Povinně zveřejňované informace

(dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

1.    Oficiální název

Úřad pro civilní letectví (ÚCL)

2.    Důvod a způsob založení

Úřad pro civilní letectví („ÚCL“) byl zřízen dne 1. 4. 1997 zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze “zákon o civilním letectví), jako úřad pro výkon státní správy ve věcech civilního letectví. Je podřízen Ministerstvu dopravy (MD).

Základní činnosti ÚCL jsou uvedeny v ustanovení § 3 a § 89 zákona o civilním letectví. V souladu s ustanovením § 90 zákona o civilním letectví vykonávají pověření zaměstnanci úřadu státní dozor v civilním letectví.

3.    Organizační struktura

Činnost ÚCL je rozdělena do čtyř sekcí, a to sekce pro správu a veřejnost, sekce letové, sekce technické a sekce provozní, v jejichž čele stojí ředitel/ředitelka sekce.

Jednotlivé sekce se dále člení na odbory, které řídí ředitelé/ředitelky odborů. Odbory se člení na oddělení řízená vedoucími oddělení.

Podrobnou organizační strukturu naleznete na webových stránkách ÚCL pod odkazem „ORGANIZAČNÍ STRUKTURA“.

4.    Kontaktní údaje

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Úřad pro civilní letectví
K letišti 1149/23
161 00 Praha 6 – Ruzyně

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

K letišti 1149/23
161 00 Praha 6 – Ruzyně

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny naleznete na webových stránkách ÚCL pod odkazem „ÚŘEDNÍ HODINY“.

4.4 Telefonní čísla

Telefon recepce: +420 225 421 111
Telefon sekretariátu ředitele ÚCL: +420 225 422 080
Fax sekretariátu ředitele ÚCL: +420 220 561 823

4.5 Adresa internetových stránek

www.ucl.czwww.caa.cz

4.6 Adresa podatelny

K letišti 1149/23
161 00 Praha 6 – Ruzyně

Média, která je možné využít při osobním/poštovním podání:

 • CD/DVD
 • Flashdisk
 • USB harddisk

4.7 Elektronická adresa podatelny

E-mail elektronické podatelny ÚCL: podatelna@caa.cz

4.8 Datová schránka

Identifikátor datové schránky: v8gaaz5

5.    Případné platby můžete poukázat:

Česká národní banka Praha, č. účtu 3727061/0710.

6.    IČO

IČO ÚCL je 48134678.

7.    DIČ

ÚCL není plátcem daně.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Organizační řád (ÚCL-15)

Služební řád (ÚCL-358)

Pracovní řád (ÚCL-39)

Výcvikový řád (ÚCL-9)

Spisový a skartační řád (ÚCL-98)

Směrnice č. 238 k provedení zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole

Směrnice č. 134 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím

Opatření ředitele ÚCL č. 299 o výběru správních poplatků

8.2 Rozpočet

Informace na Monitoru Státní pokladny pod odkazem Monitor státní podkladny

9.    Žádosti o informace

Žadatelem podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále pouze “informační zákon”) je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.

Způsob podání žádosti

ÚCL poskytuje informace žadateli na základě žádosti s náležitostmi dle zákona, kterou lze podat:

 • poštou na adresu ÚCL
 • elektronickou poštou na e-mailovou adresu: podatelna@caa.cz 
 • prostřednictvím datové schránky ÚCL: v8gaaz5
 • faxem na č: 220 561 823
 • osobně na sekretariátu ředitele ÚCL

Při poskytování informací postupuje ÚCL v souladu s informačním zákonem.

Více informací naleznete na webových stránkách ÚCL pod odkazem „Svobodný přístup k informacím“ v sekci „Úřad“.

Formulář žádosti

K podání žádosti o informace dle informačního zákona elektronicky je možné využít řádně vyplněný zvláštní formulář, zveřejněný na webových stránkách ÚCL v sekci „Úřad“, pod odkazem „Svobodný přístup k informacím“.

Žádost je možné podat i volnou formou, avšak za dodržení zákonem předepsaných náležitostí. Ze žádosti tak musí být mimo jiné patrné:

 • komu je určena
 • že se žadatel domáhá poskytnutí informace právě podle informačního zákona
 • identifikace žadatele
  • Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.
  • Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

10.    Příjem žádostí, stížností a dalších podání

Žádosti, stížnosti či jiná podání lze:

 • podat osobně na podatelně ÚCL v úředních hodinách
 • zaslat na shora uvedenou poštovní adresu ÚCL
 • zaslat prostřednictvím datové schránky ÚCL
 • zaslat prostřednictvím elektronické podatelny podepsané zaručeným elektronickým podpisem

Faktury je nutné zasílat výše uvedeným způsobem. Faktury zaslané na e-mailovou adresu konkrétního zaměstnance ÚCL nebudou zpracovány.

Žadatele tímto rovněž žádáme, aby se vyvarovali hromadných podání, tj. zasílání většího množství dokumentů v jedné zásilce, pokud jsou takové dokumenty projednávány v rámci samostatných řízení (platí zejména pro dokumenty adresované oddělení leteckého rejstříku).

Formáty souborů, které je možné zasílat elektronicky:

 • pdf (Portable Document Format)
 • txt (prostý text)
 • rtf (Rich Text Format)
 • doc, docx (MS Word Document)
 • xls, xlsx (MS Excel Spreadsheet)
 • ppt, pptx (MS PowerPoint Presentation)
 • jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • audiovizuální formáty (např. AVI, MP3) – podporovány pouze nativní kodeky Windows

Média, která je možné využít při osobním/poštovním podání:

 • CD/DVD
 • Flashdisk
 • USB harddisk

 Při zjištění chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu (virus, malware, adware apod.), je elektronické podání automaticky odmítnuto.

V případě doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu, jsou tyto odmítnuty.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled je zveřejněn na webových stránkách ÚCL pod odkazem Přehled právních předpisů.

11.2 Vydané právní předpisy

V působnosti ÚCL není vydávání vlastních právních předpisů.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1    Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad je zveřejněn na webových stránkách ÚCL pod odkazem SAZEBNÍK ÚHRAD NÁKLADŮ V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INFORMACÍ

12.2    Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

ÚCL neeviduje za poslední dva roky stížnost v této oblasti.

13.    Licenční smlouvy

Úřad licenční smlouvy nepoužívá.

14.    Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva ÚCL dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zde:

15.    Opravné prostředky

V případě odvolání proti rozhodnutí postupuje ÚCL podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. V případě opravných prostředků uplatněných ve věcech žádostí o informace podle informačního zákona postupuje ÚCL podle tohoto zákona.

16.    Formuláře

K žádosti o informace dle informačního zákona zasílané elektronicky je možné používat řádně vyplněný zvláštní formulář, zveřejněný na webových stránkách ÚCL v sekci „Úřad“, pod odkazem „Svobodný přístup k informacím“. Pro ostatní možnosti podání lze využít formulář uveřejněný tamtéž.

17.    Návody pro řešení životních situací

Úřad pro civilní letectví pravidelně aktualizuje průvodce životními situacemi, rozdělené podle druhu situace a typu osvědčení, oprávnění nebo schválení, které zveřejňuje na webových stránkách ÚCL, a to v částech „Jak na to“ a „Odpovědi na nejčastější otázky“ v sekci „NÁVODY“.

18. Zveřejněné informace o kontrolách

Výsledky kontrol provedených v jednotlivých letech:

Rok 2022
Rok 2023

Do roku 2021 byly výsledky kontrol publikovány ve výroční zprávě ÚCL.

19. Ostatní informace

K výkonu státního odborného dozoru v civilním letectví ÚCL vlastní a provozuje civilní letadla.

Pro řešení jakýchkoliv jiných situací, než těch, které jsou uvedeny výše, je možné využít shora uvedené kontakty ÚCL.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost