Poskytnuté informace za rok 2016

ÚCL obdržel dne 7. 1. 2016 žádost pana Č.K. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.


Dotaz:

Žádost o sdělení výsledku správního řízení se Skutečským aeroklubem s.r.o. ve věci upadlé vrtule z Vivata.


Odpověď ÚCL:

Ve věci bylo vydáno rozhodnutí o uložení sankce za spáchání správního deliktu. Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci, neboť se účastník řízení proti němu odvolal. V současné době je zpracováno stanovisko ÚCL k odvolání a spis bude v příštím týdnu postoupen na Ministerstvo dopravy.


ÚCL obdržel dne 8. 1. 2016 žádost pana S.M. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.


Dotaz:

Co a kdy bylo podniknuto Úřadem v souvislosti se stížností cestujících v letecké dopravě, podané dne 23.11.2015 vůči společnosti Norwegian Air Shuttle.


Odpověď ÚCL:

Formulář stížnosti cestujícího v letecké dopravě obdržel ÚCL dne 23. 11. 2015 a je evidován pod č.j. 001342-15-130. Úřad podle  postupu stanoveném Evropskou komisí provedl analýzu stížnosti z hlediska její oprávněnosti  a úplnosti podkladů a po té  byl provozující letecký dopravce  vyzván k vyjádření se k uvedené stížnosti dne 11. 1. 2016.

Stanovisko ÚCL k stížnosti žadatel obdrží po vyhodnocení podkladů provozujícího leteckého dopravce. Toto lze očekávat v řádu několika týdnů. Řízení o správním deliktu lze obecně zahájit do 2 let od okamžiku, kdy se správní orgán dozvěděl o jeho spáchání, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.


ÚCL obdržel dne 19. 1. 2016 žádost společnosti HOPR TRADE CZ, s.r.o. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o zaslání anonymizované verze rozhodnutí ohledně oznámení obchodní společnosti HOPR TRADE CZ, s.r.o. ohledně monitorování jejich objektů DRONEM a přelety přes hlavní železniční trať (trasa Olomouc-Praha)

Odpověď ÚCL:

Kopie rozhodnutí v anonymizované verzi zaslána (viz příloha).


Rozhodnuti 18. 12. 2015


ÚCL obdržel dne 29. 2. 2016 žádost paní J.V. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

1) Kolik činil průměrný měsíční plat (včetně příplatků) současného šéfa vašeho úřadu/ vaší organizace za posledních 12 měsíců? Kdy byl šéf jmenován do funkce?

2) Jaké odměny (tj. příjem vedle platu a příplatků) dostal za posledních 12 měsíců?

Pokud je to možné, prosím o přehled rozčleněný na jednotlivé měsíce.

3) Kolik činil průměrný měsíční příjem předchozího šéfa (plat včetně příplatků a odměn) v posledním roce jeho/jejího působení ve funkci? 

Prosím uveďte jeho jméno a datum jmenování a datum odchodu z funkce.

4) Kdo je oprávněn jmenovat šéfa vašeho úřadu?

5) Jaká je výše rozpočtu vaší organizace/ úřadu a z jakých hlavních zdrojů je rozpočet financován?

6) Kolik máte zaměstnanců (přepočteno na plné úvazky)?

Odpověď ÚCL:

Ad 1) Současný ředitel Úřadu pro civilní letectví byl jmenován na služební místo vedoucího služebního úřadu od 1.2.2016. Jeho průměrný měsíční plat za měsíc jeho působnosti činí 85 430 Kč.

Ad 2) Odměny dosud nebyly nově jmenovanému řediteli přiznány.

Ad 3) Předchozím ředitelem Úřadu pro civilní letectví byl v období od 17.3.2008 do 31.1.2016 Ing. Josef Rada. Jeho průměrný měsíční příjem včetně odměn činil za období od února 2015 do ledna 2016 celkem 81 953 Kč.

Ad 4) Jmenovat ředitele Úřadu pro civilní letectví je oprávněn podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě ve znění pozdějších předpisů státní tajemník Ministerstva dopravy.

Ad 5) Úřad pro civilní letectví je financován ze státního rozpočtu a částečně z prostředků EASA (Evropská agentura pro bezpečnost letectví) na základě kontraktu a odpracovaných hodin, prostředky z EASA není možné plánovat, proto neznáme jejich výši pro rok 2016. V roce 2016 hospodaří s celkovým rozpočtem ve výši 172 375 246 Kč. Za rok 2015 činily příjmy z EASA 1 803 441,55 Kč.

Ad 6) Přepočtený stav zaměstnanců byl k datu 29.2.2016 celkem 158 zaměstnanců.


ÚCL obdržel dne 4. 3. 2016 žádost od Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

 1. Disponuje Armáda ČR a Policie ČR pro provoz HEMS licencí pro provozování obchodní letecké dopravy a osvědčením leteckého provozovatele pro obchodní leteckou dopravu (AOC) vydanou ze strany ÚCL v souladu s Nařízením Komise (EU) č. 965/2012? Pokud nikoliv, která legislativní výjimka jim umožňuje provozovat LZS v provozu HEMS i bez těchto oprávnění? Pro úplnost je potřeba uvést, že usnesení vlády ČR není aktem vyšší právní síly než platné zákony ČR či přímo závazná Nařízení Komise EU.
 2. Jaký konkrétní postup a podmínky musí splňovat příslušníci Policie ČR pro získání průkazu způsobilosti letové posádky? Jakým způsobem Úřad pro civilní letectví ověřuje jejich způsobilost a výcvik pro provoz HEMS a splnění požadavků dle Nařízení Komise (EU) č. 965/2012 a Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011?
 3. Ověřuje Úřad pro civilní letectví při vydávání průkazu způsobilosti pilota k provozu na civilních letadlech, který je příslušníkem Policie ČR, zda tento pilot absolvoval výcvik pilota ze strany výcvikové organizace, která je organizací schválenou dle nařízení č. 1178/2011? Pokud by Úřad vydával těmto pilotům průkaz způsobilosti k provozu na civilních letadlech na základě výcviku jiné organizace, tak prosím o identifikaci této organizace a sdělení, který obecně závazný právní předpis umožňuje považovat tuto výcvikovou organizaci za organizaci schválenou dle nařízení č. 1178/2011?

Odpověď ÚCL:

Otázka 1

Povinný subjekt uvádí, že nevydal Armádě České republiky ani Policii České republiky pro provoz HEMS licenci k provozování obchodní letecké dopravy ani osvědčení leteckého dopravce (AOC) podle předpisů práva Evropské unie.

Povinný subjekt dále uvádí, že je orgánem státní správy ve věcech civilního letectví. Civilním letectvím se podle § 2 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., v platném znění, rozumí letecké činnosti provozované v České republice civilními letadly jakékoliv státní příslušnosti pro civilní účely, jakož i letecké činnosti provozované letadly státní příslušnosti České republiky v cizině pro civilní účely a provozování civilních letišť a poskytování leteckých služeb na území České republiky. Letadla užívaná ve službách vojenských, celních a policejních jsou tradičně považována za letadla státní, nikoliv civilní (viz čl. 3 písm. b) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, Chicago 1944, vyhl. 147/1947 Sb. z. a n.).

Otázky provozu státních letadel nespadají do rámce působnosti povinného subjektu.

Otázka 2

Povinný subjekt je orgánem státní správy ve věcech civilního letectví. Způsobilost personálu ve vztahu k provozu státních letadel  povinný subjekt neověřuje.

Žádá-li příslušník Policie ČR o vydání civilního průkazu podle Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 u povinného subjektu, musí splnit totožné podmínky jako kterýkoliv jiný civilní žadatel. Podrobnosti povinný subjekt uveřejňuje prostřednictvím svých webových stránek na adrese zde.

Otázka 3

Povinný subjekt při vydávání každého civilního průkazu pilota ověřuje, zda žadatel absolvoval požadovaný výcvik ve schválené organizaci.

Povinnému subjektu je z úřední činnosti známo, že Letecká služba Policie České republiky (LS PČR) přijímá piloty, kteří už jsou držiteli průkazu soukromého pilota vrtulníků PPL(H). Další výcvik těchto pilotů pro získání průkazu obchodního pilota vrtulníků CPL(H) pak může probíhat i u LS PČR, která je schválenou organizací pro výcvik pilotů vrtulníků podle leteckého předpisu JAR-FCL. Takto schválená organizace je považována i za schválenou podle nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 v platném znění (viz článek 10a odst. 2 uvedeného nařízení).

Pro úplnost povinný subjekt dodává, že při vydávání civilního průkazu pilota nezjišťuje, zda je žadatel příslušníkem Policie ČR.


ÚCL obdržel dne 14.3.2016 žádost od Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

 1. Pokud je dle názoru ÚCL Letecká služba Policie České republiky (dále jen „LS PČR”) oprávněně schválenou organizací pro výcvik pilotů nezbytný k získání průkazu obchodního pilota vrtulníku CPL (H), žadatel žádá o zaslání kopie osvědčení vydaného ze strany ÚCL včetně schválených výcvikových kurzů, ze kterých bude zřejmé, že LS PČR je schválenou organizací dle čl. 10a odst. 2 nařízení Komise (EU) č. 1178/2011, resp. dle leteckého předpisu JAR-FCL 2.
 2. Žadatel prosí o informaci, kdy bylo osvědčení LS PČR jako schválené organizace poprvé vydáno, na jakou dobu, příp. následně kdy a na jakou dobu prodlouženo a do kdy je vydané osvědčení aktuálně platné?
 3. Žadatel žádá o poskytnutí informace, zda je LS PČR schválenou organizací pro výcvik v létání (FTO) nebo pro výcvik typové kvalifikace (TRTO)?
 4. Dále žadatel žádá o zaslání kopie aktuálního výpisu ze seznamu vedeného ÚCL, který eviduje „Schválené organizace pro výcvik ATO”, ze kterého bude patrné, že LS PČR je na tomto seznamu (shodně jako ostatní výcvikové organizace oprávněné k výcviku pilotů) vedena?
 5. Jak ÚCL uvádí ve své odpovědi, proces schválení LS PČR pro výcvik pilotů vrtulníků se řídil leteckým předpisem JAR-FCL. Zřejmě byl míněn předpis JAR-FCL 2, konkrétně JAR.FCL 2.055. Dle tohoto předpisu platí, že stát (v prostředí ČR ÚCL) vydá schválení organizaci, jejíž hlavní místo obchodní činnosti se nachází v tomto státě. Žadatel prosí o informaci, jakým konkrétním způsobem došlo při schvalování LS PČR jako schválené organizace pro výcvik pilotů vrtulníku k prokázání této skutečnosti ze strany LS PČR, když žadatel má za to, že tento subjekt z povahy svého účelu zřízení žádnou obchodní činnost nevykonává.
 6. Jaké vrtulníky užívá LS PČR při výcviku pilotů pro získání průkazu obchodního pilota CPL (H) a v jakém rejstříku jsou tyto vrtulníky zapsány? Jaké vrtulníky byly užity v době, kdy došlo k vydání prvního osvědčení LS PČR jako schválené organizace pro výcvik pilotů vrtulníku a v jakém rejstříku byly tehdy zapsány?
 7. Disponuje LS PČR oprávněním k řízení zachování letové způsobilosti podle Části M, Nařízení Komise (ES) č. 1321/2014? Pokud ano, žadatel žádá o zaslání kopie tohoto oprávnění.
 8. Součástí prvního schválení pro LS PČR, mělo být provedení finančního hodnocení organizace pro výcvik v létání (FTO) na základě předložených informací od organizace (v souladu s IEM č. 2 k JAR.FCL 2.055). Tyto informace musí organizace doložit i při žádosti o prodloužení platnosti schválení. Žadatel žádá o poskytnutí informace, zda bylo toto finanční hodnocení ze strany LS PČR jak při prvotním schválení, tak při případném prodloužení, doloženo a pokud ano, tak žádá o kopie těchto doložených finančních hodnocení.
 9. Žadatel žádá o informaci, která osoba vykonávala při prvotním udělení oprávnění LS PČR funkci vedoucího výcviku a dále žádá o poskytnutí všech dokladů, které tato osoba doložila ÚCL k prokázání oprávnění pro výkonu této funkce vedoucího výcviku před prvním vydáním schválení.
 10. Dále žadatel žádá o poskytnutí dokladů prokazujících, že vedoucí letový inspektor a všichni instruktoři pro letový i teoretický výcvik splňovali při prvním vydání osvědčení o schválení LS PČR jako výcvikové organizace stanovené požadavky na způsobilost a kvalifikaci.

Odpověď ÚCL:

Ad 1) Je zapotřebí upřesnit předchozí odpověď, ÚCL připouští, že informoval žadatele v předchozí odpovědi nepřesně. Vzhledem ke specifickému postavení Letecké služby Policie České republiky (LS PČR) nebylo k tomuto subjektu přistupováno jako k právnické osobě, ale byl sledován veřejný zájem, aby LS PČR a její posádky co nejvíce respektovaly úpravu používanou pro civilní letectví. Specifické postavení LS PČR bylo zohledněno v procesu posuzování žádosti LS PČR. Ze strany ÚCL byly schvalovány jednotlivé výcvikové kurzy, jejichž seznam je přiložen. V této souvislosti je také třeba upozornit, že ÚCL ve svém postupu respektoval zejména čl. 1 odst. 2 Nařízení Evropského parlamentu 1592/2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví (Nyní Nařízení č. 216/2008) „Toto nařízení se nepoužije, pokud se výrobky, součásti, zařízení, personál a organizace uvedené v odstavci 1 zabývají vojenskými, celními, policejními nebo podobnými službami. Členské státy se zavazují zajistit, aby tyto služby pokud možno braly patřičný ohled na cíle tohoto nařízení“.

Ad 2) LS PČR nebyla schválena vzhledem ke specifičnosti postavení LS PČR.

Ad 3) LS PČR nebyla schválena jako FTO nebo TRTO.

Ad 4) Tyto informace se nachází na webu ÚCL konkrétně na adrese zde.

Ad 5) Objektivně LS PČR nevykonává obchodní činnost a i k tomuto faktu bylo přihlédnuto při posuzování. Jistě není pochyb, že LS PČR, která je výkonnou složkou Policie České republiky, sídlí na území České republiky a opět zde ÚCL přihlížel k veřejnému zájmu.

Ad 6) LS PČR využívá vrtulníky ze své flotily a tyto jsou zapsány v rejstříku vedeném Ministerstvem vnitra. Zde se ÚCL necítí být povinným subjektem. V době podání žádosti byl výcvik prováděn na flotile LS PČR, která měla postavení státních letadel a nebyla zapsána v rejstříku ÚCL.

Ad 7) Nedisponuje.

Ad 8) S ohledem na specifičnost LS PČR ÚCL finanční hodnocení neprováděl. ÚCL vychází z předpokladu, že LS PČR je provozována z veřejných prostředků ve veřejném zájmu.

Ad 9) ÚCL schválil první individuální výcvik u LS PČR podle leteckého předpisu JAR-FCL 2 dne 9.11.2004. Jednalo se o typový výcvik Bell-412 uchazeče Petra Černého. Výcvik probíhal pod dozorem tehdejšího inspektora ÚCL Pavla Bartáka. V té době byl vedoucím výcviku u LS PČR Jindřich Němec. Jeho kvalifikace, viz následující odpověď.

Ad 10) Seznam instruktorů LS PČR k dubnu 2004:

Jméno a příjmeníZískání CPL(H)Získání FI(H)Získání TRI(H)
Jindřich Němec17.5.199414.12.199914.12.1999
Pavel Forst20.11.198721.2.199221.2.1992
Petr Fridrich7.9.199414.2.199914.12.1999
Michal Šnajdr7.9.199428.7.199928.7.1999
Karel Krásný21.7.199421.7.199421.7.1994
Adolf Hloušek4.5.198315.5.200015.5.2000
Václav Vacek19.1.198820.4.199820.4.1998
Milan Veselý19.1.198820.4.199820.4.1998
Martin Vlk5.4.19916.5.19986.5.1998

Legenda:

CPL(H) je průkaz profesionálního pilota vrtulníků.

FI(H) je kvalifikace instruktora pro základní výcvik pilotů vrtulníků.

TRI(H) je kvalifikace instruktora pro typové výcviky pilotů vrtulníků.

„Evropský“ letecký předpis JAR-FCL 2 (Způsobilost pilotů vrtulníků) byl v ČR uplatňován od roku 2002. Všichni výše uvedení piloti tedy získali průkazy profesionálního pilota vrtulníků a kvalifikace instruktora ještě podle národních legislativních požadavků, tj. zákon o civilním letectví a letecký předpis L 1. V době podání předmětné žádosti LS PČR však měli požadované kvalifikace a zkušenosti a LS PČR disponovala dostatečným počtem kvalifikovaných instruktorů. 

Příloha:

Níže ÚL přikládá seznam schválení, která ÚCL udělil LS PČR:

 • 28.5.2015 – Schválení dokumentace ATO
 • 14.1.2014 – Žádost o schválení dokumentace ATO
  • Provozní příručka
  • Příručka pro řízení bezpečnosti
  • Typový výcvik EC-135
  • CPL(H)
  • Typový výcvik Bell 412
  • Kvalifikace IR(H)/ME
  • Kvalifikace FI(H)
  • Kvalifikace NIGHT
  • Kvalifikace IRI(H)
  • Výcvik MCC
  • Výcvik MCCI
  • 24.11.2009 – Schválení typového výcviku Bell 412
  • 29.1.2008 – Schválení postupu pro prodloužení platnosti instruktorských kvalifikací
  • 29.6.2007 – Schválení příruček pro výcvik PPL(H), CPL(H) a IR(H)
  • 29.5.2007 – Petr Fridrich schválen jako HT
  • 29.8.2006 – Schválení postupu pro obnovu platnosti typové kvalifikace Bo-105 Františka Cihláře
  • 10.5.2006 – Schválení výcviku IR(H) na EC-135
  • 8.6.2004 –  Schválení typového výcviku EC-135
  • 9.11.2004 – Schválení postupu získání typové kvalifikace Bell 412 pro Petra Černého
  • 6.10.2004 – Schválení postupu pro obnovu kvalifikace IR(H) Petra Černého

ÚCL obdržel dne 17.4.2016 žádost paní M.H. poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Jak Úřad pro civilní letectví hospodařil v letech 2010 až 2014, resp. jaké byly jeho příjmy, výdaje a saldo po upravení a ve skutečnosti za roky 2010 až 2014? A jaké mohly být příčiny změn v příjmech a výdajích?

Odpověď ÚCL:

Úřad pro civilní letectví (dále jen ÚCL) je organizační složkou státu, hospodaří v rámci státního rozpočtu kapitoly 327 – Ministerstva dopravy.

Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, vyhláška 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Příjmy a výdaje ÚCL

Údaje v Kč

 Rozpočet schválenýRozpočet schválenýSkutečnostSkutečnost
RokPříjmyVýdajePříjmyVýdaje
     
201014 993 000214 231 00018 044 120208 209 810
201114 993 000184 774 00028 157 389181 009 547
201225 264 000197 045 00018 733 427151 081 740
201316 665 000164 595 00020 001 525147 267 434
201416 290 000152 180 09421 290 949149 660 151

V roce 2012 nebyl splněn závazný ukazatel celkových příjmů a to z důvodu převodu některých činností, které byly zpoplatněny a plnily příjmovou část rozpočtu. Tyto činnosti byly od 1.1.2012 převedeny na jiný subjekt. Schválenou výši příjmů tudíž nebylo možno naplnit a prostředky ve výši 8 185 000 Kč byly vázány výdaji. 

Výdaje jsou určeny na pokrytí běžných i kapitálových výdajů, nároků na platy, na ostatní platby za provedenou práci zaměstnanců a na povinné pojistné. V rámci kapitálových (investičních) výdajů je zajištěna obměna nebo rozšíření dlouhodobého majetku. V rámci předem schváleného 5ti letého investičního programu je na každý rok rozepsán plán jednotlivých investičních akcí a výše finančního krytí. V jednotlivých letech je výše prostředků různorodá, odvíjí se dle plánovaných inv. akcí, rozdíly v jednotlivých letech jsou v milionech Kč.

Od roku 2012 ÚCL nezajišťuje ověřování leteckých pozemních zařízení ověřovacími letadly ÚCL (celá tato činnost byla převedena na jiný subjekt), toto se promítá ve skutečném čerpání výdajů – snížení fin. prostředků.


ÚCL obdržel dne 29. 4. 2016 žádost paní M.S. poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o seznam všech vrtulníků Mi 8 zapsaných v leteckém rejstříku vedeném Úřadem pro civilní letectví ČR (dále jen „ÚCL“) a ve vztahu ke každému z takovýchto vrtulníků poskytnutí těchto údajů:

–      Registrační značka vrtulníků Mi 8

–      Vlastník vrtulníku

–      Provozovatel vrtulníku

–      Přehled osvědčení letové způsobilosti včetně zvláštních osvědčení letové způsobilosti vydaných ÚCL v jednotlivých letech 2012 až 2016 včetně uvedení doby platnosti těchto osvědčení.

Odpověď ÚCL:

Rejstříková značkaVýrobní čísloVlastníkProvozovatel
YXC51632Letecké opravny Kbely, s.p.AIR -TRANSA s.r.o.
SFB10534OTIUM CONSULT GmbH & Co Offshore Ausruestungen KGHELITEAM CZ s.r.o.
AXZ2142ALASPIŠ s.r.o.AIR HELICOPTER SERVICE s.r.o.
YXB41032Letecké opravny Kbely, s.p.AIR -TRANSA s.r.o.

Zároveň byly žadatelce zaslány kopie osvědčení.


ÚCL obdržel dne 27. 4. 2016 žádost pana P.V. poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Jaký je počet registrovaných bezpilotních letounů tzv. dronů, v osobním vlastnictví fyzických popř. právnických osob.  Mimo „dronů” jenž jsou využívány státními orgány a subjekty.


Odpověď ÚCL:

V evidenci Úřadu pro civilní letectví je 299 bezpilotních letadel ke dni 28. 04. 2016, kterým bylo vydáno povolení k létání letadla bez pilota na palubě podle § 52 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto počtu je 262 bezpilotních letadel kategorie pozemní vrtulník – vícerotorový (tzv. „multikoptéry“ nebo „drony“). Seznam bezpilotních letadel je veřejně přístupný a je k dispozici na webové stránce Úřadu pro civilní letectví pod odkazem zde. Bezpilotní letadla v evidenci Úřadu pro civilní letectví mohou být využívána i státními orgány a subjekty, v takovém případě se jedná o vztah daného subjektu s konkrétním provozovatelem bezpilotního letadla.


ÚCL obdržel dne 28.5.2016 žádost pana P.Š. poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

 1. Může rejstřík zasílat nové rejstříkové značky na e-mail?
 2. Kde dohledám letadla vypsaná z rejstříku a lze je rovněž zasílat na e-mail?

Odpověď ÚCL:

Úřad pro civilní letectví zpřístupňuje data z leteckého rejstříku v rozsahu daným zákonem na svém webovém portálu. Pokud jakýkoli subjekt, který má zákonný důvod požadovat nějaká data v jiné podobě, lze systém přenastavit. Bohužel toto sebou nese náklady a ty požadujeme po subjektu, který změnu požaduje.

Odpovědi na vaše dotazy:

Ad 1) Nemůže, není nástroj.

Ad 2) Máte zřejmě na mysli letadla, která byla vymazána z leteckého rejstříku. Takovou informací ÚCL nedisponuje a nemá nástroj na odesílání takových informací při výmazu.


ÚCL obdržel dne 12.5.2016 žádost pana J.K. poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Kdo vydal pokyn k přítomnosti pracovníků ÚCL při příletu linky ADB310F na provozní ploše letiště Praha/Ruzyně a na palubě letadla? Z jakého důvodu se pracovníci Úřadu vydali na palubu letadla ještě před ukončením letu a jaký byl účel pořizování společných snímků s posádkou letadla na trupu letadla? Pokud se jednalo o místní šetření, žádám o zaslání protokolů ze všech provedených šetření. Vzhledem k vysokému počtu pracovníků ÚCL pohybujících se po pohybové ploše letiště totiž předpokládám, že se jednalo o více nezávislých místních šetření.

Odpověď ÚCL:

Kdo vydal pokyn k přítomnosti pracovníků ÚCL při příletu linky ADB310F na provozní ploše letiště Praha/Ruzyně a na palubě letadla?

Přítomnost zaměstnanců ÚCL je nutné rozdělit do dvou skupin, jedna část tam byla na pozvání společnosti zajišťující odbavení zásilky a na zaměstnance, kteří byli přítomni za účelem provedení prohlídky na odbavovací ploše (RAMP kontroly). Zaměstnanci z první skupiny byli přítomni na základě souhlasu nadřízených, zaměstnance k provedení RAMP kontroly vysílá z inspektorů odboru obchodní letecké dopravy sekce letové ÚCL ředitel odboru. Tak to bylo i v případě kontroly letounu Antonov 225, reg. Zn. UR 82060. Tato kontrola probíhala standardně a v souladu s platnou legislativou za plné spolupráce posádky kontrolovaného letadla. Kontrola probíhá vždy “okolo a pod” a také na palubě/palubách kontrolovaného letadla.


Z jakého důvodu se pracovníci Úřadu vydali na palubu letadla ještě před ukončením letu a jaký byl účel pořizování společných snímků s posádkou letadla na trupu letadla?

Dle postupů pro provádění RAMP kontrol inspektoři vstupují na palubu kontrolovaného letadla zásadně se souhlasem kapitána letadla v čase, který určí on. Také on má právo tuto kontrolu kdykoli ukončit. Souhlas kapitána letadla inspektoři RAMP v tomto případě měli. Je naprosto obvyklé a je i doporučeno během RAMP kontrol, pořizovat fotodokumentaci, zvláště u nestandardních typů letadel a jejich prvků (výstupní otvor). Tato dokumentace se ukládá do mezinárodní RAMP databáze.


Žádám o zaslání protokolů ze všech provedených šetření.

Vzhledem k tomu, že ÚCL musí postupovat v souladu s platnou legislativou – konkrétně se zněním Nařízení komise (EU) č. 965/2012, ustanovení ARO.RAMP.160 Informace pro veřejnost a ochrana informací:  „Členské státy používají informace, které obdržely podle článku ARO.RAMP.105 a ARO.RAMP.145, výhradně pro účely nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel a odpovídajícím způsobem je chrání.“, není ÚCL oprávněn poskytnout kopie požadovaných dokumentů. Tyto byly předány těm, kterým v souladu s legislativou náleží.


ÚCL obdržel dne 15.6.2016 žádost pana L.V. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o poskytnutí kopie rozhodnutí Úřadu pro civilní letectví v řízení vedeném pod sp. zn. SŘ-0018 proti podnikající fyzické osobě pro podezření ze spáchání správních deliktů naplňujících skutkovou podstatu § 93 odst. 1 písm. k) a skutkovou podstatu § 93 odst. 3 písm. c) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví.

Odpověď ÚCL:

Požadovaná kopie zaslána.


ÚCL obdržel dne 21.6.2016 žádost od Frank Bold advokáti, s.r.o. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

 • Žádost o poskytnutí informace, jaké konkrétní kroky učinil Úřad ve věci záměru „Letiště Vodochody-Odbavovací plocha západ – odvodnění“ v průběhu roku 2016.
 • Žádost o poskytnutí kopie veškerých rozhodnutí nebo jiných správních aktů, které Úřad vydal ve vztahu k záměru „Letiště Vodochody- Odbavovací plocha západ- odvodnění“ v průběhu roku 2016

Odpověď ÚCL:

 • 24.3.2016 bylo zahájeno správní řízení ve věci vydání stavebního povolení, následně Letecký stavební úřad ÚCL posoudil přiložená stanoviska a příslušnou dokumentaci
 • 4.5. 2016 bylo zahájení správního řízení oficiálně oznámeno všem účastníkům řízení
 • 31.5.2016 bylo vydáno stavební povolení.

Byla zaslána kopie stavebního povolení.ÚCL obdržel dne 21.6.2016 žádost od Flying Academy, s.r.o. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.


1)
Kdy a jakým způsobem ÚCL rozhodl o tom, že  již sám nebude provádět zkoušky z anglického jazyka ohledně IFR angličtiny (dále jen „Rozhodnutí o IFR angličtině“)?

Rozhodnutí, že Odbor způsobilosti leteckého personálu ÚCL už nemůže provádět zkoušky z angličtiny IFR, provedl v květnu ředitel sekce letové vzhledem ke stávající struktuře sekce a na základě skutečnosti, že na činnosti odpovídající provádění zkoušek angličtiny si dle zákona o státní službě není možno v současnosti zaměstnat nebo najmout osobu s vysokoškolským vzděláním zaměřenou na výuku angličtiny.

2)
Kdy a jakým způsobem bylo toto Rozhodnutí o IFR angličtině sděleno třetím osobám a pokud nebylo sděleno neomezenému a blíže neurčenému počtu osob (jako v případě Vámi zmíněného oznámení na webových stránkách Vašeho Úřadu, ke kterému má ale teprve dne 21.6.2016 dojít – viz Váš email z 20.6.2016), ale jen jedné vybrané  osobě, tak proč bylo toto Rozhodnutí o IFR angličtině sděleno pouze a výhradně této osobě a nikoliv ostatním osobám (minimálně všem osobám provozující letecké školy). Na základě jakých kritérií a zejména na základě jakého právního předpisu Váš Úřad vybral pro provádění zkoušek z IFR angličtiny právě tuto jednu vybranou osobu?

Na webových stránkách ÚCL je od 21.6.2016 publikován aktualizovaný seznam schválených organizací pro zkoušky z angličtiny, viz Pověřené organizace ÚCL stanovil ve smyslu Part-FCL.055  (e) požadavky na organizace schválené pro zkoušky z angličtiny IFR a publikoval je v aktualizovaném postupu CAA-ZLP-103, viz Postupy pro zkoušky. Společnost CATC s.r.o.  byla vybrána jako první na základě podané žádosti, jelikož jí předložené dokumenty splňovaly požadavky stanovené v současné době publikovanému postupu CAA-ZLP-103.

3)
Kdy a jakým způsobem bylo toto Rozhodnutí o IFR angličtině sděleno společností Czech Aviation Training Centre s.r.o.? Proč nebyla ve stejné době kontaktována i společnost Flying Academy s.r.o., když má zdaleka nejvyšší počet studentů ze všech leteckých škol v České republice?
 
Rozhodnutí o angličtině IFR bylo společnosti CATC, s.r.o. sděleno dne 26.5.2016 při ústním jednání na základě jejího dotazu ohledně současného stavu provádění zkoušek a možnostech ÚCL vzhledem k platné legislativě. Stejná základní informace o hledání řešení byla poskytována na dotaz všem, pokud se zeptali na stav provádění zkoušek, včetně Flying Academy, na základě které jste patrně podali Vaši žádost o pověření k provádění zkoušek z IR angličtiny ze dne 10.6.2016, na kterou Vám bylo dne 28.6.2016 odpovězeno. Kompletní sdělení ohledně rozhodnutí o angličtině IFR pro případné žadatele bylo zveřejněno na webových stránkách ÚCL, viz odpověď pod bodem 2. ÚCL si je vědom objemu činností FA, nikomu se neodebírá možnost být pověřen, zejména v době přechodu na nový systém, i když na samotné pověření, které znamená, že organizace bude provádět zkoušky v zastoupení ÚCL, není žádný legislativní nárok.
 
4)
Kdy společnost  Czech Aviation Training Centre s.r.o. požádala o rozšíření osvědčení na provádění zkoušek IFR angličtiny a kdy bylo ze strany ÚCL její žádosti vyhověno?

Společnost CATC, s.r.o. požádala o rozšíření oprávnění pro zkoušky z angličtiny IFR dopisem z 30.5.2016 a následně nadstandardně prokázala plnění požadavků uvedených v postupu CAA-ZLP-103. Na základě této skutečnosti byla žádost CATC, s.r.o.  schválena rozhodnutím ÚCL čj. 2000-16-301 ze dne 17.6.2016. Toto rozhodnutí již nabylo právní moci.ÚCL obdržel dne 28.6.2016 žádost od paní K.V. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o zaslání veškerých dokumentů a informací vydaných ve věci “Mezideponie násypových zemin – uložení stavebního materiálu pro stavební úpravy“, jejímž investorem je Letiště Vodochody a.s., se sídlem U Letiště 374, 250 70 Odolena Voda.
Na základě informací Stavebního úřadu Klecany z 22. 3. 2013 (č.j. 994/2013) podle návrhu investora měla probíhat „Mezideponie násypových zemin“ na pozemcích v katastrálních územích obcí Máslovice a Vodochody u Prahy, na 10 pozemcích o celkové ploše 436.273 m2; konkrétně parc. č.:
– 39/39, 39/25 v katastrálním území Máslovice,
– 223/11, 223/7, 223/5, 223/2, 223/1, 223/28, 223/41, 223/40 v katastrálním území Vodochody u Prahy.

Odpověď:

Odeslán požadovaný dokument.


ÚCL obdržel dne 29.6.2016 žádost od Lease Machines s.r.o. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Zda-li společnost OKAIR o.s., IČ: 27027392 popřípadě OKAir Aviation s.r.o. IČ: 02997673, má platné oprávnění vykonávat servisní práce a předepsané prohlídky na sportovních jednomotorových letounech GA? Pokud ano, žadatel prosí o typy letounů, které mohou servisovat.

Odpověď:

Společnost OKAir Aviation s.r.o., IČ: 029 97 673, má platné oprávnění organizace k údržbě, č. oprávnění: CZ.MF.0053.
Osvědčení o oprávnění vydáno ÚCL dne 12.6.2014, rev. 1 ze dne 28.7.2015.
Organizace je oprávněna provádět údržbu letadel v rozsahu oprávnění:
Kvalifikace A2, Letouny s MTOM 5700kg a méně, s omezením na typy: Cessna 100 Series/řada; Zlín Z-42/142, Z-43; Slingsby T67M Series/řada.
Kvalifikace A4, Letadla jiná než A2, A3 (kluzáky), s omezením na typ: SHVL VSO 10.
Ve schváleném rozsahu práce organizace je periodická údržba letadel obsahující servisní práce a předepsané prohlídky na uvedených typech letadel v požadovaném rozsahu.


ÚCL obdržel dne 19.7.2016 dodatečnou žádost od Flying Academy, s.r.o. k žádosti ze dne 23.6.2016 o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Jak mohla společnost Czech Aviation Training Centre s.r.o. podat žádost dne 30.5.2016, když v té době dokument s Požadavky prokazatelně neexistoval a nebyl publikován, resp. jak mohla společnost Czech Aviation Training Centre s.r.o. vědět, jaké Požadavky má splňovat?

Odpověď ÚCL:

Rozhodnutí o angličtině IFR bylo společnosti CATC, s.r.o. sděleno dne 26.5.2016 při ústním jednání na základě jejího dotazu ohledně současného stavu provádění zkoušek a možnostech ÚCL vzhledem k platné legislativě. V té době už měla společnost CATC, s.r.o. kvalifikovaný personál pro provádění těchto zkoušek s bohatými zkušenostmi z podobných zkoušek, a proto pro ni nebyl problém v krátké době připravit písemné testy a ústní zkoušky z angličtiny IFR ke spokojenosti ÚCL. Zde je nutno zdůraznit, že podle požadavku Part-FCL.055 (e)  se prokázání jazykových znalostí a používání anglického jazyka u držitelů přístrojové kvalifikace a traťové přístrojové kvalifikace provádí hodnotící metodou, kterou stanoví příslušný úřad. Jakým způsobem probíhala žádost společnosti Flying Academy, s.r.o. vypovídá obsah spisu ve správním řízení, které ve věci zkoušek z angličtiny ÚCL vedl.

Dotaz:

Podle jakých právních a leteckých předpisů Úřad postupoval dne 17.6.2016 při vydání Rozhodnutí, když dne 17.6.2016 Požadavky prokazatelně neexistovaly a nebyly zatím publikovány?

Odpověď:

Úřad postupoval podle správního řádu a zejména podle požadavku Part-FCL.055 (d) a (e).

Dotaz:

Proč Úřad nezamítl Žádost jako předčasnou?

Odpověď:

ÚCL nepovažoval tuto žádost za předčasnou, stejně jako nepovažoval za předčasnou žádost Flying Academy, s.r.o. ze dne 10.6.2016.

Dotaz:

Proč Úřad nepostupoval legálním a obvyklým způsobem, tedy nejprve nestanovil Požadavky a nepublikoval je a teprve poté nepřistoupil k přijímání a posuzování žádostí o rozšíření osvědčení na provádění zkoušek IFR angličtiny a vydávání rozhodnutí? Kdo o tomto protiprávním, diskriminačním zásadám demokratického právního státu odporujícím postupu Úřadu pro civilní letectví konkrétně rozhodl a kdy?

Odpověď:

Otázky pod tímto bodem zaměňují žádost o poskytnutí informace s vyslovováním neoprávněných soudů o tom, co je legální a co nikoliv. Úřad postupoval podle správního řádu č. 500/2004 Sb., správní řád a zejména podle požadavku Part-FCL.055 (d) a (e).ÚCL obdržel dne 27.7.2016 žádost pana P.K. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Jaké podmínky je povinen držitel licence BPL dle PART-FCL splnit pro provoz balonu, který je zapsaný v leteckém rejstříku Spojených Států Amerických (registrace Nxxxxx) a vyrobený bez schváleného typového osvědčení v kategorii EXPERIMENTAL.
Žádost o sdělení podmínek pro provoz tohoto balonu pro účely rekreace.

Odpověď ÚCL:

1) K pilotování tohoto balónu opravňuje průkaz pilota balónů vydaný v USA leteckým úřadem FAA nebo na základě FAR  Sec. 61.3 (a)(1)(v) průkaz pilota balónů vydaný místním leteckým úřadem země, kde je balón provozován, tedy ÚCL ČR.

2) Provoz zahraničních letadel s omezenou letovou způsobilostí včetně tohoto balónu ve vzdušném prostoru ČR je možný na základě povolení vydaného Úřadem pro civilní letectví za splnění podmínek uvedených v ustanovení GEN 1.2.6.2 Letové informační příručky ČR (zasláno v příloze).ÚCL obdržel dne 23. 8. 2016 žádost pana J.V. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Kolik správních žalob podal úřad ke správním soudům v letech 2012-2016 a jestli je možné text těchto žalob poskytnout.

Odpověď ÚCL:

Úřad pro civilní letectví nepodal v letech 2012-2016 žádnou správní žalobu ke správním soudům.ÚCL obdržel dne 19.9.2016 žádost pana M.R. poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o poskytnutí informací o výdajích na marketingové, reklamní a jiné komunikační služby, a to konkrétně:

1) Výdaje, které ÚCL vynaložil za posledních 5 daňových období, tj. v letech 2010-2015, na nákup inzerce či jiného mediálního prostoru, sponzorované redakční přílohy či články, obchodní a marketingové projekty či jiné komerční prezentace v médiích vydávaných či provozovaných vydavatelstvím MAFRA, a. s., či jeho dceřinými či ovládanými subjekty, a na akcích pořádaných těmito subjekty, a to v členění podle jednotlivých kalendářních let.

2) Výdaje, které ÚCL vynaložil za posledních 5 daňových období, tj. v Ietech 2010-2015, na nákup inzerce či jiného mediálního prostoru, sponzorované redakční přílohy či články, obchodní a marketingové projekty či jiné komerční prezentace v médiích vydávaných či provozovaných vydavatelstvím Economia, a. s., či jeho dceřinými či ovládanými subjekty, a na akcích pořádaných těmito subjekty, a to v členění podle jednotlivých kalendářních let.

3) Výdaje, které ÚCL vynaložil za posledních 5 daňových období, tj. v letech 2010-2015, na nákup inzerce či jiného mediálního prostoru, sponzorované redakční přílohy či články, obchodní a marketingové projekty či jiné komerční prezentace v médiích vydávaných či provozovaných vydavatelstvím Borgis, a. s., či jeho dceřinými či ovládanými subjekty, a na akcích pořádaných těmito subjekty, a to v členění podle jednotlivých kalendářních let.

4) Výdaje, které ÚCL vynaložil za posledních 5 daňových období, tj. v letech 2010-2015, na nákup inzerce či jiného mediálního prostoru, sponzorované redakční přílohy či články, obchodní a marketingové projekty či jiné komerční prezentace v médiích vydávaných či provozovaných vydavatelstvím VLTAVA LABE MEDIA, a. s., (respektive jeho právními předchůdci společnostmi ANGAUR, a.s., VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., Astrosat Media s.r.o. a Tablet Media, a.s.), či jejich dceřinými či ovládanými subjekty, a na akcích pořádaných těmito subjekty, a to v členění podle jednotlivých kalendářních let.

5) Výdaje, které ÚCL vynaložil za posledních 5 daňových období, tj. v letech 2010-2015, na nákup inzerce či jiného mediálního prostoru, sponzorované redakční přílohy či články, obchodní a marketingové projekty či jiné komerční prezentace v médiích vydávaných či provozovaných vydavatelstvím CZECH NEWS CENTER, a. s., IČO 40766713 (a jeho právními předchůdci společnostmi Ringier Axel Springer CZ a.s, a RINGIER ČR a.s.) a vydavatelstvím CZECH NEWS CENTER a.s., IČO 02346826 (a jeho právními předchůdci), či jejich dceřinými či ovládanými subjekty, a na akcích pořádaných těmito subjekty, a to v členění podle jednotlivých kalendářních let.

6) Celkové výdaje, které ÚCL souhrnně vynaložil za posledních 5 daňových období, tj. vletech 2010-2015, na nákup inzerce či jiného mediálního prostoru, sponzorované redakční přílohy či články, obchodní a marketingové projekty či jiné komerční prezentace v médiích vydávaných či provozovaných jinými subjekty, které nejsou uvedeny v otázce (1)—(5), a to v členění podle jednotlivých kalendářních let.

7) Výdaje, které ÚCL vynaložil za posledních 5 daňových období, tj. v letech 2010-2015, na předplatné titulů a nákupy elektronických médií vydávaných či provozovaných vydavatelstvím MAFRA, a. s., či jeho dceřinými či ovládanými subjekty, a na akcích pořádaných těmito subjekty, a to v členění podle jednotlivých kalendářních let.

8) Výdaje, které vaše instituce vynaložila za posledních 5 daňových období, tj. v letech 2010-2015, na předplatné titulů a nákupy elektronických médií vydávaných či provozovaných vydavatelstvím Economia, a. s., či jeho dceřinými či ovládanými subjekty, a na akcích pořádaných těmito subjekty, a to v členění podle jednotlivých kalendářních let.

9) Výdaje, které vaše instituce vynaložila za posledních 5 daňových období, tj. v letech 2010-2015, na předplatné titulů a nákupy elektronických médií vydávaných či provozovaných vydavatelstvím BORGIS, a. s., či jeho dceřinými či ovládanými subjekty, a na akcích pořádaných těmito subjekty, a to v členění podle jednotlivých kalendářních let.

10) Výdaje, které ÚCL vynaložil za posledních 5 daňových období, tj. v letech 2010-2015,
na předplatné titulů a nákupy elektronických médií vydávaných či provozovaných vydavatelstvím VITAVALABE MEDIA, a. s., (respektive jeho právními předchůdci společnostmi ANGAUR, a.s., VLTAVA-LABE-PRESS, a.s., Astrosat Media s.r.o. a Tablet Media, a.s.), či jejich dceřinými či ovládanými subjekty, a na akcích pořádaných těmito subjekty, a to v členění podle jednotlivých kalendářních let.

11) Výdaje, které ÚCL vynaložil za posledních 5 daňových období, tj. v letech 2010-2015,
na předplatné titulů a nákupy elektronických médií vydávaných či provozovaných vydavatelstvím CZECH NEWS CENTER, a. s., IČO 40766713 (a jeho právními předchůdci společnostmi Ringier Axel Springer CZ a.s. a RINGIER ČR a.s.) a vydavatelstvím CZECH NEWS CENTER a.s., IČO 02346826 (a jeho právními předchůdci), či jejich dceřinými či ovládanými subjekty, a na akcích pořádaných těmito subjekty, a to v členění podle jednotlivých kalendářních let.

12) Výdaje, které ÚCL vynaložil za posledních 5 daňových období, tj. v letech 2010-2015,
na předplatné titulů a nákupy elektronických médií vydávaných či provozovaných jinými subjekty, které nejsou uvedeny v otázce (7)—(11), a to v členění podle jednotlivých kalendářních let.

13) Výdaje, které ÚCL vynaložil za posledních 5 daňových období, tj. v letech 2010-2015,
na nákup reklamního času či jiného mediálního prostoru, sponzorované pořady, vysílání, obchodní a marketingové projekty či jiné komerční prezentace na televizních stanicích a v médiích provozovaných společností CET 21 spol. s r.o., a na akcích pořádaných tímto subjektem, a to v členění podle jednotlivých kalendářních let.

14) Výdaje, které ÚCL vynaložil za posledních 5 daňových období, tj. v letech 2010-2015,
na nákup reklamního času či jiného mediálního prostoru, sponzorované pořady, vysílání, obchodní a marketingové projekty či jiné komerční prezentace na televizních stanicích a v médiích provozovaných společností FTV Prima, spol. s r. o., a na akcích pořádaných tímto subjektem, a to v členění podle jednotlivých kalendářních let.

15) Výdaje, které ÚCL vynaložil za posledních 5 daňových období, tj. v letech 2010-2015,
na nákup reklamního času či jiného mediálního prostoru, sponzorované pořady, vysílání, obchodní a marketingové projekty či jiné komerční prezentace na televizních stanicích a v médiích provozovaných jinými subjekty, které nejsou uvedeny v otázce (13)—(14), a to v členění podle jednotlivých kalendářních let.

16) Výdaje, které ÚCL vynaložil za posledních 5 daňových období, tj. v letech 2010-2015,
na nákup reklamního času či jiného mediálního prostoru, sponzorované pořady, vysílání, obchodní a marketingové projekty či jiné komerční prezentace na rozhlasových stanicích a v médiích provozovaných společností LONDA spol. s r.o., a na akcích pořádaných tímto subjektem, a to v členění podle jednotlivých kalendářních let.

17) Výdaje, které ÚCL vynaložil za posledních 5 daňových období, tj. v letech 2010-2015,
na nákup reklamního času či jiného mediálního prostoru, sponzorované pořady, vysílání, obchodní a marketingové projekty či jiné komerční prezentace na rozhlasových stanicích a v médiích provozovaných společností LagardereActive ČR a.s. a na akcích pořádaných tímto subjektem, a to v členění podIe jednotlivých kalendářních let.

18) Výdaje, které ÚCL vynaložil za posledních 5 daňových období, tj. v letech 2010-2015,
na nákup reklamního času či jiného mediálního prostoru, sponzorované pořady, vysílání, obchodní a marketingové projekty či jiné komerční prezentace na rozhlasových stanicích a v médiích provozovaných jinými subjekty, které nejsou uvedeny v otázce (16)—(17), a to v členění podle jednotlivých kalendářních let.

Odpověď ÚCL:

ad 1) – ad 5) ÚCL nevynaložil žádné náklady

ad 6) v roce 2015 zveřejnění inzerátu – Práce na serveru Aeroweb, spol. Mavisys, s.r.o.  – 1 210,- Kč

ad 7) předplatné deníku MF Dnes
r. 2010 – 3 252,- Kč
r. 2011 – 3 468,- Kč
r. 2012 – 3 708,- Kč
r. 2013 – 3 708,- Kč
r. 2014 – 3 708,- Kč
r. 2015 – 3 708,- Kč

ad 8) předplatné deníku Hospodářské noviny (v r. 2010 Business Spotlight)
r. 2010 – 26 292,- Kč
r. 2011 – 5 483,- Kč
r. 2012 – 5 626,- Kč
r. 2013 – 5 671,- Kč
r. 2014 – 5 682,- Kč
r. 2015 – 5 715,- Kč

ad 9) – ad 18) ÚCL nevynaložil žádné nákladyÚCL obdržel dne 30. 9. 2016 žádost paní V.N. poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o poskytnutí kopie stanoviska k Zadání Územnímu plánu obce Statenice, tak i k Návrhu Územnímu plánu obce Statenice, který se nyní bude veřejně projednávat.

Odpověď ÚCL:

Úřad pro civilní letectví takové stanovisko nevydával a ani nebyl o takové stanovisko požádán. V problematice územního plánování je dotčeným orgánem Ministerstvo dopravy.ÚCL obdržel dne 24.10.2016 žádost od Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Úřad pro civilní letectví vydal ve smyslu čl. 14 bodu 4. Nařízení (EU) č. 216/2008 dne 10. února 2014 výjimku reg. č. 371-14-301 pro piloty M.P a V.P. Výjimka se týkala možnosti vykonávat funkci pilota vrtulníku HEMS i po dosažení věku 60 let. Dne 06. září 2016 vydal Úřad pro civilní letectví výjimku reg. č. 3537-16-301 ve smyslu čl. 14 bodu 4. Nařízení (EU) č. 216/2008 dne 10. února 2014 výjimku reg. č. 371-14-301 pro piloty M.P., V.P. a nově V.V. Výjimka pro pilota V.P. byla vydána s účinností od 1. září 2015.

V souvislosti se shora uvedenými skutečnostmi žadatel žádá o poskytnutí následujících informací:

 1. Na jakou dobu platnosti byla výjimka ze dne 10. února 2014 udělena ve vztahu k pilotovi V.P.? Z textu samotné výjimky nelze tuto skutečnost vyčíst a žadatelovi není znám ani žádný právní předpis, který by určoval, že pokud je výjimka vydána, je její platnost automaticky do doby dovršení 65 let věku pilota. Pokud je dle názoru ÚCL udělena do doby dovršení věku 65 let pilota, na základě jakého právního předpisu je tento závěr dovozen?
 2. Jelikož pilot V.P. dle našich informací vykonává funkci pilota HEMS i v současné době, je zřejmé, že výjimka byla zřejmě udělena na dobu delší dva měsíce. Žadatel proto žádá o doložení dokumentu/ů, kterým ÚCL oznámil tuto výjimku EASA, Evropské komisi a ostatním členským státům (viz povinnost stanovená v čl. 14 bodu 4. Nařízení 216/2008) a o doložení skutečnosti, ve který konkrétní den bylo předmětné oznámení doručeno všem dotčeným subjektům (tj. EASA, Evropské Komisi a ostatním členským státům).
 3. Dále žadatel žádá o doložení konkrétního znění dokumentu, kterým EASA rozhodla v souladu s čl. 14 bodem 5. Nařízení 216/2008 o oznámené výjimce (tj. buďto vydané doporučení o souladnosti této výjimky s nařízením či rozhodnutí o nepovolení výjimky).
 4. Žadatel rovněž žádá o doložení dokumentu, kterým ÚCL schválil dodatek provozní příručky společnosti ALFA-HELICOPTER, spol. s r.o. ve vztahu k předmětné výjimce, jak uvádí tuto povinnost bod 5. udělené výjimky.

