisu probíhá osvědčování palubních techniků Policie ČR letecké služby. Žadateli jde zejména o následující podotázky:

–       jaký předpis se pro policejní palubní techniky uplatní (dle čeho jsou vydávány průkazy)

–       jak se prokazuje praxe (nálet u těchto techniků – probíhá totiž na letadlech registrovaných v rejstříku MV, jak tedy UCL ověřuje pravost předkládaných informací)

–       jak se prokazuje požadovaná úroveň znalostí a jakými předpisy se minimální požadavky kvalifikace řídí  

–       jak probíhá dozor nad policejními palubními techniky


c)   Na základě jakého předpisu probíhá osvědčování pozemního personálu Policie ČR letecké služby (mechaniků). Žadateli jde zejména o následující podotázky:

–       jaký předpis se pro policejní mechaniky uplatní (dle čeho jsou vydávány průkazy)

–       jak se prokazuje praxe (práce na technice u těchto pilotů – probíhá totiž na letadlech registrovaných v rejstříku MV, jak tedy UCL ověřuje pravost předkládaných informací)

–       jak se prokazuje požadovaná úroveň znalostí a jakými předpisy se minimální požadavky kvalifikace řídí  

–       jak probíhá dozor nad policejními mechaniky


d)   Jak je řešena rezervace speciálních kódů (OK-BYy) pro Polici ČR.


Odpověď ÚCL:

ad a)

–        Průkazy pilota včetně Letecké služby Police ČR (dále jen LS PČR) vydává ÚCL podle nařízení Evropské komise (EU) č. 1178/2011 v platném znění.

–        Praxe se prokazuje stejně jako u civilních žadatelů Zápisníkem letů dle výše uvedeného nařízení. Praxi potvrzuje odpovědná osoba LS PČR.

–        Požadovaná úroveň znalostí a minimální požadavky na kvalifikaci se řídí též dle výše uvedeného nařízení.

–        ÚCL není oprávněn provádět státní dozor v rámci provozu státních letadel.

–        Seznamování pilotů s novými poznatky zajišťuje LS PČR.


ad b)

–        Průkazy palubního inženýra včetně LS PČR vydává ÚCL podle leteckého předpisu L 1.

–        Praxe se prokazuje stejně jako u civilních žadatelů zápisníkem letů dle výše uvedeného leteckého předpisu. Praxi potvrzuje odpovědná osoba LS PČR.

–        Požadovaná úroveň znalostí a minimální požadavky na kvalifikaci se řídí též dle výše uvedeného leteckého předpisu.

–        ÚCL policejní palubní inženýry nedozoruje.


ad c)

–        Průkazy policejních mechaniků jsou vydávány podle leteckého předpisu L 1.

–        Praxe se prokazuje formulářem, který potvrzuje odpovědná osoba LS PČR.

–        Požadovaná úroveň znalostí a minimální požadavky na kvalifikaci se řídí též podle výše uvedeného leteckého předpisu.

–        ÚCL mechaniky LS PČR nedozoruje.


ad d)
Poznávací značky policejní letecké techniky řeší zákon č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky v platném znění, pro policejní vrtulníky jsou vyhrazeny poznávací značky OK-BY a třetí dodatečné písmeno.


ÚCL obdržel dne 13. 8. 2014 žádost Obce Panenské Břežany o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.


ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

 1. Probíhá v současnosti řízení o vydání opatření obecné povahy ke zřízení ochranného hlukového pásma pro Letiště Vodochody?
 2. Pokud ano, v jaké fázi se nyní řízení o vydání tohoto OOP nachází?
 3. Žádost o poskytnutí všech kopií stavebních povolení, která byla od roku 2007 do data doručení této žádosti vydána ÚCL pro stavby a zařízení letiště Vodochody a podniku AERO.

Odpověď ÚCL:

 1. Řízení o zřízení ochranného hlukového pásma pro Letiště Vodochody probíhá.
 2. Řízení je ve fázi vypořádání připomínek a námitek.
 3. Požadované kopie byly zaslány.

ÚCL obdržel dne 14. 8. 2014 žádost Obce Dolany o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.


ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

 1. Probíhá v současnosti řízení o vydání opatření obecné povahy ke zřízení ochranného hlukového pásma pro Letiště Vodochody?
 2. Pokud ano, v jaké fázi se nyní řízení o vydání tohoto OOP nachází?
 3. Žádost o poskytnutí všech kopií stavebních povolení, která byla od roku 2007 do data doručení této žádosti vydána ÚCL pro stavby a zařízení letiště Vodochody a podniku AERO.

Odpověď ÚCL:

 1. Řízení o zřízení ochranného hlukového pásma pro Letiště Vodochody probíhá.
 2. Řízení je ve fázi vypořádání připomínek a námitek.
 3. Požadované kopie byly zaslány.

ÚCL obdržel dne 20. 10. 2014 žádost pana J.M. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o zaslání grafických příloh k opatření obecné povahy ohledně ochranných pásem letiště České Budějovice ze dne 27. 3. 2012.

Odpověď ÚCL:

Žadateli byly požadované přílohy zaslány.ÚCL obdržel dne 11. 11. 2014 žádost AK Mgr. Tomáš Hobl o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Obdržel úřad na společnost Vueling Airlines v režimu nařízení 261/2004 nějaké stížnosti, které se týkaly této společnosti, tedy tento dopravce byl v daných případech operujícím leteckým dopravcem ve smyslu nařízení, přičemž se jednalo o odlety z Letiště Václava Havla v Praze?

Odpověď ÚCL:

Žadateli byl seznam stížností zaslán.


ÚCL obdržel dne 8. 12. 2014 žádost společnosti Aero trade, a.s. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o informaci, zda

1)   přistávací radionavigační systém ILS, dálkoměrné zařízení DME a všesměrový radionavigační maják VOR/DVOR jsou zařízení standardně používaná pro traťovou navigaci, přiblížení a přistání dle doporučení ICAO a zda technické požadavky na tato zařízení jsou obsažena zejména v příloze č. 10 „Úmluvy o civilním letectví“ (Annex 10), respektive v národním předpisu L10.


2)   přistávací radionavigační systém ILS, dálkoměrné zařízení DME a všesměrový radionavigační maják VOR/DVOR jsou standardně používány k zabezpečení civilního leteckého provozu ve vzdušném prostoru ČR a na letištích ČR.


Odpověď ÚCL:

1)   Systém přesných přibližovacích majáků ILS, UKV měřič vzdálenosti (DME) a VKV všesměrový maják VOR/DVOR jsou zařízení standardně používaná pro traťovou navigaci, přiblížení a přistání dle doporučení ICAO. Technické požadavky na tato zařízení jsou obsažena zejména v příloze č. 10 „Úmluvy o civilním letectví“ (Annex 10), respektive v národním předpisu L10.

2)   Systém přesných přibližovacích majáků ILS, UKV měřič vzdálenosti (DME) a VKV všesměrový maják VOR/DVOR jsou standardně používány k zabezpečení civilního leteckého provozu ve vzdušném prostoru ČR a na letištích ČR.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost