fbpx

Zvláštní provoz (SPO) dle pravidel EU

Informace ke zvláštnímu provozu (SPO) – tento dokument obsahuje obecné informace k předpisovému rámci pro zvláštní provoz (SPO) dle pravidel EU a informace, které by měly usnadnit přechod na tato nová pravidla.

Manuál provozovatele SPO

Rozhodovací diagram pro provozovatele SPO

Poradenský materiál pro práci s nálezy – vychází se směrnice CAA-SL-49-n-17 a odráží požadavky nařízení (EU) č. 965/2012, bod ORO.GEN.150. Představuje základní pojmy a postupy práce v souvislosti s vypořádáním nálezů z průběžného dozoru provozovatelů SPO. Materiál má zejména pomoci lépe pochopit problematiku stanovení hlavní příčiny zjištěných nálezů a následné stanovení vhodné nápravy nebo nápravného opatření.

Systém řízení dle pravidel EU – SPO provozovatelé (nesložité organizace)

Vysoce rizikový obchodní zvláštní provoz – tento dokument obsahuje informaci o tom, jak je tento druh provozu obecně definován nařízením (EU) č. 965/2012 a dále seznam leteckých činností, které ÚCL považuje za vysoce rizikový zvláštní obchodní provoz.

Formulář CAA-F-SL-037-0-17 – Žádost o povolení k vysoce rizikovému zvláštnímu obchodnímu provozu


Provozní příručka

Požadavek na zavedení provozní příručky provozovateli SPO je stanoven v nařízení (EU) č. 965/2012, Části-ORO, Hlavě MLR. Při tvorbě nové nebo úpravě stávající příručky vycházejte z obsahu, který je stanoven v Přijatelných způsobech průkazu (AMC) a výkladovém materiálu (GM) k Části-ORO, bod AMC4 ORO.MLR.100.

Poznámka: Při tvorbě nové provozní příručky SPO lze použít vhodné části pracovního českého znění příručky EASA pro NCC provozovatele.

Poznámka 2: Uvedený vzor provozní příručky není ovšem plně kompatibilní s požadavky na obsah a strukturu provozní příručky pro provozovatele SPO (zvláštního provozu). Z tohoto důvodu nemůže být bez nutných úprav obsahu, zejména s ohledem na prováděný druh zvláštního provozu, pro tyto provozovatele automaticky použit.


Standardní provozní postupy

Nově musí provozovatel zvláštního provozu v souladu s Částí-SPO, bodem SPO.OP.230 zavést tzv. standardní provozní postupy (SOP). SOP mohou být součástí provozní příručky nebo samostatného dokumentu. Nahrazují stávající směrnici pro provádění leteckých prací.

Návod pro zpracování SOP naleznete v AMC a GM k Části-SPO, body AMC1/AMC2 SPO.OP.230 a GM1 SPO.OP.230.