Vysvětlení nařízení pro UAS (drony)

Co je „shromáždění lidí“?

Shromáždění lidí je dav lidí. Není definován konkrétním počtem lidí, ale souvisí s možností jednotlivce přemístit se tak, aby se vyhnul následkům provozu dronu, který je mimo kontrolu. Pokud je skupina lidí tak hustě namačkaná, že je omezena jejich možnost volně uniknout nebo uhnout dronu, pak je považována za shromáždění lidí. Příklady shromáždění lidí jsou […]

Kdo je „nezapojená osoba“?

„Nezapojenou osobou je osoba, která se neúčastní provozu UAS nebo která není obeznámena s pokyny a bezpečnostními opatřeními vydanými provozovatelem UAS (dronu).“ Osoba je považována za zapojenou, pokud se rozhodne být součástí provozu, je si vědoma rizika a je schopna kontrolovat polohu dronu během letu. Aby osoba mohla být považována za „zapojenou“ do provozu, musí […]

Jaký je rozdíl mezi autonomním a automatickým dronem?

Autonomní dron je schopen provést bezpečný let bez zásahu pilota. Činí tak pomocí umělé inteligence, která mu umožňuje zvládat všechny druhy nepředvídaných a nepředvídatelných nouzových situací. Tím se liší od automatického provozu, kdy dron letí předem určené tratě definované provozovatelem dronu před zahájením daného letu. U tohoto typu dronu je nezbytné, aby dálkově řídící pilot […]

Kdy je dron považován za hračku?

Výrobky navržené nebo určené, výlučně či nevýlučně, ke hraní dětem mladším 14 let by měly být považovány za hračku a měly by vyhovovat směrnici 2009/48/ES o bezpečnosti hraček. Vyhovění dronu této směrnici je deklarováno v příslušném prohlášení o shodě EU. V případě pochybností posuzují skutečnost, zda by měl být výrobek považován za hračku, orgány dozoru […]

Druhy dronů, na které se nařízení odkazuje

„Bezpilotním letadlem“ se rozumí letadlo provozované autonomně nebo projektované pro autonomní provoz nebo pro řízení na dálku bez pilota na palubě; Tato definice zahrnuje všechny typy letadel bez pilota na palubě, včetně rádiem řízených létajících modelů (motorové s pevnými křídly, vrtulníky, kluzáky) bez ohledu na to, zda mají nebo nemají palubní kameru. Nařízení používají termín […]

Kdo je provozovatel dronu

Provozovatel dronu je jakákoli osoba, ať už fyzická nebo právnická, která vlastní dron(y) nebo si dron pronajímá. Můžete být jak provozovatelem dronu, tak dálkově řídícím pilotem, pokud jste zároveň osobou, která s dronem skutečně létá. Mohli byste však být dálkově řídícím pilotem, aniž byste byli provozovatelem dronů, pokud jste například pilotem, který pracuje pro společnost […]

Jaká jsou data použitelnosti nařízení (EU) 2019/947 a 2019/945?

V důsledku krize COVID-19 bylo datum použitelnosti nařízení (EU) 2019/947 odloženo z 1. července 2020 na 31. prosince 2020, což znamená:

Na co se nařízení EU vztahují?

Nařízení (EU) 2019/947 a 2019/945 přijímají přístup na základě posouzení rizika, a proto nerozlišují mezi rekreačními a komerčními činnostmi. Berou v úvahu hmotnost a specifikace dronu a provoz, který má být prováděn. Nařízení se zabývají drony prodávanými na trhu, což znamená: 1. při provozu v „otevřené“ kategorii: 2. při provozu ve „specifické“ kategorii všechny drony spadající […]