Odpověď ÚCL:

K bodu 1:
ÚCL uděluje výjimky na věk pilotům HEMS jako výjimky z ustanovení Part-FCL.065 (a). Výjimka může být aplikována až do 65. narozenin dotyčného pilota (viz Part-FCL.065 (b)). Přičemž platnost výjimky je podmíněna plněním dalších požadavků, zejména absolvováním rozšířené lékařské prohlídky v AeMC v rozsahu, který stanovil ÚCL, a absolvováním zvláštního přezkoušení s examinátorem za podmínek, které rovněž stanovil ÚCL. Aby byla platnost výjimky zachována, musí být jak rozšířená prohlídka v AeMC tak zvláštní přezkoušení  s examinátorem úspěšně absolvovány každých 6 měsíců. Při stanovování uvedených požadavků ÚCL vzal v úvahu mj. i to, za jakých podmínek tyto výjimky uděluje rakouský a německý letecký úřad. Výjimka udělená ve vztahu k pilotovi V.P. byla ve shodě s výše uvedenými podmínkami.

K bodu 2:
Úřad pro civilní letectví provedl neformální notifikaci výjimky udělené dne 10. února 2014 Evropské agentuře pro bezpečnost letectví prostřednictvím k tomu uveřejněného formuláře EASA dne 13. 2. 2014 na emailovou adresu exemptions@easa.europa.eu. Tento formulář byl zaslán v příloze č. 1. K notifikaci Evropské komise a ostatních členských států bylo dopisem č.j. 812-14-701 dle zavedených postupů vyzváno Ministerstvo dopravy (dopis zaslán v příloze č. 2 včetně potvrzení o doručení datové zprávy v příloze č. 3). Informací o datu faktického doručení notifikace Evropské komisi a ostatním členským státům Úřad nedisponuje.

K bodu 3:
Úřad nedisponuje dokumentem, kterým by Evropská agentura pro bezpečnost civilního letectví doporučila zmíněnou  výjimku, nebo rozhodnutím o nepovolení této výjimky.

K bodu 4:
Podmínky pro udělení výjimky jsou uvedeny v provozní příručce Alfa Helicopter, části A, změna č. 29 ze dne 28.10.2014, ustanovení 5.1.3.

Text v provozní příručce podléhá vyhodnocení dle nař. (EU) č. 965/2012 ust. ARO.GEN.310, resp. AMC1 ARO.GEN.310(a)(2). Text byl vyhodnocen inspektorem OOLD ÚCL jako “Přijatelný”. Viz zaslaná příloha č. 4 Kopie části seznamu úkonů pro vyhodnocení provozní příručky odborem OLD ÚCL.ÚCL obdržel dne 19.10.2016 žádost pana M.B. poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o zaslání informací, zdali stavba, která se nachází v těsné blízkosti prahu dráhy 21C letiště Kunovice, není nikterak zanesena v katastru, a která se nachází na katastrálním území Kunovice (550744), konkrétně parc. čísla 3681/55, 3681/57, 3681/59, 3681/61, 3681/66 má stavební povolení, dočasné povolení anebo zdali se jedná o tzv. černou stavbu.

Odpověď ÚCL:

Stavba byla povolena Leteckým stavebním úřadem v roce 2006 jako stavba dočasná na dobu deseti let. V rozhodnutí je uvedeno, že po vypršení lhůty pro povolení bude stavba odstraněna. Stavebník (Slovácký aeroklub) sice požádal o prodloužení doby trvání dočasné stavby o dalších deset let, zde jsou však identifikovány problémy s územním plánem a nesouhlasy majitelů některých pozemků, na kterých se stavba nachází.
Z těchto důvodů se jedná o v současnosti nepovolenou stavbu a bude řešena Leteckým stavebním úřadem v řízení o odstranění.ÚCL obdržel dne 27.10.2016 žádost od Advokátní kanceláře JUDr. František Sochor – Mgr. Marek Sochor o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o sdělení, ke kterému datu byla společnost LPS, letecké práce a služby, s.r.o., zapsaná jako vlastník vrtulníku R22, registrační značky HDS, výr. č. 3400.

Odpověď ÚCL:

Vlastíkem vrtulníku R-22 poznávací značky OK-HDS byl od 7.11.2011 do 3.11.2015 PALIČKA DAVID, IČO 67070973, se sídlem Pražská 415/3, Třebíč, 674 01.

Od 3.11.2015 je vlastníkem předmětného vrtulníku LPS, letecké práce a služby, s.r.o., IČO 64652785, se sídlem U Studny 3383, Mělník, 276 01.ÚCL obdržel dne 16.12.2016 žádost Legal Partners, Advokátní kanceláře JUDr. Libora Vašíčka o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o sdělení, jaký je aktuální stav ve věci zahájení správního řízení proti společnosti FLYDEO s.r.o., IČ: 03181006, a zda ÚCL řízení proti FLYDEO s.r.o. zahájil.

Odpověď ÚCL:

Úřadem pro civilní letectví je v této věci vedeno správní řízení proti panu S., s možnými předpoklady pro zahájení řízení prosti společnosti FLYDEO s.r.o. Důvody pro okamžité zahájení řízení proti společnosti FLYDEO s.r.o. Úřad neshledal. Řízení s panem S. nebylo ukončeno a po odvolání k Ministerstvu dopravy bylo vráceno k dalšímu projednání. Z uvedených důvodů nebylo zahájeno správní řízení se společností FLYDEO s.r.o.ÚCL obdržel dne 16.12.2016 žádost pana J.N. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o sdělení informací ke stavu řízení, resp. o stavu řízení o žadatelově učiněném podání ze dne 18.6.2016 tj. vyrozumění o všech úkonech, podáních, zjištěních a rozhodnutích, které byly do současné chvíle učiněny.

Odpověď ÚCL:

Úřad pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“) přijal dne 18. června 2016 stížnost žadatele na leteckého dopravce Travel Service, která je vedená pod č.j.: 000650-16-130.
Dne 14. července 2016 byla leteckému dopravci doručena výzva k vyjádření, která je na ÚCL vedená pod č.j.: 000742-16-130.
Dne 23. srpna 2016 ÚCL obdržel vyjádření leteckého dopravce, které ÚCL vede pod č.j.: 000939-16-130.
Správní řízení s leteckým dopravcem Travel Service ve věci podezření ze spáchání správního deliktu naplňujícího skutkovou podstatu ustanovení § 93c odst. 3 písm. a) zákona č. 49/1997 Sb., zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o civilním letectví“) bylo zahájeno dne 30. srpna 2016 oznámením o zahájení správního řízení, vedeným pod č.j.: 000976-16-130. Správní řízení je vedené pod spisovým číslem ODP-SŘ-16-01.
Správní řízení v této chvíli není ukončeno. 

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost