Poskytnuté informace

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Poskytnuté informace za rok 2010

Poskytnuté informace za rok 2011

Poskytnuté informace za rok 2012

Poskytnuté informace za rok 2013

Poskytnuté informace za rok 2014

Poskytnuté informace za rok 2015

Poskytnuté informace za rok 2016

Poskytnuté informace za rok 2017


Poskytnuté informace za rok 2018


ÚCL obdržel dne 24.1.2018 žádost pana Č.K. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci):

  1. V jakém stádiu se nachází správní řízení ve věci incidentu s upadnutou vrtulí od VIVATA se Skutečským aeroklubem s.r.o. Zda UCL již vyřešil odvolání a pokud ne, tak proč to tak dlouho trvá ?
  2. Pokud správní řízení je ukončeno, požaduji informaci podat v souladu s §4a, odstavce 2b uvedeného zákona formou kopie dokumentu obsahující požadované informace.

Odpověď ÚCL:

Ve správním řízení ve věci incidentu s upadnutou vrtulí od VIVATA se Skutečským aeroklubem s.r.o., vedeném Úřadem pro civilní letectví pod spisovou značkou 2641-14-401, vydal Úřad pro civilní letectví dne 1.2.2018 rozhodnutí (kopie rozhodnutí viz. příloha). Rozhodnutí k dnešnímu dni nenabylo právní moci.
Protože rozhodnutí bylo shodou okolností vydáno v období mezi podáním Vaší žádosti a naší odpovědí, tak abychom předešli spekulacím, uvádíme důvody časové náročnosti řízení:

  • rozhodnutí správního orgánu má být detailně odůvodněno a správní orgán se musí vypořádat se všemi důkazy – jak s důkazy získanými správním orgánem v rámci správního řízení, tak s důkazy navrženými účastníkem řízení;
  • oprávněná úřední osoba, která byla původně vedením spisu pověřena, již na Úřadě nepracuje, což znamenalo nastudování spisové dokumentace osobou pověřenou vedením spisu;
  • průtahy v řízení způsobené účastníkem řízení, jako odvolávání se vůči procesním úkonům správního orgánu, navrhování důkazů a podání námitky podjatosti nedokáže správní orgán ovlivnit a rozhodně nemohou být přičteny jednání Úřadu.

pdf.pngPříloha


ÚCL obdržel dne 6.2.2018 žádost pana R.H. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti částečně vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci):

Oznamoval ÚCL alebo MD ČR odchýlku od medzinárodných noriem a postupov v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva stanovených Chicagským dohovorom v zmysle článku 38 tohto dohovoru?

Ak áno, prosím o informáciu akú a kedy

Odpověď ÚCL:

Úřad pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) neoznamoval odchylku od mezinárodních norem a postupů v oblasti bezpečnostní ochrany civilního letectví stanovených Chicagskou úmluvou ve smyslu článku 38 této úmluvy.

Úřad nemá oprávnění poskytovat informace, které patří do působnosti Ministerstva dopravy České republiky, v tomto případě se, prosím, obraťte přímo na Ministerstvo dopravy, odbor civilního letectví.ÚCL obdržel dne 13.2.2018 žádost pana M.B. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci):

Č.j.: 12470-16-701
Žádám o zaslání kopie spisového materiálu, vedeného výše uvedeným správním orgánem pod výše uvedeným číslem jednacím, a to ve lhůtě do 15 dnů (§ 14 odst. 5 písm. d) InfZ) na emailovou adresu uvedenou v záhlaví. Konkrétně žádám o kopie dokumentů, které byly do výše uvede¬ného spisu přidány po 1.1.2017.

Odpověď ÚCL:

Požadované kopie zaslány, viz příloha.

pdf.pngDoplneni_zaloby_13.6.pdf
pdf.pngDoplneni_zaloby_31.5.pdf
pdf.pnglistiny k odstranění stavby 2017.pdf
pdf.pngZaloba_o_urceni_predkupniho_prava.pdf
ÚCL obdržel dne 26.2.2018 žádost společnosti SPNK 6 s.r.o. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci):

  1. prosíme o zaslání opatření obecné povahy, jímž byla ustanovena ochranná pásma letiště Brno – Tuřany, a to zejména ochranné pásmo vzletového a přibližovacího prostoru, včetně grafických příloh;
  2. prosíme o zaslání opatření obecné povahy, jímž byla ustanovena ochranná pásma heliportu HEMS FN Brno – Bohunice.


Odpověď ÚCL:

Kopie požadovaných dokumentů viz příloha

zip.pngDotaz_26-02-2018_priloha.zip
ÚCL obdržel dne 20.2.2018 žádost paní J.K. poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti částečně vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci):

1) v kolika případech dovodil ÚCL jako dozorový orgán pro dodržování Nařízení (ES) č. 261/2004 finanční postih vůči leteckým dopravcům (bez ohledu na to, zdali šlo o podněty cestujících či případné jiné podněty pro zahájení řízení), v letech 2016 a 2017

2) jaká byla úhrnná částka udělených sankcí podle bodu 1)

3) jakou nejvyšší sankci může ÚCL jako dozorový orgán pro dodržování Nařízení 261/2004 udělit (předpokládejme zjištění zvlášť závažného či opakovaného nedodržování uvedeného Nařízení)

Odpověď:

Ad 1)
Úřad pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) jako věcně a místně příslušný orgán dle § 3 odst. 7 zákona 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „letecký zákon“) dovodil finanční postih vůči leteckým dopravcům za naplnění skutkové podstaty přestupku dle § 93 odst. 3 písm. a leteckého zákona ve 2 případech.

Ad 2)
Úhrnná částka udělených sankcí byla 71 000,- Kč.

Ad 3)
V souladu s § 93c odst. 4 písm. c leteckého zákona, může Úřad udělit pokutu do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle § 93 odst. 3 písm. a) téhož zákona.
ÚCL obdržel dne 25.1.2018 žádost pana R.H. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci):

1.    Žiadam o sprístupnenie informácie, aké doklady musí žiadatel’ o akreditáciu inštruktora BOCL doložiť, aby mal ÚCL ČR za preukázané, že inštruktor splnil podmienky na výkon školení a výcviku BOCL v oblasti bezpečnostnej ochrany počas letu (in flight security)?
2.    Žiadam preložiť fotokópie všetkých dostupných doklady ( predložených ÚCL) o absolvovaní inštruktorských kurzov BOCL a špecializovaných kurzov bezpečnostnej ochrany počas letu (in flight security) všetkými akreditovanými inštruktormi v ČR s anonymizovanými osobnými údajmi.

Žadatel na výzvu Úřadu upřesnil, že co se týká doložení požadovaných dokumentů žadatelů o povolení uskutečňování odborné přípravy, tak se jedná o odbornou přípravu posádek letadel.

Odpověď ÚCL:

K otázce č. 1)
Žadatel o vydání povolení k uskutečňování odborné přípravy dle § 85x odst. 1 zákona o civilním letectví musí splňovat následující požadavky:
a)    minimálně úplné středoškolské vzdělání s maturitou;
b)    prokazatelnou praxi v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy v adekvátním rozsahu (posuzuje Úřad dle požadovaného typu odborné přípravy);
c)    platné ověření spolehlivosti.

Dále žadatel o vydání povolení k uskutečňování odborné přípravy dle § 85x odst. 1 zákona o civilním letectví musí podat Úřadu žádost o vydání povolení k uskutečňování odborné přípravy. Kromě náležitostí stanovených správním řádem žádost dále obsahuje tyto přílohy:
a)    doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání v originále nebo ověřené kopii;
b)    doklad o absolvování odborné přípravy školitelů – E4;
c)    čestné prohlášení o dosavadní praxi v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy obsahující popis veškerých vykonávaných činností souvisejících s ochranou civilního letectví před protiprávními činy, včetně délky jejich trvání;
d)    návrh obsahu, rozsahu a formy odborné přípravy, kterou žadatel hodlá uskutečňovat;
potvrzení o ověření spolehlivosti

K otázce č. 2)
Zaslány kopie požadovaných dokumentů.

Žadatel následně doplnil žádost o následující otázku:

Títo všetci inštruktori, ktorých doklady ste mi zaslali sú oprávnení vykonávať v ČR odbornú prípravu (školenia) bezpečnostnej ochrany počas letu (in flight security), vrátane kurzov v zmysle Rozhodnutia výkonného riaditeľa EASA č. 2015/005/R?
1.    výcvik v BOCL, ktorý je súčasťou preškoľovacieho výcviku prevádzkovateľa („operator conversion training“), tzv. preškoľovací výcvik v OBOCL  v súlade s  AMC1 ORO.FC.220, ORO.CC.125d)3.viii),
2.    výcvik v BOCL, ktorý je súčasťou udržiavacieho výcviku („recurrent training“), tzv. udržiavací výcvik v BOCL v súlade s AMC1 ORO.FC.230, ORO.CC.140d)1ix,
3.    výcvik v BOCL, ktorý je súčasťou počiatočného výcvikového kurzu („initial training course“) palubných sprievodcov, tzv. počiatočný výcvik palubných sprievodcov v BOCL v súlade s dodatkom 1 k Part-CC nariadenia Komisie (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení, bod 7.

Odpověď:

Tyto osoby jsou oprávněné poskytovat odbornou přípravu typu D1 v souladu s Národním programem bezpečnostního výcviku v civilním letectví České republiky (dále jen „NPBV“). Vámi uvedené odkazy na legislativu nejsou součástí požadavků na toto školení. Částečně se některé cíle této odborné přípravy mohou shodovat, ale NPBV obecně nezahrnuje požadavky EASA.ÚCL obdržel dne 6.3.2018 žádost pana V.V. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci):

1. Jaká konkrétní omezení jsou udělována v povolení k létání s bezpilotním letadlem s omezením pilot-žák?

2. Je vyžadován nějaký počet nalítaných hodin při odstraňování omezení pilot-žák (PkL s UA)?

3. Dříve byla na stránkách ÚCL dostupná tato metodika: „metodika UAS ke stanovení postupu ověření teoreticky?ch znalostí a prakticky?ch dovedností pilota a letovy?ch vlastností bezpilotního letadla“ (Č. j.: 7823-16-701 ze dne 5. 8. 2016). Jaké byly důvody pro její odstranění ze stránek ÚCL, pomineme-li změnu v hmotnostních limitech UA/modelu letadla? Bude takováto metodika opět dostupná na stránkách ÚCL?

4. Dle ustanovení 16.i) Doplňku X musí být projektování, výroba a počáteční letové zkoušky (bezpilotních letadel nad 25kg a modelů letadel nad 25kg) dozorovány ÚCL, případně ÚCL pověřenou osobou. Probíhají takovéto kontroly ze strany ÚCL, jak (stačí stručný popis)? Podléhají podobné nebo jiné kontrole takovéto stroje prodávané v Čr, které jsou vyráběny a dováženy ze zahraničí?

Odpověď:

Ad 1)

Provozní omezení udělovaná Úřadem ve správním řízení vždy ve vztahu ke konkrétnímu bezpilotnímu systému se v praxi označují jako „žákovská“ omezení nebo omezení „pilot-žák“. Představují zejména stanovené bezpečné vzdálenosti ve smyslu ust. 16 g) i) až iii) Doplňku X leteckého předpisu L2, Pravidla létání (dále jen „Doplněk X“), stanovenou maximální vzdálenost provozu v přímém dohledu pilota ve smyslu ust. 4 Doplňku X, stanovenou maximální výšku provozu, stanovenou minimální vzdálenost od ostatních letadel, zákaz účasti na dynamických ukázkách na leteckých veřejných vystoupeních, apod.

Ad 2)

Při odstraňování žákovských omezení se vychází pouze z výsledků ověření teoretických znalostí a praktických dovedností pilota a ověření letových vlastností letadla.

Ad 3)

Uvedená metodika je souhrnem postupů pouze pro standardní kategorie bezpilotních letadel a standardní způsoby provozu. Praktické zkušenosti Úřadu pro civilní letectví však ukazují na celou řadu nestandardních způsobů využití bezpilotních systémů a jejich konstrukcí. Ve vztahu k množícím se případům různých kategorií bezpilotních letadel a způsobům jejich provozu, které se standardním postupům vymykají, a s ohledem na zmíněný výjimečně rychlý vývoj bezpilotních systémů a jejich funkcionalit proto předmětná metodika není a nemůže být komplexní. To v praxi způsobovalo chybnou intepretaci postupů Úřadu a vyvolávalo množství dotazů ze strany veřejnosti, a to i ze zahraničí. Z uvedených důvodů bylo přistoupeno k poskytování informací v rámci Úřadem vedených správních řízení vždy ve vztahu ke konkrétnímu případu. Ze stejných důvodů není předmětná metodika nadále dostupná způsobem umožňující dálkový přístup.

Ad 4)

Smysl ust. 16 i) Doplňku X je vytvořit rámec a podmínky pro zapojení Úřadu do fáze projektování a výroby bezpilotních letadel o maximální vzletové hmotnosti větší než 25 kg v oblasti působnosti Doplňku X. Je však běžnou praxí, že se Úřad v rámci správních řízení o vydání povolení k létání setkává s letadly, u kterých byla fáze vývoje a projektování z různých důvodů již prakticky ukončena. Nelze proto říct, že by vždy docházelo k zapojení Úřadu v této fázi vývoje. V těch případech, kdy spolupráce žadatele s Úřadem probíhá od fáze vývoje a projektování, často dochází k úpravě záměru, sledovaných cílů a vlastního projektu, včetně konstrukce letadla. Proto se v současnosti v převážné většině jedná o činnost konzultační, a to bez ohledu na to, jedná-li se o letadlo vyvíjené, projektované a/nebo vyráběné v České republice nebo v zahraničí. ÚCL obdržel dne 30.3.2018 žádost pana T.K. poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz (uveřejněno v doslovné citaci)

1) Kolik stížností pro porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 bylo v roce 2016 a 2017 podáno Úřadu pro civilní letectví?
2) Jaká opatření Úřad pro civilní letectví v jednotlivých případech přijal (vč. druhů a případné výše sankcí)?

Odpověď:

Ad 1)
Za rok 2016 neeviduje Úřad pro civilní letectví žádnou stížnost podanou pro porušení nařízení (ES) č. 1107/2006. Za rok 2017 Úřad pro civilní letectví eviduje jednu stížnost.

Ad 2)
Stížnost pro porušení nařízení (ES) č. 1107/2006 z roku 2017 byla vyhodnocena tak, že k porušení předmětného nařízení nedošlo. Stížnost byla odložena ve smyslu § 43 správního řádu.
ÚCL obdržel dne 6.4.2018 žádost pana P.T. o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

ÚCL žádosti vyhověl a v souladu s § 5 odst. 3 citovaného zákona ÚCL nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace.

Dotaz:

Prosím o poskytnutí kopie jakéhokoli správního rozhodnutí týkajícího se:
- letecké nehody letounu Cessna 350 Corvalis poznávací značky OK-WSM na letišti Velké Poříčí dne 21. dubna 2017 nebo
- pilota, který dne 21. dubna 2017 výše uvedený letoun pilotoval

Odpověď:

Úřad pro civilní letectví v uvedeném případě zatím správní řízení nevedl.


Výběr jazyka česky english