Jakým způsobem podat žádost na letecký rejstřík – obecné informace

1.    Formuláře

1. Formuláře žádostí leteckého rejstříku – pro podání datovou schránkou, osobně nebo e-mailem elektronicky podepsané

2. Portál ÚCL – on-line podání vybraných žádostí (žádost o předběžnou značku, o letadlovou adresu pro letadlo a SLZ, zápis a výmaz letadla do /z LR, změna zapisovaných údajů do LR, zápis a výmaz zástavního práva k letadlu, výpis z LR, osvědčení o nezapsání do LR )

Výhody:

 • Elektronický interaktivní formulář pro pohodlné podání on-line,
 • Podání žádosti bez nutnosti navštívit Úřad, časově neomezený kontakt s Úřadem,
 • Při podání žádosti prostřednictvím elektronického formuláře zákonná sleva na správním poplatku 20 % (maximálně do výše 1 000 Kč).

Podmínky:

 • přihlášení žadatele pomocí identity občana,
 • účastníkem řízení je fyzická nebo právnická osoba ČR (provádí se automatická kontrola zadaných subjektů v základních registrech),
 • vědět základní technické údaje o letadle, ke kterému se bude žádost vztahovat,
 •  dostupné informace o vlastnících a provozovatelích včetně jejich případných zástupců nebo pověřených osob (IČO u právnických osob, číslo občanského průkazu u fyzických osob),
 • úhrada správního poplatku na konci procesu se provádí prostřednictvím platební karty.

2.    Podání

(Upravuje § 37, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád; zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád;  zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů )

Pokud žádost není podána přes portál ÚCL, vyplněný formulář lze podat následujícími způsoby:

 • Datovou schránkou (v8gaaz5)
 • Osobně v úředních hodinách oddělení leteckého rejstříku
 • Poštou (doručovací adresa: Úřad pro civilní letectví, K letišti 1149/23, 160 08 Praha 6)
 • Elektronicky se zaručeným el. podpisem  na e-mail podatelna@caa.cz (více informací k el. podání viz https://www.caa.cz/kontakty/elektronicka-podatelna/)
 • Pokud je podání učiněno elektronicky bez zaručeného el. podpisu, musí být do 5 dnů potvrzeno způsobem, který ukládá správní řád v § 37, odst. 4.
 • Pokud chce žadatel využít elektronické podání i pro doručení příloh k žádosti, tam kde je vyžadován originál nebo ověřená kopie, musí být takový dokument opatřen doložkou autorizované konverze (provádí např. CzechPoint), v opačném případě bude žadatel vyzván, aby doplnil své podání.
 • Žadatel může být v řízení zastoupen zástupcem v souladu s § 31 správního řádu. Zástupcem je zákonný zástupce, opatrovník nebo zmocněnec; zástupcem účastníků, jejichž zájmy si neodporují, může být i společný zmocněnec nebo společný zástupce. Zástupce se prokáže příslušným dokumentem. Nejčastěji se jedná o zastoupení fyzické nebo právnické osoby na základě plné moci, pak je třeba vždy předložit plnou moc s příslušnými náležitostmi dle § 33 správního řádu, viz vzor plné moci. V tomto případě ÚCL následně doručuje zástupci (§ 34 odst. 2 správního řádu).
 • Žadatel právnická osoba  – jménem právnické osoby činí úkony ten, kdo je k tomu oprávněn v řízení před soudem podle § 21 občanského soudního řádu (zákon č. 99/1963 Sb.). V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba, nejčastěji člen statutárního orgánu dle výpisu z obchodního rejstříku či spolkového rejstříku. Tvoří-li statutární orgán více osob, jedná za právnickou osobu předseda statutárního orgánu, popřípadě jeho člen, který tím byl pověřen; u jednatelů s.r.o. stačí jednání pouze jednoho, i když v ostatních případech mají jednat společně; je-li předsedou nebo pověřeným členem právnická osoba, jedná vždy fyzická osoba, která je k tomu touto právnickou osobou zmocněna nebo jinak oprávněna Statutární orgán může pověřit jednáním svého zaměstnance, viz vzor pověření pro zastupování právnických osob. Každý, kdo činí úkony, musí prokázat své oprávnění. V tomto případě ÚCL následně doručuje na adresu právnické osoby k rukám jednající osoby.
 • Žadatele tímto rovněž žádáme, aby se vyvarovali hromadných elektronických podání , tj. zasílání většího množství jednotlivých žádostí v jedné zásilce datové zprávy nebo e-mailové zprávy, pokud jsou tyto žádosti projednávány v rámci samostatných řízení , tzn. pokud chcete podat žádost např. na dvě různá letadla, každá žádost s příslušnou dokumentací musí odejít v samostatné datové zprávě, aby bylo možné každému řízení pro dané letadlo přiřadit unikátní spisovou značku (viz Příjem žádostí, stížností a dalších podání).

3.    Podpisy

(Upravuje zákon č. 500/2004 Sb., správní řád)

 • Na podpisy v žádostech leteckého rejstříku a jejich přílohách nejsou zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví , v platném znění, kladeny žádné speciální požadavky, tedy nejsou vyžadovány úředně ověřené podpisy jak na žádostech, tak v předkládaných přílohách.
 • Úředně ověřený podpis je vyžadován pouze v případě předložené plné moci pro zastoupení účastníka řízení dle § 33 odst. 2 písm. c) správního řádu, zastoupení pro neurčitý počet řízení s určitým předmětem, která budou zahájena v určené době nebo bez omezení v budoucnu nebo tam, kde to vyžaduje zvláštní zákon podle § 33 odst. 2 písm. d) správního řádu.

4. Autorizovaná konverze dokumentu v listinné formě do elektronického formátu

Jedná se o úplné převedení listiny (papírového dokumentu) do elektronické podoby. Daný dokument bude v elektronické podobě obsahovat doložku o provedení konverze, opatřenou elektronickým podpisem úřední osoby, která konverzi provedla, a také časovým razítkem. Proto má výstup stejnou právní sílu jako listina (papírový dokument), který byl předmětem konverze. 

Konverzí se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve vstupním dokumentu ani jejich soulad s právními předpisy, což je vlastně stejné jako u úředně ověřených kopií.

Konvertovaný dokument lze tedy využít v rámci elektronického podání se stejnými účinky, jako by se jednalo o úředně ověřenou kopii. Tam, kde je v řízení vyžadován originál nebo úředně ověřená kopie listiny, je pro podání elektronickou cestou (portál ÚCL, datová schránka) vhodné vložit takový dokument v autorizované konverzi, v opačné případě, pokud bude vložen pouze prostý sken požadovaného dokumentu, budete vyzváni, abyste doložili originál, ověřenou kopii nebo právě autorizovanou konverzi.

Zdroj: portál gov.cz

Autorizovanou konverzi lze vyřídit na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT nebo na vybraných pobočkách České pošty.

5. Jednací jazyk

V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se na Úřadě pro civilní letectví (dále jen „ÚCL) jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce. Účastníci řízení mohou jednat a písemnosti mohou být předkládány také v jazyce slovenském. Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musí účastník předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, pokud příslušný odpovědný zaměstnanec ÚCL (úřední osoba) nesdělí účastníkovi řízení, že takový překlad nevyžaduje. Pro účely řízení ve věci změny, zápisu nebo výmazu údajů zapisovaných v Leteckém rejstříku České republiky (dále jen „letecký rejstřík“) ÚCL v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 správního řádu prohlašuje, že účastníci řízení jsou oprávněni předkládat písemnosti vyhotovené v anglickém jazyce bez předložení úředně ověřeného překladu. V této souvislosti si však v závislosti na obsahu a rozsahu předkládané písemnosti oddělení leteckého rejstříku vyhrazuje možnost vyžádat si, dle potřeby a v individuálních případech, úředně ověřený překlad písemnosti vyhotovené v jiném než českém jazyce.

6.    Správní poplatky

 (upravuje § 6 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích)

 1. Pokud je žádost podána on-line prostřednictvím portálu ÚCL, platba se provede na konci procesu platební kartou přes platební bránu (v tomto případě je v souladu s ustanovením § 9 zákona o správních poplatcích zohledněna sleva na poplatku 20 % nejvýše však do výše 1 000 Kč). Na zadanou e-mailovou adresu žadatele je po připsání platby na účet ÚCL automaticky odesláno potvrzení o provedené platbě.
 2. Převodním příkazem na číslo účtu 3711-3727061/0710, ke kterému je poplatník povinen připojit variabilní symbol, který mu bude sdělen nejdříve spolu s přijetím jeho podání prostřednictvím SMS zprávy nebo e-mailové zprávy. Dokladem je kopie výpisu z účtu, nikoli pouze příkaz k úhradě. !!! V případě plateb převodním příkazem neprovádějte platby v předstihu, jak bývalo zvykem, ale po provedeném podání žádosti vyčkejte vždy na výzvu ÚCL, abyste pro platbu získali konkrétní variabilní symbol. Na zadanou e-mailovou adresu žadatele je po připsání platby na účet ÚCL automaticky odesláno potvrzení o provedené platbě (pokud nedojde k automatickému odeslání tohoto potvrzení, lze ho vyžádat i dodatečně).
 3. Hotovostní platbou v pokladně ÚCL, jestliže poplatek nepřevyšuje 5 000 Kč. Dokladem je příjmový pokladní doklad.
 4. Bezhotovostní platbou na terminálu v pokladně ÚCL, jestliže poplatek nepřevyšuje 5 000 Kč. Dokladem je příjmový pokladní doklad.
 5. Kolkovými známkami, jestliže poplatek nepřevyšuje 5 000 Kč,
 6. Složenkou na číslo účtu 3711-3727061/0710, ke kterému je poplatník povinen připojit variabilní symbol, který mu bude sdělen nejdříve spolu s přijetím jeho podání, a to prostřednictvím SMS zprávy nebo e-mailové zprávy. Dokladem je kopie útržku složenky.

Pro platby ze zahraničí:
IBAN: CZ48 0710 0037 1100 0372 7061
BIC(SWIFT): CNBACZPP

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personálu