Poskytnuté informace

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Poskytnuté informace za rok 2010

Poskytnuté informace za rok 2011

Poskytnuté informace za rok 2012

Poskytnuté informace za rok 2013

Poskytnuté informace za rok 2014

Poskytnuté informace za rok 2015

Poskytnuté informace za rok 2016


Poskytnuté informace za rok 2017


ÚCL obdržel dne 4.1.2017 žádost od Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o sdělení informace, zda Úřad pro civilní letectví vydal ve vztahu k následujícím dvěma právnickým osobám:

 1. společnost AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o., IČO: 006 97 516, se sídlem: Na letisko, Letisko Poprad - Tatry, PSČ: 058 98, Slovenská republika a
 2. společnost HELIKOPTER AIR TRANSPORT Gesellschaft m.b.H., reg. č.: FN 47437 k, se sídlem: Schubertring 1-3, 1010 Vídeň, Rakousko

rozhodnutí o schválení provozu vrtulníku na / z místa veřejného zájmu (PIS) v souladu s Nařízením EU č. 965/2012, ustanovením CAT.POL.H.225. Pokud byla ve vztahu k uvedeným společnostem ze strany Úřadu pro civilní letectví uvedená rozhodnutí vydána, žádost o zaslání jejich kopie včetně přílohy obsahující seznam provozních ploch ve veřejném zájmu pro provoz vrtulníků 2. třídy výkonnosti.

Odpověď ÚCL:

Ohledně provozu na/z místa veřejného zájmu  ÚCL uvedl, že ÚCL nevydává provozovatelům jiných ČS EU Rozhodnutí o schválení, ale v souladu s ARO.OPS.220 / AMC2 ARO.OPS 220 Povolení. Povolení je zasláno žadateli a jeho vydání je oznámeno leteckému úřadu státu, který vydal žadateli AOC. Na základě tohoto oznámení letecký úřad státu vydávajícího AOC rozšíří/vydá Schválení PIS, s oblastí působnosti ČR (viz CAT.POL.H.225(a)(6) / GM1 CAT.POL.H.225(a)(6)).

Konkrétně ÚCL ČR ve smyslu ustanovení ARO.OPS.220 / AMC2 ARO.OPS.220(b) udělil povolení (endorsement) k provozu na nemocničních místech veřejného zájmu na území České republiky rakouské společnosti HAT dne 15.12. 2016 (kopie zaslány) a slovenské společnosti  ATE dne 12.1. 2017 (kopie zaslány). Současně v souvislosti s  udělením povolení ÚCL informoval  letecké úřady státu provozovatele  AustroControl a Dopravní úřad SR.ÚCL obdržel dne 13.1.20176 žádost pana M.B. poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o zaslání kompletní kopie spisového materiálu vedeného pod číslem jednacím 12470-16-701, sp. zn. 15/730/0006/LKKU/04/16

Odpověď ÚCL:

Kopie odeslána (viz příloha)

pdf.pngSpisÚCL obdržel dne 26.1.2017 žádost pana T.K. poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

1) Jaký byl celkový počet stížnosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 podaných na území České republiky orgánům příslušným k jejich přijímání, resp. vyřízení v roce 2016?
 
2) Kolik stížností podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 bylo v roce 2016 podáno Úřadu pro civilní letectví?

3) Kolik stížností podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 bylo v roce 2016 podáno jinému příslušnému orgánu či subjektu, je-li takový?
 
4) V kolika případech vedlo podání stížnosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 v roce 2016 k zahájení soudního řízení?
 
5) V kolika případech vedlo podání stížnosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 v roce 2016 k zahájení jiného než soudního řízení; o jaké/á řízení se jednalo?
 
6) V kolika případech byla v roce 2016 hlášena kolize letadla s ptáky?
  
7) Žádost o poskytnutí statistik či jiných relevantních informacích vztahujícím se k počtu porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze strany provozujících leteckých dopravců v roce 2016, jsou-li takové statistiky či jiné relevantní informace k dispozici.
 

Odpověď ÚCL:

V České republice je Úřad pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“) orgánem, který v souladu s ustanovením § 3 odst. 7 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v platném znění, dohlíží na plnění povinností leteckého dopravce týkajících se náhrad a pomoci cestujícím v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letu podle nařízení (ES) č. 261/2004.

Odpovědi ÚCL se týkají výše uvedených pravomocí ÚCL.

Ad 1)
V roce 2016 Úřad obdržel celkem 666 stížností. Počet stížností zaslaných přímo leteckému dopravci ÚCL nemá k dispozici.

Ad 2)
viz Ad 1)

Ad 3)
V České republice je příslušným orgánem Úřad pro civilní letectví.

Ad 4)
Takové údaje nemá ÚCL k dispozici.

Ad 5)
Takové údaje nemá ÚCL k dispozici. V oprávněném případě může ÚCL zahájit správní řízení.

Ad 6)
V roce 2016 bylo systémem povinných hlášení zaznamenáno 116 případů.

Ad 7)
ÚCL vede evidenci počtu stížností cestujících, jiné údaje nemá ÚCL k dispozici.ÚCL obdržel dne 20.2.2017 žádost od Frank Bold advokáti, s.r.o. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost k vydanému stavebnímu povolení ze den 30.5.2016 na záměr „Odvodnění odbavovací plochy západ, letiště Vodochody“, sp. zn. 16/730/0016/LKVO/02/16, č.j. 5052-16-701
1)    Žádost o poskytnutí informace, zda již bylo zahájeno provádění výše uvedené stavby odvodnění odbavovací plochy západ a v jakém stavu se případně realizace stavby aktuálně nachází.
2)    Dále žádost o informaci, zda byla na tuto stavbu podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu a zda byl případně již kolaudační souhlas vydán.
3)    V případě, že byl kolaudační souhlas na předmětnou stavbu vydán, žádost o poskytnutí jeho kopie.

Odpověď ÚCL:

Jmenovaná stavba nebyla zahájena a v současnosti nemá ani stavební povolení. Z tohoto důvodu stavebník nemohl o kolaudační souhlas žádat a ten nemohl být ani vydán.ÚCL obdržel dne 28.2.2017 žádost paní J.H. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Oprávnění k činnosti, poskytování služeb v oblasti civilního letectví od nabytí účinnosti zákona č. 49/1997 Sb. fyzické osoby J.N.

Odpověď ÚCL:

V současné době Úřad pro civilní letectví nevede žádný aktuální záznam k činnosti J.N. Z minulých záznamů:

 • Držitel dnes již neplatného průkazu technika údržby letadel  č. 20011784 I. a II. typu s kvalifikacemi „letouny“ a „ULL-A“ (ultralehké letouny aerodynamicky řízené). Průkaz byl vydán dne 20.6.1991 a jeho platnost skončila 18.7.2000.ÚCL obdržel dne 24.2.2017 žádost pana J.H. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

 1. Rozhodnutí o odebrání povolení provozovat letiště Točná provozovatele Aeroklub Točná z.s., IČO 001 99 907, se sídlem Na Stránkách 135, Točná, 143 00 Praha 4, zápis v SR L 4071 vedený u Městského soudu v Praze.
 2. Rozhodnutí o udělení povolení provozovat letiště Točná - provozovateli Letecké Muzeum Točná, s.r.o., IČO 256 72 037, se sídlem Praha 5, Radlická 608/2, PSČ 150 00, zápis v OR C 59937 vedený u Městského soudu v Praze.
 3. Rozhodnutí o udělení povolení provozovat letiště Mnichovo Hradiště - provozovateli Aero-taxi OKR, a.s., IČO 273 51 122, se sídlem Tanvaldská 345, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec, zápis v OR B 1914 vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem.
 4. Rozhodnutí o udělení povolení provozovat letiště Vlašim - provozovateli Město Vlašim, IČO 002 32 947, se sídlem Jana Masaryka 302, Vlašim, PSČ 258 01.


Odpověď ÚCL:

Požadované kopie byly žadateli odeslány.

pdf.pngKopie


ÚCL obdržel dne 7.3.2017 žádost pana P.M., která nesplňovala požadavky kladené zákonem č. 106/1999 Sb., proto byl žadatel vyzván k doplnění. K dnešnímu datu tj. 20.3.2017 nebyla žádost řádně doplněna, ale s ohledem na judikaturu Nejvyššího správního soudu, postoj nadřízeného orgánu a celkový otevřený postoj se Úřad pro civilní letectví rozhodl požadované informace uveřejnit.

Dotaz:

Žádost o sdělení výše výplat klíčových zaměstnanců ÚCL za poslední měsíc
Na základě výzvy žadatel upřesnil pojem „klíčový zaměstnanec“:
http://www.caa.cz/uploads/Org_struktura/2016/RUCL.png

Odpověď ÚCL:

Za únor 2017 činila hrubá mzda u zaměstnanců:

Ředitel ÚCL: 91 980,- Kč 
Manažer systému řízení (dříve manažer SMS): 35 570,- Kč
Inspektor bezpečnosti (0,75 úvazek) 30 563,- Kč
Manažer kvality: neobsazeno
Ředitel sekce správní a bezpečnostní; bezpečnostní ředitel: 72 560,- Kč
Ředitel sekce letové: 77 950,- Kč
Ředitel sekce technické: 77 950,- Kč
Ředitel sekce provozní; mluvčí ÚCL: 72 560,- Kč
Útvar vnitřní kontroly: kumulovaná funkce
Senior examinátor: kumulovaná funkce


ÚCL obdržel dne 20.3.2017 žádost pana J.Š. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o výpis udělených pokut za porušení doplňku X leteckého předpisu L2 - pravidla létání při létání s multirotorem (dronem) za celou dobu jejich evidence, resp. existence doplňku X - datum prohřešku, datum udělení pokuty, popis prohřešku a sankce (výše pokuty), zároveň pokud ÚCL eviduje i další údaje, které může poskytnout a údaje o prohřešcích, které jsou momentálně v řešení v souvislosti s multirotory a doplňkem X.

Odpověď:

Požadované informace zaslány, viz příloha.

Zároveň doplňujeme, že v různém stádiu řízení se v současné době nachází 6 příkazních řízení a 1 správní řízení.

V nejbližší době budou rovněž zahájena další 2 přestupková řízení a 1 správní řízení.ÚCL obdržel dne 21.3.2017 žádost pana J.C. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o seznam všech ukončených správních řízení, které úřad doposud vedl pro porušení předpisů a zákona s provozovateli a piloty bezpilotních letadel (dronů).

Konkrétně:

 • datum, kdy mělo dojít k provinění,
 • identifikaci subjektu, se kterým bylo řízení vedeno (jméno, IČ...),
 • informaci, o jaké provinění šlo (ust. zákona, popř. slovně),
 • výši uložené pokuty.

Dále žádost o souhrnné číslo, jaké množství obdobných neukončených správních řízení úřad s provozovateli a piloty dronů dále vede.

Odpověď:

Požadované informace zaslány, viz příloha.

Zároveň doplňujeme, že v různém stádiu řízení se v současné době nachází 6 příkazních řízení a 1 správní řízení.

V nejbližší době budou rovněž zahájena další 2 přestupková řízení a 1 správní řízení.ÚCL obdržel dne 27.3.2017 žádost pana V.L. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Kolik pilotů a bezpilotních prostředků aktuálně ÚCL eviduje v rámci ČR, a to ve všech kategoriích jak provozních, tak váhových. Dále, zda ÚCL eviduje nějaké havárie a incidenty těchto prostředků během minulého roku 2016.

Odpověď:

Ke dni 30. 03. 2017 je v evidenci Úřadu pro civilní letectví 422 letadel bez pilota na palubě, splňujících kritéria přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 v platném znění. Ke stejnému datu je v evidenci Úřadu pro civilní letectví 634 pilotů k těmto letadlům. ÚCL letecké nehody bezpilotních systémů neeviduje, doporučujeme obrátit se na Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.ÚCL obdržel dne 6.4.2017 žádost pana J.S. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o zaslání informací o výsledku řízení k odstranění nepovolených staveb objektu "Para areál Slovácký Aeroklub Kunovice" původně povoleného 27.04.2005 na 10 let jako stavební úprava bez kolaudace v rozsahu dvou buněk bez napojení na sítě. Dnešní areál má rozměry 40x14x3,5 m a je zde umístěn bez souhlasu vlastníků pozemků.

