Poskytnuté informace za rok 2024

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 2. 1. 2024 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:
„(…) žadatel/ka žádá o sdělení následujících informací, (…).“

  1. „Na jakém základě bylo jednomu z žadatelů (Svaz modelářů České republiky z. s. IČ: 00539350) o oprávnění k provozu bezpilotních letadel v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů (podle článku 16), vydáno toto oprávnění bez splnění podmínek (zeměpisné zóny dle článku 15) pro vydání tohoto oprávnění a umožněn tak provoz ve vzdušném prostoru do 300m AGL do 31. 12. 2024.
  2. Žádám opis/kopii Rozhodnutí o Oprávnění k provozu bezpilotních systémů v rámci klubů a leteckých modelářů vydaného žadateli Svaz modelářů České republiky z.s. IČ: 00539350 včetně odůvodnění.
  3. Jak Úřad civilního letectví aktuálně vyhodnocuje rizika a provozní scénáře na plochách Svazu modelářů České republiky z. s. IČ: 00539350, bez definování zeměpisných zón, na kterých jim byl umožněn provoz odlišně od kategorie OPEN.“

Odpověď:

Ad1)
Dotazované Oprávnění k provozu bylo vydáno na základě žádosti a podkladů dodaných žadatelem. Nelze říci, že by oprávnění bylo vydáno bez splnění podmínek Článku 15 prováděcího nařízení EU č.  2019/947 týkajících se provozu v zeměpisných zónách a že by provoz byl bez dalšího umožněn ve vzdušném prostoru do výšky 300 m AGL. Oprávnění k provozu obsahuje stanovení provozních podmínek, kde je mimo jiné v bodě 2) stanoven požadavek provádět provoz v souladu s opatřením obecné povahy, kterým je zřízen omezený prostor LKR10-UAS a který je zřízen právě ve smyslu dotazovaného Článku 15 výše uvedeného prováděcího nařízení.

Ad2)
Kopii Rozhodnutí – Oprávnění k provozu bezpilotních systémů v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů bylo zasláno přílohou přípisu.

Ad3)
Viz odpovědi na otázky 1) a 2) výše. V rámci provozního scénáře jsou žadateli stanoveny provozní podmínky. V rámci Oprávnění jsou dále žadateli stanoveny další podmínky týkající se dokumentace způsobu provozu. Plnění těchto podmínek, včetně vyhodnocování rizik, již nyní podléhá dalšímu jednání se zástupci žadatele. Je také prověřováno v rámci dalších správních činností Úřadu, včetně analýzy a hodnocení hlášení událostí v provozu a případného provedení státního dozoru.

Příloha:
14368-23-701_Rozhodnutí o vydání OkP podle Čl. 16.

_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 29. 1. 2024 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:
„(…) žadatel/ka žádá o sdělení následujících informací, (…).“
„Potvrzení toho, zda Úřad pro civilní letectví obdržel žádost týkající se povolení k provozování letiště Příbram a pod jakým číslem jednacím je toto správní řízení vedeno“

Odpověď:
Úřadu pro civilní letectví byla doručena žádost o povolení provozovat letiště Příbram a tato byla zaevidována pod č. j. 14787-23-701, pod kterým je i vedeno správní řízení se spisovou značkou 14787-23-701.
_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 5. 2. 2024 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:
„(…) žadatel/ka žádá o sdělení následujících informací, (…).“
„Kdy nabylo právní moci rozhodnutí Úřadu pro civilní letectví ze dne 30. 5. 2023, č. j. 2947-23-110, sp. Zn. 4602-22-110.“

Odpověď:
Rozhodnutí Úřadu pro civilní letectví ze dne 30. 5. 2023, sp. Zn. 4602-22-110, č. j. 2947-23-110, nabylo právní moci dne 4. 7. 2023 a vykonatelnosti dne 4. 8. 2023.
_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 6. 2. 2024 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:
„(…) žadatel/ka žádá o sdělení následujících informací, (…).“

„1) Zda společnost TECH – MONT Helicopter company, s.r.o.. IČO: 31715796,se sídlem Letecká 1656/39, Spišská Nová Ves 052 01, zapsaná u Obchodného registru Mestského súdu Košice, měla v období duben – červen roku 2023 (potažmo stále má) od Úřadu pro civilní letectví povolení k provádění VFR letů pod minimálními výškami ve smyslu ustanovení SERA.5005 písm. f) přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 923/2012.
2) Pokud výše uvedená společnost povolení od Úřadu pro civilní letectví dle otázky 1) neměla, resp. nemá, pak žádáme o informace, na základě jakého jiného titulu daná společnost lety pod minimálními výškami dle výše uvedeného ustanovení ve vzdušném prostoru ČR v daném období mohla a nadále může provádět. Pokud se jedná o konkrétní dokument (y), žádáme o jeho (jejich) zaslání.“

Odpověď:
Úřad pro civilní letectví na základě žádosti společnosti Techmont Helicopter Company s.r.o. udělil v roce 2023 formou rozhodnutí dvě povolení pro provádění letů pod minimální výšky stanovené pro lety VFR dle ustanovení SERA. 5005 písm. f) prováděcího nařízení Komise (EU) č. 923/2012. Jedno povolení bylo pro období od 9. 5. 2023 – 30. 6. 2023 a druhé na období od 1. 1. 2024 – 31. 12. 2027.

Přílohy:
– 2849-23-301_Techmont_SERA_Rozhodnutí
– 7432-23-301_Techmont_SERA_Rozhodnutí
kopie přiloženy zde
_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 14. 2. 2024 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:
„(…) žadatel/ka žádá o sdělení následujících informací, (…).“

„1) Zda Úřad pro civilní letectví provedl v období od 1. 1. 2022 do současností v rámci státního dozoru kontrolu (y), společnosti Heli Company, s.r.o. IČO: 31715796, se sídlem Vranovská 72, 080 01 Prešov, zaměřenou na provozování leteckých prací a/nebo provozování zvláštního provozu dle části SPO nařízení EU č. 965/2012.
2) Pokud odpověď na otázku v bodě 1) je ano, žádáme o informaci, kdy dané kontroly proběhly, a co bylo v rámci kontrol u daného subjektu kontrolováno (jaké dokumenty, postupy, apod.). Pokud není možno poskytnout konkrétní informace o kontrolovaném rozsahu o tohoto subjektu, žádáme alespoň o informaci, jaký byl plán kontroly ze strany Úřadu pro civilní letectví (co konkrétně úřad chtěl u subjektu kontrolovat).
3) Pokud odpověď na otázku v bodě 1) je ano, žádáme o informaci, zda byly v rámci kontrol u této organizace učiněny nějaké nálezy o nedodržování nebo nevhodném dodržování určitých předpisových požadavků, a pokud ano, jak tyto nálezy zněly.
4) Zda Úřad pro civilní letectví provedl v období od 1. 1. 2022 do současností v rámci státního dozoru kontrolu (y) společnosti TECH – MONT Helicopter company, s.r.o.. IČO: 31715796, se sídlem Letecká 1656/29, Spišská Nová Ves 052 01, zaměřenou na provozování leteckých prací a/nebo provozování zvláštního provozu dle části SPO nařízení EU č. 965/2012.
5) Pokud odpověď na otázku v bodě 4) je ano, žádáme o informaci, kdy dané kontroly proběhly, a co bylo v rámci kontrol u daného subjektu kontrolováno (jaké dokumenty, postupy, apod.). Pokud není možno poskytnout konkrétní informace o kontrolovaném rozsahu o tohoto subjektu, žádáme alespoň o informaci, jaký byl plán kontroly ze strany Úřadu pro civilní letectví (co konkrétně úřad chtěl u subjektu kontrolovat).
6) Pokud odpověď na otázku v bodě 4) je ano, žádáme o informaci, zda byly v rámci kontrol u této organizace učiněny nějaké nálezy o nedodržování nebo nevhodném dodržování určitých právních předpisů, a pokud ano, jak tyto nálezy zněly.“

Odpověď:

K bodům 1-3 uvedl Úřad následující:
Úřad pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) v uvedeném období neprovedl u společnosti Heli Company s.r.o. žádnou kontrolu. ÚCL je jako úřad příslušný ke kontrolní činnost u této společnosti pouze v případě, že by prováděla činnosti leteckých prací nebo zvláštního provozu (SPO) na území a ve vzdušném prostoru České republiky. K tomu však v období od 1. 1. 2022 nedošlo.

K bodům 4 a 5 uvedl Úřad následující:
Úřad u společnosti TECH-MONT Helicopter Company s.r.o. provedl v období od 1. 1. 2022 do současnosti 5 kontrol zaměřených na činnosti dle povolení pro letecké práce uděleného Dopravným úradem Slovenské republiky. Kontroly proběhly v těchto termínech a s tímto zaměřením:   

10. 6. 2022 montážní práce;
11. 1. 2023 a 30. 1. 2023 práce v lesním hospodářství;
2. 8. 2023 a 10. 8. 2023 hašení požárů.

Během kontrol byly kontrolovány zejména doklady na palubě vrtulníku, doklady posádek a postup provádění prací (technologické postupy dle provozní příručky provozovatele).

K bodu 6 uvedl Úřad následující:
Během kontrol uvedených v odpovědi na body 4 a 5 vaší žádosti nebyly učiněny žádné nálezy.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost