fbpx

Povinně zveřejňované informace

(dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

1.    Oficiální název

Úřad pro civilní letectví (ÚCL)

2.    Důvod a způsob založení

Úřad pro civilní letectví („ÚCL“) byl zřízen dne 1.4.1997 zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako úřad pro výkon státní správy ve věcech civilního letectví. Je podřízen Ministerstvu dopravy (MD).

V čele ÚCL je ředitel, jehož výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.

Základní činnosti ÚCL jsou uvedeny v ustanovení § 3 a § 89 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. V souladu s ustanovením § 90 zákona o civilním letectví vykonávají pověření zaměstnanci úřadu státní dozor v civilním letectví.

3.    Organizační struktura

Činnost ÚCL je rozdělena do čtyř sekcí, a to sekce správní a bezpečnostní, sekce letové, sekce technické a sekce provozní, v jejichž čele stojí ředitel sekce.

Jednotlivé sekce se dále člení na odbory a oddělení, které řídí ředitelé odborů a vedoucí oddělení. Odbory se člení na oddělení řízená vedoucími.

Podrobnou organizační strukturu naleznete na webových stránkách ÚCL pod odkazem „ORGANIZAČNÍ STRUKTURA“.

4.    Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Úřad pro civilní letectví
K letišti 1149/23
160 08 Praha 6 – Ruzyně

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

K letišti 1149/23
160 08 Praha 6 – Ruzyně

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny naleznete na webových stránkách ÚCL pod odkazem „ÚŘEDNÍ HODINY“.

4.4 Telefonní čísla

Telefon recepce: +420 225 421 111
Telefon sekretariátu ředitele ÚCL: +420 225 422 080
Fax sekretariátu ředitele ÚCL: +420 220 561 823

4.5 Adresa internetových stránek

www.ucl.czwww.caa.cz

4.6 Adresa podatelny

K letišti 1149/23
160 08 Praha 6 – Ruzyně

Média, která je možné využít při osobním/poštovním podání:

 • CD/DVD
 • Flashdisk
 • USB harddisk

4.7 Elektronická adresa podatelny

E-mail elektronické podatelny ÚCL: podatelna@caa.cz

4.8 Datová schránka Identifikátor datové schránky: v8gaaz5

5.    Případné platby můžete poukázat:

Česká národní banka Praha, č. účtu 3727061/0710.

6.    IČO

IČO ÚCL je 48134678.

7.    DIČ

ÚCL není plátcem daně.

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Organizační řád (ÚCL-15)

Pracovní řád (ÚCL-39)

Výcvikový řád (ÚCL-9)

Spisový a skartační řád (ÚCL-98)

Směrnice č. 238 k provedení zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole

Směrnice č. 134 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím

Opatření ředitele ÚCL č. 299 o výběru správních poplatků

8.2 Rozpočet

 rozpočet na rok 2019rozpočet na rok 2020
   
schválený rozpočet dopisem MDčj. 1/2019-410-ROPO/1 ze dne 1.1.2019čj. 1/2020-410-ROPO/1 ze dne 4.1.2020
schválený objem:  
                            příjmy celkem60 000 000,0060 000 000,00
                            výdaje  celkem192 492 440,00200 590 571,00
   
změna rozpočtu č. 1  
snížení výdajů dopisem MFxxxxxxčj. MF-20300/2020/1903-3 ze dne 26.8.2020
                        snížení výdajů o -300 000,00
   
změna rozpočtu č. 2  
snížení příjmů -žádost organizace dopisemxxxxxxčj. 003368-20-110 ze dne 18.8.2020
schválení žádosti snížení příjmů dopisem MD čj. 152/2020-410-ROPO/2 ze dne 26.10.2020
                      snížení příjmů o -43 100 000,00
   
změna rozpočtu č. 3  
snížení výdajů dopisem MF (změna závazných
limitů regulace zaměstnanosti)
xxxxxxčj. MF-28113/2020/1903-3 ze dne 3.11.2020
                     snížení výdajů o -882 700,00
   
rozpočet po změnách:  
                  příjmy celkem60 000 000,0016 900 000,00
                  výdaje celkem192 492 440,00199 407 871,00
   

9.    Žádosti o informace

Žadatelem podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.

ÚCL poskytuje informace žadateli na základě žádosti s náležitostmi dle zákona, kterou lze podat:

 • poštou na adresu ÚCL
 • elektronickou poštou na emailovou adresu podatelna@caa.cz nebo prostřednictvím formuláře zveřejněného na webových stránkách ÚCL pod odkazem „svobodný přístup k informacím“ v sekci „Úřad“
 • prostřednictvím datové schránky ÚCL
 • faxem na č: 220 561 823
 • osobně na sekretariátu ředitele ÚCL

Při poskytování informací postupuje ÚCL v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Více informací naleznete na webových stránkách ÚCL pod odkazem „Svobodný přístup k informacím“ v sekci „Úřad“.

K podání žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. elektronicky je možné využít řádně vyplněný zvláštní formulář, zveřejněný na webových stránkách ÚCL v sekci „Úřad“, pod odkazem „Svobodný přístup k informacím“. Pro ostatní možnosti podání lze využít formulář uveřejněný tamtéž.

10.    Příjem žádostí, stížností a dalších podání

Žádosti, stížnosti či jiné podání lze:

 • podat osobně na podatelně ÚCL v úředních hodinách
 • zaslat na shora uvedenou poštovní adresu ÚCL
 • zaslat prostřednictvím datové schránky ÚCL
 • zaslat prostřednictvím elektronické podatelny podepsané zaručeným elektronickým podpisem

Žadatele tímto rovněž žádáme, aby se vyvarovali hromadných podání, tj. zasílání většího množství dokumentů v jedné zásilce, pokud jsou takové dokumenty projednávány v rámci samostatných řízení (platí zejména pro dokumenty adresované oddělení leteckého rejstříku).

Formáty souborů, které je možné zasílat elektronicky:

 • pdf (Portable Document Format)
 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • xml (Extensible Markup Language Document)*
 • fo/zfo (602XML Filler dokument)
 • html/htm (Hypertext Markup Language Document)
 • odt (Open Document Text)
 • ods (Open Document Spreadsheet)
 • odp (Open Document Presentation)
 • txt (prostý text)
 • rtf (Rich Text Format)
 • doc, docx (MS Word Document)
 • xls, xlsx (MS Excel Spreadsheet)
 • ppt, pptx (MS PowerPoint Presentation)
 • jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • png (Portable Network Graphics)
 • tiff (Tagged Image File Format)
 • gif (Graphics Interchange Format)
 • dwg (v systému WGS-84)


Média, která je možné využít při osobním/poštovním podání:

 • CD/DVD
 • Flashdisk
 • USB harddisk

 
Při zjištění chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu (virus, malware, adware apod.), je elektronické podání automaticky odmítnuto.

V případě doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu, jsou tyto odmítnuty.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled zveřejněn na webových stránkách ÚCL pod odkazem Přehled právních předpisů.

11.2 Vydané právní předpisy

V působnosti ÚCL není vydávání vlastních právních předpisů.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1    Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad je zveřejněn na webových stránkách ÚCL pod odkazem „SAZEBNÍK ÚHRAD NÁKLADŮ V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INFORMACÍ

12.2    Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

ÚCL neeviduje za poslední dva roky stížnost v této oblasti.

13.    Licenční smlouvy

Úřad nemá k dispozici a neposkytuje licenční smlouvy.

14.    Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva ÚCL dle § 18 z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

RokPočet žádostíPočet rozhodnutí o odmítnutí žádostiPočet podaných odvolání proti rozhodnutí Počet rozhodnutí o     částečném odmítnutí    žádosti
20202740                  3
20193420 
20183910 
20173610 
20162900 
20152020 
20143010 
20132420 
20123410 
201111541 
20103311 
20091302 

V této věci nebyly v letech 2009-2020 v souvislosti s činností ÚCL vyneseny žádné rozsudky. Nebyly poskytnuty žádné výhradní licence a byla podána jedna stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace

15.    Opravné prostředky

V případě odvolání postupuje ÚCL podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

16.    Formuláře

K žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. zasílané elektronicky je možné používat řádně vyplněný zvláštní formulář, zveřejněný na webových stránkách ÚCL v sekci „Úřad“, pod odkazem „Svobodný přístup k informacím“. Pro ostatní možnosti podání lze využít formulář uveřejněný tamtéž.

17.    Návody pro řešení životních situací

Úřad pro civilní letectví pravidelně aktualizuje průvodce životními situacemi, rozdělené podle druhu situace a typu osvědčení, oprávnění nebo schválení, které zveřejňuje na webových stránkách ÚCL, a to v částech „Jak na to“ a „Odpovědi na nejčastější otázky“ v sekci „NÁVODY“.

Ostatní informace

K výkonu státního odborného dozoru v civilním letectví ÚCL vlastní a provozuje civilní letadla.


Příslušné informace lze získat, žádosti, stížnosti či jiné podání lze podat nebo zaslat na shora uvedenou adresu ÚCL.