Poskytnuté informace za rok 2024

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 2. 1. 2024 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:
„(…) žadatel/ka žádá o sdělení následujících informací, (…).“

 1. „Na jakém základě bylo jednomu z žadatelů (Svaz modelářů České republiky z. s. IČ: 00539350) o oprávnění k provozu bezpilotních letadel v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů (podle článku 16), vydáno toto oprávnění bez splnění podmínek (zeměpisné zóny dle článku 15) pro vydání tohoto oprávnění a umožněn tak provoz ve vzdušném prostoru do 300m AGL do 31. 12. 2024.
 2. Žádám opis/kopii Rozhodnutí o Oprávnění k provozu bezpilotních systémů v rámci klubů a leteckých modelářů vydaného žadateli Svaz modelářů České republiky z.s. IČ: 00539350 včetně odůvodnění.
 3. Jak Úřad civilního letectví aktuálně vyhodnocuje rizika a provozní scénáře na plochách Svazu modelářů České republiky z. s. IČ: 00539350, bez definování zeměpisných zón, na kterých jim byl umožněn provoz odlišně od kategorie OPEN.“

Odpověď:

Ad1)
Dotazované Oprávnění k provozu bylo vydáno na základě žádosti a podkladů dodaných žadatelem. Nelze říci, že by oprávnění bylo vydáno bez splnění podmínek Článku 15 prováděcího nařízení EU č.  2019/947 týkajících se provozu v zeměpisných zónách a že by provoz byl bez dalšího umožněn ve vzdušném prostoru do výšky 300 m AGL. Oprávnění k provozu obsahuje stanovení provozních podmínek, kde je mimo jiné v bodě 2) stanoven požadavek provádět provoz v souladu s opatřením obecné povahy, kterým je zřízen omezený prostor LKR10-UAS a který je zřízen právě ve smyslu dotazovaného Článku 15 výše uvedeného prováděcího nařízení.

Ad2)
Kopii Rozhodnutí – Oprávnění k provozu bezpilotních systémů v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů bylo zasláno přílohou přípisu.

Ad3)
Viz odpovědi na otázky 1) a 2) výše. V rámci provozního scénáře jsou žadateli stanoveny provozní podmínky. V rámci Oprávnění jsou dále žadateli stanoveny další podmínky týkající se dokumentace způsobu provozu. Plnění těchto podmínek, včetně vyhodnocování rizik, již nyní podléhá dalšímu jednání se zástupci žadatele. Je také prověřováno v rámci dalších správních činností Úřadu, včetně analýzy a hodnocení hlášení událostí v provozu a případného provedení státního dozoru.

Příloha:
14368-23-701_Rozhodnutí o vydání OkP podle Čl. 16.

_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 29. 1. 2024 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:
„(…) žadatel/ka žádá o sdělení následujících informací, (…).“
„Potvrzení toho, zda Úřad pro civilní letectví obdržel žádost týkající se povolení k provozování letiště Příbram a pod jakým číslem jednacím je toto správní řízení vedeno“

Odpověď:
Úřadu pro civilní letectví byla doručena žádost o povolení provozovat letiště Příbram a tato byla zaevidována pod č. j. 14787-23-701, pod kterým je i vedeno správní řízení se spisovou značkou 14787-23-701.
_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 5. 2. 2024 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:
„(…) žadatel/ka žádá o sdělení následujících informací, (…).“
„Kdy nabylo právní moci rozhodnutí Úřadu pro civilní letectví ze dne 30. 5. 2023, č. j. 2947-23-110, sp. Zn. 4602-22-110.“

Odpověď:
Rozhodnutí Úřadu pro civilní letectví ze dne 30. 5. 2023, sp. Zn. 4602-22-110, č. j. 2947-23-110, nabylo právní moci dne 4. 7. 2023 a vykonatelnosti dne 4. 8. 2023.
_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 6. 2. 2024 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:
„(…) žadatel/ka žádá o sdělení následujících informací, (…).“

„1) Zda společnost TECH – MONT Helicopter company, s.r.o.. IČO: 31715796,se sídlem Letecká 1656/39, Spišská Nová Ves 052 01, zapsaná u Obchodného registru Mestského súdu Košice, měla v období duben – červen roku 2023 (potažmo stále má) od Úřadu pro civilní letectví povolení k provádění VFR letů pod minimálními výškami ve smyslu ustanovení SERA.5005 písm. f) přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 923/2012.
2) Pokud výše uvedená společnost povolení od Úřadu pro civilní letectví dle otázky 1) neměla, resp. nemá, pak žádáme o informace, na základě jakého jiného titulu daná společnost lety pod minimálními výškami dle výše uvedeného ustanovení ve vzdušném prostoru ČR v daném období mohla a nadále může provádět. Pokud se jedná o konkrétní dokument (y), žádáme o jeho (jejich) zaslání.“

Odpověď:
Úřad pro civilní letectví na základě žádosti společnosti Techmont Helicopter Company s.r.o. udělil v roce 2023 formou rozhodnutí dvě povolení pro provádění letů pod minimální výšky stanovené pro lety VFR dle ustanovení SERA. 5005 písm. f) prováděcího nařízení Komise (EU) č. 923/2012. Jedno povolení bylo pro období od 9. 5. 2023 – 30. 6. 2023 a druhé na období od 1. 1. 2024 – 31. 12. 2027.

Přílohy:
– 2849-23-301_Techmont_SERA_Rozhodnutí
– 7432-23-301_Techmont_SERA_Rozhodnutí
kopie přiloženy zde
_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 14. 2. 2024 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:
„(…) žadatel/ka žádá o sdělení následujících informací, (…).“

„1) Zda Úřad pro civilní letectví provedl v období od 1. 1. 2022 do současností v rámci státního dozoru kontrolu (y), společnosti Heli Company, s.r.o. IČO: 31715796, se sídlem Vranovská 72, 080 01 Prešov, zaměřenou na provozování leteckých prací a/nebo provozování zvláštního provozu dle části SPO nařízení EU č. 965/2012.
2) Pokud odpověď na otázku v bodě 1) je ano, žádáme o informaci, kdy dané kontroly proběhly, a co bylo v rámci kontrol u daného subjektu kontrolováno (jaké dokumenty, postupy, apod.). Pokud není možno poskytnout konkrétní informace o kontrolovaném rozsahu o tohoto subjektu, žádáme alespoň o informaci, jaký byl plán kontroly ze strany Úřadu pro civilní letectví (co konkrétně úřad chtěl u subjektu kontrolovat).
3) Pokud odpověď na otázku v bodě 1) je ano, žádáme o informaci, zda byly v rámci kontrol u této organizace učiněny nějaké nálezy o nedodržování nebo nevhodném dodržování určitých předpisových požadavků, a pokud ano, jak tyto nálezy zněly.
4) Zda Úřad pro civilní letectví provedl v období od 1. 1. 2022 do současností v rámci státního dozoru kontrolu (y) společnosti TECH – MONT Helicopter company, s.r.o.. IČO: 31715796, se sídlem Letecká 1656/29, Spišská Nová Ves 052 01, zaměřenou na provozování leteckých prací a/nebo provozování zvláštního provozu dle části SPO nařízení EU č. 965/2012.
5) Pokud odpověď na otázku v bodě 4) je ano, žádáme o informaci, kdy dané kontroly proběhly, a co bylo v rámci kontrol u daného subjektu kontrolováno (jaké dokumenty, postupy, apod.). Pokud není možno poskytnout konkrétní informace o kontrolovaném rozsahu o tohoto subjektu, žádáme alespoň o informaci, jaký byl plán kontroly ze strany Úřadu pro civilní letectví (co konkrétně úřad chtěl u subjektu kontrolovat).
6) Pokud odpověď na otázku v bodě 4) je ano, žádáme o informaci, zda byly v rámci kontrol u této organizace učiněny nějaké nálezy o nedodržování nebo nevhodném dodržování určitých právních předpisů, a pokud ano, jak tyto nálezy zněly.“

Odpověď:

K bodům 1-3 uvedl Úřad následující:
Úřad pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) v uvedeném období neprovedl u společnosti Heli Company s.r.o. žádnou kontrolu. ÚCL je jako úřad příslušný ke kontrolní činnost u této společnosti pouze v případě, že by prováděla činnosti leteckých prací nebo zvláštního provozu (SPO) na území a ve vzdušném prostoru České republiky. K tomu však v období od 1. 1. 2022 nedošlo.

K bodům 4 a 5 uvedl Úřad následující:
Úřad u společnosti TECH-MONT Helicopter Company s.r.o. provedl v období od 1. 1. 2022 do současnosti 5 kontrol zaměřených na činnosti dle povolení pro letecké práce uděleného Dopravným úradem Slovenské republiky. Kontroly proběhly v těchto termínech a s tímto zaměřením:   

10. 6. 2022 montážní práce;
11. 1. 2023 a 30. 1. 2023 práce v lesním hospodářství;
2. 8. 2023 a 10. 8. 2023 hašení požárů.

Během kontrol byly kontrolovány zejména doklady na palubě vrtulníku, doklady posádek a postup provádění prací (technologické postupy dle provozní příručky provozovatele).

K bodu 6 uvedl Úřad následující:
Během kontrol uvedených v odpovědi na body 4 a 5 vaší žádosti nebyly učiněny žádné nálezy.
_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 16. 2. 2024 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:
„(…) žadatel/ka žádá o sdělení následujících informací, (…).“

„Informace o výši veškerých vyplacených příjmů ze závislé činnosti (mzdy včetně, avšak nikoli výlučně, osobního ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli výlučně odměny řádné, mimořádné, a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů a benefitů spojených s výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny za působení v dozorčích orgánech a naturální požitky – nepeněžitý příjem spočívající v užívání služebního vozidla, poskytnuté ubytování), to vše v hrubé výši tj. před zdaněním, zdůvodnění mimořádné odměny, a počet odpracovaných měsíců, a to u všech zaměstnanců na vedoucích pozicích a to za kalendářní rok 2023 (vyplacených, resp. poskytnutých v souvislosti s výkonem výše uvedené pozice, resp. funkce za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023).“

Odpověď:
Požadované informace byly zaslány ve vyplněné Excel tabulce, která byla přílohou přípisu.

Příloha:
Formulář pro poskytnutí informací o platech a odměnách za rok 2023
_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 20. 2. 2024 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:
„(…) žadatel/ka žádá o sdělení následujících informací, (…).“

„1) Současný provozovatel letiště Jičín ani většinový vlastník letiště nemá souhlas od majitele s užíváním pozemku 669/5, přes který vede příjezdová cesta na letiště. Jakým způsobem je zajištěn přístup na veřejné letiště Jičín?
2) Jsme majiteli pozemku 669/5 na letišti Jičín. Tento pozemek je součástí letištní infrastruktury. Dle leteckého zákona každý provozovatel letiště musí zajistit souhlas o užívání všech pozemků letiště, jinými slovy musí zajistit nějakou formu právního vztahu k pozemkům letiště. Provozovatel, ale tento souhlas od nás nedostal, tudíž žádný právní vztah zajištěn nemá. Na základě jaké zákonné výjimky/dokumentu nemusí současný provozovatel tuto povinnost splnit?
3) Existuje zákonné ustanovení, nebo jiné nařízení, ve kterém je definována povinnost majitele pozemku (včetně příjezdové cesty na letiště), že musí tuto cestu dát do užívání zdarma, bez jakéhokoliv smluvního vztahu, provozovateli letiště, nebo většinovému majiteli letiště? Případně jak toto posuzoval, nebo bude posuzovat ÚCL, který je s touto situací obeznámen.
4) Provozovatel, společně s většinovým majitelem letiště Jičín, zakázal výcvikové lety s letouny nad 472,5 Kg. Došlo tedy k omezení pouze jedné skupiny uživatelů, protože dalšímu provozu nad 472,5 kg je provoz umožněn, například výsadkové lety s letadlem AN2 o váze 5.500 Kg. Dle definice zákona musí být veřejná infrastruktura provozována nediskriminačním způsobem. Na základě jaké výjimky/dokumentu umožnilo ÚCL jakožto dohledový orgán diskriminovat jen určitou skupinu uživatelů veřejné infrastruktury?“

Odpověď:

Ad 1)
Uvedený pozemek č. 669/5 k.ú. Podhradí u Jičína je evidován v evidenci letištních pozemků vedené u Úřadu pro civilní letectví. Úřad v rámci správní činnosti již provozovaného letiště nezkoumá vlastnictví letištních pozemků, ani nezkoumá přístupové cesty k letišti či zajištění přístupu k nim. Zajištění či umožnění přístupu na letiště je věcí provozovatele letiště a konkrétní způsob by měl být zajištěn v rámci obecných informací o letišti, případně koordinačních dohod.

Ad 2)
Zákonná povinnost doložení vlastnictví letiště nebo jiného právního vztahu je dána ust. § 30 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, a vztahuje se toliko k doložení žádosti o povolení provozovat letiště. Tuto povinnost Úřad posuzuje při podání takové žádosti. Jak je uvedeno výše v odpovědi na dotaz č. 1, Úřad v rámci své úřední činnosti u již provozovaného letiště nezkoumá vlastnictví letištních pozemků.

Ad 3)
Úřad pro civilní letectví si není vědom, že by existovalo takové zákonné ustanovení, a popisovanou situaci Úřad dosud neposuzoval. Jak by Úřad posuzoval takovou situaci v budoucnu, Úřad v současnosti nedokáže sdělit, neboť by tím předjímal výsledek možného správního řízení, potažmo vytvářel nové informace ve smyslu § 2 odst. 4 InfZ, na což se InfZ nevztahuje. Nicméně Úřad má za to, že konkrétní povinnosti vlastníka pozemků by mohly být řešeny například formou smluvních ujednání mezi dotčenými subjekty.

Ad 4)
Odkazovaná omezení nebyla vytvořena Úřadem pro civilní letectví. Jak je uvedeno i ve Vaší žádosti o poskytnutí informací, omezení bylo stanoveno provozovatelem letiště. Úřad pro civilní letectví jako správní a dozorový orgán nikoho svou činností neomezil ani nediskriminoval, ani svou činností takovou diskriminaci neumožnil.
_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byly dne 26. 2. 2024 doručeny žádosti o poskytnutí informace. Úřad žádostem vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:
„(…) žadatel/ka žádá o sdělení následujících informací, (…).“

 1. „Vydal někdy ÚCL souhlas s činností v ochranném pásmu letiště (nebo dokument podobného účelu a jména) v souvislosti s provozováním školy smyku, dopravní výuky, motokár, kurzů bezpečné jízdy a podobných neleteckých aktivit na parcele 138/10 a okolí?
 2. Pokud ano, žadatel žádá o zaslání skenu souhlasu (ů).“
 1. „Vydal někdy ÚCL výjimku, rozhodnutí, souhlas či podobné písemné opatření či stanovisko, kterým by odsouhlasil či umožnil na části letištních ploch (např. parcela 138/10 v k. ú. Dlouhá Lhota u Dobříše a okolí, či pojížděcí dráha na parcele 452/221 v k. ú. Suchodol) provozovat tzv. školu smyku, dopravní výuku, motokáry, kurzy bezpečné jízdy a podobné neletecké aktivity?
 2. Pokud ano, je tato výjimka stále platná, případně do kdy? Komu a kdy byla vydána? Prosím také o zaslání skenu těchto písemností.“

Odpověď:
Úřad žádosti vyhovuje a to tak, že dokumentace týkající se povolování dotazovaných akcí v ochranných pásmech letiště Příbram byly zaslány přílohou přípisu.

Přílohy:

_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 26. 2. 2024 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:
„(…) žadatel/ka žádá o sdělení následujících informací, (…).“

„Týkající se stavu řízení a další postup v řízení o vydání opatření obecné povahy, kterým zaniká „Ochranné hlukové pásmo letiště České Budějovice“ “

Odpověď:
Úřad pro civilní letectví potvrzuje, že dne 15. 12. 2023 od Ministerstva dopravy obdržel postoupení předmětného rozsudku Městského soudu v Praze a společně s tím vrácený spis. Tyto dokumenty byly Úřadem zaevidovány a v rámci organizační struktury postoupeny oddělení Letecký stavební úřad. Úřad pro civilní letectví od období 2. 11. 2023 neučinil jiné formální procesní úkony, které by se týkaly předmětného řízení, než výše uvedené, Úřad pro civilní letectví nemá informace, že by v daném řízení bylo nějakým způsobem dále postupováno ani jiným správním úřadem, než je Úřad pro civilní letectví.


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 25. 3. 2024 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:
„(…) žadatel/ka žádá o sdělení následujících informací, (…).“

„Poskytnutí kopie rozhodnutí o schválení provozu letiště Panenský Týnec, Kód letiště ICAO: LKPC, situovaného na adrese 439 05 Panenský Týnec mezi obcemi Panenský Týnec a Vrbno nad Lesy.“

Odpověď:
Úřad žádosti vyhověl a požadovaný dokument zaslal žadateli přílohou přípisu.

Příloha:


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 25. 1. 2024 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti po neuhrazení nákladů částečně vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

„(…) žadatel/ka žádá o sdělení následujících informací, (…).“

„ 1)  kolik bylo zahájeno přestupkových řízení za rok 2023

2) kolik bylo ukončeno přestupkových řízení za rok 2023 a kdy bylo přestupkové řízení zahájeno

3) jak a v jakém množství v jednotlivých důvodech bylo ukončeno přestupkové řízení za rok 2023

4) kolik bylo předáno podnětů směrem k Policii České Republiky a kdy původní podnět vznikl, a kolik bylo předáno podnětu od Policie České Republicky a kdy – pokud taková data vedete.

 • Prosím u všech bodů o rozdělení na subjekty s licencí A2/SPECIFIC, A1 a A3, a bez licence -klíčový požadavek.
 • Prosím u všech bodů rozlišovat podnět od PČR, podnět veřejnosti a ostatní (specifikovat, pokud vedete zdroj).
 • Prosím u všech bodů uvést, v jaké zeměpisné zóně se měl provoz dronu kontakt (HOP, CHKO a třída, LKR9 a další, CTR, MCTR, ATZ, LKP, LKD, TSA, TRA, jaderné elektrárny, Pražský hrad a další) pokud taková data vedete.
 • Prosím u všech bodů o uvedení, kde se měl provoz dronu konat, stačí na úroveň měst/vesnic, nebo jiných samosprávných celků bez nutnosti uvést souřadnice nebo adresu. – pokud taková data vedete.“

Odpověď:

Ad 1)

V roce 2023 bylo zahájeno 176 přestupkových řízení.

Ad 2)

V roce 2023 bylo ukončeno a uzavřeno 148 přestupkových řízení. Kdy bylo přestupkové řízení zahájeno a jakým způsobem bylo vyřízeno, je uvedeno v tabulce, viz níže:

 OdloženoDruh trestuŘízení zahájeno dneSpis uzavřen dne
Přestupkové řízení Napomenutí07.10.202217.01.2023
Přestupkové řízení Pokuta01.12.202226.10.2023
Přestupkové řízení Pokuta13.12.202201.12.2023
Přestupkové řízení Pokuta09.01.202319.01.2023
Přestupkové řízeníodloženo 27.01.202331.01.2023
Přestupkové řízeníodloženo 31.01.202331.01.2023
Přestupkové řízeníodloženo 31.01.202331.01.2023
Přestupkové řízeníodloženo 31.01.202331.01.2023
Přestupkové řízeníodloženo 31.01.202331.01.2023
Přestupkové řízeníodloženo 31.01.202301.02.2023
Přestupkové řízení Pokuta16.02.202315.03.2023
Přestupkové řízení Pokuta16.02.202306.03.2023
Přestupkové řízení Pokuta15.03.202331.05.2023
Přestupkové řízení Pokuta15.03.202320.03.2023
Přestupkové řízeníodloženo 29.03.202303.04.2023
Přestupkové řízeníodloženo 08.11.202309.11.2023
Přestupkové řízení Pokuta18.04.202328.04.2023
Přestupkové řízení Pokuta20.04.202316.05.2023
Přestupkové řízení Pokuta06.06.202327.06.2023
Přestupkové řízení Pokuta06.06.202308.06.2023
Přestupkové řízeníodloženo 11.08.202317.08.2023
Přestupkové řízeníodloženo 11.08.202317.08.2023
Přestupkové řízeníodloženo 11.08.202317.08.2023
Přestupkové řízeníodloženo 11.08.202317.08.2023
Přestupkové řízeníodloženo 11.08.202317.08.2023
Přestupkové řízeníodloženo 11.08.202317.08.2023
Přestupkové řízeníodloženo 11.08.202317.08.2023
Přestupkové řízeníodloženo 16.08.202312.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 16.08.202312.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 15.08.202312.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 16.08.202312.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 16.08.202312.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 15.08.202312.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 15.08.202305.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 15.08.202312.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 15.08.202312.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 15.08.202312.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 15.08.202312.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 15.08.202312.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 18.08.202313.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 18.08.202313.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 18.08.202313.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 18.08.202313.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 18.08.202313.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 18.08.202312.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 18.08.202312.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 18.08.202312.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 18.08.202312.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 18.08.202312.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 17.08.202312.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 17.08.202305.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 17.08.202305.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 17.08.202312.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 17.08.202312.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 17.08.202312.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 17.08.202312.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 17.08.202312.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 21.08.202312.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 21.08.202305.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 22.08.202312.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 22.08.202305.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 22.08.202305.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 22.08.202305.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 22.08.202305.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 22.08.202305.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 22.08.202305.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 22.08.202305.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 24.08.202305.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 24.08.202305.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 24.08.202305.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 24.08.202305.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 24.08.202305.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 24.08.202305.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 24.08.202305.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 24.08.202305.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 24.08.202305.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 24.08.202305.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 25.08.202305.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 25.08.202305.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 25.08.202330.08.2023
Přestupkové řízení Pokuta14.09.202311.10.2023
Přestupkové řízení Napomenutí07.09.202312.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 08.09.202312.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 08.09.202312.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 08.09.202312.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 08.09.202312.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 11.09.202312.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 11.09.202313.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 11.09.202313.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 11.09.202314.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 11.09.202314.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 12.09.202314.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 12.09.202314.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 12.09.202314.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 13.09.202314.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 13.09.202314.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 13.09.202314.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 13.09.202314.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 14.09.202314.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 14.09.202314.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 14.09.202314.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 14.09.202314.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 15.09.202315.09.2023
Přestupkové řízení Pokuta15.09.202309.10.2023
Přestupkové řízeníodloženo 25.09.202325.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 25.09.202325.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 25.09.202325.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 25.09.202325.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 25.09.202325.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 25.09.202325.09.2023
Přestupkové řízeníodloženo 25.09.202303.10.2023
Přestupkové řízeníodloženo 26.09.202303.10.2023
Přestupkové řízeníodloženo 26.09.202303.10.2023
Přestupkové řízeníodloženo 26.09.202303.10.2023
Přestupkové řízeníodloženo 26.09.202303.10.2023
Přestupkové řízeníodloženo 27.09.202303.10.2023
Přestupkové řízeníodloženo 03.10.202303.10.2023
Přestupkové řízeníodloženo 03.10.202303.10.2023
Přestupkové řízeníodloženo 03.10.202303.10.2023
Přestupkové řízeníodloženo 04.10.202306.10.2023
Přestupkové řízeníodloženo 04.10.202306.10.2023
Přestupkové řízeníodloženo 04.10.202306.10.2023
Přestupkové řízeníodloženo 04.10.202306.10.2023
Přestupkové řízeníodloženo 04.10.202306.10.2023
Přestupkové řízeníodloženo 11.10.202330.10.2023
Přestupkové řízeníodloženo 16.10.202330.10.2023
Přestupkové řízeníodloženo 16.10.202330.10.2023
Přestupkové řízeníodloženo 16.10.202330.10.2023
Přestupkové řízeníodloženo 17.10.202330.10.2023
Přestupkové řízeníodloženo 25.10.202330.10.2023
Přestupkové řízení Pokuta09.11.202322.11.2023
Přestupkové řízeníodloženo 08.11.202309.11.2023
Přestupkové řízeníodloženo 09.11.202309.11.2023
Přestupkové řízeníodloženo 09.11.202309.11.2023
Přestupkové řízeníodloženo 14.11.202315.11.2023
Přestupkové řízeníodloženo 14.11.202315.11.2023
Přestupkové řízeníodloženo 14.11.202315.11.2023
Přestupkové řízeníodloženo 22.11.202323.11.2023
Přestupkové řízeníodloženo 23.11.202301.12.2023
Přestupkové řízeníodloženo 23.11.202301.12.2023
Přestupkové řízeníodloženo 23.11.202301.12.2023
Přestupkové řízeníodloženo 23.11.202301.12.2023
Přestupkové řízeníodloženo 28.11.202301.12.2023
Přestupkové řízeníodloženo 30.11.202301.12.2023
Přestupkové řízeníodloženo 18.12.202318.12.2023
Přestupkové řízeníodloženo 18.12.202318.12.2023
Přestupkové řízeníodloženo 18.12.202318.12.2023
Přestupkové řízeníodloženo 18.12.202321.12.2023

Ad 3)

Ze 148 ukončených přestupkových řízení za rok 2023 byla řízení ukončena:

 • 2 řízení rozhodnutím o uložení trestu Napomenutí
 • 14 řízení rozhodnutím o uložení trestu Pokuty
 • 132 řízení usnesením o odložení věci

Ad 4)

 1. Kolik bylo předáno podnětů směrem k Policii České Republiky a kdy původní podnět vznikl?
 2. Ze strany Úřadu směrem k Policii ČR bylo (za rok 2023) předáno 0 podnětů.

K doplňujícím částem žádosti byly vyčísleny náklady za rozsáhlé vyhledávání a žadatel byl o tomto vyrozuměn, vzhledem k tomu, že uvedené náklady nebyly Úřadu k danému dni uhrazeny, Úřad žádost v dosud nezodpovězených částech odložil.
_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 14. 4. 2024 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:
„(…) žadatel/ka žádá o sdělení následujících informací, (…).“

 1. „Opis/kopii odvolání Svazu modelářů České republiky z.s. IČ: 00539350 ze dne 11.1.2024 proti rozhodnutí Úřadu pro civilní letectví ze dne 20.12.2023 o vydání Oprávnění k provozu bezpilotních systémů v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů Vydané pod  č. j.:  14368-23-701 Sp. zn.:  5314-23-701 Název spisu: OKPM-008
 2. Opis/kopii vyjádření Úřadu civilního letectví k tomuto odvolání podané Svazem modelářů České republiky dne 11.1.2024
 3. Opis/kopii rozhodnutí Ministerstva dopravy ve věci odvolání Svazu modelářů podané Svazem modelářů České republiky dne 11.1.2024 proti rozhodnutí Úřadu pro civilní letectví ze dne 20.12.2023 o vydání oprávnění k provozu v rámci klubu a sdružení leteckých modelářů pro Svaz modelářů.“

Odpověď:
Úřad žádosti vyhověl a požadované dokumenty zaslal žadateli přílohou přípisu.

Příloha:
Odvolání proti rozhodnutí ve věci sp. zn. 5314-23-701
Rozhodnutí o odvolání ve věci sp. zn. 5314-23-701
Předání spisu včetně stanoviska Úřadu ve věci sp. zn. 5314-23-701

_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 17. 4. 2024 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:
„(…) žadatel/ka žádá o sdělení následujících informací, (…).“
,,na jaké typy vrtulníků a jakých rejstříkových značek (imatrikulací) mají níže specifikovaní provozovatelé vydáno osvědčení leteckého provozovatele (AOC) pro obchodní leteckou dopravu: 

1. Provozovatel: DSA a.s., sídlo: Hradec Králové, číslo osvědčení: CZ – 83;
2. Provozovatel: HELI Czech s.r.o., sídlo: Hradec Králové, číslo osvědčení: CZ – 84;
3. Provozovatel: Blue SkyService, s.r.o., sídlo: Brno, číslo osvědčení: CZ – 86;
4. Provozovatel: Helitom s.r.o., sídlo: Chrášťany –Chotouň, číslo osvědčení: CZ – 87“

Odpověď:

DSA, a.s.  CZ – 83       

 • Eurocopter EC 135 T1                       1             OK-DSA
 • Eurocopter EC135 T2                        1             OK-DSZ
 • Eurocopter EC135 T2+                      6             OK-DSB, DSC, DSD, DSE, JIX, LJR
 • Eurocopter AS 350 B3                       1             OK-DSW
 • Eurocopter AS 355 N                         2            OK-DSN, DSQ

HELI Czech, s.r.o. CZ – 84      

 • Robinson R44                                     2             OK-HIC, HEZ
 • Bell 206B                                             1             OK-CHCE

Blue Sky Service, s.r.o. CZ – 85     

 • Bell 206B                                            1             OK-GEE
 • Bell 427                                              1             OK-ERP
 • Robinson R44                                   1             OK-LML

HELITOM s.r.o. CZ-87

 • Robinson R44                                    2            OK-EEE, SEF
 • Eurocopter EC 120B                        1            OK-MMI

_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 6. 5. 2024 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:
„(…) žadatel/ka žádá o sdělení následujících informací, (…).“

„Ministerstvo dopravy ČR jako nadřízený orgán ÚCL, pověřilo ÚCL k dořešení soudem aktivovaného Návrhu opatření obecné povahy – Vyhlášky, kterou se zrušuje OHP letiště Planá u Českých Budějovice, materiál č.j. 012548-20-701 ze dne 20. října 2020. ÚCL v posledních dnech vydal rozhodnutí, kterým se zastavuje nebo pozastavuje správní řízení ve věci výše uvedeného návrhu OOP s tím, že se citovaný materiál předává k vyřízení DESÚ.“
Žadatel požádal o předmětné rozhodnutí.

Odpověď:
Úřad žádosti vyhověl a požadovaný dokument zaslal žadateli přílohou přípisu.

Příloha:
Usnesení o zastavení OHP LKCS

_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 5. 5. 2024 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:
„(…) žadatel/ka žádá o sdělení následujících informací, (…).“

 1. „zda má společnost Smartwings, a.s., IČO: 256 63 135 se sídlem K Letišti 1068/30, 160 08 Praha 6 (dále jen „Smartwings“) schválený individuální plán specifikací doby letu (ARO. OPS.235) ve smyslu nařízení komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008;
 2. Pokud má Smartwings schválený individuální plán specifikací doby letu ve smyslu předchozího bodu, pak žádám o poskytnutí jeho znění;
 3. Zda má Smartwings schválené jakékoli jiné výjimky z obecné právní úpravy (evropské  i  tuzemské) související s činností Smartwings, tedy zejména s leteckým provozem, obchodním provozem ve smyslu výše uvedeného nařízení, které spadají do gesce Úřadu pro civilní letectví a jsou tak Úřadu pro civilní letectví známy;
 4. Pokud má Smartwings schválené výjimky ve smyslu předchozího bodu, pak žádám o  poskytnutí jejich výčtu a jejich znění.“

Poznámka žadatele: „Pro úplnost uvedl, že o tytéž informace žádal již dne 19. 9. 2023, přičemž tuto žádost podal z důvodu ověření, zda se od minulé žádosti situace nezměnila, zejména zda si Smartwings nenechalo schválit jakoukoli výjimku.“

Odpověď:

Ad1)
Výše uvedená společnost nemá schválený individuální plán specifikací doby letů v souladu s ustanovením ARO. OPS. 235 nařízení Komise (EU) č. 965/2012 ze dne 5. října 2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (dále jen „nařízení 965/2012“). Úřad vydal této společnosti předchozí schválení pouze standardních plánů specifikací doby letů, jak vyžaduje ustanovení ARO. OPS. 235(a) výše uvedeného nařízení u všech provozovatelů pravidelné/charterové dopravy letouny, na které se v souladu s článkem 8 nařízení č. 965/2012 vztahují požadavky ORO. FTL a CS FTL tohoto nařízení.

Ad2)
Viz odpověď na předchozí bod.

Ad3)
Výše uvedené společnosti nebyla udělena žádná výjimka dle obecné národní či evropské právní úpravy v souvislosti s uvedenou činností. Od data vyřizování minulé žádosti žadatele o poskytnutí informací se v tomto ohledu nic nezměnilo.

Ad4)
Viz odpověď na předchozí bod.

_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 26. 4. 2024 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:
„(…) žadatel/ka žádá o sdělení následujících informací, (…).“

1) Žádáme Vás o zaslání veškerých rozhodnutí o stanovení druhu letiště a o jeho změně dle § 25 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, která byla vydána od účinnosti tohoto zákona o civilním letectví ve vztahu k Letišti Příbram – Dlouhá Lhota (LKPM).
2) Žádáme Vás o zaslání veškerých protokolů (záznamů) o místním šetření a dalších úkonech, které byly podkladem pro vydání rozhodnutí o stanovení druhu letiště a o jeho změně dle § 25 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve vztahu k Letišti Příbram – Dlouhá Lhota (LKPM) dle předchozí otázky.
3) Žádáme Vás o zaslání výpisu z evidence letišť vedené dle § 25a zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve vztahu k Letišti Příbram – Dlouhá Lhota (LKPM), a to:
a) výpisu ke dni zřízení této evidence letišť, včetně všech jeho změn od data zápisu Letiště  Příbram – Dlouhá Lhota (LKPM) do této evidence,
b) aktuálního výpisu ke dni vyhotovení této žádosti.
4) Žádáme Vás o zaslání veškerých podkladů, plánků, map, protokolů (záznamů) o místním šetření a dalších úkonech, včetně informací od provozovatele letiště, které byly podkladem pro:
a) zápis Letiště Příbram – Dlouhá Lhota (LKPM) do evidence letišť vedené dle § 25a zákona č.  49/1997 Sb., o civilním letectví,
b) veškeré změny zápisu Letiště Příbram – Dlouhá Lhota (LKPM) v evidenci letišť vedené dle § 25a zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví.
5) Žádáme Vás o zaslání veškerých nákresů (plánků, map) vztahujících ke značení vzletové a přistávací dráhy Letiště Příbram – Dlouhá Lhota (LKPM) a plochy užívané provozovatelem Letiště Příbram – Dlouhá Lhota (LKPM) k provozu tohoto letiště, které eviduje Úřad pro civilní letectví za posledních 5 let.
6) V případě, že za posledních 5 let došlo ke změně značení dráhy a/nebo ploch dle předchozí otázky, žádáme Vás o zaslání podkladů, na základě kterých jste tyto změny zaznamenali, resp. kdo Úřadu pro civilní letectví tyto změny nahlásil a jak je doložil (tyto podklady žádáme také zaslat).
7) Jak Úřad pro civilní letectví provádí kontrolu u provozovatelů letišť ve vztahu k plnění jejich povinnosti dle § 25b zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, podle kterého je vlastník letiště povinen zajistit provozování letiště.
8) Byla paní JUDr. Jaroslava Žáková, nar. 2. 12. 1963, trvale bytem Komenského náměstí 289, Příbram, v minulosti v pracovním či jiném smluvním vztahu s Úřadem pro civilní letectví? 
9) V případě kladné odpovědi na předchozí otázku žádáme o informaci, jakou pracovní pozici JUDr. Žáková zastávala, resp. co Úřadu pro civilní letectví na základě smluvního vztahu poskytovala, popř. od Úřadu pro civilní letectví čerpala, a v jakém období.

Odpověď:

Ad1)
V příloze zasláno rozhodnutí o stanovení druhu letiště (aktuálně platné) z roku 2004. Starší rozhodnutí nejsou v souladu s interními postupy (Skartační a spisový řád) evidovány.

Ad2)
Požadovanými podklady Úřad nedisponuje.

Ad3)
Na základě zákona § 25a eviduje Úřad od r. 2010 seznam letištních pozemků publikovaný na webových stránkách Úřadu. Tento seznam nebyl od té doby změněn.

Ad4)
Pokladem pro evidenci letištních pozemků byl dodaný seznam pozemků od společnosti Nikodem a Partners spol. s.r.o., který byl vytvořen pro potřeby Úřadu. Seznam je uveden v příloze.

Ad5)
Úřad neeviduje seznam plánků a map vztahujících se ke značení RWY jiné, než ty, které jsou publikované ve VFR příručce a které jsou použity jako podklady pro vyhlášení ochranných pásem letiště (tj. ty, které jsou již publikované na webových stránkách ÚCL Ochranná pásma letišť – Úřad pro civilní letectví (caa.cz)).

Ad6)
Úřad pro civilní letectví nemá informace o změně značení dráhy. Na letišti v uvedené době byla prováděna pouze údržba značení.

Ad7)
Kontroly jsou prováděny průběžně v souladu s plánem kontrol (např. pro roky 2022, 2019, 2017). Všechny kontroly jsou prováděny v souladu s Kontrolním řádem.

Ad8)
Ne

Ad9)
Viz odpověď na otázku č. 8

Příloha:
Rozhodnutí_stanovení druhu
Provozní povolení
Pozemky_LKPM_Příbram

_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 15. 5. 2024 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:
„(…) žadatel/ka žádá o sdělení následujících informací, (…).“

„1) o stavu řízení a o dalším postupu v řízení o vydání opatření obecné povahy, kterým zaniká „Ochranné hlukové pásmo letiště České Budějovice“, které bylo zastaveno výše uvedeným zrušeným rozhodnutí Úřadu pro civilní letectví ze dne 15. 2. 2022, č.j. 1565-22-701, sp. zn. 18/730/0020/LKSC/16/22
2) Pokud v mezidobí od vyhlášení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. 11. 2023, č. j. 11 A 87/2022–89, učinil ÚCL nějaké procesní úkony, pak podatelé a žadatel žádají o sdělení informací o těchto úkonech a o kopie dokumentů.“

Odpověď:
V dotazovaném řízení bylo dne 26. 4. 2024 Úřadem vydáno usnesení o zastavení řízení, v rámci kterého byla rovněž určena věcná nepříslušnost Úřadu k projednávání věci. Tento dokument byl žadateli zaslán přílohou přípisu.

Příloha:
Usnesení o zastavení OHP LKCS

_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 23. 5. 2024 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:
„(…) žadatel/ka žádá o sdělení následujících informací, (…).“

„Údaje o tom, kdy byl (či zda stále je) součástí letištních pozemků letiště Letkov, veřejného vnitrostátního letiště, jehož provozovatelem je AEROKLUB Plzeň – Letkov, z.s. (dále jen „Letiště“), pozemek parc. č. 462 o výměře 7240 m2, zapsaný na LV číslo 644 v katastrálním území Koterov (dále jen „Pozemek“), včetně informace o konkrétním časovém úseku, po který byl (či je) Pozemek součástí Letiště.“

Odpověď:
Zmiňovaný Pozemek není součástí letištních pozemků uvedeného Letiště. Úřad současně nemá informace, že by někdy v minulosti tento Pozemek byl považován za součást uvedeného Letiště.
_________________________________________________________________________________________

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jakožto povinnému subjektu ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 6. 6. 2024 doručena žádost o poskytnutí informace. Úřad žádosti vyhověl a v souladu s ust. § 5 odst. 3 shora citovaného zákona nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:
„(…) žadatel/ka žádá o sdělení následujících informací, (…).“

„1) Který právní předpis v ČR stanovuje zákonnou lhůtu pro odpověď ÚCL na podanou “Žádost o Oprávnění k Provozu bezpilotního letadla v kategorii Specifická”
2) Jak dlouhá je zákonná lhůta v ČR pro odpověď ÚCL na podanou Žádost o Oprávnění k Provozu bezpilotního letadla v kategorii Specifická.“

Odpověď:

Ad1)
Lhůtu obecně upravuje § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a tedy obecně platí pravidlo rozhodnutí vydat bez zbytečného odkladu, anebo nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, případně v zákonem vyjmenovaných případech až 60 dní.

Co se týká úkonů předcházejících vydání rozhodnutí samotného, pak platí obecně zásada rychlosti, tedy platí, že Úřad má rozhodovat v souladu s § 6 správního řádu ve lhůtě přiměřené, tedy obecně bez zbytečných průtahů (přesná časová lhůta však není určena).

Ad2)
Rozhodování o žádosti o oprávnění k provozu bezpilotního letadla v kategorii „Specific“ nemá specifickou lhůtu, řídí se tedy výše uvedenými obecnými pravidly.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost