Poskytnuté informace za rok 2017

ÚCL obdržel dne 4.1.2017 žádost od Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o sdělení informace, zda Úřad pro civilní letectví vydal ve vztahu k následujícím dvěma právnickým osobám:

 1. společnost AIR – TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o., IČO: 006 97 516, se sídlem: Na letisko, Letisko Poprad – Tatry, PSČ: 058 98, Slovenská republika a
 2. společnost HELIKOPTER AIR TRANSPORT Gesellschaft m.b.H., reg. č.: FN 47437 k, se sídlem: Schubertring 1-3, 1010 Vídeň, Rakousko

rozhodnutí o schválení provozu vrtulníku na / z místa veřejného zájmu (PIS) v souladu s Nařízením EU č. 965/2012, ustanovením CAT.POL.H.225. Pokud byla ve vztahu k uvedeným společnostem ze strany Úřadu pro civilní letectví uvedená rozhodnutí vydána, žádost o zaslání jejich kopie včetně přílohy obsahující seznam provozních ploch ve veřejném zájmu pro provoz vrtulníků 2. třídy výkonnosti.

Odpověď ÚCL:

Ohledně provozu na/z místa veřejného zájmu  ÚCL uvedl, že ÚCL nevydává provozovatelům jiných ČS EU Rozhodnutí o schválení, ale v souladu s ARO.OPS.220 / AMC2 ARO.OPS 220 Povolení. Povolení je zasláno žadateli a jeho vydání je oznámeno leteckému úřadu státu, který vydal žadateli AOC. Na základě tohoto oznámení letecký úřad státu vydávajícího AOC rozšíří/vydá Schválení PIS, s oblastí působnosti ČR (viz CAT.POL.H.225(a)(6) / GM1 CAT.POL.H.225(a)(6)).

Konkrétně ÚCL ČR ve smyslu ustanovení ARO.OPS.220 / AMC2 ARO.OPS.220(b) udělil povolení (endorsement) k provozu na nemocničních místech veřejného zájmu na území České republiky rakouské společnosti HAT dne 15.12. 2016 (kopie zaslány) a slovenské společnosti  ATE dne 12.1. 2017 (kopie zaslány). Současně v souvislosti s  udělením povolení ÚCL informoval  letecké úřady státu provozovatele  AustroControl a Dopravní úřad SR.ÚCL obdržel dne 13.1.20176 žádost pana M.B. poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o zaslání kompletní kopie spisového materiálu vedeného pod číslem jednacím 12470-16-701, sp. zn. 15/730/0006/LKKU/04/16

Odpověď ÚCL:

Kopie odeslána (viz příloha)

SpisÚCL obdržel dne 26.1.2017 žádost pana T.K. poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

1) Jaký byl celkový počet stížnosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 podaných na území České republiky orgánům příslušným k jejich přijímání, resp. vyřízení v roce 2016?
 
2) Kolik stížností podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 bylo v roce 2016 podáno Úřadu pro civilní letectví?

3) Kolik stížností podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 bylo v roce 2016 podáno jinému příslušnému orgánu či subjektu, je-li takový?
 
4) V kolika případech vedlo podání stížnosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 v roce 2016 k zahájení soudního řízení?
 
5) V kolika případech vedlo podání stížnosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 v roce 2016 k zahájení jiného než soudního řízení; o jaké/á řízení se jednalo?
 
6) V kolika případech byla v roce 2016 hlášena kolize letadla s ptáky?
  
7) Žádost o poskytnutí statistik či jiných relevantních informacích vztahujícím se k počtu porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze strany provozujících leteckých dopravců v roce 2016, jsou-li takové statistiky či jiné relevantní informace k dispozici.
 

Odpověď ÚCL:

V České republice je Úřad pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“) orgánem, který v souladu s ustanovením § 3 odst. 7 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v platném znění, dohlíží na plnění povinností leteckého dopravce týkajících se náhrad a pomoci cestujícím v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letu podle nařízení (ES) č. 261/2004.

Odpovědi ÚCL se týkají výše uvedených pravomocí ÚCL.

Ad 1)
V roce 2016 Úřad obdržel celkem 666 stížností. Počet stížností zaslaných přímo leteckému dopravci ÚCL nemá k dispozici.

Ad 2)
viz Ad 1)

Ad 3)
V České republice je příslušným orgánem Úřad pro civilní letectví.

Ad 4)
Takové údaje nemá ÚCL k dispozici.

Ad 5)
Takové údaje nemá ÚCL k dispozici. V oprávněném případě může ÚCL zahájit správní řízení.

Ad 6)
V roce 2016 bylo systémem povinných hlášení zaznamenáno 116 případů.

Ad 7)
ÚCL vede evidenci počtu stížností cestujících, jiné údaje nemá ÚCL k dispozici.ÚCL obdržel dne 20.2.2017 žádost od Frank Bold advokáti, s.r.o. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost k vydanému stavebnímu povolení ze den 30.5.2016 na záměr „Odvodnění odbavovací plochy západ, letiště Vodochody“, sp. zn. 16/730/0016/LKVO/02/16, č.j. 5052-16-701
1)    Žádost o poskytnutí informace, zda již bylo zahájeno provádění výše uvedené stavby odvodnění odbavovací plochy západ a v jakém stavu se případně realizace stavby aktuálně nachází.
2)    Dále žádost o informaci, zda byla na tuto stavbu podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu a zda byl případně již kolaudační souhlas vydán.
3)    V případě, že byl kolaudační souhlas na předmětnou stavbu vydán, žádost o poskytnutí jeho kopie.

Odpověď ÚCL:

Jmenovaná stavba nebyla zahájena a v současnosti nemá ani stavební povolení. Z tohoto důvodu stavebník nemohl o kolaudační souhlas žádat a ten nemohl být ani vydán.ÚCL obdržel dne 28.2.2017 žádost paní J.H. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Oprávnění k činnosti, poskytování služeb v oblasti civilního letectví od nabytí účinnosti zákona č. 49/1997 Sb. fyzické osoby J.N.

Odpověď ÚCL:

V současné době Úřad pro civilní letectví nevede žádný aktuální záznam k činnosti J.N. Z minulých záznamů:

 • Držitel dnes již neplatného průkazu technika údržby letadel  č. 20011784 I. a II. typu s kvalifikacemi „letouny“ a „ULL-A“ (ultralehké letouny aerodynamicky řízené). Průkaz byl vydán dne 20.6.1991 a jeho platnost skončila 18.7.2000.ÚCL obdržel dne 24.2.2017 žádost pana J.H. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

 1. Rozhodnutí o odebrání povolení provozovat letiště Točná provozovatele Aeroklub Točná z.s., IČO 001 99 907, se sídlem Na Stránkách 135, Točná, 143 00 Praha 4, zápis v SR L 4071 vedený u Městského soudu v Praze.
 2. Rozhodnutí o udělení povolení provozovat letiště Točná – provozovateli Letecké Muzeum Točná, s.r.o., IČO 256 72 037, se sídlem Praha 5, Radlická 608/2, PSČ 150 00, zápis v OR C 59937 vedený u Městského soudu v Praze.
 3. Rozhodnutí o udělení povolení provozovat letiště Mnichovo Hradiště – provozovateli Aero-taxi OKR, a.s., IČO 273 51 122, se sídlem Tanvaldská 345, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec, zápis v OR B 1914 vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
 4. Rozhodnutí o udělení povolení provozovat letiště Vlašim – provozovateli Město Vlašim, IČO 002 32 947, se sídlem Jana Masaryka 302, Vlašim, PSČ 258 01.

Odpověď ÚCL:

Požadované kopie byly žadateli odeslány.

Kopie


ÚCL obdržel dne 7.3.2017 žádost pana P.M., která nesplňovala požadavky kladené zákonem č. 106/1999 Sb., proto byl žadatel vyzván k doplnění. K dnešnímu datu tj. 20.3.2017 nebyla žádost řádně doplněna, ale s ohledem na judikaturu Nejvyššího správního soudu, postoj nadřízeného orgánu a celkový otevřený postoj se Úřad pro civilní letectví rozhodl požadované informace uveřejnit.

Dotaz:

Žádost o sdělení výše výplat klíčových zaměstnanců ÚCL za poslední měsíc
Na základě výzvy žadatel upřesnil pojem „klíčový zaměstnanec“:
RUCL struktura

Odpověď ÚCL:

Za únor 2017 činila hrubá mzda u zaměstnanců:

Ředitel ÚCL:91 980,- Kč 
Manažer systému řízení (dříve manažer SMS):35 570,- Kč
Inspektor bezpečnosti (0,75 úvazek)30 563,- Kč
Manažer kvality:neobsazeno
Ředitel sekce správní a bezpečnostní; bezpečnostní ředitel:72 560,- Kč
Ředitel sekce letové:77 950,- Kč
Ředitel sekce technické:77 950,- Kč
Ředitel sekce provozní; mluvčí ÚCL:72 560,- Kč
Útvar vnitřní kontroly:kumulovaná funkce
Senior examinátor:kumulovaná funkce


ÚCL obdržel dne 20.3.2017 žádost pana J.Š. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o výpis udělených pokut za porušení doplňku X leteckého předpisu L2 – pravidla létání při létání s multirotorem (dronem) za celou dobu jejich evidence, resp. existence doplňku X – datum prohřešku, datum udělení pokuty, popis prohřešku a sankce (výše pokuty), zároveň pokud ÚCL eviduje i další údaje, které může poskytnout a údaje o prohřešcích, které jsou momentálně v řešení v souvislosti s multirotory a doplňkem X.

Odpověď:

Požadované informace zaslány, viz příloha.

Zároveň doplňujeme, že v různém stádiu řízení se v současné době nachází 6 příkazních řízení a 1 správní řízení.

