fbpx

Poskytnuté informace za rok 2020

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“), jakožto povinnému subjektu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), byla dne 25. 8. 2020 doručena žádost o poskytnutí informace podaná A.K. (dále jen „žadatel“).

Úřad žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci):

V souvislosti s dokument 4865.1/05-LSÚ ze dne 27. 4. 2005 a dokument 12470-16-701 ze dne 7. 12. 2016 žádám o sdělení informace v jakém stavu je v současné době uvedené řízení o odstranění předmětných nepovolených staveb.

V případě, že byly v uvedené záležitosti vydány další dokumenty, pak žádám o jejich kopie.

V rámci navazující konverzace byl žadatelem položen druhý dotaz.

Pokud mám informaci (z odboru životního prostředí), tak ani v době, kdy bylo povolení k umístění dočasné stavby, tedy v roce 2005, tak nebyl souhlas s vynětím půdy ze ZPF. Jak tedy bylo možno dát souhlas s umístěním objektů na zemědělské půdě?.

Odpověď:

Dovoluji si reagovat na Vaši žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 25. 8. 2020 s doplňujícím dotazem zaslaným na Úřad dne 27. 8. 2020. Předně mi prosím dovolte se omluvit za první reakci, kterou jste na Vaši žádost o informaci obdržel dne 26. 8. 2020 přímo od vedoucího Leteckého stavebního úřadu Ing. Kříže. Ačkoliv jsou zaslané informace a přiložený dokument validní, nejedná se, jak jste možná zjistil i z poněkud neformálního způsobu zpracované odpovědi, o oficiální odpověď zpracovanou podle postupů Úřadu, ale o interně zaslaný podklad pro zpracování oficiální odpovědi.

Dovolím si proto touto cestou k první části Vašeho dotazu ještě jednou oficiálně sdělit, že dne 21. 12. 2016 bylo Úřadem, na základě žádosti Slováckého aeroklubu Kunovice, zahájeno řízení o dodatečném povolení stavby pro stavbu „PARA areál Slovácký aeroklub Kunovice“. S ohledem na skutečnost, že v předmětné záležitosti bylo vedeno také soudní řízení, bylo toto řízení následně přerušeno a to do doby doručení pravomocného rozsudku příslušného soudu. Na základě dalších úkonů a po přezkoumání příslušné dokumentace bylo dne 2. 7. 2020 oznámeno pokračování v řízení a toto bylo opětovně přerušeno, společně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti a doplnění stanovených dokladů (viz příloha – kopie Oznámení o pokračování řízení o dodatečném povolení stavby, Usnesení o přerušení řízení a výzva k doplnění podkladů). Řízení je přerušeno s termínem  do 14. 9. 2020.

Pokud se týká Vaší následné odpovědi a druhého dotazu, zde sděluji, že v době vydání souhlasu s umístěním dočasné stavby byl podle našich informací a podkladů k dispozici souhlas s dočasným vynětím půdy ze zemědělského půdního fondu pro uvedenou stavbu. Tento souhlas se však týkal pouze části objektů předmětné stavby. Z uvedeného důvodu Úřad nyní vyžaduje doložení souhlasu s dočasným vynětím půdy ze ZPF pro celou stavbu, jak je uvedeno ve výše zmíněné příloze.

Oznámení o pokračování řízení o dodatečném povolení stavby, Usnesení o přerušení řízení a výzva k doplnění podkladů


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“), jakožto povinnému subjektu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), byla dne 25. 8. 2020 doručena žádost o poskytnutí informace podaná A.K. (dále jen „žadatel“).

Úřad žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci):

V souvislosti s dokument 4865.1/05-LSÚ ze dne 27. 4. 2005 a dokument 12470-16-701 ze dne 7. 12. 2016 žádám o sdělení informace v jakém stavu je v současné době uvedené řízení o odstranění předmětných nepovolených staveb.

V případě, že byly v uvedené záležitosti vydány další dokumenty, pak žádám o jejich kopie.

V rámci navazující konverzace byl žadatelem položen druhý dotaz.

Pokud mám informaci (z odboru životního prostředí), tak ani v době, kdy bylo povolení k umístění dočasné stavby, tedy v roce 2005, tak nebyl souhlas s vynětím půdy ze ZPF. Jak tedy bylo možno dát souhlas s umístěním objektů na zemědělské půdě?.

Odpověď:

Dovoluji si reagovat na Vaši žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 25. 8. 2020 s doplňujícím dotazem zaslaným na Úřad dne 27. 8. 2020. Předně mi prosím dovolte se omluvit za první reakci, kterou jste na Vaši žádost o informaci obdržel dne 26. 8. 2020 přímo od vedoucího Leteckého stavebního úřadu Ing. Kříže. Ačkoliv jsou zaslané informace a přiložený dokument validní, nejedná se, jak jste možná zjistil i z poněkud neformálního způsobu zpracované odpovědi, o oficiální odpověď zpracovanou podle postupů Úřadu, ale o interně zaslaný podklad pro zpracování oficiální odpovědi.

Dovolím si proto touto cestou k první části Vašeho dotazu ještě jednou oficiálně sdělit, že dne 21. 12. 2016 bylo Úřadem, na základě žádosti Slováckého aeroklubu Kunovice, zahájeno řízení o dodatečném povolení stavby pro stavbu „PARA areál Slovácký aeroklub Kunovice“. S ohledem na skutečnost, že v předmětné záležitosti bylo vedeno také soudní řízení, bylo toto řízení následně přerušeno a to do doby doručení pravomocného rozsudku příslušného soudu. Na základě dalších úkonů a po přezkoumání příslušné dokumentace bylo dne 2. 7. 2020 oznámeno pokračování v řízení a toto bylo opětovně přerušeno, společně s výzvou k odstranění nedostatků žádosti a doplnění stanovených dokladů (viz příloha – kopie Oznámení o pokračování řízení o dodatečném povolení stavby, Usnesení o přerušení řízení a výzva k doplnění podkladů). Řízení je přerušeno s termínem  do 14. 9. 2020.

Pokud se týká Vaší následné odpovědi a druhého dotazu, zde sděluji, že v době vydání souhlasu s umístěním dočasné stavby byl podle našich informací a podkladů k dispozici souhlas s dočasným vynětím půdy ze zemědělského půdního fondu pro uvedenou stavbu. Tento souhlas se však týkal pouze části objektů předmětné stavby. Z uvedeného důvodu Úřad nyní vyžaduje doložení souhlasu s dočasným vynětím půdy ze ZPF pro celou stavbu, jak je uvedeno ve výše zmíněné příloze.

Oznámení o pokračování řízení o dodatečném povolení stavby, Usnesení o přerušení řízení a výzva k doplnění podkladů


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“), jakožto povinnému subjektu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), byla dne 31. 7. 2020 doručena žádost o poskytnutí informace podaná Institut pro správu dokumentů, z.s. (dále jen „žadatel“).

Úřad žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci):

Důvodem žádosti o informace je snaha přehledně zmapovat stav výkonu spisové služby a plnění povinností dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a zejména posun v této rovině v období následujícím po analýze stavu spisové služby u organizací státní správy, realizované Ministerstvem vnitra v prvním pololetí roku 2019, včetně stavu plnění akčních plánů, vytvořených v souvislosti s Usnesením vlády č. 332 ze dne 13. května 2019. Ve výše uvedených souvislostech tedy žádáme o poskytnutí následujících informací a dokumentů:

 1. platná verze Spisového řádu Vaší organizace,
 2. schválený Akční plán Vaší organizace, vytvořený na základě Usnesení vlády č. 332 ze dne 13. května 2019,
 3. informace o míře a způsobu naplnění Akčního plánu dle bodu b) výše, nejméně v rozsahu odpovídajícím bodu II.2.c) Usnesení vlády č. 332 ze dne 13. května 2019,
 4. poslední protokol o provedení kontroly výkonu spisové služby, vyhotovený příslušným správním úřadem na úseku archivnictví a výkonu spisové služby v souladu s § 71 zákona č. 499/2004 Sb., případně informace o termínu a výsledku poslední provedené kontroly,
 5. poslední protokol o provedeném skartačním řízení podle § 21 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, případně informace o termínu a rozsahu posledního skartačního řízení provedeného v digitální podobě.

Odpověď:

Ad a)

Platnou verzi Spisového a skartačního řádu ÚCL poskytujeme.

Ad b)

Schválený Akční plán ÚCL vytvořený na základě Usnesení vlády č. 332 ze dne 13. května 2019 poskytujeme.

Ad c)

Zprávu o plnění Akčního plánu podle bodu II. 2. c) Usnesení vlády č. 332 ze dne 13. května 2019 poskytujeme.

Ad d)

Protokol o provedení kontroly výkonu spisové služby nemá ÚCL k dispozici. Podle našich záznamů nebyla kontrola provedena od roku 2006.

