Doklady letové způsobilosti (vydané pro transferovaná letadla)

Seznamy Transferovaných letadel jsou uveřejněny na webových stránkách EASA https://www.easa.europa.eu/document-library/product-certification/type-certificates/easa-product-lists.

Vydávání dokladů probíhá v souladu s těmito předpisy:

 1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1139, v platném znění
 2. Nařízení Komise (EU) č. 748/2012, v platném znění
 3. Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014, v platném znění
 4. Příslušná AMC & GM, v platném znění
 5. Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, a všechny prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu, vše v platném znění

Doklady letové způsobilosti (vydané pro transferovaná letadla)

Před vydáním OLZ musí být na ÚCL podána řádně vyplněná žádost na formuláři CAA/F‑ST‑193-n/09 („Žádost o vydání Osvědčení letové způsobilosti a Osvědčení kontroly letové způsobilosti“ (popř. CAA/F‑ST-243-n/18).

Formuláře jsou také k dispozici na webových stránkách https://www.caa.cz/dokumenty/formulare/formulare-sekce-technicke/.

Žádost musí být podána v dostatečném předstihu, nejméně 30 dnů před uvažovaným zahájením přejímky letadla.

K žádosti musí být přiloženy tyto dokumenty:

 • Dokumenty požadované ÚCL pro vydání dokladů způsobilosti letadlu ze členského státu EASA (Tabulka I)
 • Dokumenty požadované ÚCL pro vydání dokladů způsobilosti letadlu ze třetí země, tedy z nečlenského státu EASA (Tabulka II)

OLZ může být vydáno pouze ÚCL (zpravidla při dovozu letadla).


ÚCL vydá OLZ po zaplacení příslušného správního poplatku v souladu se Zákonem č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění (položka 55a, popř. 55d.). Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách https://www.caa.cz/urad-pro-civilni-letectvi/uredni-deska-ucl/spravni-poplatky-za-ukony-provadene-uradem-pro-civilni-letectvi/.


OLZ se vydává na formuláři EASA Form 25, popř. EASA Form 24.Schvalovací strana letové příručky (PofA)

Po vydání OLZ dále ÚCL vydává Schvalovací list do letové příručky (PAGE OF ACCEPTANCE).

Schvalovací strana letové příručky se vydá především při dovozu letadla a její vydání je bez poplatku.Každé transferované letadlo zapsané v Leteckém rejstříku ČR, které má vydáno Osvědčení letové způsobilosti (OLZ), musí mít jako jeho nedílnou součást vydáno i Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC). Bez platného ARC není letadlo letově způsobilé. ARC osvědčuje, že letadlo, pro které bylo vydáno, je v době kontroly letově způsobilé. ARC smí být vydáno, když:
 • byla úspěšně dokončena kontrola letové způsobilosti (M.A.901 nebo ML.A.903),
 • nebyly zjištěny žádné nedostatky, které omezují letovou způsobilost letadla,
 • byly odstraněny všechny nálezy zjištěné během kontroly letové způsobilosti,
 • při kontrole letadla spadajícího pod Část ML byl přezkoumán program údržby,
 • organizace AMO nebo nezávislý osvědčující pracovník provede kontrolu letové způsobilosti po provedení 100 hod. / roční údržby.

ARC může být vydáno ÚCL nebo organizacemi CAMO, CAO, AMO nebo nezávislým osvědčujícím pracovníkem. ÚCL vydává ARC:
 • na základě žádosti CAA/F-ST-193-n/0 , popř. CAA/F-ST-243-n/18 pro nově zapisované letadlo do LR ČR, nebo
 • na základě Doporučení pro vydání ARC vydané CAMO organizací.

ÚCL vydá ARC po zaplacení příslušného správního poplatku v souladu se Zákonem č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění (položka 55h.).  Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách https://www.caa.cz/urad-pro-civilni-letectvi/uredni-deska-ucl/spravni-poplatky-za-ukony-provadene-uradem-pro-civilni-letectvi/
ARC se vydává na formuláři EASA Form 15a, 15b nebo 15c.

Podle Přílohy 16, Svazku I, Části II, Mezinárodní úmluvy o civilním letectví musí být na palubě každého civilního letadla, které je zahrnuto do stanovených kategorií pro ověřování hlukové způsobilosti v Hlavách 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 a 12, doklad osvědčující hlukovou způsobilost. Žádost musí být podána na ST písemně a to nejméně 30 dní před požadovaným datem vystavení. Formulář žádosti není předepsán, musí však obsahovat níže uvedené požadavky. Obsah žádosti:
 • Typové označení letadla
 • Výrobce letadla
 • Výrobní číslo letadla
 • Typ motoru
 • Typ vrtule, je-li to použitelné
 • Poznávací značka
 • Datum a místo předvedení letadla k prohlídce, je-li požadována
 • Maximální vzletová hmotnost
 • Maximální přistávací hmotnost, je-li to použitelné
 • Hlukový standard
 • Dodatečné modifikace za účelem vyhovění hlukovému standardu, je-li to použitelné
 • Boční hladina hluku při plném výkonu, je-li to použitelné
 • Hladina při přiblížení, je-li to použitelné
 • Hladina hluku při přeletu (letadlo, vrtulník) podle použitelnosti
 • Hladina hluku při vzletu, je-li to použitelné
 • Příloha:
  • Letová příručka, (kopie listů s uvedenými hlukovými limity, nebo ekvivalentní dokument)
Hlukové limity je také možné vyhledat na webových stránkách EASA https://www.easa.europa.eu/domains/environment/easa-certification-noise-levels nebo v TCDSN (Type Certificate Data Sheet for Noise).
ÚCL vydá OHZ po zaplacení příslušného správního poplatku v souladu se Zákonem č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění (položka 54e, popř. 54f.).  Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách https://www.caa.cz/urad-pro-civilni-letectvi/uredni-deska-ucl/spravni-poplatky-za-ukony-provadene-uradem-pro-civilni-letectvi/
OHZ se vydává na formuláři EASA Form 45.

Povolení k letu musí být vydána letadlům, která nesplňují nebo u kterých nebylo prokázáno, že splňují, použitelné požadavky na letovou způsobilost, ale jsou způsobilá k bezpečnému letu za přesně stanovených podmínek (viz Nařízení Komise  (EU) č. 748/2012, Hlava P).

Před vydáním PtF musí být schváleny letové podmínky.

Vydané PtF musí obsahovat odkaz na schválené letové podmínky.

V situacích, které nemají vliv na bezpečnost typového návrhu, schvaluje letové podmínky a vydává Povolení k letu ÚCL nebo oprávněná organizace DOA nebo POA.

V ostatních případech vydává Povolení k letu ÚCL na základě podkladů schválených EASA, popř. oprávněnou organizací DOA.

Povolení k letu může být vydáno také patřičně oprávněnou organizací CAMO, a to pro konkrétní letadlo, pro které je organizace oprávněna vydat ARC, když CAMO potvrdí soulad se schválenými letovými podmínkami (tento postup musí být uveden a schválen ve výkladu organizace).

Vydávání Povolení k letu pro účely letových zkoušek nově vyrobených sériových letadel v ČR je řešeno směrnicí ÚCL-ST-082-n/05.

Žádosti související se schválením letových podmínek a s vydáním PtF musí být podány v dostatečném předstihu (je‑li to možné).

Žádosti:

 • EASA Form 37 Žádost o schválení letových podmínek pro povolení k letu (CAA/F‑ST‑135-n/07)
 • EASA Form 18B Letové podmínky pro povolení k letu – schvalovací formulář (CAA/F‑133-n/07)
 • EASA Form 21 Žádost o povolení k letu dle Části 21 (CAA/F-ST-132-n/07)
 • Ostatní žádosti jsou k dispozici na stránkách EASA

ÚCL schvaluje letové podmínky a vydává PtF po zaplacení příslušného správního poplatku v souladu se Zákonem č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění (položka 55f. a 55g.).  Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách https://www.caa.cz/urad-pro-civilni-letectvi/uredni-deska-ucl/spravni-poplatky-za-ukony-provadene-uradem-pro-civilni-letectvi/

Povolení k letu se vydává na formuláři EASA Form 20a nebo 20b.

Export letadel do EU (podle M.A.903 a podle ML.A.905)

Pokud je letadlo zapsané v leteckém rejstříku převáděno v rámci EU, žadatel musí:

 • informovat původní členský stát, ve kterém členském státě bude zapsáno do leteckého rejstříku, potom
 • požádat nový členský stát o vydání nového osvědčení letové způsobilosti (OLZ) v souladu s Částí 21 (Nařízení Komise (EU) č. 748/2012).
  Původní osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC) musí zůstat platné do dne uplynutí jeho platnosti.
  ARC se v tomto případě nepřevydává.

Pokud je letadlo letově nezpůsobilé nebo letadlo nemá platné ARC, použijí se články M.A.904 nebo ML.A.906.
Platí tedy pravidla jako při dovozu letadla ze třetí země. Země importu bude na letadlo pohlížet jako na letadlo dovážené ze třetí země, kromě požadavku na vystavení EOLZ.
Při exportu letadla mezi členskými státy EU se Exportní osvědčení letové způsobilosti (EOLZ) nevydává.


Export letadel do zemí mimo EU

Žádosti o vydání Exportního osvědčení letové způsobilosti (EOLZ) se podává na formuláři CAA/F‑ST‑121‑n/06.

ÚCL vydá (EOLZ) na základě žádosti, jestliže žadatel prokáže ÚCL, že toto letadlo vyhovuje k datu vystavení EOLZ dále uvedeným požadavkům:

 1. Nové letadlo vyrobené v České republice musí vyhovovat požadavkům pro vydání Osvědčení letové způsobilosti.
 2. Použité letadlo zapsané v Leteckém rejstříku České republiky musí mít platné Osvědčení letové způsobilosti vydané ÚCL. Pokud jde o transferované letadlo, musí mít zároveň platné Osvědčení kontroly letové způsobilosti (ARC).
 3. Použité letadlo musí mít provedenou veškerou údržbu v souladu s platným programem údržby. ÚCL může přihlédnout při plnění tohoto požadavku k údržbě prováděné podle jiného schváleného programu údržby. Příslušná prohlídka musí být provedena organizací oprávněnou nebo uznanou ÚCL k provádění údržby daného typu letadla.
 4. Letadlo nemusí vyhovět požadavkům odstavců a) až c) tohoto ustanovení, jestliže je to přijatelné pro letecký úřad státu dovozu a jestliže to písemně tento letecký úřad potvrdí (toto musí být zjištěno před vydáním EOLZ). ÚCL tuto skutečnost v Exportním osvědčení letové způsobilosti vyznačí.
 5. Musí být splněny zvláštní požadavky leteckého úřadu státu dovozu (pokud jsou známy).

Pro použité letadlo musí být předloženo s žádostí také řádně vyplněné doporučení pro vydání ARC (netýká se letadel spadajících pod Část ML, Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014).

Upozornění: EOLZ je možné vystavit pouze letadlu, které je zapsané v leteckém rejstříku ČR (LR ČR). Pokud dojde k výmazu letadla z LR ČR před vydáním EOLZ, potom již není možné EOLZ vydat.

Poznámka: Není-li požadováno leteckým úřadem státu dovozu, nemusí být EOLZ vydáno.


ÚCL vydá EOLZ po zaplacení příslušného správního poplatku v souladu se Zákonem č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění (položka 55e.). Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách https://www.caa.cz/urad-pro-civilni-letectvi/uredni-deska-ucl/spravni-poplatky-za-ukony-provadene-uradem-pro-civilni-letectvi/.


Schéma procesu odprodeje letadla, vystavení EOLZ

Směrnice CAA‑ST‑087‑n/06 „Postupy pro vystavování Exportního osvědčení letové způsobilosti pro použitá letadla, motory a vrtule“Poslední aktualizace: 29. 04. 2024

Správce stránky: Odbor způsobilosti letadel v provozu

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce technická

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce technická