Poskytnuté informace za rok 2015

ÚCL obdržel dne 6. 1. 2015 žádost společnosti Formann spol. s r. o. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o nahlédnutí do stavební dokumentace letiště Bubovice v letech 1996-2015 veškerého správního-stavebního řízení (jedná se o ukončené stavby i stavební řízení neukončených staveb).

Odpověď ÚCL:

Požadované kopie byly poskytnuty.


ÚCL obdržel dne 1. 3. 2015 žádost pana P.K. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o poskytnutí informací souvisejících s kontrolní akcí Nejvyššího kontrolního úřadu:  Kontrolní akce č. 13/33, jejíž kontrolní závěr byl zveřejněn ve Věstníku č. 5/2014. V kontrolním závěru pak bylo konstatováno porušení zákona o veřejných zakázkách.

 1. Proč došlo k porušení zákona o veřejných zakázkách?
 2. Byla v souvislosti s výše uvedeným porušením zákona určena zodpovědná osoba, resp. skupina osob?
 3. Pokud nebyla určena zodpovědná osoba, proč k tomu nedošlo?
 4. Byla uskutečněna nějaká jiná opatření, aby se zamezilo výskytu podobných případů?

Odpověď ÚCL:

Žadateli byla zaslána stanoviska, která byla úřadem zpracována na dotazy nadřízeného orgánu.


ÚCL obdržel dne 16. 3. 2015 žádost společnosti Česká spořitelna, a.s. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o informace ohledně postupů Úřadu pro civilní letectví při vydávání, zachování platnosti, změny, pozastavení platnosti nebo zrušení oprávnění organizace k údržbě podle přílohy II (části 145) nařízení komise (EU) č 1321/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (dále jen „Nařízení“) a postupů pro vydávání, změny, pozastavení platnosti nebo zrušení osvědčení podle přílohy IV (části 147) Nařízení.  Dle článku 145.B.10 odst. 4 (Postupy) přílohy II (části 145) a článku 147.B.10 písm. c) (Postupy) přílohy IV (části 147) Nařízení musí Úřad stanovit postupy podrobně popisující, jak je zajištěn soulad s výše uvedenými přílohami. S odkazem na tuto skutečnost žadatel požaduje zodpovězení dotazů vztahujících se k oprávnění organizace k údržbě podle přílohy II (části 145) a osvědčení podle přílohy IV (části 147) Nařízení (společně dále jen „Oprávnění“):


-Má Úřad stanoven zvláštní postup pro případ, kdy se dozví (ať již v rámci své činnosti, z podnětu organizace nebo od jakékoli třetí osoby), že úpadek organizace, které bylo uděleno Oprávnění, bude řešen konkursem dle Insolvenčního zákona? Pokud ano, jaká opatření či kroky jsou v takovém postupu zahrnuty?

-Bez ohledu na otázku výše, zabýval se Úřad někdy v minulosti případem, kdy byl prohlášen konkurs na majetek organizace držící Oprávnění podle Insolvenčního zákona nebo dříve účinného zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání? Pokud ano, jaká opatření či kroky v takové situaci Úřad učinil? Došlo v takovém případě k pozastavení platnosti či zrušení Oprávnění v přímé souvislosti s prohlášením konkursu?

Odpověď ÚCL:

– Úřad pro civilní letectví nemá stanoven zvláštní postup pro případ, kdy se dozví, že úpadek organizace, které bylo uděleno Oprávnění, bude řešen konkursem podle insolvenčního zákona.

– v případě Part 147 v tomto případě Úřad zrušil platnost vydaného Osvědčení Part-147 a po splnění příslušných požadavků ho vydal nástupnické organizaci. V případě Part-145 Úřad postupoval následovně: (1) mimořádný audit s nálezem úrovně 1 se stanovenou dobou pro jeho odstranění, současně (2) zahájení správního řízení ve věci zrušení Oprávnění a současně rozhodnutí o nařízení předběžného opatření o pozastavení Oprávnění, (3) v případě neodstranění nálezu úrovně 1 ve stanovené době rozhodnutí o zrušení Oprávnění.ÚCL obdržel dne 23. 2. 2015 žádost od pana J.M. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o kopie dokumentů:

 1. Platné povolení k provozování letiště Kladno
 2. Osvědčení, jimiž oprávněný provozovatel letiště Kladno doložil v žádosti o vydání povolení k provozování letiště Kladno právní vztah ke všem  pozemkům a dalším komponentám, které tvoří a jsou součástí letiště Kladno 

Odpověď ÚCL:

Žadateli byly požadované kopie poskytnuty.ÚCL obdržel dne 19. 4. 2015 žádost pana J.S. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o poskytnutí údajů:

A) objem veřejných zakázek malého rozsahu ve velikosti od 100.000 Kč výše bez DPH, zadaných ÚCL v letech 2012, 2013 a 2014. Tedy tři čísla, jedno pro každý rok. Pokud z technických důvodů je možné poskytnout pouze sumy odpovídající jiné hranici než 100.000 Kč, žadatel žádá o jeho poskytnutí spolu s informací o této hranici.


B) zda ÚCL v letech 2012-2014 využíval k nákupu Dynamický nákupní systém. Pokud ano, jaký byl celkový objem takto realizovaných nákupů?


C) zda ÚCL v letech 2012-2014 využíval k nákupu elektronická tržiště veřejné správy. Pokud ano, jaký byl celkový objem takto realizovaných nákupů?


Žadatel požaduje uvedení celkových částek v Kč bez DPH.

Odpověď ÚCL:

A) Úřad pro civilní letectví požadovanou informací v tomto znění nedisponuje. Lze však využít dat uveřejněných na webových stránkách Ministerstva dopravy, kde jsou zveřejňovány informace související s již zadanými veřejnými zakázkami a proplacenými fakturami resortních organizací, včetně Úřadu pro civilní letectví. Požadované informace lze najít v odkazu http://www.mdcr.cz/cs/hospodareni_resortu/podrizene_organizace/ucl/ucl.htm

 
B)
Ne, nevyužíval

 
C) Ano, ÚCL využíval v letech 2012 a 2013 elektronické tržiště Tendermarket (https://www.tendermarket.cz/common/zakazka/zakazkaList.seam?idZadavatel=Z00000051&cid=164572&dataModelSelection=zadavatelIter%3AprofilList%5B0%5D), v tuto chvíli ÚCL nemá možnost exportovat požadovaná data a odkázal žadatele na již uveřejněná data na tržišti. Od roku 2014 ÚCL používá tržiště Gemin (https://www.gemin.cz/profil/ceska-republika-urad-pro-civilni-letectvi) a požadované údaje jsou  k dnešnímu dni 84 zakázek za 20 817 804,46Kč bez DPH.ÚCL obdržel dne 20. 5. 2015 žádost společnosti FINEP CZ a.s. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o zaslání digitální podoby opatření obecné povahy č. j. 1502-11-701 vydaného ÚCL dne 15. 3. 2011. Žádost o zaslání textové i grafické části (v digitální podobě).

Odpověď ÚCL:

Požadované opatření bylo zasláno.


ÚCL obdržel dne 29. 6. 2015 žádost pana L.M. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.


ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o poskytnutí informací vztahujících se k výkazu zisku a ztráty Úřadu pro civilní letectví a to k syntetickým účtům 518 (ostatní služby), 521 (mzdové náklady) a 549 (ostatní náklady z činnosti). Informace žadatel požaduje poskytnout za roky 2013 a 2014, a to v milionech korun a ve struktuře viz tabulka.

Dále žadatel žádá o informace, jaký byl celkový počet zaměstnanců Úřadu ke konci roku 2014 a jaká byla k tomuto datu celková výše vlastního kapitálu.


Odpověď ÚCL:

K 31. 12. 2014 bylo na ÚCL 164 zaměstnanců.

Výše vlastního kapitálu v roce 2014 byla 102 134 761 Kč.

 20132014
Náklady z činnosti celkem162159
Z toho mzdové náklady (521)7072
              ostatní náklady z činnosti (549)0,30,3
              ostatní služby (518)2919
              Z toho právní služby0,040,05
                            konzultační služby0,310
                            IT služby97
                            reklamní služby00
                            jiné služby19,6511,95

ÚCL obdržel dne 12.6.2015 žádost pana R.Ž. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

1)    Nachází se pozemky žadatele (parc. č. 3340/42 a parc. č. 3340/121 v katastrálním území České Budějovice 7) v některém z ochranných pásem zřízených opatřením obecné povahy vydaným Úřadem pro civilní letectví dne 27.3.2012 pod č.j. 1705-12-701 (sp. zn. 11/730/0048/LKCS/02/12)?
2)    Eviduje Úřad pro civilní letectví hlukové ochranné pásmo letiště České Budějovice? Pokud ano, jakým opatřením obecné povahy bylo takové hlukové ochranné pásmo zřízeno?
3)    Nachází se výše uvedené pozemky žadatele v hlukovém ochranném pásmu letiště České Budějovice, pokud takové existuje (viz dotaz č. 2)?

Odpověď ÚCL:

Ad 1)
Ano, ačkoliv toto není informace Úřadem standardně zajišťovaná, uvedené pozemky se dle našich zjištění nacházejí na území zasaženém ochrannými pásmy letiště České Budějovice.
Ad 2)
Úřad nevydal ve vztahu k letišti České Budějovice opatření obecné povahy, kterým by bylo zřízeno hlukové pásmo. Jak nicméně žadatel správně uvedl, dle čl. II bodu 6 přechodných ustanovení zákona č. 301/2009 Sb. se ochranná pásma zřízená podle zákona č. 258/2000 Sb. do nabytí účinnosti tohoto zákona považují za ochranná pásma zřízená opatřením obecné povahy podle § 37 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Kontrolou dostupné dokumentace bylo zjištěno, že Úřad nemá k dispozici rozhodnutí, kterým bylo zřízeno hlukové ochranné pásmo dle zákona č. 258/2000 Sb. Z tohoto důvodu Úřad požádal o součinnost příslušné správní orgány s cílem toto rozhodnutí pro svou činnost obstarat.
Ad 3)
Podle zaslané dokumentace z Jihočeského letiště České Budějovice a.s. a stavebního úřadu města České Budějovice potvrzuji, že dotčené pozemky se nacházejí v ochranném hlukovém pásmu – izofona A.ÚCL obdržel dne 23.7.2015 žádost paní A.Z. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Kterým subjektům a na základě čeho je povoleno přistání na ploše v ulici Na Balkáně, Praha 3 (resp. Praha 9).
Na základě jakého povolení přistává vrtulník BELL 429 OM-TIP, modré barvy, na shora specifikované ploše.
Za jakých okolností mohou soukromé subjekty získat povolení k přeletu nad Prahou a přistávání v širším centru obce.

Odpověď ÚCL:

Kterým subjektům a na základě čeho je povoleno přistání na ploše v ulici Na Balkáně, Praha 3

ÚCL žádné povolení pro přistávání na této ploše nevydává, neboť zákonodárce stanovil odlišný postup a podmínky pro let a přistání na plochy jsou obecně definovány § 35 uvedeného zákona a  v prováděcí vyhlášce k tomuto zákonu č. 108/1997Sb. v § 14. Tento typ vrtulníku je možné provozovat dle evropských předpisů nad nehostinným prostředím, tedy i nad hustou zástavbou. Tato plocha se nachází v řízeném okrsku letiště Kbely.

Je dovoleno vrtulníku Bell 429 OM-TIP využívat tuto plochu?

U uvedeného typu vrtulníku Bell 429 (protože je to vrtulník v 1. tř. výkonnosti kategorie A) je let na uvedenou plochu u ulice Na Balkáně, Praha 3 (resp. Praha 9) dle našich informací v souladu s leteckými předpisy a zákonem o civilním letectví č. 49/1997 Sb. (plocha pro přistání se nachází mimo omezený prostor LKR-9). Uvedený vrtulník BELL 429 OM-TIP je provozován slovenskou společností, která je držitelem AOC č. SK/035 (na jehož základě je oprávněn provozovat obchodní leteckou dopravu). Dozor nad touto společností v souladu s platnou národní i evropskou legislativou vykonává Dopravný úrad Slovenské republiky.

Za jakých okolností mohou soukromé subjekty získat povolení k přeletu nad Prahou a přistávání v širším centru obce

Pro lety nad Prahou platí obecná pravidla stanovená zákonem č. 49/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhláškou 108/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předpisem L2 (přístupný na http://lis.rlp.cz) a omezením stanoveným v Letecké informační příručce (viz předchozí odkaz část ENR 5.1 prostory LKP1 a LKR9). Pokud subjekt splní stanovené podmínky, pak je oprávněn vstupovat do vzdušného prostoru nad hlavním městem (vyjma LKP1). Za dodržení uvedených podmínek zodpovídá v souladu s §79 LZ provozovatel leteckých činností nebo uživatel letadla.ÚCL obdržel dne 20. 8. 2015 žádost pana J.C. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o informaci, zda

a)   Úřad pro civilní letectví odebírá produkty a služby od Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ)

b)   pokud ano, jakou částku ÚCL v roce 2014 za tyto produkty a služby ČHMÚ zaplatil.

Odpověď ÚCL:

Úřad pro civilní letectví neodebírá produkty a služby od ČHMÚ.ÚCL obdržel dne 29. 9. 2015 žádost pana Č.K. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

V jakém stádiu se nachází  správní řízení, které ÚCL zahájilo se Skutečským aeroklubem s.r.o. ve věci upadlé vrtule z VIVATA

 • zda správní řízení stále běží či bylo již ukončeno
 • pokud ještě běží, proč to trvá tak dlouho a zda nehrozí ukončení řízení z důvodu prodlení
 • pokud už bylo ukončeno, žadatel žádá o zaslání jeho výsledku

Odpověď ÚCL:

 • správní řízení se společností Skutečský aeroklub, s.r.o. nebylo dosud pravomocně ukončeno.
 • jedná se o velmi komplikované správní řízení, čemuž odpovídá jeho délka. V současné době je řízení ve fázi přípravy rozhodnutí. Nebezpečí, že by došlo k promlčení nehrozí, neboť podle ustanovení § 94 odst. 3  zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví,  odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán nezahájil řízení do 2 let od okamžiku, kdy se dozvěděl o jeho spáchání, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

ÚCL obdržel dne 30. 9. 2015 žádost pana R.Ž. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Zda Úřad zahájil práce na přípravě nového opatření obecné povahy ke zřízení ochranného hlukového pásma letiště České Budějovice, které by reflektovalo změny v charakteru a rozsahu užívání letiště České Budějovice, k nimž došlo od roku 1995, kdy bylo stanoveno původní ochranné hlukové pásmo, a pokud ano, v jaké fázi se příprava takového opatření obecné povahy nachází

Odpověď ÚCL:

Tyto práce dosud zahájeny nebyly.


 ÚCL obdržel dne 4. 10. 2015 žádost od pana D.K. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o informace k hospodaření úřadu s investičními prostředky v letech 2009-2014

Odpověď ÚCL:

Žadateli byly poskytnuty odpovědi na otázky:


Otázka č. 1:
Jaký objem investičních prostředků v Kč vaše organizace vynaložila v letech 2009 – 2014 

RokCelkový objemPočet inv. akcí
200927 415 853,767
201027 613 786,177
201111 672 428,825
20124 345 563,604
20135 224 299,104
2014590 154,002


Otázka č. 2:

Má vaše organizace zpracovanou vnitřní směrnici či jiný závazný dokument pro posouzení, hodnocení a výběr investičních projektů? Pokud ano, přiložte její platné znění nebo uveďte odkaz pro stažení dokumentu z internetu.


Ne


Otázka č. 3:

Pro každý typ investičního projektu prosím odhadněte (uveďte) jak často využíváte uvedený postup / metodu při posuzování / hodnocení daného typu investičního projektu v rámci celé organizace.

Viz přiložený soubor:

Informace na web – Otázka 3


Otázka č. 4:
Jak často vaše organizace realizuje postaudity investičních projektů? Pokud ano, popište jejich průběh. V případě, že organizace má pro postaudity zpracovanou směrnici či jiný dokument, přiložte její znění nebo uveďte odkaz pro stažení dokumentu z internetu.


ANO – vždy (dle pravidel Ministerstva dopravy)


Otázka č. 5:


S jakými problémy se vaše organizace obecně potýká při realizaci investičních projektů? U každého okruhu problému uveďte odhad, jak často se problémy vyskytují.


Odhadovaný výskyt problému u projektů:

Viz přiložený soubor:

Informace na web – Otázka 5

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost