Doklady letové způsobilosti (vydané pro transferovaná letadla)

Exportní osvědčení letové způsobilosti (EOLZ)

Export letadel do EU (podle M.A.903 a podle ML.A.905) Pokud je letadlo zapsané v leteckém rejstříku převáděno v rámci EU, žadatel musí: informovat původní členský stát, ve kterém členském státě bude zapsáno do leteckého rejstříku, potom požádat nový členský stát o vydání nového osvědčení letové způsobilosti (OLZ) v souladu s Částí 21 (Nařízení Komise (EU) č. 748/2012).Původní […]

Povolení k letu (PtF)

Povolení k letu musí být vydána letadlům, která nesplňují nebo u kterých nebylo prokázáno, že splňují, použitelné požadavky na letovou způsobilost, ale jsou způsobilá k bezpečnému letu za přesně stanovených podmínek (viz Nařízení Komise  (EU) č. 748/2012, Hlava P). Před vydáním PtF musí být schváleny letové podmínky. Vydané PtF musí obsahovat odkaz na schválené letové podmínky. V situacích, které […]

Osvědčení hlukové způsobilosti (OHZ)

Podle Přílohy 16, Svazku I, Části II, Mezinárodní úmluvy o civilním letectví musí být na palubě každého civilního letadla, které je zahrnuto do stanovených kategorií pro ověřování hlukové způsobilosti v Hlavách 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 a 12, doklad osvědčující hlukovou způsobilost. Žádost musí být podána na ST písemně a to nejméně 30 […]

Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC)

Každé transferované letadlo zapsané v Leteckém rejstříku ČR, které má vydáno Osvědčení letové způsobilosti (OLZ), musí mít jako jeho nedílnou součást vydáno i Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC). Bez platného ARC není letadlo letově způsobilé. ARC osvědčuje, že letadlo, pro které bylo vydáno, je v době kontroly letově způsobilé. ARC smí být vydáno, když: byla úspěšně dokončena […]

Osvědčení letové způsobilosti (OLZ)

Před vydáním OLZ musí být na ÚCL podána řádně vyplněná žádost na formuláři CAA/F‑ST‑193-n/09 („Žádost o vydání Osvědčení letové způsobilosti a Osvědčení kontroly letové způsobilosti“ (popř. CAA/F‑ST-243-n/18). Formuláře jsou také k dispozici na webových stránkách https://www.caa.cz/dokumenty/formulare/formulare-sekce-technicke/. Žádost musí být podána v dostatečném předstihu, nejméně 30 dnů před uvažovaným zahájením přejímky letadla. K žádosti musí být přiloženy tyto dokumenty: […]