Informační věstníky

Informační věstníky vydané v roce 2024

Číslo
informačního
věstníku
Komentář
01/2024Informace k implementaci prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2023/1020 ze dne 24. května 2023, kterým se mění a opravuje nařízení Komise (EU) č. 965/2012, pokud jde o provoz vrtulníkové letecké záchranné služby – změny nařízení s účinností od 25. května 2024.
02/2024Informace k problému rušení signálu GPS a jeho vlivu na další palubní systémy letadla.

Informační věstníky vydané v roce 2023

Číslo informačního věstníku Komentář
01/2023
(Revize 1)
Změna politiky Úřadu pro civilní letectví pro určování míst veřejného zájmu (PIS) dle bodu CAT.POL.H.225 k nařízení (EU) č. 965/2012, sledování jejich charakteristik a udělování souvisejících předchozích schválení.
Revize 1 se týká upřesnění vymezení PIS dle nové metodiky a stanovuje nový termín pro podání žádosti a změnu předchozího schválení na 6. 3. 2023 (Změny jsou označeny svislou čarou).
02/2023Informace ke změně administrativního postupu pro získání / změnu zvláštního oprávnění (SPA) pro používání EFB typu B pro provozovatele obchodní letecké dopravy.    
03/2023Zavedení a sledování ukazatelů a cílů výkonnosti v oblasti bezpečnosti vyplývající ze Státního programu bezpečnosti (SSP).
04/2023Informace k nadcházející sezóně provozu za nízkých dohledností v souvislosti s implementací prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/2237 ze dne 15. prosince 2021, kterým se mění a opravuje nařízení Komise (EU) č. 965/2012, pokud jde o požadavky na provoz za podmínek nízké dohlednosti k 30. 10. 2022.    
Požadavek ÚCL na zvyšování povědomí a seznámení členů letových posádek s provozními postupy LVO v případě degradace pozemního letištního vybavení.
05/2023Informace k implementaci používání FSTD v souladu s nařízením Komise (EU) č. 965/2012 pro programy výcviku a přezkoušení pro letoun Pilatus PC-12 v obchodní letecké dopravě.

Informační věstníky vydané v roce 2022

Číslo informačního
věstníku
Komentář
01/2022Informace k implementaci prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2021/1296 ze dne 4. srpna 2021, kterým se mění a opravuje nařízení Komise (EU) č. 965/2012, pokud jde o požadavky na plánování paliva/energie a hospodaření s palivem/energií platných k 30. 10. 2022
02/2022
(Revize 2)
Informace k implementaci prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2021/2237 ze dne 15. prosince 2021, kterým se mění a opravuje nařízení Komise (EU) č. 965/2012, pokud jde o požadavky na provoz za podmínek nízké dohlednosti k 30. 10. 2022
Aktualizace: Agentura EASA umožnila národním leteckým úřadům udělit obecnou výjimku dle čl. 71(1) nařízení (EU) 2018/1139 a odložit účinnost těchto požadavků o 6 měsíců, tedy od 30. 4. 2023. Rozhodnutí o udělení výjimky a kopii oznámení na EASA naleznete na stránce – Praktické informace-Provoz letadel.
03/2022Informace k implementaci prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2021/1296
ze dne 4. srpna 2021, kterým se mění a opravuje nařízení Komise (EU)
č. 965/2012, pokud jde o požadavky na zvláštní plnění paliva do letadla nebo
odčerpávání paliva z letadla platných k 30. 10. 2022
.
04/2022Informace k implementaci prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2021/2237 ze dne 15. prosince 2021, kterým se mění a opravuje nařízení Komise (EU) č. 965/2012, pokud jde o požadavky na stanovení letištních provozních minim platných k 30. 10. 2022.
05/2022Informace k nově zaváděnému výcviku nebezpečného zboží „Competency-based Training and Assessment“ platného od 1. 1. 2023.

Informační věstníky vydané v roce 2021

Číslo informačního
věstníku
Komentář
01/2021Vyhodnocení nálezů ze SACA / SAFA kontrol a zrušení Informačního věstníku 04/2015
02/2021Informace k implementaci nařízení (EU) 2018/1042 a navazujících AMC a GM ve věci prevence zneužívání psychoaktivních látek, psychologických hodnocení nových členů letových posádek a podpůrných programů. Doplnění informačního věstníku 03/2019.

Informační věstníky vydané v roce 2020

Číslo informačního věstníku Komentář
01/2020Informace k implementaci EASA SIB No.: 2013-11R1 (ACAS II – Manoeuvres Based on Visual Acquisition of Traffic) a souvesejícím provozním postupům
EASA SIB No.: 2013-11R1
02/2020Odchylka od ust. OPS 1.1095 (bodu 1.9) hlavy Q přílohy III nařízení Komise (EU) č. 859/2008 (provozovatelé v obchodní letecké dopravě (CAT) – aerotaxi a provozovatelé jednopilotních letounů v CAT)
Účinnost od: 20. 2. 2020
03/2020Věstník obsahuje informace týkající se přepravy nebezpečného zboží (DG)
04/2020Informace k implementaci nařízení (EU) č. 2019/1387, kterým se novelizuje nařízení (EU) č. 965/2012, a to zejména v těchto oblastech:
(A) Požadavků na výpočty výkonnosti letounu při přistání (landing performance calculations);
(B) Standardů pro posuzování stavu povrchu dráhy;
(C) Aktualizace určitého bezpečnostního vybavení letounů a bezpečnostních požadavků na letadla; a
(D) Letů bez oprávnění k provozu se zvětšenou vzdáleností od přiměřeného letiště (non-ETOPS).
05/2020(A)     Informace k požadavku na kontrolu plnění Směrnice CAA-SL-013b-n-14 ze strany provozovatelů a upřesnění postupů při jejím používání – Opatření pro zmírnění rozdílu mezi FSTD a ACFT.
(B)     Požadavek na poskytování informací pro ÚCL o konání výcviků a přezkušování ze strany provozovatelů.
06/2020Informace k implementaci nařízení (EU) 2020/745, kterým se mění nařízení (EU) 2018/1042, pokud jde o odložení použitelnosti některých opatření v souvislosti s pandemií COVID-19

Tento informační věstník nahrazuje příslušná ustanovení Informačního věstníku č. 03/2019.
07/2020Informace k implementaci nařízení (EU) 2020/1176, kterým se mění nařízení (EU) 2019/1387, pokud jde o odložení použitelnosti některých opatření v souvislosti s pandemií COVID-19.

Tento informační věstník nahrazuje příslušná ustanovení Informačního věstníku č. 04/2020.

Informační věstníky vydané v roce 2019

Číslo informačního věstníkuKomentář
01/2019(A) Informace k implementaci nařízení EK (EU) č. 2019/1384, kterým se novelizuje nařízení EK (EU) č. 965/2012 (s účinností od 24. 7. 2019)
(B) Informace k implementaci nařízení EK (EU) č. 2018/1975, kterým se novelizuje nařízení EK (EU) č. 965/2012 (s účinností od 9. 7. 2019)
02/2019Informace k implementaci nových nebo novelizovaných AMC / GM k Příloze III (Part-ORO) a GM k Příloze I (Part-DEF) – rozhodnutí ED EASA č. 2019/005/R
03/2019Informace k implementaci nařízení (EU) č. 2018/1042, kterým se novelizuje nařízení (EU) č. 965/2012 v oblastech:
(A) Psychologického posouzení členů letové posádky a systematického a náhodného testování členů letové posádky a palubních průvodčích na přítomnost psychoaktivních látek k zajištění jejich zdravotní způsobilosti
(B) Zavedení podpůrných programů
(C) Vybavení nově vyrobených letounů systémem TAWS

Informační věstníky vydané v roce 2017

Číslo informačního věstníkuKomentář
01/2017
(A) Informace o změně stávajícího názvu vzdušného prostoru NAT MNPS na nový název NAT HLA.
(B) Informace o zavedení snížených bočních rozestupů na 25 NM pro provoz ve vzdušném prostoru NAT.

Přílohy:

1) ICAO NAT.Doc.007 V-2016-1
2) ICAO Doc.7030-NAT SUPPs
3) NAT OPS Bulletin 2017_1
4) NAT OPS Bulletin 2015_003
02/2017Informace o nových/novelizovaných AMC a GM k Part-ORO a k Part-CAT, publikovaných Rozhodnutími výkonného ředitele EASA.

Příloha:
Part-ORO Annex to Decision 2017-007-R
Part-CAT Annex to Decision 2017-008-R

Upravené, nebo doplněné provozní postupy předložit k posouzení na ÚCL nejpozději do 31.07.2017  
03/2017Zavedení komunikace a sledování / monitorování, založené na výkonnosti, v ICAO oblasti severního Atlantiku

Informační věstníky vydané v roce 2016

Číslo informačního věstníkuKomentář
01/2016
Postupy pro udělení/změnu schválení rozdílů mezi provozními postupy při provádění neobchodních letů držitelem AOC.
Žádost o schválení změny postupů předložit nejpozději do 31.07.2016.

02/2016Implementace přijatelných způsobů průkazu (AMC) a poradního materiálu (GM) pro
zajištění výcviků UPRT, CRM a SECURITY

Žádosti o změnu programů výcviku předložit do 31.10.2016.
03/2016Informace k implementaci požadavků nařízení (EU) č. 2016/1199, kterým se novelizuje nařízení (EU) č. 965/2012 a které se týkají:
(A)    Implementace změny požadavku SPA.PBN.100 a SPA.PBN.105 – provoz navigace založené na výkonnosti PBN
(B)    Implementace ostatních změn požadavků pro provoz letadel v obchodní letecké dopravě
Přílohy:
Nařízení (EU) 2016/1199
Annex to Decision 2016/020/R
Annex to Decision 2016/015/R
Annex to Decision 2016/019/R

04/2016Informace k implementaci nařízení (EU) č. 2015/2338, kterým se novelizuje nařízení (EU) č. 965/2012
Termín pro doplnění do OM – 31.01.2017  
05/2016Provedení kontroly všech částí provozní příručky a další dokumentace, na kterou je v provozní příručce uveden odkaz, pomocí seznamu kontrolních úkonů.
Zpracovat nejpozději do 30.04.2017.
Příloha:
Seznam kontrolních úkonů

Informační věstníky vydané v roce 2015


Číslo informačního věstníku


Komentář
01/2015
Informace o požadavku ÚCL ČR na dodatečný přezkum a případné přepracování ustanovení 0.2 části OM-A, které se týká postupů pro řízení a oznamování změn, které nevyžadují schválení   předem v souladu s novelizovanou směrnicí CAA-SLP-003-n-14. Termín pro přezkum / přepracování uvedeného ustanovení je do 28.02.2015.
02/2015Informace o nových pravidlech pro výpočet limitů doby letové služby, doby služby a doby odpočinku pro provozovatele obchodní letecké dopravy.
03/2015Řízení množství paliva za letu – Frazeologie pro podávání zpráv o množství paliva na palubě letounu službě řízení letového provozu. Ruší Informační věstník 02/2012.
Příloha 1: EASA_SIB_2013-12
Příloha 2: IFALPA Air Traffic Services Briefing Leaflet
04/2015Zrušeno informačním věstníkem 01/2021.
05/2015Implementace požadavku ustanovení ORO.MLR.100(b) nařízení Komise (EU) č.965/2012 – Obsah provozní příručky nesmí být v rozporu s podmínkami uvedenými v provozních specifikacích k osvědčení leteckého provozovatele (AOC).
Požadavek na kontrolu provozní příručky a odstranění nadbytečných informací.

Informační věstníky vydané v roce 2014


Číslo informačního věstníku


Komentář
odkaz 01/2014
Neočekávané chování autopilota při přiblížení ILS na přistání 
02/2014Výcvik postupu nezdařeného přiblížení
03/2014 Implementace nařízení Komise (EU) č. 1332/2011, kterým se stanoví společné požadavky na užívání vzdušného prostoru a provozní postupy pro palubní proti-srážkový systém (implementace ACAS II software 7.1.)
04/2014 Informace o nových dokumentech pro letecký provoz dle nových prováděcích pravidel, uveřejněných na webu ÚCL ČR.
05/2014Informace o využití směrnice CAA-SLP-044-n-14, která se týká postupů pro schválení / změnu MEL, postupu pro prodloužení lhůty oprav a postupu pro provoz letadla mimo omezení MEL.
06/2014EASA bezpečnostní informační bulletiny (Safety Information Bulletins – SIBs). Nové SIBs  v souvislosti s činností sopky Bardarbunga na Islandu. Pokyny pro vedoucí bezpečnosti provozovatelů OLD.

Informační věstníky vydané v roce 2013


Číslo informačního věstníku


Komentář
odkaz 01/2013Implementace příloh I až V k nařízení (EU) č. 965/2012
02/2013ORO.GEN.200 Systém řízení
03/2013Praktická realizace přechodu na nová prováděcí pravidla Příloh III, IV a V k nařízení (EU) č. 965/2012

Informační věstníky vydané v roce 2012

Číslo informačního věstníkuKomentář
01/2012Zahájení a pokračování v přiblížení
02/2012Věstník zrušen – nahrazem věstníkem 03/2015
03/2012Provoz letounů v NAT MNPS
Příloha: NAT OPS BULLETIN
04/2012Provozní kontroly
05/2012Věstník zrušen – nahrazem věstníkem  IV 04/2015
06/2012Provozní požadavky odboru OLD ÚCL ČR na držitele AOC

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor provozu letadel

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor provozu letadel