fbpx

Ředitel úřadu

Ing. David Jágr

Životopis

Tel. (sekretariát): 225 422 080

Fax: 220 561 823

E-mail: podatelna@caa.cz

Ředitel stojí v čele ÚCL, je jeho statutárním orgánem. Jedná za ÚCL ve všech věcech, pokud jimi nepověřil jiné vedoucí zaměstnance ÚCL, zastupuje ÚCL směrem k Ministerstvu dopravy.

  1. Určuje koncepci činností ÚCL,
  2. stanoví hlavní úkoly ÚCL v souladu s jeho působností dle právních předpisů,
  3. schvaluje plány činností a rozpočet ÚCL,
  4. předkládá ministru dopravy realizační výstupy činností jednotlivých útvarů ÚCL,
  5. vydává akty řízení k plnění úkolů uložených právními předpisy,
  6. rozhoduje o organizační struktuře ÚCL a stanoví rozsah pravomoci a odpovědnosti útvarů a vedoucích zaměstnanců a o počtu zaměstnanců v útvarech ÚCL,
  7. rozhoduje o platovém zařazení vedoucích útvarů,
  8. rozhoduje o všech pracovněprávních záležitostech,
  9. rozhoduje o zřízení, sloučení, rozdělení a zrušení jednotlivých útvarů ÚCL,
  10. rozhoduje v dalších věcech, jejichž rozhodnutí si sám vyhradí,
  11. rozhoduje o návrzích zejména náhradové a likvidační komise,
  12. jmenuje a odvolává vedoucí zaměstnance určené v § 6 odst. 6 tohoto řádu,
  13. řeší kompetenční spory mezi útvary ÚCL a spory mezi jím přímo řízenými vedoucími zaměstnanci ÚCL,
  14. povoluje a schvaluje zahraniční pracovní cesty zaměstnanců ÚCL,
  15. zřizuje operativní týmy odborníků řízené vedoucími řešiteli úkolů.

Funkce přímo podřízené řediteli ÚCL:

Útvar vnitřní kontroly

Bezpečnostní ředitel

Mluvčí ÚCL

Inspektor bezpečnosti

Auditor kvality

Manažer systému řízení