Manažer systému řízení

Manažer systému řízení je přímo podřízen řediteli ÚCL a vykonává následující úkoly:

 • vede a koordinuje implementaci Státního programu bezpečnosti ČR v rámci ÚCL;
 • řídí průběžné zavádění systému dozoru nad bezpečností založeného na riziku a výkonnosti v oblasti bezpečnosti;
 • spolupracuje s inspektorem bezpečnosti v otázce evidence přijatých hlášení o událostech v civilním letectví a jejich analýz;
 • vede evidenci všech využitých alternativních způsobů průkazu (dle prováděcích pravidel Základního nařízení) a využitých výjimek dle Základního nařízení v rámci ÚCL;
 • plní funkci národního standardizačního koordinátora EASA (NSC) a ICAO (NCMC);
 • vede skupinu pro řešení otázek bezpečnosti (SAG) a předává vedení ÚCL výstupy a doporučení vzešlá z činnosti této skupiny;
 • průběžně monitoruje účinnost přijatých opatření na základě doporučení skupiny SAG;
 • na základě výstupů SAG a přijatých opatření zpracovává a udržuje portfolio bezpečnostních rizik ÚCL, které slouží jako základ pro definici ukazatelů bezpečnosti a jejich cílů;
 • vykonává funkci kontaktního bodu pro implementaci Evropského plánu pro bezpečnost letectví (European Plan for Aviation Safety);
 • je za ČR členem skupiny ICAO EUR/NAT Regional Aviation Safety Group;
 • koordinuje a metodicky řídí zavádění systému řízení kvality v rámci ÚCL dle norem ISO nebo odvětvových standardů v rámci integrovaného systému řízení (bezpečnosti a kvality);
 • zajišťuje, že procesy potřebné pro systém řízení kvality jsou vytvářeny, uplatňovány a udržovány;
 • je vedoucím systému sledování shody postupů ÚCL s požadavky Základního nařízení a jeho prováděcích pravidel;
 • předkládá řediteli ÚCL nominace zaměstnanců ÚCL do funkce interních auditorů;
 • předkládá řediteli ÚCL návrh ročního programu interních auditů;
 • jmenuje pro každý interní audit vedoucího auditora a tým auditorů;
 • je odpovědný za provádění sytému interních auditů dle příslušných interních směrnic ÚCL;
 • kontroluje plnění schválených nápravných opatření a jejich efektivitu;
 • odpovídá za plnění plánu výcviku interních auditorů schváleného ředitelem ÚCL v oblasti interních auditů;
 • podává vedení ÚCL zprávu o výstupech interních auditů;
 • vede a metodicky řídí zaměstnance jmenovaného do pozice auditora kvality.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost