fbpx

Povinně zveřejňované informace

(dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)

1.    Oficiální název

Úřad pro civilní letectví (ÚCL)


2.    Důvod a způsob založení

Úřad pro civilní letectví byl zřízen dne 1.4.1997 zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako úřad pro výkon státní správy ve věcech civilního letectví. Je podřízen Ministerstvu dopravy (MD).

V čele Úřadu je ředitel, jehož výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě.

Základní činnosti úřadu jsou uvedeny v ustanovení § 3 a § 89 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. V souladu s ustanovením § 90 zákona o civilním letectví, pověření zaměstnanci úřadu vykonávají státní dozor v civilním letectví.


3.    Organizační struktura

Činnost ÚCL je rozdělena do čtyř sekcí, a to sekce správní a bezpečnostní, sekce letové, sekce technické a sekce provozní, v jejichž čele stojí ředitel sekce.

Jednotlivé sekce se dále člení na odbory a oddělení, které řídí ředitelé odborů a vedoucí oddělení. Odbory se člení na oddělení, řízená vedoucími.

Podrobnou organizační strukturu naleznete na webových stránkách ÚCL pod odkazem „ORGANIZAČNÍ STRUKTURA“.


4.    Kontaktní spojení

Poštovní adresa:
Úřad pro civilní letectví
K letišti 1149/23
160 08 Praha 6

Úřední hodiny naleznete na webových stránkách ÚCL pod odkazem „ÚŘEDNÍ HODINY“.

Telefon recepce: 225 421 111
Telefon sekretariátu ředitele ÚCL: 225 422 080
Fax sekretariátu ředitele ÚCL: 220 561 823

E-mail elektronické podatelny ÚCL: podatelna@caa.cz

Identifikátor datové schránky: v8gaaz5

Webové stránky ÚCL:
www.ucl.czwww.caa.cz


5.    Případné platby můžete poukázat:

Česká národní banka Praha, č. účtu 3727061/0710.


6.    IČO

IČO ÚCL je 48134678.


7.    DIČ

ÚCL není plátcem daně.


8.    Žádosti o informace

Žadatelem podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.

ÚCL poskytuje informace žadateli na základě žádosti s náležitostmi dle zákona, kterou lze podat:

 • poštou na adresu ÚCL
 • elektronickou poštou na emailovou adresu podatelna@caa.cz nebo prostřednictvím formuláře zveřejněného na webových stránkách ÚCL pod odkazem „svobodný přístup k informacím“ v sekci „Úřad“
 • prostřednictvím datové schránky ÚCL
 • faxem na č: 220 561 823
 • osobně na sekretariátu ředitele ÚCL

Při poskytování informací postupuje ÚCL v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Více informací naleznete na webových stránkách ÚCL pod odkazem „Svobodný přístup k informacím“ v sekci „Úřad“.


9.    Příjem žádostí, stížností a dalších podání

Žádosti, stížnosti či jiné podání lze:

 • podat osobně na podatelně ÚCL v úředních hodinách
 • zaslat na shora uvedenou poštovní adresu ÚCL
 • zaslat prostřednictvím datové schránky ÚCL
 • zaslat prostřednictvím elektronické podatelny podepsané zaručeným elektronickým podpisem


Formáty souborů, které je možné zasílat elektronicky:

 • pdf (Portable Document Format)
 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • xml (Extensible Markup Language Document)*
 • fo/zfo (602XML Filler dokument)
 • html/htm (Hypertext Markup Language Document)
 • odt (Open Document Text)
 • ods (Open Document Spreadsheet)
 • odp (Open Document Presentation)
 • txt (prostý text)
 • rtf (Rich Text Format)
 • doc, docx (MS Word Document)
 • xls, xlsx (MS Excel Spreadsheet)
 • ppt, pptx (MS PowerPoint Presentation)
 • jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • png (Portable Network Graphics)
 • tiff (Tagged Image File Format)
 • gif (Graphics Interchange Format)
 • dwg (v systému WGS-84)


Média, která je možné využít při osobním/poštovním podání:

 • CD/DVD
 • Flashdisk
 • USB harddisk

 
Při zjištění chybného datového formátu nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu (virus, malware, adware apod.), je elektronické podání automaticky odmítnuto.

V případě doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu, jsou tyto odmítnuty.


10.    Opravné prostředky

V případě odvolání postupuje ÚCL podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.


11.    Formuláře

K žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. zasílané elektronicky je možné používat řádně vyplněný zvláštní formulář, zveřejněný na webových stránkách ÚCL v sekci „Úřad“, pod odkazem „Svobodný přístup k informacím“. Pro ostatní možnosti podání lze využít formulář uveřejněný tamtéž.


12.    Návody pro řešení životních situací

Úřad pro civilní letectví pravidelně aktualizuje průvodce životními situacemi, rozdělené podle druhu situace a typu osvědčení, oprávnění nebo schválení, které zveřejňuje na webových stránkách ÚCL, a to v částech „Jak na to“ a „Odpovědi na nejčastější otázky“ v sekci „NÁVODY“.


13.    Nejdůležitější předpisy

Přehled zveřejněn na webových stránkách ÚCL pod odkazem Přehled právních předpisů.


14.    Licenční smlouvy

Úřad nemá k dispozici a neposkytuje licenční smlouvy.


15.    Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad je zveřejněn na webových stránkách ÚCL pod odkazem „SAZEBNÍK ÚHRAD NÁKLADŮ V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INFORMACÍ“.


16.    Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva ÚCL dle § 18 z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Rok Počet žádostí Počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
2019 34 2 0
2018 39 1 0
2017 36 1 0
2016 29 0 0
2015 20 2 0
2014 30 1 0
2013 24 2 0
2012 34 1 0
2011 115 4 1
2010 33 1 1
2009 13 0 2

V této věci nebyly v letech 2009-2019 v souvislosti s činností ÚCL vyneseny žádné rozsudky. Nebyly poskytnuty žádné výhradní licence a byla podána jedna stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace.


Ostatní informace

K výkonu státního odborného dozoru v civilním letectví ÚCL vlastní a provozuje civilní letadla.

Příslušné informace lze získat, žádosti, stížnosti či jiné podání lze podat nebo zaslat na shora uvedenou adresu ÚCL.