Zvláštní provoz (SPO) dle pravidel EU

Informace ke zvláštnímu provozu (SPO) – tento dokument obsahuje obecné informace k předpisovému rámci pro zvláštní provoz (SPO) dle pravidel EU a informace, které by měly usnadnit přechod na tato nová pravidla.

Manuál provozovatele SPO

Rozhodovací diagram pro provozovatele SPO

Systém řízení dle pravidel EU – SPO provozovatelé (nesložité organizace)

Vysoce rizikový obchodní zvláštní provoz – tento dokument obsahuje informaci o tom, jak je tento druh provozu obecně definován nařízením (EU) č. 965/2012 a dále seznam leteckých činností, které ÚCL považuje za vysoce rizikový zvláštní obchodní provoz.


Provozní příručka

Požadavek na zavedení provozní příručky provozovateli SPO je stanoven v nařízení (EU) č. 965/2012, Části-ORO, Hlavě MLR. Při tvorbě nové nebo úpravě stávající příručky vycházejte z obsahu, který je stanoven v Přijatelných způsobech průkazu (AMC) a výkladovém materiálu (GM) k Části-ORO, bod AMC4 ORO.MLR.100.

Poznámka 1: Při tvorbě nové provozní příručky SPO lze použít vhodné části pracovního českého znění příručky EASA pro NCC provozovatele.

Poznámka 2: Provozní příručka SPO se v souladu s pravidly EU nepředává ÚCL ke schválení.


Standardní provozní postupy

Nově musí provozovatel zvláštního provozu v souladu s Částí-SPO, bodem SPO.OP.230 zavést tzv. standardní provozní postupy (SOP). SOP mohou být součástí provozní příručky nebo samostatného dokumentu. Nahrazují stávající směrnici pro provádění leteckých prací.

Návod pro zpracování SOP naleznete v AMC a GM k Části-SPO, body AMC1/AMC2 SPO.OP.230 a GM1 SPO.OP.230.  


Formulář CAA/F-SP-016-0/2016 – Prohlášení

Vzor vyplněného prohlášení – zde naleznete příklad vyplněného prohlášení, včetně vysvětlivek k některým položkám tohoto formuláře.

Formulář CAA-F-SL-037-0-17 – Žádost o povolení k vysoce rizikovému zvláštnímu obchodnímu provozu

Dotazník pro provozovatele SPO na základě výzvy č. j. 556-20-301 (vyplňujte nejpozději do 7. 3. 2020)

 

Ověření