Poskytnuté informace

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Poskytnuté informace za rok 2010

Poskytnuté informace za rok 2011

Poskytnuté informace za rok 2012

Poskytnuté informace za rok 2013

Poskytnuté informace za rok 2014

Poskytnuté informace za rok 2015

Poskytnuté informace za rok 2016


Poskytnuté informace za rok 2017


ÚCL obdržel dne 4.1.2017 žádost od Podroužek, Moník, Petera a partneři, advokátní kancelář s.r.o. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o sdělení informace, zda Úřad pro civilní letectví vydal ve vztahu k následujícím dvěma právnickým osobám:

  1. společnost AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o., IČO: 006 97 516, se sídlem: Na letisko, Letisko Poprad - Tatry, PSČ: 058 98, Slovenská republika a
  2. společnost HELIKOPTER AIR TRANSPORT Gesellschaft m.b.H., reg. č.: FN 47437 k, se sídlem: Schubertring 1-3, 1010 Vídeň, Rakousko

rozhodnutí o schválení provozu vrtulníku na / z místa veřejného zájmu (PIS) v souladu s Nařízením EU č. 965/2012, ustanovením CAT.POL.H.225. Pokud byla ve vztahu k uvedeným společnostem ze strany Úřadu pro civilní letectví uvedená rozhodnutí vydána, žádost o zaslání jejich kopie včetně přílohy obsahující seznam provozních ploch ve veřejném zájmu pro provoz vrtulníků 2. třídy výkonnosti.

Odpověď ÚCL:

Ohledně provozu na/z místa veřejného zájmu  ÚCL uvedl, že ÚCL nevydává provozovatelům jiných ČS EU Rozhodnutí o schválení, ale v souladu s ARO.OPS.220 / AMC2 ARO.OPS 220 Povolení. Povolení je zasláno žadateli a jeho vydání je oznámeno leteckému úřadu státu, který vydal žadateli AOC. Na základě tohoto oznámení letecký úřad státu vydávajícího AOC rozšíří/vydá Schválení PIS, s oblastí působnosti ČR (viz CAT.POL.H.225(a)(6) / GM1 CAT.POL.H.225(a)(6)).

Konkrétně ÚCL ČR ve smyslu ustanovení ARO.OPS.220 / AMC2 ARO.OPS.220(b) udělil povolení (endorsement) k provozu na nemocničních místech veřejného zájmu na území České republiky rakouské společnosti HAT dne 15.12. 2016 (kopie zaslány) a slovenské společnosti  ATE dne 12.1. 2017 (kopie zaslány). Současně v souvislosti s  udělením povolení ÚCL informoval  letecké úřady státu provozovatele  AustroControl a Dopravní úřad SR.ÚCL obdržel dne 13.1.20176 žádost pana M.B. poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Žádost o zaslání kompletní kopie spisového materiálu vedeného pod číslem jednacím 12470-16-701, sp. zn. 15/730/0006/LKKU/04/16

Odpověď ÚCL:

Kopie odeslána (viz příloha)

pdf.pngSpisÚCL obdržel dne 26.1.2017 žádost pana T.K. poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

1) Jaký byl celkový počet stížnosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 podaných na území České republiky orgánům příslušným k jejich přijímání, resp. vyřízení v roce 2016?
 
2) Kolik stížností podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 bylo v roce 2016 podáno Úřadu pro civilní letectví?

3) Kolik stížností podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 bylo v roce 2016 podáno jinému příslušnému orgánu či subjektu, je-li takový?
 
4) V kolika případech vedlo podání stížnosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 v roce 2016 k zahájení soudního řízení?
 
5) V kolika případech vedlo podání stížnosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 v roce 2016 k zahájení jiného než soudního řízení; o jaké/á řízení se jednalo?
 
6) V kolika případech byla v roce 2016 hlášena kolize letadla s ptáky?
  
7) Žádost o poskytnutí statistik či jiných relevantních informacích vztahujícím se k počtu porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze strany provozujících leteckých dopravců v roce 2016, jsou-li takové statistiky či jiné relevantní informace k dispozici.
 

Odpověď ÚCL:

V České republice je Úřad pro civilní letectví (dále jen „ÚCL“) orgánem, který v souladu s ustanovením § 3 odst. 7 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, v platném znění, dohlíží na plnění povinností leteckého dopravce týkajících se náhrad a pomoci cestujícím v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letu podle nařízení (ES) č. 261/2004.

Odpovědi ÚCL se týkají výše uvedených pravomocí ÚCL.

Ad 1)
V roce 2016 Úřad obdržel celkem 666 stížností. Počet stížností zaslaných přímo leteckému dopravci ÚCL nemá k dispozici.

Ad 2)
viz Ad 1)

Ad 3)
V České republice je příslušným orgánem Úřad pro civilní letectví.

Ad 4)
Takové údaje nemá ÚCL k dispozici.

Ad 5)
Takové údaje nemá ÚCL k dispozici. V oprávněném případě může ÚCL zahájit správní řízení.

Ad 6)
V roce 2016 bylo systémem povinných hlášení zaznamenáno 116 případů.

Ad 7)
ÚCL vede evidenci počtu stížností cestujících, jiné údaje nemá ÚCL k dispozici.Výběr jazyka česky english