V nejbližší době budou rovněž zahájena další 2 přestupková řízení a 1 správní řízení.ÚCL obdržel dne 21.3.2017 žádost pana J.C. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o seznam všech ukončených správních řízení, které úřad doposud vedl pro porušení předpisů a zákona s provozovateli a piloty bezpilotních letadel (dronů).

Konkrétně:

 • datum, kdy mělo dojít k provinění,
 • identifikaci subjektu, se kterým bylo řízení vedeno (jméno, IČ…),
 • informaci, o jaké provinění šlo (ust. zákona, popř. slovně),
 • výši uložené pokuty.

Dále žádost o souhrnné číslo, jaké množství obdobných neukončených správních řízení úřad s provozovateli a piloty dronů dále vede.

Odpověď:

Požadované informace zaslány, viz příloha.

Zároveň doplňujeme, že v různém stádiu řízení se v současné době nachází 6 příkazních řízení a 1 správní řízení.

V nejbližší době budou rovněž zahájena další 2 přestupková řízení a 1 správní řízení.ÚCL obdržel dne 27.3.2017 žádost pana V.L. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Kolik pilotů a bezpilotních prostředků aktuálně ÚCL eviduje v rámci ČR, a to ve všech kategoriích jak provozních, tak váhových. Dále, zda ÚCL eviduje nějaké havárie a incidenty těchto prostředků během minulého roku 2016.

Odpověď:

Ke dni 30. 03. 2017 je v evidenci Úřadu pro civilní letectví 422 letadel bez pilota na palubě, splňujících kritéria přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 v platném znění. Ke stejnému datu je v evidenci Úřadu pro civilní letectví 634 pilotů k těmto letadlům. ÚCL letecké nehody bezpilotních systémů neeviduje, doporučujeme obrátit se na Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.ÚCL obdržel dne 6.4.2017 žádost pana J.S. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o zaslání informací o výsledku řízení k odstranění nepovolených staveb objektu “Para areál Slovácký Aeroklub Kunovice” původně povoleného 27.04.2005 na 10 let jako stavební úprava bez kolaudace v rozsahu dvou buněk bez napojení na sítě. Dnešní areál má rozměry 40x14x3,5 m a je zde umístěn bez souhlasu vlastníků pozemků.

Odpověď:

Řízení k odstranění stavby  i řízení o dodatečném povolení stavby jsou aktuálně přerušena. Úřad pro civilní letectví v rámci lhůty očekává doplnění dokladů potřebných k dodatečnému povolení.
Pokud stavebník takové podklady nedoloží, bude Úřad pro civilní letectví pokračovat v řízení o odstranění stavby.


ÚCL obdržel dne 2.5.2017 žádost pana O.H. poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněn v doslovné citaci):

Žádost o zveřejnění anonymizovaného rozhodnutí o udělení povolení k létání letadla bez pilota na palubě nad rámec standardně udělených provozních omezení letadla/letadel provozovatele Vertical Images, s.r.o. IČO: 03203671 pro lokalitu: Praha – Pankrác, vymezenou souřadnicemi dle WGS-84 následovně: 50.0529675N, 14.4400983E; 50.0510317N, 14.4437033E; 50.0522786N, 14.4479947E; 50.0551925N, 14.4431561E. Na základě kterého byli pořízené snímky na přiloženém odkazu: https://ulozto.cz/!aZw9QtOSV7Jt/obrazek-01-jpg. Snímky byli zveřejněny dne 26.4.2017.

Odpověď:

Kopie rozhodnutí poskytnuta (viz příloha)


ÚCL obdržel dne 15.5.2017 žádost pana Č.K. poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněn v doslovné citaci bez uvedení osobních údajů)

 1. Zda Ing. Kincovi Miloslavovi byly odebrány kvalifikace examinátora a to motorová či plachtařská.
 2. Pokud mu byly odebrány, prosím informaci podat v souladu s §4a, odstavce 2b uvedeného zákona formou kopie dokumentu obsahující požadované informace.
 3. V jakém stádiu se nachází správní řízení ve věci incidentu s upadnutou vrtulí od VIVATA se Skutečským aeroklubem s.r.o. Zda UCL již vyřešil odvolání a pokud ne, tak proč to tak dlouho trvá? 
 4. Pokud správní řízení je ukončeno, požaduji informaci podat v souladu s §4a, odstavce 2b uvedeného zákona formou kopie dokumentu obsahující požadované informace.

Odpověď:

Ad 1) Nebyly odebrány, nicméně platnost FE(A) skončila k 31. 12. 2016 a FE(S) skončila k 2. 5. 2017 a po dohodě se senior examinátorem nebylo žádáno o prodloužení.

Ad 2) Nebylo odebráno, proto nelze zaslat.

Ad 3) Rozhodnutí ÚCL bylo na základě odvolání ze strany MD zrušeno a nyní je v konečné fázi příprava nového rozhodnutí ÚCL v této věci. ÚCL si není vědom překročení lhůt.

