Sekce pro správu a veřejnost

Sekce pro správu a veřejnost je ve své působnosti v rámci ÚCL odpovědna zejména za

 •  zajištění bezproblémového chodu Úřadu uvnitř, tak i navenek směrem k veřejnosti;
 • vedení rejstříku civilních letadel s výjimkou sportovních létajících zařízení; evidenci leteckého personálu a za správu letadlových adres civilních letadel;
 • organizování nebo provádění teoretických zkoušek pilotů dle platné legislativy;
 • provádění veškeré administrativní činnosti spojené s agendou ověřování spolehlivosti podle § 85e a násl. zákona o civilním letectví;
 • vedení účetnictví, koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výdajích, o výnosech a příjmech, včetně sestavování účetní uzávěrky;
 • nastavování a sledování čerpání rozpočtu; zajišťování činností spojených s povinnostmi správce rozpočtu ve smyslu zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů;
 • komplexní zajišťování správy majetku organizace;
 • zajištění personálních záležitostí ÚCL – koordinace a příprava rozhodnutí; koordinace a příprava personálních opatření ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zejména organizačních změn, vzniku, změny a skončení služebního nebo pracovního poměru;
 • koordinace zpracování podkladů pro změnu systemizace úřadu;
 • administraci veřejných zakázek, metodickou podporu, kontrolu a jejich evidenci;
 • rozvoj digitalizace Úřadu;
 • plnění povinností dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 259/2012 Sb.
 • správu centrálního registru administrativních budov CRAB;
 • plnění povinnosti ÚCL dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím;
 • zabezpečení provozu informačních technologií Úřadu;
 • systém řízení bezpečnosti informací v rámci role manažera kybernetické bezpečnosti;
 • výkon kontrolní činnosti dle schváleného plánu vnitřní finanční kontroly;
 • personální politiku Úřadu, za tvorbu koncepce zajišťování personálních vztahů a odměňování ve vazbě na působnost ÚCL a přímo použitelné předpisy EU;
 • koordinaci vyhlašování výběrových řízení na obsazení volných služebních a pracovních míst, koordinace zajišťování uveřejnění inzerátů, komunikace s jednotlivými uchazeči a příslušnými vedoucími zaměstnanci;
 • komplexní zajišťování mzdové agendy ÚCL;
 • správu majetku ÚCL, jeho údržbu a pořizování a zpracovávání podkladů jeho vyřazování nebo převody státním organizacím a jiným organizačním složkám státu;
 • provádění běžné údržby a opravy zařízení a vybavení ÚCL;
 • zajištění provozu vozového parku ÚCL včetně plánů oprav, údržby a obnovy motorových vozidel;
 • zpracovávání právních stanovisek pro potřeby vedení správních a přestupkových řízení ÚCL;
 • zajištění agendy vyřizování stížností cestujících v případech odepření nástupu na palubu, zpoždění nebo zrušení letu.

Sekci jsou podřízeny následující organizační útvary:

 • oddělení sekretariátu a správy dokumentů;
 • oddělení informatiky;
 • rada – kybernetická bezpečnost;
 • odbor vnitřní správy;
 • odbor služeb veřejnosti.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost