Poskytnuté informace

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Poskytnuté informace za rok 2010

Poskytnuté informace za rok 2011

Poskytnuté informace za rok 2012

Poskytnuté informace za rok 2013

Poskytnuté informace za rok 2014

Poskytnuté informace za rok 2015

Poskytnuté informace za rok 2016


Poskytnuté informace za rok 2017


ÚCL obdržel dne 4.1.2017 žádost od Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o sdělení informace, zda Úřad pro civilní letectví vydal ve vztahu k následujícím dvěma právnickým osobám:

 1. společnost AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o., IČO: 006 97 516, se sídlem: Na letisko, Letisko Poprad - Tatry, PSČ: 058 98, Slovenská republika a
 2. společnost HELIKOPTER AIR TRANSPORT Gesellschaft m.b.H., reg. č.: FN 47437 k, se sídlem: Schubertring 1-3, 1010 Vídeň, Rakousko

rozhodnutí o schválení provozu vrtulníku na / z místa veřejného zájmu (PIS) v souladu s Nařízením EU č. 965/2012, ustanovením CAT.POL.H.225. Pokud byla ve vztahu k uvedeným společnostem ze strany Úřadu pro civilní letectví uvedená rozhodnutí vydána, žádost o zaslání jejich kopie včetně přílohy obsahující seznam provozních ploch ve veřejném zájmu pro provoz vrtulníků 2. třídy výkonnosti.

Odpověď ÚCL:

Ohledně provozu na/z místa veřejného zájmu  ÚCL uvedl, že ÚCL nevydává provozovatelům jiných ČS EU Rozhodnutí o schválení, ale v souladu s ARO.OPS.220 / AMC2 ARO.OPS 220 Povolení. Povolení je zasláno žadateli a jeho vydání je oznámeno leteckému úřadu státu, který vydal žadateli AOC. Na základě tohoto oznámení letecký úřad státu vydávajícího AOC rozšíří/vydá Schválení PIS, s oblastí působnosti ČR (viz CAT.POL.H.225(a)(6) / GM1 CAT.POL.H.225(a)(6)).

Konkrétně ÚCL ČR ve smyslu ustanovení ARO.OPS.220 / AMC2 ARO.OPS.220(b) udělil povolení (endorsement) k provozu na nemocničních místech veřejného zájmu na území České republiky rakouské společnosti HAT dne 15.12. 2016 (kopie zaslány) a slovenské společnosti  ATE dne 12.1. 2017 (kopie zaslány). Současně v souvislosti s  udělením povolení ÚCL informoval  letecké úřady státu provozovatele  AustroControl a Dopravní úřad SR.ÚCL obdržel dne 13.1.20176 žádost pana M.B. poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o zaslání kompletní kopie spisového materiálu vedeného pod číslem jednacím 12470-16-701, sp. zn. 15/730/0006/LKKU/04/16

Odpověď ÚCL:

Kopie odeslána (viz příloha)

pdf.pngSpisÚCL obdržel dne 26.1.2017 žádost pana T.K. poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

1) Jaký byl celkový počet stížnosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 podaných na území České republiky orgánům příslušným k jejich přijímání, resp. vyřízení v roce 2016?
 
2) Kolik stížností podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 bylo v roce 2016 podáno Úřadu pro civilní letectví?

3) Kolik stížností podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 bylo v roce 2016 podáno jinému příslušnému orgánu či subjektu, je-li takový?
 
4) V kolika případech vedlo podání stížnosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 v roce 2016 k zahájení soudního řízení?
 
5) V kolika případech vedlo podání stížnosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 v roce 2016 k zahájení jiného než soudního řízení; o jaké/á řízení se jednalo?
 
6) V kolika případech byla v roce 2016 hlášena kolize letadla s ptáky?
  
7) Žádost o poskytnutí statistik či jiných relevantních informacích vztahujícím se k počtu porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze strany provozujících leteckých dopravců v roce 2016, jsou-li takové statistiky či jiné relevantní informace k dispozici.
 

Odpověď ÚCL:

V České republice je Úřad pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“) orgánem, který v souladu s ustanovením § 3 odst. 7 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v platném znění, dohlíží na plnění povinností leteckého dopravce týkajících se náhrad a pomoci cestujícím v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letu podle nařízení (ES) č. 261/2004.

Odpovědi ÚCL se týkají výše uvedených pravomocí ÚCL.

Ad 1)
V roce 2016 Úřad obdržel celkem 666 stížností. Počet stížností zaslaných přímo leteckému dopravci ÚCL nemá k dispozici.

Ad 2)
viz Ad 1)

Ad 3)
V České republice je příslušným orgánem Úřad pro civilní letectví.

Ad 4)
Takové údaje nemá ÚCL k dispozici.

Ad 5)
Takové údaje nemá ÚCL k dispozici. V oprávněném případě může ÚCL zahájit správní řízení.

Ad 6)
V roce 2016 bylo systémem povinných hlášení zaznamenáno 116 případů.

Ad 7)
ÚCL vede evidenci počtu stížností cestujících, jiné údaje nemá ÚCL k dispozici.ÚCL obdržel dne 20.2.2017 žádost od Frank Bold advokáti, s.r.o. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost k vydanému stavebnímu povolení ze den 30.5.2016 na záměr „Odvodnění odbavovací plochy západ, letiště Vodochody“, sp. zn. 16/730/0016/LKVO/02/16, č.j. 5052-16-701
1)    Žádost o poskytnutí informace, zda již bylo zahájeno provádění výše uvedené stavby odvodnění odbavovací plochy západ a v jakém stavu se případně realizace stavby aktuálně nachází.
2)    Dále žádost o informaci, zda byla na tuto stavbu podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu a zda byl případně již kolaudační souhlas vydán.
3)    V případě, že byl kolaudační souhlas na předmětnou stavbu vydán, žádost o poskytnutí jeho kopie.

Odpověď ÚCL:

Jmenovaná stavba nebyla zahájena a v současnosti nemá ani stavební povolení. Z tohoto důvodu stavebník nemohl o kolaudační souhlas žádat a ten nemohl být ani vydán.ÚCL obdržel dne 28.2.2017 žádost paní J.H. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Oprávnění k činnosti, poskytování služeb v oblasti civilního letectví od nabytí účinnosti zákona č. 49/1997 Sb. fyzické osoby J.N.

Odpověď ÚCL:

V současné době Úřad pro civilní letectví nevede žádný aktuální záznam k činnosti J.N. Z minulých záznamů:

 • Držitel dnes již neplatného průkazu technika údržby letadel  č. 20011784 I. a II. typu s kvalifikacemi „letouny“ a „ULL-A“ (ultralehké letouny aerodynamicky řízené). Průkaz byl vydán dne 20.6.1991 a jeho platnost skončila 18.7.2000.ÚCL obdržel dne 24.2.2017 žádost pana J.H. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

 1. Rozhodnutí o odebrání povolení provozovat letiště Točná provozovatele Aeroklub Točná z.s., IČO 001 99 907, se sídlem Na Stránkách 135, Točná, 143 00 Praha 4, zápis v SR L 4071 vedený u Městského soudu v Praze.
 2. Rozhodnutí o udělení povolení provozovat letiště Točná - provozovateli Letecké Muzeum Točná, s.r.o., IČO 256 72 037, se sídlem Praha 5, Radlická 608/2, PSČ 150 00, zápis v OR C 59937 vedený u Městského soudu v Praze.
 3. Rozhodnutí o udělení povolení provozovat letiště Mnichovo Hradiště - provozovateli Aero-taxi OKR, a.s., IČO 273 51 122, se sídlem Tanvaldská 345, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec, zápis v OR B 1914 vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
 4. Rozhodnutí o udělení povolení provozovat letiště Vlašim - provozovateli Město Vlašim, IČO 002 32 947, se sídlem Jana Masaryka 302, Vlašim, PSČ 258 01.


Odpověď ÚCL:

Požadované kopie byly žadateli odeslány.

pdf.pngKopie


ÚCL obdržel dne 7.3.2017 žádost pana P.M., která nesplňovala požadavky kladené zákonem č. 106/1999 Sb., proto byl žadatel vyzván k doplnění. K dnešnímu datu tj. 20.3.2017 nebyla žádost řádně doplněna, ale s ohledem na judikaturu Nejvyššího správního soudu, postoj nadřízeného orgánu a celkový otevřený postoj se Úřad pro civilní letectví rozhodl požadované informace uveřejnit.

Dotaz:

Žádost o sdělení výše výplat klíčových zaměstnanců ÚCL za poslední měsíc
Na základě výzvy žadatel upřesnil pojem „klíčový zaměstnanec“:
http://www.caa.cz/uploads/Org_struktura/2016/RUCL.png

Odpověď ÚCL:

Za únor 2017 činila hrubá mzda u zaměstnanců:

Ředitel ÚCL: 91 980,- Kč 
Manažer systému řízení (dříve manažer SMS): 35 570,- Kč
Inspektor bezpečnosti (0,75 úvazek) 30 563,- Kč
Manažer kvality: neobsazeno
Ředitel sekce správní a bezpečnostní; bezpečnostní ředitel: 72 560,- Kč
Ředitel sekce letové: 77 950,- Kč
Ředitel sekce technické: 77 950,- Kč
Ředitel sekce provozní; mluvčí ÚCL: 72 560,- Kč
Útvar vnitřní kontroly: kumulovaná funkce
Senior examinátor: kumulovaná funkce


ÚCL obdržel dne 20.3.2017 žádost pana J.Š. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o výpis udělených pokut za porušení doplňku X leteckého předpisu L2 - pravidla létání při létání s multirotorem (dronem) za celou dobu jejich evidence, resp. existence doplňku X - datum prohřešku, datum udělení pokuty, popis prohřešku a sankce (výše pokuty), zároveň pokud ÚCL eviduje i další údaje, které může poskytnout a údaje o prohřešcích, které jsou momentálně v řešení v souvislosti s multirotory a doplňkem X.

Odpověď:

Požadované informace zaslány, viz příloha.

Zároveň doplňujeme, že v různém stádiu řízení se v současné době nachází 6 příkazních řízení a 1 správní řízení.

V nejbližší době budou rovněž zahájena další 2 přestupková řízení a 1 správní řízení.ÚCL obdržel dne 21.3.2017 žádost pana J.C. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o seznam všech ukončených správních řízení, které úřad doposud vedl pro porušení předpisů a zákona s provozovateli a piloty bezpilotních letadel (dronů).

Konkrétně:

 • datum, kdy mělo dojít k provinění,
 • identifikaci subjektu, se kterým bylo řízení vedeno (jméno, IČ...),
 • informaci, o jaké provinění šlo (ust. zákona, popř. slovně),
 • výši uložené pokuty.

Dále žádost o souhrnné číslo, jaké množství obdobných neukončených správních řízení úřad s provozovateli a piloty dronů dále vede.

Odpověď:

Požadované informace zaslány, viz příloha.

Zároveň doplňujeme, že v různém stádiu řízení se v současné době nachází 6 příkazních řízení a 1 správní řízení.

V nejbližší době budou rovněž zahájena další 2 přestupková řízení a 1 správní řízení.Výběr jazyka česky english