 • Rozhodnutí Úřadu pro civilní letectví, č.j.: 2641-14-401, datum 3. 12. 2015;
 • Odvolání účastníka řízení, č.j.: 3790-15-401, datum 17. 12. 2015;
 • Rozhodnutí Ministerstva dopravy – Odboru civilního letectví, č.j.: 19/2016-220-LPR/10, datum 7. 10. 2016;
 • Předání spisové dokumentace, č.j.: 1706-17-110, datum 24. 2. 2017.

Ad 4) Nebylo ukončeno, proto nelze zaslat.ÚCL obdržel dne 29.6.2017 žádost pana P.K. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněn v doslovné citaci)

Žádost o sdělení identifikace letadla, jež dne 10.6.2017 v 9:00 přelétalo ve Skryjích nad Berounkou.

Odpověď:

Úřad pro civilní letectví nedisponuje informací o identitě letadla, které dne 10.6.2017 v 9:00 přelétávalo ve Skryjích nad Berounkou.


ÚCL obdržel dne 3.8.2017 žádost od Frank Bold advokáti, s.r.o. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost k vydanému stavebnímu povolení ze dne 30.5.2016 na záměr „Odvodnění odbavovací plochy západ, letiště Vodochody“, sp. zn. 16/730/0016/LKVO/02/16, č.j. 5052-16-701.Ministerstvo dopravy uvedené stavební povolení zrušilo v rámci přezkumného řízení rozhodnutím ze dne 13.2.2017, č.j. 189/2016-220-LPR/4, a věc vrátilo ÚCL k dalšímu řízení.

 • Žádost o poskytnutí informace, zda již bylo vydáno nové stavební povolení na záměr odvodnění odbavovací plochy Letiště Vodochody
 • V případě, že již bylo nové stavební povolení vydáno, žádost o poskytnutí jeho kopie
 • V případě, že nové stavební povolení vydáno nebylo, žádost o poskytnutí informace, v jakém stavu se předmětné stavební řízení aktuálně nachází.

Odpověď ÚCL:

Stavební povolení na záměr odvodnění odbavovací plochy Letiště Vodochody bylo vydáno dne 7.3.2017, viz příloha.ÚCL obdržel dne 6.8.2017 žádost od Frank Bold advokáti, s.r.o. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

V návaznosti na rozhodnutí Ministerstva dopravy Č. j. 189/2016-220-LPR/4 ze dne 13. 2. 2017 ve věci stavebního povolení pro stavbu s názvem: „Odvodnění odbavovací plochy západ, letiště Vodochody”, žádost o poskytnutí následujících informací:

 • Žádost o poskytnutí informace, jaké konkrétní kroky učinil Úřad ve věci záměru „Letiště Vodochody- Odbavovací plocha západ- odvodnění” od února 2017 po zrušujícím rozhodnutí Ministerstva dopravy.
 • Současně žádost o poskytnutí kopie veškerých rozhodnutí nebo jiných správních aktů, které Úřad vydal ve vztahu k záměru „Letiště Vodochody- Odbavovací plocha západ- odvodnění” v průběhu roku 2017 po zrušujícím rozhodnutí Ministerstva dopravy.

Odpověď ÚCL:

Úřad pro civilní letectví v uvedeném období nečinil jiné kroky, než vydání stavebního povolení pro uvedenou stavbu. Jiná rozhodnutí nebo správní akty nebyly Úřadem vydány. Kopie stavebního povolení byla zaslána jako odpověď na žádost o informaci ze dne 3.8.2017. Pro informaci Úřad dodal, že v této kauze proběhlo jedno nahlížení do spisu.ÚCL obdržel dne 3.8.2017 dodatečnou žádost pana J.S. k žádosti o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím ze dne 6.4.2017.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněn v doslovné citaci)

V řízení o dodatečném povolení stavby “PARA areál Slovácký aeroklub Kunovice, letiště Kunovice”  měl stavebník do 31.07.2017 doložit potřebné doklady.

Můžete mi, prosím, sdělit zda tak učinil a jak řízení dále pokračuje?

Odpověď:

Právní zástupkyně Slováckého aeroklubu Kunovice předložila žalobu na určení předkupního práva v řízení o vlastnictví k pozemku parc. č. 3681/57. Protože jde o poslední doklad, který Úřad pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) a Město Kunovice potřebuje k pokračování řízení, požádal účastník řízení o prodloužení lhůty z důvodu předběžné otázky do doby pravomocného rozhodnutí soudu. Úřad žádosti vyhověl.ÚCL obdržel dne 11.8.2017 žádost pana E.V. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o informace kolik, a jaké výjimky z platných norem letového zatížení byly uděleny společnosti Travel Service a.s., IČ: 25663135, DIČ: CZ25663135, sídlem: K letišti 1068/30, Praha 6, 160 08, za posledních 18 měsíců.

Odpověď:

V souladu s čl. 14(4) základního nařízení (ES) č. 216/2008 v pl. znění může Úřad pro civilní letectví udělit výjimku pouze v případě nepředvídaných naléhavých provozních okolností nebo časově omezených provozních potřeb, není-li tím nepříznivě ovlivněna úroveň bezpečnosti. Ve smyslu tohoto článku nebyla provozovateli Travel Service a.s. v posledních 18 měsících udělena žádná výjimka z Part ORO.FTL nařízení Komise č. 965/2012, v pl. znění.
 ÚCL obdržel dne 21.8.2017 žádost pana B.I. poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci)

Požaduji informaci o tom, kolik řízení, s jakým předmětem a s jakým výsledkem bylo vedeno Úřadem pro civilní letectví vůči, na žádost nebo jinak ohledně společnosti JMB Aircraft s.r.o., IČ: 241 78 586, se sídlem Nádražní 635, 565 01 Choceň, a to od roku 2010 dosud. Zároveň žádám o poskytnutí prosté kopie úkonů, kterými byly řízení ukončeny.
Dále zdvořile žádám o poskytnutí informace, zda je uvedená společnost JMB Aircraft s.r.o., IČ: 241 78 586, se sídlem Nádražní 635, 565 01 Choceň, oprávněna k výrobě letadel v České republice, a jestli ano, jakých typů. Zároveň žádám o poskytnutí dokumentů, které prokazují daná oprávnění.

Odpověď:

Úřad pro civilní letectví jednal se společností JMB Aircraft s.r.o., IČ: 241 78 586 ve věci žádosti o souhlas s ohlášenou stavbou dočasného lehkého hangáru. Žádost byla podána dne 27.6.2017 a souhlas s provedením ohlášené stavby byl vydán dne 22.8.2017 (viz kopie v příloze).

Úřad pro civilní letectví nemá záznam, že je uvedená společnost oprávněna k výrobě letadel, upozorňuji však na kompetence Letecké amatérské asociace v oblasti výroby sportovních létajících zařízení.
ÚCL obdržel dne 5.9.2017 žádost Legal Partners, Advokátní kanceláře JUDr. Libora Vašíčka o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci):

Dovoluji si tímto požádat nadepsaný úřad o poskytnutí informace týkající se stavu řízení ve věci pana Jakuba Sejkory, IČ: 03067572, místem podnikání U Rybníka 3242/17, 466 01 Jablonec nad Nisou, sp. zn. SŘ-0018, a to, zda již v tomto řízení bylo rozhodnuto a pakliže bylo rozhodnuto, žádám o zaslání rozhodnutí v této věci.

Odpověď ÚCL:

V uvedené věci bylo dne 15.9.2017 vydáno rozhodnutí (viz příloha). ÚCL obdržel dne 21.9.2017 žádost pana P.M. poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci)

Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. žádám o veškeré informace související s havárií stroje:
R22 OK-XIC TB-Helicam,
který havaroval dne 5. 5. 1994.

Odpověď:

Záznamy z šetření leteckých nehod byly předány úřadem do Národního archivu v Praze. Kontaktní osobou, na kterou se lze v Národním archivu obrátit, je:
Ing. Miroslav Kunt
Národní archiv, Oddělení kontroly výkonu spisové služby, fondů státní správy po roce 1992 a elektronických dokumentů
Archivní 4, 149 01 Praha 4
tel.: 974 847 334
e-mail: kunt@nacr.cz.ÚCL obdržel dne 26.9.2017 žádost pana L.U. poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci)

Vzhledem k tomu, že letiště Mariánské Lázně jde v měsíci říjnu do aukce a M.Ú. Mariánské Lázně je vážným zájemcem o koupi tohoto letiště. Letiště je nyní uzavřeno rozhodnutím ÚCL žádal bych o poskytnutí kopií dokumentů o posledních třech kontrolách letiště za účelem odstranění závad .

Odpověď:

Kopie dostupných dokumentů byly zaslány. Dokumenty poslány ve stavu tak, jak jsou dostupné na ÚCL. Za rok 2011 a 2012 jsou skeny dokumentů hůře čitelné, proto byl přiložen i čistopis. Za rok 2013 je sken dokumentů čitelný. Od roku 2014 je letiště uzavřeno.
Protokol_2011
Protokol_2011_sken
Protokol_2012
Protokol_2012_sken
Protokol_2013_skenÚCL obdržel dne 13.11.2017 žádost společnosti České aerolinie a.s. poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz

Kolik v současné době eviduje Úřad v České republice subjektů, kterým plynou povinnosti ve vztahu ochraně civilního letectví před protiprávními činy a které zároveň podléhají kontrolní činnosti Úřadu. Zároveň žádáme úřad, aby v odpovědi identifikoval všechny tyto subjekty, u kterých byla kontrola v období od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017 provedena více než jednou.

Odpověď:

v současné době odbor bezpečnostní Úřadu pro civilní letectví eviduje 440 subjektů uplatňujících normy ochrany civilního letectví před protiprávními činy, které zároveň podléhají jeho kontrolní činnosti.

Subjekty, u kterých byla provedena více než jedna kontrolní činnost v období od 1. 1. 2017 do 31. 10. 2017, jsou následující:

ABS Jets, a.s.
Aeroflot Russian Airlines
Air Cairo
Belavia
České aerolinie a.s.
EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.
El Al Israel Airlines Ltd.
Flydubai
Initial Ecotex s.r.o.
JIP východočeská a.s.
LETIŠTĚ BRNO a.s.
Letiště Karlovy Vary s.r.o.
Letiště Karlovy Vary s.r.o. (schválený agent)
Letiště Ostrava, a.s
Letiště Praha, a.s.
LOM PRAHA s.p. (letiště Přerov)
MaidPro Service s.r.o.
Nagel Česko s.r.o.
OEZ, s.r.o.
Rossiya Airlines
Travel Service, a.s.
Ukraine International Airlines
Ural Airlines
ÚCL obdržel dne 9.11.2017 žádost paní M.P. poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci)

Ve smyslu Zákona č 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám o poskytnutí informace, zda u komunikace po pozemcích parc.č. 339/10, 339/11, 339/14 a 341/10, k.ú. Lubno, obec Frýdlant nad Ostravicí, (dříve parc.č. 339/5, 339/6 a 341/10), která byla povolena jako dočasná pro příjezd na staveniště po dobu výstavby hangáru územním rozhodnutím čj. RRaSÚ/1281/2002/Mec ze dne 29.12.2004 a stavebního povolení čj. 337/06-LSÚ ze dne 18.1.2006, byla prodloužena doba trvání nebo bylo vydáno jiné rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu nebo jiných dotčených orgánů v této věci.

Odpověď:

Dočasná komunikace na pozemcích parc. č. 339/10, 339/11, 341/14 a 341/12, vše v katastrálním území Lubno (původně pozemky parc. č. 339/5, 339/6 a 341/10) byla povolena stavebním povolením č.j. 337/06-LSÚ ze dne 18. ledna 2006 (právní moc ke dni 13. května 2006) pro příjezd na staveniště po dobu výstavby hangáru a jako taková nebyla dále předmětem povolení předčasného užívání stavby č.j. 000337/06-02/09-LSÚ ze dne 2. července 2009 (právní moc ke dni 3. července 2009) ani kolaudačního rozhodnutí č.j. 000337/06-04/09-LSÚ ze dne 25. září 2009 (právní moc ke dni 26. září 2009).

Výše uvedenou komunikaci nelze od 1. ledna 2011 považovat za leteckou stavbu ve smyslu § 36 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Úřad pro civilní letectví jako speciální stavební úřad pro letecké stavby nevydal žádné rozhodnutí ani jiné opatření, kterým by byla po výstavbě hangáru dočasnost komunikace prodloužena nebo by byla změněna na stavbu trvalou. O případných opatřeních dotčených orgánů v této věci není Leteckému stavebnímu úřadu jako speciálnímu stavebnímu úřadu pro letecké stavby nic známo.ÚCL obdržel dne 27.11.2017 žádost pana J.D. poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci)

v souladu s platným zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dle §4 odst. 1) a 3) Vás žádám jako povinný subjekt o poskytnutí informace:

1)    zda lze cestou Vašeho úřadu podat stížnost na evidentní porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, kterým se stanovují společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů ze strany Swiss International Air Lines Ltd.

    Jednalo se o zrušený let dne 17.11.2017 (LX 755) z Lucemburku do Zurrichu. Dopravce uvedl jako důvod zrušení letu špatné počasí v Zurrichu. Po doložení raw dat a reportů z metaru pro letiště Zurrich tvrdil, že se to týkalo letiště v Lucemburku. Po doložení dat a reportů z metaru pro letiště Lucemburk v daný den a ostatních podkladů vč. kategorie letiště atp. Swiss airlines již nekomunikují,…

2)    zda jste případně negativní odpovědi dle 1) oprávněni oficiálně postoupit stížnost dle 1) ke Swiss aviation authority,

3)    kontakt FOCA (Federal Office of Civil Aviation) Switzerland, řešící problematiku porušení platné legislativy dle 1).

Odpověď:

1)    Bohužel Vám musím sdělit, že na základě znění Čl. 16 nařízení (EC) č. 261/2004 Úřad pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) není místně příslušným orgánem k řešení Vaší záležitosti. Čl. 16 odst. 1 výše zmíněného nařízení totiž uvádí následující:

    „Každý členský stát určí subjekt odpovědný za prosazování tohoto nařízení ve vztahu k letům z letišť nacházejícím se na jeho území a letů z třetí země na tato letiště. Tento subjekt v případě potřeby přijme nezbytná opatření, která zajistí, aby byla dodržována práva cestujících.“

    Vzhledem ke skutečnosti, že incident se týká letu z Lucemburku, lze vyvodit, že k řešení Vaší stížnosti je věcně a místně příslušný národní dozorový orgán Lucemburska:

    Ministère de l’Économie et du Commerce extérieur / Direction du Marché intérieur et de la Consommation
    19 – 21, boulevard Royal
    L – 2449 LUXEMBOURG
    Tel.: +352 247 84112
    Fax: +352 22 16 07
    E-mail: passagersaeriens@eco.etat.lu
    Web: www.eco.public.lu

2)    V případě místní nepříslušnosti jsme oprávněni k postoupení stížnosti věcně a místně příslušnému národnímu dozorovému orgánu.

3)    Kontakt na národní dozorový orgán Švýcarské konfederace:

    Federal Office of Civil Aviation FOCA
    Passenger rights
    CH – 3003 Berne
    Tel.: +41 58 465 95 96
    Fax:  +41 58 465 90 60
    E-mail: passengerrights@bazl.admin.ch
ÚCL obdržel dne 25.10.2017 žádost advokátní kanceláře JUDr. Michal Filouš o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci)

Na základě usnesení z 13. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 3. 4. 2017, konkrétně z bodu UR/13/48/2017 – Heliport letecké záchranné služby v Olomouci – studie a další postup, jsme se dozvěděli o záměru upravit heliport letecké záchranné služby v Olomouci ve smyslu varianty II uvedené ve „Studii optimalizace provozu heliportu LZS OLK“ a o záměru úpravy leteckých koridorů k tomuto heliportu.

Předmětné informace, které po Vás, jakožto povinném subjektu, požaduji jsou následující:

 • informaci o tom, kdo je příslušným správním úřadem pro změnu předmětných leteckých koridorů a jakou formou je tato změna přijímána;

Pokud je ke změně příslušný Váš úřad, pak požaduji i následující informace:

 • návrh změny leteckých koridorů;
 • informaci o důvodu změny leteckých koridorů;
 • informaci, na základě čeho je navrhována změna leteckých koridorů;
 • poskytnutí podkladových dokumentů a materiálů ke změně leteckých koridorů, zejména poskytnutí „Studie optimalizace provozu heliportu LZS OLK“, která byla v březnu 2017 vypracována odbornou společností AGA-Letiště, s.r.o., IC: 463 57 653, se sídlem Hostivice, Janečská 885, PSČ: 253 01.

Odpověď:

K Vašemu dotazu ohledně informace o tom, kdo je příslušným správním úřadem pro změnu předmětných leteckých koridorů a jakou formou je tato změna přijímána sděluji, že Úřad pro civilní letectví je příslušným úřadem ve věci rozdělení vzdušného prostoru. V rámci rozdělení vzdušného prostoru jsou také navrhovány tratě, včetně tratí příletů a odletů. Uvedené se však týká pouze tratí pro lety prováděné podle pravidel IFR, tedy lety podle přístrojů. Vámi zmíněný heliport je však schválen pouze pro provoz VFR, tedy pro lety podle pravidel za viditelnosti. Pro takový provoz nejsou stanovovány tzv. letecké koridory ve smyslu Vašeho dotazu, tj. výše uvedené tratě příletu a odletu, ale jsou pouze publikovány směry přiblížení a vzletů na/z heliportu LZS OLK. Tyto směry přiblížení a vzletů na/z heliportu jsou navrhovány a měněny příslušným provozovatelem heliportu a jsou následně publikovány v tzv. VFR příručce, což je publikace vydávaná Leteckou informační službou ČR, s.p. K publikaci jsou tyto informace, včetně jejich změn, předávány prostřednictvím Úřadu pro civilní letectví, na základě podkladů obdržených od provozovatele heliportu. Takový podklad včetně příslušné žádosti o publikaci Úřad doposud od provozovatele heliportu neobdržel.

Pokud se týká dalších dotazů, Úřad pro civilní letectví aktuálně nemá k dispozici podkladové dokumenty k Vámi zmiňovanému návrhu změny přiblížení nebo vzletů, včetně „Studie optimalizace provozu heliportu LZS OLK“.

Doplnění žádosti:

Dne 20.11.217 Úřad obdržel odvolání žadatele s odůvodněním, že se poskytnutá informace povinného subjektu se nezakládá na pravdě, což vyplývá z emailu ze dne 23. 3. 2017 odeslaného Úřadem pro civilní letectví a adresovaného Olomouckému kraji, který žadatel přiložil k odvolání jako jeho přílohu.

Příloha

Dne 4.12.2017 Úřad pro civilní letectví odeslal žadateli odpověď v následujícím znění

Dovoluji si Vás informovat, že odvolání je možné podat v souladu s § 16 odst. (1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „Zákon č. 106/1999“) proti odmítnutí žádosti. Jelikož Úřad v této věci rozhodnutí o odmítnutí žádosti nevydal, bude Váš dopis ze dne 20.11.2017 považován za doplnění předchozí žádosti v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.

