Formuláře sekce technické

Doklady

ARC – Osvědčení kontroly letové způsobilosti – EASA FORM 15b (CAA/F-ST-119-n/05) Formát A4

ARC – Osvědčení kontroly letové způsobilosti – EASA FORM 15c (CAA/F-ST-235-n/15) Formát A4

Doporučení pro vydání Osvědčení kontroly letové způsobilosti (CAA/F-ST-115-n/05)

Zvláštní osvědčení letové způsobilosti (CAA/F-TI-032-n/99)
(možnost výběru kategorie Experimentální, Pro omezené použití, Povolení k letu a Pro zvláštní účely)

Povolení k letu EASA FORM 20b (CAA/F-ST-129-n/07)

Protokol o prodloužení Osvědčení letové způsobilosti (OLZ)  a zvláštní OLZ (pro annex. letadla) – pro letouny a vrtulníky (CAA/F-ST-125-n/07)

Protokol prodloužení Osvědčení letové způsobilosti (OLZ) pověřeným pracovníkem (PPKB) dle Směrnice CAA-TI-009-n/99 (CAA/F-ST-126-n/07)


Individuálně stavěná letadla

Prohlášení o splnění požadavků pro vydání ZOLZ individuálně stavěnému letadlu, jehož způsobilost schvaluje OPPZ (CAA/F-ST-181-n/09)

Prohlášení o způsobilosti návrhu konstrukce individuálně stavěného letadla (CAA/F-ST-182-n/09)

Žádost o posouzení letové způsobilosti individuálně stavěného letadla (CAA/F-ST-180-n/09)


Letadlové díly

Hlášení nálezu podezřelých dílů ve smyslu směrnice CAA-ST-071-n/04 (CAA/F-ST-086-n/05)

Oznámení o záměru provedení demontáže nebo likvidace ve smyslu směrnice CAA-ST-071-n/04 (CAA/F-ST-152-n/08)

Protokol o likvidaci neschopných letadlových celků ve smyslu směrnice CAA-ST-071-n/04 (CAA/F-ST-153-n/08)


Oprávněné organizace, oprávněné a pověřené osoby

Doporučení pro vydání Osvědčení kontroly letové způsobilosti (CAA/F-ST-115-n/05)

Formulář pro údržbu – Nápravná opatření (CAA/F-ST-136-n/07)

Formulář pro údržbu – Splnění nápravných opatření (CAA/F-ST-137-n/07)

Návrh/oznámení změny MOE, CAME-MOE, CAME, MOM, MP (CAA/F-TI-047-n/00)

Protokol o prodloužení Osvědčení letové způsobilosti (OLZ)  a zvláštní OLZ (pro annex. letadla) – pro letouny a vrtulníky (CAA/F-ST-125-n/07)

Protokol prodloužení Osvědčení letové způsobilosti (OLZ) pověřeným pracovníkem (PPKB) dle Směrnice CAA-TI-009-n/99 (CAA/F-ST-126-n/07)

Údaje o vedoucích pracovnících EASA FORM 4 (CAA/F-ST-065-n/04)

Žádost o Oprávnění podle Části 145 EASA FORM 2 (CAA/F-ST-068-n/04)

Žádost o oprávnění podle Části CAO (CAA/F-ST-249-n/20)

Žádost o oprávnění podle Části CAMO (CAA/F-ST-250-n/20)

Žádost o oprávnění organizace k údržbě podle CAA-TI-006-n-98 (CAA/F-ST-197-n/10)

Žádost o vydání/rozšíření Oprávnění dle Části ML (CAA/F-ST-185-n/09)

Žádost o vydání/rozšíření Pověření PP, PPKB (CAA/F-ST-244-n/19)

Žádost o Oprávnění organizace k výrobě podle Části 21 EASA FORM 50 (CAA/F-ST-070-n/04)

Žádost o důležité změny nebo úpravy rozsahu a podmínek oprávnění POA podle Části 21 EASA FORM 51 (CAA/F-ST-071-n/04)

Žádost o souhlas s výrobou podle hlavy F Části 21 EASA FORM 60 (CAA/F-ST-074-n/04)

Žádost o oprávnění k projektování (CAA/F-ST-217-n/12)

Žádost o Uznání organizace k údržbě (CAA/F-ST-238-n/17)


Potvrzení o údržbě a osvědčení o uvolnění do provozu

Potvrzení o údržbě (CAA/F-TI-148-n/08)

Potvrzení o údržbě a uvolnění do provozu vystavované pilotem vlastníkem (CAA/F-TI-149-n/08)
Pozn.: Potvrzení o údržbě a uvolnění do provozu vydává pilot-vlastník, je-li k tomu oprávněn, po provedení údržby úrovně stanovené schváleným PÚ. Vyplňuje jen přední stranu (bloky 1 až 4 a 7 až 9). V bloku 4 uvede i označení schváleného programu údržby letadla, podle kterého byla příslušná prohlídka provedena. V bloku 7 vyplní (vybere z menu) pro transferované letadlo Část M; resp. pro annexové letadlo CAA-TI-011-n/97.
Záznamy na zadní straně (bloky 5, 6, 11 až 13) vyplňuje subjekt řídící zachování letové způsobilosti daného letadla (CAMO, provozovatel nebo vlastník). Nejde-li o oprávněnou organizaci, blok 13 se proškrtne. Osvědčující pracovník nebo pilot-vlastník potvrdí v bloku 11 provedení každé předepsané práce datem, podpisem a číslem oprávnění. Formát A4 nebo A5 je možno volit podle potřeby, resp. je možno vytisknout obě strany A5 nad sebe na jednu stranu formátu A4.

Potvrzení o údržbě a uvolnění letadla do provozu (CRS) (pro letadla uvedená v Příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1139) (CAA/F-TI-227-n/14)

Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou EASA FORM 1 (CAA/F-ST-067-n/04)

Osvědčení o uvolnění do provozu EASA FORM 53 (CAA/F-ST-072-n/04)

Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou Formulář 1 ÚCL (CAA/F-ST-169-n/09)
Bližší informace a pokyny k vyplnění formuláře naleznete v poradním oběžníku PO/ST-L8/A 4.6, Používání formuláře 1 ÚCL.

Osvědčení o uvolnění do provozu (CAA/F-ST-188-n/09)


Povolení k letu a letové podmínky

Letové podmínky pro povolení k letu – schvalovací formulář (CAA/F-133-n/07) (EASA Form 18B)

Žádost o schválení letových podmínek pro povolení k letu (CAA/F-ST-135-n/07) (Formulář 37)

Žádost o povolení k letu dle Části 21 (CAA/F-ST-132-n/07) (EASA Form 21)

Povolení k letu EASA FORM 20b (CAA/F-ST-129-n/07)

ZOLZ v kategorii Povolení k letu (CAA/F-TI-032-n/99)


Programy údržby

Program údržby – Část M (CAA/F-ST-178-n/09)

Program údržby – Část ML (CAA/F-ST-246-n/20)

Program údržby PU1 pro letadla uvedená v Příloze I základního nařízení (EU) č. 2018/1139 (CAA-F-ST-222-n/13)

Program údržby PU2 pro letadla uvedená v Příloze I základního nařízení (EU) č. 2018/1139 (CAA-F-ST-225-n/14)

Program údržby PU3 pro letadla uvedená v Příloze I základního nařízení (EU) č. 2018/1139 (CAA-F-ST-251-n/20)

Vysvětlivky k vyplňování formulářů programů údržby PU1, PU2 a PU3


Prohlášení o shodě letadla

Prohlášení o shodě letadla EASA FORM 52 (CAA/F-ST-066-n/04)

Prohlášení o shodě letadla (CAA/F-ST-187-n/09)


Standardní změny

Záznam o provedení standardní změny (CAA/F-ST-123-n/16)

Záznam o provedení standardní změny (SC)/standardní opravy (SR) (CAA/F-ST-239-n/17) (EASA Form 123)


Záznamy o kontrole letadla

Záznam o dokumentační/fyzické kontrole letadla/kontrolní list (CAA/F-ST-226-n/14)

Záznam o dokumentační kontrole letadla/kontrolní list (CAA/F-ST-228-n/14)

Záznam o dokumentační/fyzické kontrole kluzáku/kontrolní list (CAA/F-ST-229-n/15)

Záznam o dokumentační/fyzické kontrole balónu/kontrolní list (CAA/F-ST-230-n/15)

Záznam o dokumentační/fyzické kontrole balónu/kontrolní list (CAA/F-ST-232-n/15)


Zkušební lety – protokoly

Protokol o zkušebním letu vrtulníku (CAA/F-ST-055-n/02)

Protokol o zkušebním letu kluzáku (CAA/F-ST-056-n/02)

Protokol o zkušebním letu letounu (CAA/F-ST-057-n/02)

Protokol o zkušebním letu balónu (CAA/F-ST-058-n/02)


Žádosti

Žádost o udělení souhlasu ÚCL k provádění zkušebních letů (CAA F-TI-043-n/00)

Žádost o Oprávnění podle Části 145 EASA FORM 2 (CAA/F-ST-068-n/04)

Žádost o Oprávnění organizace k výrobě podle Části 21 EASA FORM 50 (CAA/F-ST-070-n/04)

Žádost o důležité změny nebo úpravy rozsahu a podmínek oprávnění POA podle Části 21 EASA FORM 51 (CAA/F-ST-071-n/04)

Žádost o souhlas s výrobou podle hlavy F Části 21 EASA FORM 60 (CAA/F-ST-074-n/04)

Žádost o vydání Exportního osvědčení letové způsobilosti (CAA/F-ST-121-n/06)

Žádost o povolení k letu dle Části 21 (CAA/F-ST-132-n/07) (EASA Form 21)

Žádost o schválení letových podmínek pro povolení k letu (CAA/F-ST-135-n/07) (Formulář 37)

Žádost o posouzení letové způsobilosti individuálně stavěného letadla (CAA/F-ST-180-n/09)

Žádost o vydání/ rozšíření Oprávnění dle Části ML (CAA/F-ST-185-n/09)

Žádost o vystavení OLZ a ARC (pro letadla transferovaná do EASA) (CAA-F-ST-193-n/09)
Application for Issuing of Certificate of airworthiness and Airworthiness Review Certificate (CAA/F-ST-243-n/18)

Žádost o oprávnění organizace k údržbě podle CAA-TI-006-n-98 (CAA/F-ST-197-n/10)

Žádost o vydání OLZ pro letadla uvedená v Příloze I Nařízení (EU) 2018/1139 (CAA-F-ST-214-n/12)
Application for Issuing of Certificate of Airworthiness for Annex I Aircraft (CAA-F-ST-253-n/21)

Žádost o oprávnění k projektování (CAA/F-ST-217-n/12)

Žádost o Uznání organizace k údržbě (CAA/F-ST-238-n/17)

Žádost o vydání/rozšíření Pověření PP, PPKB (CAA/F-ST-244-n/19)

Žádost o oprávnění podle Části CAO (CAA/F-ST-249-n/20)

Žádost o oprávnění podle Části CAMO (CAA/F-ST-250-n/20)


Ostatní

Auditní dotazník pro projekční organizace dle L 8/A (CAA/F-ST-218-n/12)

Formulář zpětné vazby (CAA/F-ST-219-n/12)

Hlášení událostí (CAA/F-TI-042-n/00)

Schválení programu ETOPS (CAA/F-ST-157-n/08)

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce technická

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce technická