Odpověď:

Řízení k odstranění stavby  i řízení o dodatečném povolení stavby jsou aktuálně přerušena. Úřad pro civilní letectví v rámci lhůty očekává doplnění dokladů potřebných k dodatečnému povolení.
Pokud stavebník takové podklady nedoloží, bude Úřad pro civilní letectví pokračovat v řízení o odstranění stavby.


ÚCL obdržel dne 2.5.2017 žádost pana O.H. poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněn v doslovné citaci):

Žádost o zveřejnění anonymizovaného rozhodnutí o udělení povolení k létání letadla bez pilota na palubě nad rámec standardně udělených provozních omezení letadla/letadel provozovatele Vertical Images, s.r.o. IČO: 03203671 pro lokalitu: Praha - Pankrác, vymezenou souřadnicemi dle WGS-84 následovně: 50.0529675N, 14.4400983E; 50.0510317N, 14.4437033E; 50.0522786N, 14.4479947E; 50.0551925N, 14.4431561E. Na základě kterého byli pořízené snímky na přiloženém odkazu: https://ulozto.cz/!aZw9QtOSV7Jt/obrazek-01-jpg. Snímky byli zveřejněny dne 26.4.2017.

Odpověď:

Kopie rozhodnutí poskytnuta (viz příloha)


ÚCL obdržel dne 15.5.2017 žádost pana Č.K. poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněn v doslovné citaci bez uvedení osobních údajů)

 1. Zda Ing. Kincovi Miloslavovi byly odebrány kvalifikace examinátora a to motorová či plachtařská.
 2. Pokud mu byly odebrány, prosím informaci podat v souladu s §4a, odstavce 2b uvedeného zákona formou kopie dokumentu obsahující požadované informace.
 3. V jakém stádiu se nachází správní řízení ve věci incidentu s upadnutou vrtulí od VIVATA se Skutečským aeroklubem s.r.o. Zda UCL již vyřešil odvolání a pokud ne, tak proč to tak dlouho trvá? 
 4. Pokud správní řízení je ukončeno, požaduji informaci podat v souladu s §4a, odstavce 2b uvedeného zákona formou kopie dokumentu obsahující požadované informace.

Odpověď:

Ad 1) Nebyly odebrány, nicméně platnost FE(A) skončila k 31. 12. 2016 a FE(S) skončila k 2. 5. 2017 a po dohodě se senior examinátorem nebylo žádáno o prodloužení.

Ad 2) Nebylo odebráno, proto nelze zaslat.

Ad 3) Rozhodnutí ÚCL bylo na základě odvolání ze strany MD zrušeno a nyní je v konečné fázi příprava nového rozhodnutí ÚCL v této věci. ÚCL si není vědom překročení lhůt.

 • Rozhodnutí Úřadu pro civilní letectví, č.j.: 2641-14-401, datum 3. 12. 2015;
 • Odvolání účastníka řízení, č.j.: 3790-15-401, datum 17. 12. 2015;
 • Rozhodnutí Ministerstva dopravy – Odboru civilního letectví, č.j.: 19/2016-220-LPR/10, datum 7. 10. 2016;
 • Předání spisové dokumentace, č.j.: 1706-17-110, datum 24. 2. 2017.

Ad 4) Nebylo ukončeno, proto nelze zaslat.ÚCL obdržel dne 29.6.2017 žádost pana P.K. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněn v doslovné citaci)

Žádost o sdělení identifikace letadla, jež dne 10.6.2017 v 9:00 přelétalo ve Skryjích nad Berounkou.

Odpověď:

Úřad pro civilní letectví nedisponuje informací o identitě letadla, které dne 10.6.2017 v 9:00 přelétávalo ve Skryjích nad Berounkou.


ÚCL obdržel dne 3.8.2017 žádost od Frank Bold advokáti, s.r.o. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost k vydanému stavebnímu povolení ze dne 30.5.2016 na záměr „Odvodnění odbavovací plochy západ, letiště Vodochody“, sp. zn. 16/730/0016/LKVO/02/16, č.j. 5052-16-701.Ministerstvo dopravy uvedené stavební povolení zrušilo v rámci přezkumného řízení rozhodnutím ze dne 13.2.2017, č.j. 189/2016-220-LPR/4, a věc vrátilo ÚCL k dalšímu řízení.

 • Žádost o poskytnutí informace, zda již bylo vydáno nové stavební povolení na záměr odvodnění odbavovací plochy Letiště Vodochody
 • V případě, že již bylo nové stavební povolení vydáno, žádost o poskytnutí jeho kopie
 • V případě, že nové stavební povolení vydáno nebylo, žádost o poskytnutí informace, v jakém stavu se předmětné stavební řízení aktuálně nachází.

Odpověď ÚCL:

Stavební povolení na záměr odvodnění odbavovací plochy Letiště Vodochody bylo vydáno dne 7.3.2017, viz příloha.ÚCL obdržel dne 6.8.2017 žádost od Frank Bold advokáti, s.r.o. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

V návaznosti na rozhodnutí Ministerstva dopravy Č. j. 189/2016-220-LPR/4 ze dne 13. 2. 2017 ve věci stavebního povolení pro stavbu s názvem: „Odvodnění odbavovací plochy západ, letiště Vodochody", žádost o poskytnutí následujících informací:

 • Žádost o poskytnutí informace, jaké konkrétní kroky učinil Úřad ve věci záměru „Letiště Vodochody- Odbavovací plocha západ- odvodnění" od února 2017 po zrušujícím rozhodnutí Ministerstva dopravy.
 • Současně žádost o poskytnutí kopie veškerých rozhodnutí nebo jiných správních aktů, které Úřad vydal ve vztahu k záměru „Letiště Vodochody- Odbavovací plocha západ- odvodnění" v průběhu roku 2017 po zrušujícím rozhodnutí Ministerstva dopravy.

Odpověď ÚCL:

Úřad pro civilní letectví v uvedeném období nečinil jiné kroky, než vydání stavebního povolení pro uvedenou stavbu. Jiná rozhodnutí nebo správní akty nebyly Úřadem vydány. Kopie stavebního povolení byla zaslána jako odpověď na žádost o informaci ze dne 3.8.2017. Pro informaci Úřad dodal, že v této kauze proběhlo jedno nahlížení do spisu.ÚCL obdržel dne 3.8.2017 dodatečnou žádost pana J.S. k žádosti o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím ze dne 6.4.2017.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněn v doslovné citaci)

V řízení o dodatečném povolení stavby "PARA areál Slovácký aeroklub Kunovice, letiště Kunovice"  měl stavebník do 31.07.2017 doložit potřebné doklady.

Můžete mi, prosím, sdělit zda tak učinil a jak řízení dále pokračuje?

Odpověď:

Právní zástupkyně Slováckého aeroklubu Kunovice předložila žalobu na určení předkupního práva v řízení o vlastnictví k pozemku parc. č. 3681/57. Protože jde o poslední doklad, který Úřad pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) a Město Kunovice potřebuje k pokračování řízení, požádal účastník řízení o prodloužení lhůty z důvodu předběžné otázky do doby pravomocného rozhodnutí soudu. Úřad žádosti vyhověl.ÚCL obdržel dne 11.8.2017 žádost pana E.V. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o informace kolik, a jaké výjimky z platných norem letového zatížení byly uděleny společnosti Travel Service a.s., IČ: 25663135, DIČ: CZ25663135, sídlem: K letišti 1068/30, Praha 6, 160 08, za posledních 18 měsíců.