Ad e)

Poslední protokol o provedeném skartačním řízení podle § 21 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby poskytujeme.

Požadované dokumenty byly poskytnuty v plném rozsahu.

 • Akční plán ÚCL
 • Protokol o skartačním řízení_letadla
 • Protokol o skartačním řízení_letecký personál a mechanici
 • ÚCL-98 Spisový a skartační řád_5
 • Zpráva o plnění Akčního plánu

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“), jakožto povinnému subjektu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), byla dne 31. 7. 2020 doručena žádost o poskytnutí informace podaná R. Š. (dále jen „žadatel“).

Úřad žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci):

Je společnost Korean Air Lines Co., Ltd. se sídlem 41-3, Seosomun-Dong, Chung-Gu, Soul, Korejská republika jednající v ČR prostřednictvím odštěpného závodu Korean Air Lines Co., Ltd. – organizační složka, IČO: 272 28 215, se sídlem Praha 6 – Ruzyně, Aviatická 1017/1, PSČ 16008 dopravcem Společenství ve smyslu nařízení Rady (EHS) č. 2407/92 ze dne 23. července 1992 o vydávání licencí leteckým dopravcům, jakož i ve smyslu ust. čl. 2 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91?

Odpověď:

Společnost Korean Air Lines Co., Ltd. se sídlem 41-3, Seosomun-Dong, Chung-Gu, Soul, Korejská republika jednající v ČR prostřednictvím odštěpného závodu Korean Air Lines Co., Ltd. – organizační složka, IČO: 272 28 215, se sídlem Praha 6 – Ruzyně, Aviatická 1017/1, PSČ 16008 není dopravcem Společenství.

Jedná se o dopravce ze třetí země, k tomu blíže viz: https://www.easa.europa.eu/download/tco-lists/TCO%20Status%20Report.pdf


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“), jakožto povinnému subjektu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), byla dne 24. 6. 2020 doručena žádost o poskytnutí informace podaná paní T.B. (dále jen „žadatel“).

Úřad žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci):

Tímto Vás žádám o poskytnutí informace ohledně následující situace. Chystáme se založit novou společnost, která se bude zabývat činností vývoj, projektování, výrobu, zkoušky, instalaci, údržbu, opravy, modifikace a konstrukční změny výrobků, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení.

Pro tuto činnost je nutné získat oprávnění od Úřadu pro civilní letectví, danou činnost musí provádět pouze odborně způsobilé osoby. Jednatelem společnosti se má stát občan Spolkové republiky Německo, který disponuje potřebným vzděláním získaným ve SRN. Pokud by se chtěl stát vedoucím pracoviště, bude uznávání jeho kvalifikace po předložení daných dokumentů probíhat u Úřadu pro civilní letectví nebo musí jeho kvalifikaci (vzdělání) nejprve uznat jiný orgán? Jak bude uznávací řízení probíhat a co je nutné předložit?

Odpověď:

V dotazu jsou zmíněna téměř všechna oprávnění, která se v civilním letectví vztahují ke způsobilosti letadel a leteckých výrobků. Pro každou oblast platí určitá specifika a předepsané požadavky se liší, neboť vyplývají z konkrétních předpisů a nařízení. Konkrétně se jedná:

 1. V oblasti projektování oprávnění DOA – vztahuje se Nařízení (EU) 748/2012, hlava J a k tomu příslušná AMC a GM. Vyšetřování způsobilosti DOA, včetně žádosti řeší EASA. Kromě toho pro Annex I letadla lze využít národní oprávnění k projektování podle Leteckého zákona, kde požadavky na toto oprávnění plynou z vyhlášky 108/1997 Sb., konkrétně pak směrnice č. CAA-TI-012-4/99 a CAA-TI-026-n/01. Toto spadá do kompetence ÚCL.
 2. Výroba se řídí Nařízením 748/2012 podle hlavy G (resp. F) a znovu je potřeba k němu použít  poradní materiály AMC a GM. Žádostí se zabývá ÚCL.
 3. Údržba (opravy) podléhají Nařízení 1321/2014, je možné k nim získat oprávnění podle Partu 145 nebo Partu CAO. Nezmiňujete plán získat oprávnění CAMO –  organizace oprávněná k řízení způsobilosti  podle Partu CAMO výše uvedeného Nařízení. Ke všem těmto partům jsou vydána AMC a GM. Kromě toho se vydává k údržbě letadel dle Annex I dodatek k oprávnění k údržbě podle směrnice  CAA-TI-006-n/98. Ve všech případech šetření provádí ÚCL.

Odpovědět obecně na otázku, zda kvalifikace vašeho kolegy z Německa je vyhovující pro výše uvedená oprávnění, v tuto chvíli není možné. Doporučujeme vám nastudovat požadavky výše uvedených zákonných norem a podat dané žádosti. Potom je velká většina případných dotazů  a nesrovnalostí řešena během procesu vyšetřování způsobilosti organizace.


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“), jakožto povinnému subjektu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), byla dne 12. 6. 2020 doručena žádost o poskytnutí informace podaná K. K. (dále jen „žadatel“).

Úřad žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci):

1) Zda již byla ukončeno správní řízení ve věci letu, který proběhl 22. 8. 2019 letadlem Boeing 737-800 (OK-TVO) společnosti Smartwings linky QS1125 z ostrova Samos do Prahy a došlo k leteckému incidentu, kdy letoun letěl více než 120minut na jeden motor. Pokud správní řízení nebylo ukončeno, tak bych se chtěla zeptat, kdy bude ukončeno.

2) Pokud již bylo správní řízení ukončeno, tak bych se chtěla sdělit s jakým výsledkem pro kapitána letounu, společnost Smartwings coby provozovatele a také na to, zda budou vytvořeny/upraveny letecké předpisy pro tento typ situace

Odpověď:

Ad1)
ÚCL v rámci svěřených pravomocí zahájil s velitelem letadla řízení o přestupku dle zákona č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a vydal předběžné opatření o zákazu výkonu funkce velitele letadla v obchodní letecké dopravě. Úřad dne 24. 9. 2019 obdržel odvolání velitele letadla proti uvedenému rozhodnutí o předběžném opatření. Součástí podaného odvolání byla též námitka podjatosti všech úředních osob podílejících se na vedení řízení o přestupku včetně ředitele Úřadu pro civilní letectví (dále jen Úřad). Ministerstvo dopravy ČR (dále jen MD ČR) jako věcně a místně příslušný odvolací správní orgán z procesních důvodů napadené rozhodnutí Úřadu v celém rozsahu zrušilo se závěrem, že o námitce podjatosti úředních osob bude rozhodnuto zvlášť. Do doby vydání rozhodnutí MD ČR o podjatosti úředních osob nemůže Úřad v této věci dále konat, a z tohoto důvodu byly zrušeny nebo odloženy veškeré úkony související s přestupkovým řízením vůči veliteli letadla (např. ústní jednání). Rozhodnutí ve věci podjatosti nebylo dosud učiněno. ÚCL nicméně dále disponuje informací, že byly v této věci zahájeny úkony v trestním řízení. O jeho stavu nemá ÚCL aktuální informace. S provozovatelem letadla, společností Smartwings, byla věc řešena v rámci výkonu průběžného dozoru. Ukončení výkonu státního dozoru předpokládáme do konce června 2020.

Ad2)
Předpisové požadavky i požadavky výrobce dotčeného typu letounu pro tento druh události jsou v tuto chvíli dostatečné, není tedy z našeho pohledu důvod je jakkoliv upravovat. Pro úplnost dodáváme, že provoz v obchodní letecké dopravě upravují přímo použitelná nařízení Evropské Unie, konkrétně potom nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1139 (tzv. základní nařízení) a nařízení (EU) č. 965/2012. S ohledem na skutečnost, že se jedná o přímo použitelné předpisy EU, nepřísluší Úřadu v této oblasti ani provádět nebo navrhovat jejich změny.


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“), jakožto povinnému subjektu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), byla dne 25. 5. 2020 doručena žádost o poskytnutí informace podaná společností Balónový zámek s.r.o. (dále jen „žadatel“).

Úřad žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci):

1) Jaké podmínky musí DTO splnit, aby mohla využít pro výcvik pro získání BPL (Balloon Pilot License) balónů schválených dle REGULATION (EU) 2018/1139, Annex I, par. h (obecně známé jako ultralehké balóny)?
Využití Annex I balónů PART-DTO nevylučuje a zároveň PART-BFCL v bodě AMC1 BFCL.160 připouští započítávání letových hodin získaných na Annex I balónech. Je zde ještě třeba podotknout, že konstrukce balónů dle CS31 a Ultralehkých balónů dle Annex I je téměř shodná. Princip letu je potom shodný.

2) Za jakých podmínek by šlo využít Annex I balónů pro započítání PIC hodin pro získání vyšší kvalifikace BPL (například skupina B či oprávnění pro komerční lety)?

Odpověď:

Ad1)
Tato informace je uvedena v písmenu a) ustanovení DTO.GEN.240 nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 v platném znění.
Ohlášená organizace pro výcvik může využít v rámci výcviku letadla, která spadají pod písmena a), b), c) nebo d) přílohy I nařízení (EU) 2018/1139, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:
a) příslušný úřad během procesu hodnocení potvrdil úroveň bezpečnosti srovnatelnou s úrovní stanovenou všemi základními požadavky uvedenými v příloze II nařízení (EU) 2018/1139;
b) příslušný úřad schválil využívání těchto letadel v rámci výcviku v ohlášené organizaci pro výcvik.

Přijatelný způsob procesu hodnocení je popsán v ustanovení AMC3 DTO.GEN.240 přílohy IV k rozhodnutí 2020/005/R AMC a GM k části DTO — vydání 1, změna 1.
Pro stanovení konkrétního postupu procesu hodnocení přijatelnosti balónu pro výcvik podejte žádost, jejíž součástí bude kopie osvědčení letové způsobilosti posuzovaného balónu. Součástí žádosti může být také posouzení kvalifikovaného instruktora nominovaného pro tento účel vedoucím výcviku DTO ve smyslu, zda je balón náležitě vybaven a vhodný pro potřeby výcvikového kurzu.

Ad2)
Balón, který spadá pod přílohu I nařízení (EU) 2018/1139, lze využít pro zápočet nalétaných hodin při splnění podmínek ustanovení AMC 1 BFCL.160 přílohy I k rozhodnutí 2020/003/R AMC a GM k části BCFL, tedy za předpokladu, že předmětný balón odpovídá definici a kritériím příslušné třídy balónu podle části BCFL a v případě horkovzdušných balónů příslušné skupině horkovzdušných balónů, jak je uvedeno v písmenu a) bodu BFCL.010.


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“), jakožto povinnému subjektu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), byla dne 19. 5. 2020 doručena žádost o poskytnutí informace podaná J. S. (dále jen „žadatel“), týkající se letu QS1125 uskutečněného dne 22. 8. 2019 společností Smartwings.
Úřad žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci):
1) Informaci o stavu vyšetřování letu. Pokud bylo již rozhodnuto, prosím o poskytnutí rozhodnutí vyšetřování.
2) Dokumenty, které jste v rámci vyšetřování předali Policii ČR?
3) Výpověď kapitána letu z vyšetřování události.
4) Došlo k nějakému postihu posádky tohoto letu, například odebrání licence?

Odpověď:

Ad1)
Úřad pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“) není orgánem odpovědným k šetření příčin událostí v civilním letectví. Tím je v České republice Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (dále jen „ÚZPLN“). Dle nám dostupných informací není závěrečná zpráva ÚZPLN o šetření této události dokončena. ÚCL v rámci svěřených pravomocí zahájil s velitelem letadla řízení o přestupku dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a vydal předběžné opatření o zákazu výkonu funkce velitele letadla v obchodní letecké dopravě. Vývoj celého řízení je uveden v přiložené korespondenci pro Policii ČR, kterou uvádíme v odpovědi na otázku č. 2 níže, příslušná korespondence byla zaslána žadateli emailem. Rozhodnutí ve věci nebylo ze strany ÚCL dosud učiněno. ÚCL nicméně dále disponuje informací, že byly v této věci zahájeny úkony v trestním řízení. Vzhledem k tomu, že účastník řízení uplatnil námitku systémové podjatosti úředních osob podílejících se na prošetření přestupku a tato námitka nebyla dosud ze strany Ministerstva dopravy vypořádána, nepřísluší ÚCL v tuto chvíli věc projednávat. O stavu šetření události ze strany Policie ČR nemá ÚCL aktuální informace. S provozovatelem letadla byla věc řešena v rámci výkonu průběžného dozoru vykonávaného ÚCL, věc však není dosud uzavřena.

Ad2)
ÚCL předal Policii ČR pouze informaci o stavu řešení události v rámci svěřených pravomocí. Příslušná korespondence byla žadateli zaslána emailem.

Ad3)
ÚCL výpovědí velitele letadla nedisponuje. Z důvodů uvedených v odpovědi na otázku č. 1 ústní jednání s velitelem letadla dosud neproběhlo.

Ad4)
Vzhledem k výše uvedenému dosud ne. Odebrání průkazu způsobilosti (zákaz činnosti) je jedním z druhů sankce, který může být udělen až na základě pravomocného rozhodnutí v rámci řízení o přestupku.Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“), jakožto povinnému subjektu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), byla dne 14. 5. 2020 doručena žádost o poskytnutí informace podaná G. M. (dále jen „žadatel“).

Úřad žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci):

1) Žádám o zaslání kopie spisového materiálu, vedeného výše uvedeným správním orgánem pod shora uvedeným číslem jednacím, a to ve lhůtě do 15 dnů (dle par. 14 odst. 5 písm. d) InfZ) na shora uvedenou emailovou adresu. Konkrétně žádám o kopie dokumentů, které byly do předmětného spisu přidány po 27. 4. 2020.

2) Obdržel ÚCL krom naší stížnosti i stížnosti dalších cestujících na let číslo QS 4162 Praha – Dakar ze dne 21. prosince 2019, pokud ano, celkem kolik stížností?

3) Pokud ano, byly všechny tyto stížnosti ze strany leteckého dopravce uznány a kompenzace řádně uhrazeny?


Odpověď:

Ad1)

Úřad žadatelce poskytl požadovanou kopii spisového materiálu, konkrétně soupis obsahu spisu a dokumenty, které byly do spisu vloženy ode dne 27. 4. 2020. S ohledem na skutečnost, že žadatelka je v rámci vedeného správního řízení poškozeným cestujícím a její podání tvoří zveřejněnou část spisu, nebude kopie spisového materiálu s odkazem na § 11 odst. 2 písm. a) a § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna pro veřejnost.

Ad2)

Úřad neeviduje žádnou stížnost cestujících vztahující se k letu QS4162 (Praha – Dakar) ze dne 21. 12. 2019. Úřad má za to, že dotaz žadatelky směřuje k informacím vztahujícím se k letu QS4162 (Praha – Dakar) ze dne 21. 12. 2018, nikoliv ze dne 21. 12. 2019, jak je v žádosti o poskytnutí informace uvedeno. Ke dni 20. 5. 2020 eviduje Úřad 4 stížnosti cestujících na výrazné zpoždění letu QS4162 ze dne 21. 12. 2018.

Ad3)

Nárok cestujících na kompenzaci ve smyslu čl. 7 nařízení (ES) č. 261/2004 byl ze strany leteckého dopravce uznán v případě dvou stížností, a to včetně stížnosti žadatelky. V této souvislosti Úřad uvádí, že nárok na kompenzaci nelze cestujícím přiznat, pokud ve lhůtě 6 měsíců neuplatní stížnost u dopravce (viz § 2553 odst. 3 občanského zákoníku).


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“), jakožto povinnému subjektu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), byla dne 16. 4. 2020 doručena žádost o poskytnutí informace podaná K. S. (dále jen „žadatel“).

Úřad žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Žadatel žádá poskytnutí informací o letu ze dne 16. 4. 2020, v obci Staré Heřminovy.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci):

1) Co to byl za let a letadlo?

2) V jaké minimální výšce musí létat letadla dle typu, ideálně pro výše zmíněné letadlo?

3) Zda v pořádku doletělo?

Odpověď:

Ad 1)

Zmiňovaný let měl volací znak SMGLR42 a jednalo se o vojenský let v nadmořské výšce 1800 – 2100 stop nad obcí. ÚCL ani ŘLP ČR, s. p. v tuto chvíli žádnými dalšími informacemi o režimu letu nedisponují.

Pokud budete požadovat další informace k předmětnému letu, můžete si je vyžádat na Ministerstvu obrany  – adresa: Ministerstvo obrany ČR, Sekce správy a řízení organizací, Odbor dohledu nad vojenským letectvím, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6.

Ad 2)

Dle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 923/2012 jsou minimální výšky/hladiny pro lety definovány následovně:

SERA. 3105   Minimální výšky

S výjimkou situací, kdy je to nezbytné pro vzlet nebo přistání nebo kdy to povolil příslušný úřad, nesmí letadlo letět nad hustě zastavěnými oblastmi měst, vesnic a jiných obydlených míst nebo nad shromážděním osob na volném prostranství, pokud není ve výšce, která by v případě vzniklé nouze umožnila přistání bez ohrožení osob nebo majetku na povrchu země. Tyto minimální výšky jsou pro lety VFR stanoveny v bodu SERA. 5005 písm. f) a minimální hladiny pro lety IFR jsou stanoveny v bodu SERA. 5015 písm. b)

SERA. 5005   Pravidla pro let za viditelnosti

f)            S výjimkou, kdy je to nezbytné pro vzlet a přistání nebo pokud tak povolí příslušný úřad, nesmí být let VFR prováděn:

1)           nad hustě zastavěnými oblastmi měst, vesnic a jiných obydlených míst nebo nad shromážděním osob na volném prostranství ve výšce nižší než 300 m (1 000 ft) nad nejvyšší překážkou v okruhu 600 m od letadla;

2)           kdekoli jinde, než je stanoveno v odstavci 1, ve výšce nižší než 150 m (500 ft) nad zemí nebo vodou nebo 150 m (500 ft) nad nejvyšší překážkou v okruhu 150 m (500 ft) od letadla.

SERA. 5015   Pravidla pro let podle přístrojů (IFR) – pravidla platná pro všechny lety IFR

b)   Minimální hladiny

S výjimkou, kdy je to nezbytné pro vzlet nebo přistání nebo pokud tak výslovně povolí příslušný úřad, musí být let IFR prováděn v hladině, která není nižší než minimální letová nadmořská výška stanovená státem, jehož území je přelétáváno. Kde není minimální letová nadmořská výška stanovena, musí být let IFR prováděn

1)           nad vysokým terénem nebo ve vysokohorských oblastech v hladině, která je nejméně 600 m (2 000 ft) nad nejvyšší překážkou v okruhu 8 km od předpokládané polohy letadla

2)           kdekoli jinde, než je stanoveno v odstavci 1, v hladině, která je nejméně 300 m (1 000 ft) nad nejvyšší překážkou v okruhu 8 km od předpokládané polohy letadla.

Ad 3)

Úřad nedisponuje informacemi, které by indikovaly, že let SMGLR42 nebyl dokončen podle letového plánu.


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“), jakožto povinnému subjektu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), byla dne 24. 2. 2020 doručena žádost o poskytnutí informace podaná Š. P. (dále jen „žadatel“).

Úřad žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci):

 1. Veškerých rozhodnutí o povolení k provozování letiště Mnichovo Hradiště (LKMH)

               vydaných od roku 1990 do současnosti;

 • Informace, zda v současnosti probíhá jakékoli správní řízení před ÚCL týkající se letiště

              Mnichovo Hradiště nebo povolení jakékoli stavby na letištních pozemcích a pokud ano, pod

              jakou spisovou značkou, čeho se týká, na čí návrh bylo zahájeno a v jakém je stádiu.

Odpověď:

Ad1)

Kopie rozhodnutí týkajících se povolení k provozování letiště Mnichovo Hradiště od roku 1990 jsou uvedeny v příloze.

Ad2)

Úřad pro civilní letectví v současné době nevede žádná správní řízení, a to ani stavební řízení, týkající se letiště Mnichovo Hradiště. Řízení byla ukončena, povolené stavby jsou všechny dokončené.

Příloha:

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

Příloha č. 7


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“), jakožto povinnému subjektu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), byla dne 25. 2. 2020 doručena žádost o poskytnutí informace podaná P. T. (dále jen „žadatel“).

Úřad žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci):

Jakým úřadem nebo rozhodnutím byla určena odpovědnost za prosazování nařízení (ES) č. 261/2004 členského státu, v tom to případě České republiky a jaký subjekt byl takto určen ve vztahu:

a) k čl. 1 tohoto nařízení

b) k článku 7 tohoto nařízení.

Odpověď:

Povinnost členského státu určit subjekt odpovědný za prosazování nařízení (ES) č. 261/2004 ve vztahu k letům z letišť nacházejícím se na jeho území a letů z třetí země (tzn. z nečlenského státu EU) na tato letiště vyplývá z ustanovení článku 16 uvedeného nařízení.

Ve vztahu k letům z letišť nacházejícím se na území České republiky a letů z třetí země na letiště umístněná na území České republiky je tímto odpovědným subjektem Úřad, jehož působnost ve věcech prosazování nařízení (ES) č. 261/2004 je založena zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o civilním letectví“), které v ustanovení § 3 odst. 7 uvádí:

Úřad dohlíží na plnění povinností leteckého dopravce týkajících se náhrad a pomoci cestujícím v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie a vyřizuje stížnosti na porušování těchto povinností.

Působnost Úřadu plnit úkoly vnitrostátního subjektu určeného podle článku 16 nařízení se s ohledem na její vymezení v § 3 odst. 7 zákona o civilním letectví dotýká nařízení jako celku, nikoli jeho jednotlivých ustanovení způsobem, jakým je strukturována žádost žadatele o informace.


ÚCL obdržel dne 15.1.2020 žádost od J. F.  o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci)

Žádám tímto o poskytnutí informace zda není v archivu ÚCL dohledatelná složka letadla OK-YLH, Piper Cub, Typ L 4 – H, výr. číslo 44 – 79679 a dále, zda v rejstříku LR ČR není             (nebylo) po r. 1957 zapsáno letadlo po názvem (Piper Cub) výr. čísla 44 – 79679.

Odpověď:

Předmětné letadlo typu L 4 – H, výrobní číslo 44-79679 bylo do LR zapsáno 9. 10. 1947 s poznávací značkou OK-YHL (nikoliv OK-YLH, jak uvádíte). K výmazu došlo v roce 1957. Sbírka letadla již není dohledatelná v archivu ÚCL. V současné době letadlo tohoto typu a výrobního čísla v LR ČR evidováno není.

U historických letadel není možné vyhledávat informace v záznamech LR jednoduše podle výrobního čísla, tedy s jistotou nemohu v tuto chvíli tvrdit, zda toto letadlo po roce 1957 bylo znovu do LR ČR zapsáno či nikoliv. K takovému prohlášení by bylo  třeba ručně prohledat všechny archivní rejstříkové knihy.

Tyto materiály jsou však veřejně dostupné také on-line, odkaz na stránkách ÚCL.


ÚCL obdržel dne 12. 2. 2020 žádost od VLK ATTORNEYS, advokátní kancelář, s.r.o. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

 Vzhledem k tomu, že zaslané informace vyhověli mojí žádosti jenom z části ve vztahu k období roku 2019, dovoluji si tímto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, tímto zdvořile požádat o dodatečné poskytnutí těchto následujících informací vztahující se k letem 2014-2018:

1. veškerá povolení k letové činnosti ve vzdušném prostoru ČR vystavená pro akrobatickou skupinu BREITLING JET TEAM v letech 2014 až 2018;

2. veškerá povolení k letové činnosti ve vzdušném prostoru ČR vystavená pro tyto provozovatele: Apache Aviation; Aerohooldus OÜ; Czech Jet Team, s.r.o. v letech 2014 až 2018;

3. veškerá povolení k letové činnosti ve vzdušném prostoru ČR vystavená pro tyto majitele letounů: Apache-Lux S.a.r.l.; Apache Estonia OÜ; Tradlux S.A.; Aerohooldus OÜ; Albatros Aviation OÜ v letech 2014 až 2018;

4. veškerá povolení k letové činnosti ve vzdušném prostoru ČR vystavená pro tyto letouny L39 těchto imatrikulací: ES-YLF; ES-YLI; ES-YLN; ES-YLP; ES-YLR; ES-YLS; ES-YLX, a dále, ES-TLB; ES-TLC; ES-TLF; ES-TLG; ES-TLM; ES-TLN; ES-TLP; ES-TLS; ES-TLR; ES-TLU v letech 2014 až 2018;


Odpověď:

 1. Úřad v letech 2014 až 2018 nevystavil pro akrobatickou skupinu BREITLING JET TEAM žádné povolení k letové činnosti ve vzdušném prostoru ČR.
 1. Úřad v letech 2014 až 2018 nevystavil pro provozovatele Apache Aviation; Aerohooldus OÜ; Czech Jet Team, s.r.o. žádné povolení k letové činnosti
  ve vzdušném prostoru ČR.
 2. Úřad v letech 2014 až 2018 nevystavil pro majitele letounů Apache-Lux S.a.r.l.; Apache Estonia OÜ; Tradlux S.A.; Aerohooldus OÜ; Albatros Aviation OÜ žádné povolení k letové činnosti ve vzdušném prostoru ČR.
 3. Úřad v letech 2014 až 2018 nevystavil pro letouny L39 imatrikulací ES-YLF; ES-YLI; ES-YLN; ES-YLP; ES-YLR; ES-YLS; ES-YLX, a dále, ES-TLB; ES-TLC; ES-TLF;
  ES-TLG; ES-TLM; ES-TLN; ES-TLP; ES-TLS; ES-TLR; ES-TLU žádné povolení k letové činnosti ve vzdušném prostoru ČR.

Nad rámec žádosti o informace Úřad uvádí, že poskytnuté informace nezahrnují přelety letadel ve zvláštní kategorii způsobilosti přes území ČR.