Poskytnuté informace za rok 2020

Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“), jakožto povinnému subjektu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), byla dne 24. 2. 2020 doručena žádost o poskytnutí informace podaná Š. P. (dále jen „žadatel“).

Úřad žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci):

  1. Veškerých rozhodnutí o povolení k provozování letiště Mnichovo Hradiště (LKMH)

               vydaných od roku 1990 do současnosti;

  • Informace, zda v současnosti probíhá jakékoli správní řízení před ÚCL týkající se letiště

              Mnichovo Hradiště nebo povolení jakékoli stavby na letištních pozemcích a pokud ano, pod

              jakou spisovou značkou, čeho se týká, na čí návrh bylo zahájeno a v jakém je stádiu.

Odpověď:

Ad1)

Kopie rozhodnutí týkajících se povolení k provozování letiště Mnichovo Hradiště od roku 1990 jsou uvedeny v příloze.

Ad2)

Úřad pro civilní letectví v současné době nevede žádná správní řízení, a to ani stavební řízení, týkající se letiště Mnichovo Hradiště. Řízení byla ukončena, povolené stavby jsou všechny dokončené.

Příloha:

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

Příloha č. 7


Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“), jakožto povinnému subjektu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), byla dne 25. 2. 2020 doručena žádost o poskytnutí informace podaná P. T. (dále jen „žadatel“).

Úřad žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona Úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci):

Jakým úřadem nebo rozhodnutím byla určena odpovědnost za prosazování nařízení (ES) č. 261/2004 členského státu, v tom to případě České republiky a jaký subjekt byl takto určen ve vztahu:

a) k čl. 1 tohoto nařízení

b) k článku 7 tohoto nařízení.

Odpověď:

Povinnost členského státu určit subjekt odpovědný za prosazování nařízení (ES) č. 261/2004 ve vztahu k letům z letišť nacházejícím se na jeho území a letů z třetí země (tzn. z nečlenského státu EU) na tato letiště vyplývá z ustanovení článku 16 uvedeného nařízení.

Ve vztahu k letům z letišť nacházejícím se na území České republiky a letů z třetí země na letiště umístněná na území České republiky je tímto odpovědným subjektem Úřad, jehož působnost ve věcech prosazování nařízení (ES) č. 261/2004 je založena zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o civilním letectví“), které v ustanovení § 3 odst. 7 uvádí:

Úřad dohlíží na plnění povinností leteckého dopravce týkajících se náhrad a pomoci cestujícím v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie a vyřizuje stížnosti na porušování těchto povinností.

Působnost Úřadu plnit úkoly vnitrostátního subjektu určeného podle článku 16 nařízení se s ohledem na její vymezení v § 3 odst. 7 zákona o civilním letectví dotýká nařízení jako celku, nikoli jeho jednotlivých ustanovení způsobem, jakým je strukturována žádost žadatele o informace.


ÚCL obdržel dne 15.1.2020 žádost od J. F.  o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci)

Žádám tímto o poskytnutí informace zda není v archivu ÚCL dohledatelná složka letadla OK-YLH, Piper Cub, Typ L 4 – H, výr. číslo 44 – 79679 a dále, zda v rejstříku LR ČR není             (nebylo) po r. 1957 zapsáno letadlo po názvem (Piper Cub) výr. čísla 44 – 79679.

Odpověď:

Předmětné letadlo typu L 4 – H, výrobní číslo 44-79679 bylo do LR zapsáno 9. 10. 1947 s poznávací značkou OK-YHL (nikoliv OK-YLH, jak uvádíte). K výmazu došlo v roce 1957. Sbírka letadla již není dohledatelná v archivu ÚCL. V současné době letadlo tohoto typu a výrobního čísla v LR ČR evidováno není.

U historických letadel není možné vyhledávat informace v záznamech LR jednoduše podle výrobního čísla, tedy s jistotou nemohu v tuto chvíli tvrdit, zda toto letadlo po roce 1957 bylo znovu do LR ČR zapsáno či nikoliv. K takovému prohlášení by bylo  třeba ručně prohledat všechny archivní rejstříkové knihy.

Tyto materiály jsou však veřejně dostupné také on-line, odkaz na stránkách ÚCL.


ÚCL obdržel dne 12. 2. 2020 žádost od VLK ATTORNEYS, advokátní kancelář, s.r.o. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

 Vzhledem k tomu, že zaslané informace vyhověli mojí žádosti jenom z části ve vztahu k období roku 2019, dovoluji si tímto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, tímto zdvořile požádat o dodatečné poskytnutí těchto následujících informací vztahující se k letem 2014-2018:

1. veškerá povolení k letové činnosti ve vzdušném prostoru ČR vystavená pro akrobatickou skupinu BREITLING JET TEAM v letech 2014 až 2018;

2. veškerá povolení k letové činnosti ve vzdušném prostoru ČR vystavená pro tyto provozovatele: Apache Aviation; Aerohooldus OÜ; Czech Jet Team, s.r.o. v letech 2014 až 2018;

3. veškerá povolení k letové činnosti ve vzdušném prostoru ČR vystavená pro tyto majitele letounů: Apache-Lux S.a.r.l.; Apache Estonia OÜ; Tradlux S.A.; Aerohooldus OÜ; Albatros Aviation OÜ v letech 2014 až 2018;

4. veškerá povolení k letové činnosti ve vzdušném prostoru ČR vystavená pro tyto letouny L39 těchto imatrikulací: ES-YLF; ES-YLI; ES-YLN; ES-YLP; ES-YLR; ES-YLS; ES-YLX, a dále, ES-TLB; ES-TLC; ES-TLF; ES-TLG; ES-TLM; ES-TLN; ES-TLP; ES-TLS; ES-TLR; ES-TLU v letech 2014 až 2018;


Odpověď:

  1. Úřad v letech 2014 až 2018 nevystavil pro akrobatickou skupinu BREITLING JET TEAM žádné povolení k letové činnosti ve vzdušném prostoru ČR.
  1. Úřad v letech 2014 až 2018 nevystavil pro provozovatele Apache Aviation; Aerohooldus OÜ; Czech Jet Team, s.r.o. žádné povolení k letové činnosti
    ve vzdušném prostoru ČR.
  2. Úřad v letech 2014 až 2018 nevystavil pro majitele letounů Apache-Lux S.a.r.l.; Apache Estonia OÜ; Tradlux S.A.; Aerohooldus OÜ; Albatros Aviation OÜ žádné povolení k letové činnosti ve vzdušném prostoru ČR.
  3. Úřad v letech 2014 až 2018 nevystavil pro letouny L39 imatrikulací ES-YLF; ES-YLI; ES-YLN; ES-YLP; ES-YLR; ES-YLS; ES-YLX, a dále, ES-TLB; ES-TLC; ES-TLF;
    ES-TLG; ES-TLM; ES-TLN; ES-TLP; ES-TLS; ES-TLR; ES-TLU žádné povolení k letové činnosti ve vzdušném prostoru ČR.

Nad rámec žádosti o informace Úřad uvádí, že poskytnuté informace nezahrnují přelety letadel ve zvláštní kategorii způsobilosti přes území ČR.