Odpověď:

V souladu s čl. 14(4) základního nařízení (ES) č. 216/2008 v pl. znění může Úřad pro civilní letectví udělit výjimku pouze v případě nepředvídaných naléhavých provozních okolností nebo časově omezených provozních potřeb, není-li tím nepříznivě ovlivněna úroveň bezpečnosti. Ve smyslu tohoto článku nebyla provozovateli Travel Service a.s. v posledních 18 měsících udělena žádná výjimka z Part ORO.FTL nařízení Komise č. 965/2012, v pl. znění.
 ÚCL obdržel dne 21.8.2017 žádost pana B.I. poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci)

Požaduji informaci o tom, kolik řízení, s jakým předmětem a s jakým výsledkem bylo vedeno Úřadem pro civilní letectví vůči, na žádost nebo jinak ohledně společnosti JMB Aircraft s.r.o., IČ: 241 78 586, se sídlem Nádražní 635, 565 01 Choceň, a to od roku 2010 dosud. Zároveň žádám o poskytnutí prosté kopie úkonů, kterými byly řízení ukončeny.
Dále zdvořile žádám o poskytnutí informace, zda je uvedená společnost JMB Aircraft s.r.o., IČ: 241 78 586, se sídlem Nádražní 635, 565 01 Choceň, oprávněna k výrobě letadel v České republice, a jestli ano, jakých typů. Zároveň žádám o poskytnutí dokumentů, které prokazují daná oprávnění.

Odpověď:

Úřad pro civilní letectví jednal se společností JMB Aircraft s.r.o., IČ: 241 78 586 ve věci žádosti o souhlas s ohlášenou stavbou dočasného lehkého hangáru. Žádost byla podána dne 27.6.2017 a souhlas s provedením ohlášené stavby byl vydán dne 22.8.2017 (viz kopie v příloze).

Úřad pro civilní letectví nemá záznam, že je uvedená společnost oprávněna k výrobě letadel, upozorňuji však na kompetence Letecké amatérské asociace v oblasti výroby sportovních létajících zařízení.
ÚCL obdržel dne 5.9.2017 žádost Legal Partners, Advokátní kanceláře JUDr. Libora Vašíčka o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci):

Dovoluji si tímto požádat nadepsaný úřad o poskytnutí informace týkající se stavu řízení ve věci pana Jakuba Sejkory, IČ: 03067572, místem podnikání U Rybníka 3242/17, 466 01 Jablonec nad Nisou, sp. zn. SŘ-0018, a to, zda již v tomto řízení bylo rozhodnuto a pakliže bylo rozhodnuto, žádám o zaslání rozhodnutí v této věci.

Odpověď ÚCL:

V uvedené věci bylo dne 15.9.2017 vydáno rozhodnutí (viz příloha). ÚCL obdržel dne 21.9.2017 žádost pana P.M. poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci)

Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. žádám o veškeré informace související s havárií stroje:
R22 OK-XIC TB-Helicam,
který havaroval dne 5. 5. 1994.

Odpověď:

Záznamy z šetření leteckých nehod byly předány úřadem do Národního archivu v Praze. Kontaktní osobou, na kterou se lze v Národním archivu obrátit, je:
Ing. Miroslav Kunt
Národní archiv, Oddělení kontroly výkonu spisové služby, fondů státní správy po roce 1992 a elektronických dokumentů
Archivní 4, 149 01 Praha 4
tel.: 974 847 334
e-mail: kunt@nacr_cz.ÚCL obdržel dne 21.9.2017 žádost pana L.U. poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci)

Vzhledem k tomu, že letiště Mariánské Lázně jde v měsíci říjnu do aukce a M.Ú. Mariánské Lázně je vážným zájemcem o koupi tohoto letiště. Letiště je nyní uzavřeno rozhodnutím ÚCL žádal bych o poskytnutí kopií dokumentů o posledních třech kontrolách letiště za účelem odstranění závad .

Odpověď:

Kopie dostupných dokumentů byly zaslány. Dokumenty poslány ve stavu tak, jak jsou dostupné na ÚCL. Za rok 2011 a 2012 jsou skeny dokumentů hůře čitelné, proto byl přiložen i čistopis. Za rok 2013 je sken dokumentů čitelný. Od roku 2014 je letiště uzavřeno.
pdf.pngProtokol_2011
pdf.pngProtokol_2011_sken
pdf.pngProtokol_2012
pdf.pngProtokol_2012_sken
pdf.pngProtokol_2013_sken

Výběr jazyka česky english