Ve Vámi doplněné žádosti ze dne 21.11.2017 jste doplnil důkaz o tom, že Úřadu byla Vámi označená studie známa. Toto jsme prověřili s následujícím výstupem: pan Plachý není již zaměstnancem Úřadu a v dokumentech předaných jeho nástupcům nelze Vámi zmiňovaný dokument vyhledat a jeho stanovisko přezkoumat. Vedoucí referátu Letecký stavební úřad Ing. Kříž sice obdržel odkaz na stažení dokumentu prostřednictvím služby uschovna.cz, ale protože si je jako vedoucí Leteckého stavebního úřadu vědom kompetencí, nestahoval si jej a neprohlížel, tudíž ani u něj není k dispozici. Z toho důvodu Vám nelze požadovaný dokument zaslat. Je mi této nastalé situace líto a na úrovni sekce provozní přijme její ředitel dostatečná nápravná opatření.
O skutečnosti, že Úřad není subjektem činným při územním plánování, ale je příslušným úřadem až při vydání stavebního povolení, jsme upozorňovali při všech jednáních vztahujících se k této problematice.ÚCL obdržel dne 27.11.2017 žádost od spolku Vlastenecká fronta, z.s. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci)

Jelikož jsme zaznamenali z veřejných zdrojů kusé informace, že některé veřejné instituce spolupracují s takovými „charaktery” jako s osobou usvědčeného plagiátora a bývalého gay pornoherce J. J. (viz přílohy této žádosti), tak za účelem vytvoření komplexnější obrazu rozsahu této spolupráce podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, po Vašem úřadu (žádost je adresována většímu množství úřadů) požadujeme sdělení, zda vstoupil Váš úřad do nějakého smluvního či mimosmluvního právního vztahu s některou z níže uvedených osob, popř. o tom s ní jednal, byl ze strany níže uvedených osob kontaktován či některá z těchto osob či její zástupce vystupovala na akci, na jejímž pořádání se podílel Váš úřad. Dále pak dle výše uvedeného zákona žádáme sdělení, zda Váš úřad obdržel od těchto osob nějaká podání či jim zasílal nějaké písemnosti.

V případě, že ano, pak náš spolek žádá o sdělení, o jaký vztah k Vašemu úřadu se u dané osoby jedná či jednalo a seznam veškerých písemností přijatých od těchto osob či jim doručovaných.

Seznam osob:

 1. J. J., nar. …, bytem …, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice (osoba identifikována též prostřednictvím příloh)
 2. Osoba vystupující pod jménem „Patrik Jakl“ (jedná se o pseudonym výše uvedeného JJ)
 3. Evropské hodnoty z.s., IČO 26987627, se sídlem Ohnivcova 555/56, Braník, 147 00 Praha
 4. Iniciativa pro evropské hodnoty z.s., IČO 04984471, se sídlem Ohnivcova 555/56, Braník, 147 00 Praha
 5. Centrum SEBEVĚDOMÉ ČESKO z.ú., IČO 04160851, se sídlem Ohnivcova 555/56, Braník, 147 00 Praha (dříve Centrum pro evropské hodnoty z.ú.)

Odpověď:

Úřad pro civilní letectví se subjekty uvedenými v žádosti nekomunikoval a nevedl s nimi řízení. ÚCL obdržel dne 25.11.2017 žádost pana Š.K. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci)

Dovoluji si Vás ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, požádat o následující informace, jež mi poslouží k účelům doktorského studia a odbornému článku věnovanému právní regulaci bezpilotních letadel – dronů:

 • Kopii rozhodnutí ve věci udělení pokuty této osobě: Marek Hraško; protiprávního jednání se měl dopustit dne 11. 5. 2015 a pokuta ve výši 50.000,- Kč mu byla uložena dne 9. 9. 2015
 • Kopii rozhodnutí ve věci uložení pokuty této osobě: Joto Chelidze; protiprávního jednání se měl dopustit dne 20. 4. 2016 a pokuta ve výši 1.000,- Kč mu byla uložena dne 5. 5. 2016 (datum právní moci rozhodnutí: 9. 5. 2016)
 • Kopii rozhodnutí ve věci uložení pokuty této osobě: Ilja Mašík; protiprávního jednání se měl dopustit dne 5. 6. 2016 a výše pokuty by měla být 1.000,- Kč
 • Zdvořile žádám i o zaslání kopií dalších rozhodnutí (pokud je více než 5, postačí jakýchkoliv 5 rozhodnutí dle Vašeho výběru) ve věci uložení pokut či jiných správních trestů (sankcí) nepodnikajícím fyzickým osobám za rekreační létání s bezpilotními letadly (drony) od roku 2015 do současnosti

Odpověď:

Žadateli byly zaslány požadované kopie.

Příkaz G
Příkaz HS
Příkaz IM
Příkaz PV
Příkaz T
Příkaz WL
Rozhodnutí JCH
Rozhodnutí MHÚCL obdržel dne 28.12.2017 žádost společnosti Balóny Kubíček spol. s r.o. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o poskytnutí seznamu provozovatelů leteckých prací.

Odpověď:

Seznam poskytnut, viz příloha

Příloha

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost