Správní poplatky za úkony prováděné Úřadem pro civilní letectví

Úřad pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) postupuje při vyměření, vybírání a vymáhání správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Úkony, které podléhají zpoplatnění, jsou vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k tomuto zákonu.

Placení poplatku upravuje ustanovení §6 zákona.

Placení správních poplatků je možné:

  1. Provedením online platby prostřednictvím platební brány ČSOB. Při podání online žádosti je žadatel přesměrován automaticky, v opačném případě je žadateli zaslán dokument „Vyměření správního poplatku“, který obsahuje unikátní odkaz na platební bránu. Zde stačí pouze opsat údaje z karty a platbu potvrdit. Bližší informace o této službě jsou dostupné zde;
  2. Převodním příkazem na číslo účtu 3711-3727061/0710, ke kterému je poplatník povinen připojit variabilní symbol, který mu bude sdělen nejdříve spolu s přijetím jeho podání prostřednictvím SMS zprávy nebo e-mailové zprávy. Dokladem je kopie výpisu z účtu, nikoli pouze příkaz k úhradě;
  3. Složenkou na číslo účtu 3711-3727061/0710, ke kterému je poplatník povinen připojit variabilní symbol, který mu bude sdělen nejdříve spolu s přijetím jeho podání, a to prostřednictvím SMS zprávy nebo e-mailové zprávy. Dokladem je kopie útržku složenky;
  4. Hotovostní platbou v pokladně ÚCL, jestliže poplatek nepřevyšuje 5 000 Kč. Dokladem je příjmový pokladní doklad;
  5. Bezhotovostní platbou na terminálu v pokladně ÚCL. Dokladem je příjmový pokladní doklad;
  6. Kolkovými známkami, jestliže poplatek nepřevyšuje 5 000 Kč.

Pro platby ze zahraničí:
IBAN: CZ48 0710 0037 1100 0372 7061
BIC(SWIFT): CNBACZPP

Zásady placení správních poplatků

Při platbě: složenkou nebo převodním příkazem je nutno uvádět jedinečný variabilní symbol, který bude poplatníku sdělen nejdříve při přijetí jeho podání, a to prostřednictvím SMS zprávy nebo e-mailu. 

Výše zaplaceného poplatku dle jednotlivých položek musí odpovídat stanovené výši poplatku za jednotlivý úkon. Zákon nepřipouští kumulace plateb za několik úkonů ani v případě, že žadatelem je stejný subjekt požadující od ÚCL více úkonů nebo jeden úkon opakovaně (např. poplatek lze uhradit 5× za 5 letadel a ne celkovou částku za 5 letadel).

Vrácení poplatku

Poplatky, které byly Úřadu zaplaceny, lze vrátit pouze na žádost poplatníka.

Úřad vrátí poplatek v plné výši, pokud o to požádá osoba, která poplatek zaplatila, z důvodu

  • neprovedení požadovaného úkonu,
  • zaplacení poplatku, který není stanoven v sazebníku,
  • zaplacení poplatku osobou, která není podle zákona o správních poplatcích poplatníkem.

Úřad vrátí na žádost poplatníka také rozdíl částky, o kterou zaplatil poplatník na poplatku více, než činí sazba stanovená v sazebníku.

Důvodem pro vrácení poplatku může být i skutečnost, že platba byla zadána nebo provedena ještě předtím, než byl učiněn první úkon ve věci, a tudíž nemohlo u takové platby dojít ke ztotožnění poplatníka s prováděným úkonem.

Ve všech výše uvedených případech doporučujeme kontaktovat Úřad se žádostí o vrácení poplatku/přeplatku, a to na e-mailové adrese podatelna@caa.cz.

Vzor žádosti o vrácení poplatku naleznete na následujícím odkazu:

Vzor žádosti o vrácení poplatku
Vzor žádosti o vrácení přeplatku

Sazebník poplatků (v souladu s přílohou zákona)


PoložkaPopisČástka
3.aStejnopis, opis, kopie50 Kč
3.aStejnopis z rejstříku15 Kč
3.aStejnopis, opis, kopie z CD/ZIP80 Kč
3.aStejnopis, opis, kopie z diskety40 Kč
16.aVydání duplikátu – Náhrada za doklad –  osvědčení100 Kč
18.1dVydání staveb. povol. ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží     1.000 Kč
18.1eVydání staveb. povolení vyžadující ohlášení1.000 Kč
18.1fVydání staveb. povolení ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)10.000 Kč
18.1gVydání staveb. povolení ke stavbě studny nebo vod. díla do kapac. 50 ekv. obyvatel300 Kč
18.1hVydání staveb. povol. vodních děl neuvedených v písm.g)3.000 Kč
18.2Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení1.000 Kč
18.3Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou dle § 104 odst. 1, písm. a) až e)1.000 Kč
18.4Vydání souhladu s ohlášeným stav. záměrem neuvedeným v bodě 3500 Kč
18.5Vydání rohodnutí o povolení změny stavby před dokončením1.000 Kč
18.6Vydání souhlasu se změnou stavby před dokončením500 Kč
18.7Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby 1.000 Kč
18.8Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby1.000 Kč
18.9Vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu1.000 Kč
18.10Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby1.000 Kč
18.11Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby500 Kč
18.12Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby500 Kč
18.13Vydání souhlasu s odstraněním stavby500 Kč
18.14Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků5.000 Kč
18.15Ověření dokumentace skutečného provedení stavby500 Kč
18.16Přijetí žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem10.000 Kč
18.17Přijetí žádosti právnické osoby o souhlas ministerstva s vykonáváním činnosti
autorizovaného inspektora
10.000 Kč
20.aMístní šetření nebo ohledání na místě – za hodinu v pracovní době500 Kč
20.bMístní šetření nebo ohledání na místě – za hodinu mimo pracovní dobu1.000 Kč
20.cMístní šetření nebo ohledání na místě – za hodinu ve dnech  pracovního klidu2.000 Kč
45.aProvozování letiště -mezinár. veřejné20.000 Kč
45.aProvozování letiště – mezinár. neveřejné 15.000 Kč
45.aProvozování letiště – vnitrostátní veřejné10.000 Kč
45.aProvozování letiště – vnitrostátní neveřejné5.000 Kč
45.bZměna povolení k provozování letiště – mezinárodní veřejné3.000 Kč
45.bZměna povolení k provozování letiště – mezinárodní neveřejné2.250 Kč
45.bZměna povolení k provozování letiště – vnitrost. veřejné1.500 Kč
45.bZměna povolení k provozování letiště – vnitrostátní neveřejné750 Kč
45.cSchválení prov. způsob. letiště pro letadla >10 tun50.000 Kč
45.cSchválení provozní způsob. letistě pro letadla nižší 10 tun15.000 Kč
46.aRozhodnutí k zřízovaní zařízení v ochranném pásmu5.000 Kč
47.aVydání licence tuzem. let. dopravci k provozování pravidelné letecké obchod.
let. dopravy
80.000 Kč
47.bLicence tuzem. let. dopravci  10 tun, nebo 20 cestuj. a menším30.000 Kč
47.bLicence tuzem. let. dopravci – 10 tun a vyšší, nebo cestuj. větší než 2080.000 Kč
47.cProdloužení platnosti, změna osvědčení let. provozovatele3.000 Kč
48.aZápis LR vyšší 10 tun8.000 Kč
48.aZápis LR nižší 10 tun3.000 Kč
48.aVýmaz LR vyšší než 10 tun8.000 Kč
48.aVýmaz LR nižší než 10 tun3.000 Kč
48.aZměna údajů do LR vyšší 10 tun8.000 Kč
48.aZměna údajů do LR nižší 10 tun3.000 Kč
48.bVydání průkazu způsobilosti 1.000 Kč
48.cDalší vydání průkazu, změny údajů100 Kč
48.dTeoretická zkouška pro vydání průkazu5.000 Kč
48.eOstatní teoret. zkoušky pro vyd. průkazu způs. let. personálu včetně angličtiny2.000 Kč
48.fOvěření odborné způsobilosti zkouškou500 Kč
48.gVydání dokladu letadla500 Kč
48.hZástavní právo – zápis nebo výmaz2.000 Kč
48.iPřidělení letadlové adresy500 Kč
48jTeoretická zkouška pro vydání průkazu parašutisty500 Kč
49.aOprávnění k vývoji, projektování, výrobě,zkouškám, údržbě: letadla a výrob.
let. techniky
20.000 Kč
49.aProdloužení platnosti nebo změna pol. 49.a6.670 Kč
49.bVydání osvědčení o oprávnění k údržbě : do 10 zaměstnanců15.000 Kč
49.bProdloužení platnosti nebo změna : do 10 zaměstnanců5.000 Kč
49.bRoční udržovací poplatek : do 10 zaměstnanců5.000 Kč
49.bVydání osvědčení o oprávnění k údržbě : 11-30 zaměstnanců30.000 Kč
49.bProdloužení platnosti nebo změna : 11-30 zaměstnanců10.000 Kč
49.bRoční udržovací poplatek : 11-30 zaměstnanců10.000 Kč
49.bVydání osvědčení a oprávnění k údržbe : 31-50 zaměstnanců45.000 Kč
49.bProdloužení platnosti nebo změna : 31-50 zaměstnanců15.000 Kč
49.bRoční udržovací poplatek : 31-50 zaměstnanců15.000 Kč
49.bVydání osvědčení o oprávnění k údržbě : nad 50 zaměstnanců60.000 Kč
49.bProdloužení nebo změna : nad 50 zaměstnanců20.000 Kč
49.bRoční udržovací poplatek : nad 50 zaměstnanců20.000 Kč
49.cOprávnění k vývoji, projektování, výrobně – pozemní zařízení20.000 Kč
49.cProdloužení platnosti nebo změna pol. 49.c6.670 Kč
49.dOsvědčení o oprávnění k řízení LZ – bezmotor. letadel a letadel s pístov. motorem
a let. s jedním turbínovým motorem
15.000 Kč
49.2Prodloužení nebo změna: bezmotor. letadel a let. s pístovým motorem5.000 Kč
49.dRoční udržovací poplatek: bezmotor. letadel a let. s pístovým motorem5.000 Kč
49.dOsvědčení o oprávnění k řízení letadel s více než jedním turbínovým motorem40.000 Kč
49.dProdloužení nebo změna  – letadel s turbínovým motorem13.340 Kč
49.dRoční udržovací poplatek – letadel s turbínovým motorem13.340 Kč
49.eDoporučení pro zahran. letecký úřad – údržba: do 10 zaměstnanců7.500 Kč
49.eDoporučení pro zahran. letecký úřad – údržba: 11-30 zaměstnanců15.000 Kč
49.eDoporučení pro zahran. letecký úřad – údržba: 31-50 zaměstnanců22.500 Kč
49.eDoporučení pro zahran. letecký úřad – údržba: nad 50 zaměstnanců30.000 Kč
50.aVydání osvědčení pro výcvik leteckého personálu20.000 Kč
50.bZměna osvědčení pro výcvik leteckého personálu10.000 Kč
50.cUznání platnosti průkazu způsobilosti ČR/EU1.000 Kč
50.cUznání platnosti průkazu způsobilosti mimo EU3.000 Kč
51.1Provádění LPR nebo leteckých činností pro vlastní potřebu10.000 Kč
51.2Prodloužení a změna LPR nebo leteckých činností pro vlastní potřebu1.500 Kč
51.3Udělení oprávnění k provozu bezpilotních systémů (ve specif. kategorii provozu)4.000 Kč
51.4Změna dokladu osvědčujícího oprávnění k provozu bezpilotních systémů (-“-)400 Kč
51.5Udělení oprávnění k provozu lehkých bezpilotních systémů (-“-)25.000 Kč
51.6Změna osvědčení provozovatele lehkých bezpilotních systémů2.500 Kč
51.7Dodatečná žádost o vydání osvědčení o způsobilosti k řízení bezpilotního systému500 Kč
51.8Rekreační, sportovní, soutěžní lety a let. veř. vystoupení bezpilotními systémy (spolek)10.000 Kč
51.9Změna rozhodnutí o udělení oprávnění spolku k činnostem viz 51.82.500 Kč
51.10Udělení souhlasu k provozování leteckého veřejného vystoupení3.000 Kč
52.aPovolení ATS pro ACC, APP a TWR20.000 Kč
52.aPovolení – ostatní ATS10.000 Kč
52.bOsvědčení ANSP: ATS pro ACC80.000 Kč
52.bZměna osvědčení ANSP: ATS pro ACC26.670 Kč
52.bOsvědčení ANSP: ATS pro APP – velká hustota provozu50.000 Kč
52.bZměna osvědčení ANSP: ATS pro APP – velká hustota provozu16.670 Kč
52.bOsvědčení ANSP: ATS pro TWR – velká hustota provozu50.000 Kč
52.bZměna osvědčení ANSP: ATS pro TWR – velká hustota provozu16.670 Kč
52.bOsvědčení ANSP: ATS pro APP – malá a střední hustota provozu30.000 Kč
52.bZměna – Osvědčení ANSP: ATS pro APP – malá a střední hustota provozu10.000 Kč
52.bOsvědčení ANSP: ATS pro TWR – malá a střední hustota provozu30.000 Kč
52.bZměna Osvědčení SNSP: ATS pro TWR – malá a střední hustota provozu10.000 Kč
52.bOsvědčení ANSP: ostatní ATS10.000 Kč
52.bZměna -Osvědčení ANSP: ostatní ATS3.340 Kč
52.bOsvědčení ANSP: METS, AIS, ANS20.000 Kč
52.bZměna :Osvědčení ANSP: METS, AIS, ANS6.670 Kč
52.cPovolení k poskyt. služby při předletové přípravě, tvorby let. postupů20.000 Kč
52.dZměna povolení k poskytování služby při předletové přípravě, tvorby let. postupů2.000 Kč
52.eVyhrazené části vzduš. prostoru nad 24 hod. v průběhu 3 dnů20.000 Kč
53.aSouhlas ke zkušebnímu létání10.000 Kč
53.bProdloužení, změna ke zkušebnímu létání2.000 Kč
54.aSchválení typu letadla – balóny a vzducholodě8.000 Kč
54.aSchválení typu letadla – kluzáky15.000 Kč
54.aSchválení typu letadla – motor. kluzáky a ultraleh. let.25.000 Kč
54.aSchválení typu letadla  do 5 700 kg40.000 Kč
54.aSchválení typu letadla nad 5 700 kg80.000 Kč
54.bSchválení změny typu letadla – balóny a vzducholodě1.000 Kč
54.bSchválení změny typu letadla – kluzáky3.000 Kč
54.bSchválení změny typu letadla – motorizov. kluzáky a ultraleh. let.5.000 Kč
54.bSchválení změny typu letadla  do 5700 kg10.000 Kč
54.bSchválení změny typu letadla nad 5 700 kg25.000 Kč
54.cUznání typu letadla – balóny a vzducholodě4.000 Kč
54.cUznání typu letadla – kluzáky5.000 Kč
54.cUznání typu letadla – motoriz. kluzáky ultral.letadla8.000 Kč
54.cUznání typu letadla do 5700 kg 10.000 Kč
54.cUznání typu letadla nad 5 700 kg35.000 Kč
54.dSchválení nestandardní opravy – kluzáky1.000 Kč
54.dSchválení nestandardní opravy – motoriz. kluzáky ultral. letadla2.000 Kč
54.dSchválení nestandardní opravy  do 5700 kg5.000 Kč
54.dSchválení nestandardní oprava nad 5 700 kg15.000 Kč
54.eOsvědčení hlukové způsobilosti – motoriz. kluzáky a ultral. letadla2.000 Kč
54.eOsvědčení hlukové způsobilosti do 5 700 kg4.000 Kč
54.eOsvědčení hlukové způsobilosti nad 5 700 kg10.000 Kč
54.fSchválení změny Osvědčení hlukové způsobilosti – motoriz. kluzáky a ultral. letadla200 Kč
54.fSchválení změny Osvědčení hlukové způsobilosti do 5 700 kg400 Kč
54.fSchválení změny Osvědčení hlukové způsobilosti nad 5 700 kg1.000 Kč
54.gSchválení modifikace – balóny a vzducholodě500 Kč
54.gSchválení modifikace – kluzáky1.500 Kč
54.gSchválení modifikace – motor. kluz. a ultral. letad.2.500 Kč
54.gSchválení modifikace – do 5700 kg5.000 Kč
54.gSchválení modifikace – nad 5 700 kg12.500 Kč
55.aOsvědčení letové způsobilosti – balóny a vzduchol.2.000 Kč
55.aOsvědčení letové způsobilosti – kluzáky5.000 Kč
55.aOsvědčení letové způsobilosti – motor. kluz. a ultral. let6.000 Kč
55.aOsvědčení letové způsobilosti – do 5 700 kg10.000 Kč
55.aOsvědčení letové způsobilosti – nad 5 700 kg25.000 Kč
55.aOsvědčení letové způsobilosti – motory -kluzáky a ultral.let.2.000 Kč
55.aOsvědčení letové způsobilosti -motory pístové3.000 Kč
55.aOsvědčení letové způsobilosti – motory turbovr.,turbohříd. a proudové5.000 Kč
55.aOsvědčení letové způsobilosti -vrtule s pevným uhlem2.000 Kč
55.aOsvědčení letové způsobilosti -vrtule přestav. na zemi2.500 Kč
55.aOsvědčení letové způsobilosti -vrtule – stavitelné za letu3.000 Kč
55.bProdloužení OLZ – balóny a vzducholodě300 Kč
55.bProdloužení OLZ – kluzáky300 Kč
55.bProdloužení OLZ – motor. kluzáky a ultralehká letadla500 Kč
55.bProdloužení OLZ do 5 700 kg700 Kč
55.bProdloužení OLZ na 5 700 kg3.000 Kč
55.cZvláštní OLZ  balóny a vzducholodě s platnosti do 60 dnů300 Kč
55.cZvláštní OLZ – kluzáky – s platnosti do 60 dnů300 Kč
55.cZvláštní OLZ – motor. kluzáky a ultralehká letadla s platnosti do 60 dnů500 Kč
55.cZvláštní OLZ – do 5 700 kg – s platnosti  do 60 dnů700 Kč
55.cZvláštní OLZ – nad 5 700 kg- s platnosti do 60 dnů3.000 Kč
55.cZvláštní OLZ – balóny a vzducholodě – s platnosti nad 60 dnů2.000 Kč
55.cZvláštní OLZ – kluzáky – s platnosti nad 60 dnů5.000 Kč
55.cZvláštní OLZ – motorizované kluzáky a ultral. letadla- s platnosti nad 60 dn6.000 Kč
55.cZvláštní OLZ – do 5700 kg – s platnosti nad 60 dnů10.000 Kč
55.cZvláštní OLZ – na 5 700 kg- s platnosti nad 60 dnů25.000 Kč
55.cZvláštní OLZ – motory do kluzáků a ultraleh. letad.- s platnosti nad 60 dnů2.000 Kč
55.cZvláštní OLZ – motory pístové – s platnosti nad 60 dnů3.000 Kč
55.cZvláštní OLZ- motory turbovr. . turbohříd., proudové – platnost nad 60 dnů5.000 Kč
55.cZvláštní OLZ – vrtule s pevným úhlem nast. listu – platnost nad 60 dnů2.000 Kč
55.cZvláštní OLZ – vrtule přestav. na zemi – platnost nad 60 dnů2.500 Kč
55.cZvláštní OLZ – vrtule stavitelné za letu – platnost nad 60 dnů3.000 Kč
55.dOLZ pro zvláštní účely – balóny a vzducholodě2.000 Kč
55.dOLZ pro zvláštní účely – kluzáky5.000 Kč
55.dOLZ pro zvláštní účely – motor. kluzáky a ultral. letadla6.000 Kč
55.dOLZ pro zvláštní účely – do 5700 kg10.000 Kč
55.dOLZ pro zvláštní účely – nad 5700 kg25.000 Kč
55.dOLZ pro zvláštní účely – motory – kluzáky a ultral. letadel2.000 Kč
55.dOLZ pro zvláštní účely – motory pístové3.000 Kč
55.dOLZ pro zvláštní účely – motory turbov., turbohříd. a proudové5.000 Kč
55.dOLZ pro zvláštní účely – vrtule s pevným uhlem nastavení2.000 Kč
55.dOLZ pro zvláštní účely -vrtule přestavit. na zemi2.500 Kč
55.dOLZ pro zvláštní účely – vrtule stavitelné za letu3.000 Kč
55.eExportní OLZ – balóny a vzducholodě2.000 Kč
55.eExportní OLZ – kluzáky5.000 Kč
55.eExportní OLZ – motor. kluzáky a ultraleh. letadla6.000 Kč
55.eExportní OLZ – do 5 700 kg10.000 Kč
55.eExportní OLZ – nad 5 700 kg25.000 Kč
55.eExportní OLZ – motory – kluzáky ultraleh. letad.2.000 Kč
55.eExportní OLZ – motory – pístové3.000 Kč
55.eExportní OLZ – motory turbovr., turbohříd., proudové5.000 Kč
55.eExportní OLZ – vrtule s pevným uhlem nast.2.000 Kč
55.eExportní OLZ – vrtule přestav. na zemi2.500 Kč
55.eExportní OLZ – vrtule stavitelné za letu3.000 Kč
55.fPovolení k letu  do 60 dnů- balóny a vzducholodě300 Kč
55.fPovolení k letu do 60 dnů – kluzáky300 Kč
55.fPovolení k letu  do 60 dnů – motor. kluzáky a ultraleh. letadla500 Kč
55.fPovolení k letu  do 60 dnů – do 5 700 kg700 Kč
55.fPovolení k letu do 60 dnů – nad 5 700 kg3.000 Kč
55.fPovolení k letu nad 60 dnů – balóny a vzducholodě2.000 Kč
55.fPovolení k letu nad 60 dnů – kluzáky5.000 Kč
55.fPovolení k letu nad 60 dnů – motoriz. kluzáky a ultraleh. letadla6.000 Kč
55.fPovolení k letu nad 60 dnů – do 5 700 kg10.000 Kč
55.fPovolení k letu nad 60 dnů – nad 5 700 kg25.000 Kč
55.fPovolení k letu nad 60 dnů – motory pro kluzáky a ultral. letadla2.000 Kč
55.fPovolení k letu nad 60 dnů – motory pístové3.000 Kč
55.fPovolení k letu nad 60 dnů – motory turbovr., turbohříd., proudové5.000 Kč
55.fPovolení k letu nad 60 dnů – vrtule s pevným uhlem2.000 Kč
55.fPovolení k letu nad 60 dnů – vrtule přestav. na zemi2.500 Kč
55.fPovolení k letu nad 60 dnů – vrtule stavitelné za letu3.000 Kč
55.gSchválení letových podmínek do 60 dnů – balóny a vzducholodě300 Kč
55.gSchválení letových podmínek do 60 dnů – kluzáky300 Kč
55.gSchválení letových podmínek do 60 dnů – motoriz. kluzáky a ultral. letadla500 Kč
55.gSchválení letových podmínek do 60 dnů – do 5700 kg700 Kč
55.gSchválení letových podmínek do 60 dnů – nad 5 700 kg3.000 Kč
55.gSchválení letových podmínek nad 60 dnů – balóny a vzducholodě2.000 Kč
55.gSchválení letových podmínek nad 60 dnů – kluzáky5.000 Kč
55.gSchválení letových podmínek nad 60 dnů – motor. kluzáky a ultrale. letadla6.000 Kč
55.gSchválení letových podmínek nad 60 dnů – do 5 700 kg10.000 Kč
55.gSchválení letových podmínek nad 60 dnů – na 5 700 kg25.000 Kč
55.gSchválení letových podmínek nad 60 dnů – motory do kluzáku a ultral. letadel2.000 Kč
55.gSchválení letových podmínek nad 60 dnů – motory pístové3.000 Kč
55.gSchválení letových podmínek nad 60 dnů – motory turbovrt., turbohříd., proudové5.000 Kč
55.gSchválení letových podmínek nad 60 dnů – vrtule s pevným uhlem2.000 Kč
55.gSchválení letových podmínek nad 60 dnů – vrtule přestavitelné na zemi2.500 Kč
55.gSchválení letových podmínek nad 60 dnů – vrtule stavitelné za letu3.000 Kč
55.hOsvědčení kontroly LZ s doporučením – balóny a vzducholodě300 Kč
55.hOsvědčení kontoly LZ s doporučením – kluzáky300 Kč
55.hOsvědčení kontroly LZ s doporučením- motor. kluzáky a ultraleh. let.500 Kč
55.hOsvědčení kontroly LZ s doporučením -do 5 700 kg700 Kč
55.hOsvědčení kontroly LZ s doporučením – nad 5700 kg3.000 Kč
55.hOsvědčení kontoly LZ bez doporučení – balóny a vzducholodě2.000 Kč
55.hOsvědčení kontroly LZ bez doporučení -kluzáky5.000 Kč
55.hOsvědčení kontroly LZ bez doporučení – motor. kluzáky a ultraleh. let.6.000 Kč
55.hOsvědčení kontroly LZ bez doporučení – do 5700 kg10.000 Kč
55.hOsvědčení kontroly LZ bez doporučení – nad 5 700 kg25.000 Kč
55.hOsvědčení kontroly LZ bez doporučení – motory do kluzáků a ultral. letadel2.000 Kč
55.hOsvědčení kontroly LZ bez doporučení – motory pístové3.000 Kč
55.hOsvědčení kontroly LZ bez doporučení – motory turbovrt., turbohřídl, proudové5.000 Kč
55.hOsvědčení kontroly LZ bez doporučení – vrtule s pevným uhlem2.000 Kč
55.hOsvědčení kontroly LZ bez doporučení – vrtule přestav. na zemi2.500 Kč
55.hOsvědčení kontroly LZ bez doporučení – vrtule stavitelné na zemi3.000 Kč
55.iVrácení zadrženého OLZ – balóny a vzducholodě1.000 Kč
55.iVrácení zadrženého OLZ – kluzáky2.500 Kč
55.iVrácení zadrženého OLZ – motizov. kluzáky a ultraleh. letadla3.000 Kč
55.iVrácení zadrženého OLZ – do 5700 kg5.000 Kč
55.iVrácení zadrženého OLZ – nad 5 700 kg12.500 Kč
55.iVrácení zadrženého OLZ – motory pro kluzáky a ultraleh. letadla1.000 Kč
55.iVrácení zadrženého OLZ – motory pístové1.500 Kč
55.iVrácení zadrženého OLZ – motory turbovr., turbohříd., proudové2.500 Kč
55.iVrácení zadrženého OLZ – vrtule s pevným uhlem1.000 Kč
55.iVrácení zadrženého OLZ – vrtule přestavitelné na zemi1.250 Kč
55.iVrácení zadrženého OLZ – vrtule stavitelné za letu1.500 Kč
55.jProgram údržby pro : balóny a vzducholodě1.000 Kč
55.jProgram údržby pro kluzáky2.500 Kč
55.jProgram údržby pro motorizov. kluzáky a ultralehká letadla3.000 Kč
55.jProgram údržby pro letadla do 5 700 kg5.000 Kč
55.jProgram údržby pro letadla nad 5 700 kg12.500 Kč
55.kZměny programu údržby pro: balóny a vzducholodě200 Kč
55.kZměny programu údržby pro kluzáky500 Kč
55.kZměny programu údržby pro motorizov. kluzáky a ultraleh. letadla600 Kč
55.kZměny programu údržby letadel do 5 700 kg1.000 Kč
55.kZměny programu údržby letadel nad 5 700 kg2.500 Kč
55.lSchválení MEL pro balóny a vzducholodě800 Kč
55.lSchválení MEL pro kluzáky2.000 Kč
55.lSchválení MEL pro motorizov. kluzáky a ultraleh. letadla2.400 Kč
55.lSchválení MEL pro: do 5 700 kg4.000 Kč
55.lSchválení MEL pro : nad 5 700 kg10.000 Kč
55.mSchválení změny MEL : balóny a vzducholodě200 Kč
55.mSchválení změny MEL : kluzáky500 Kč
55.mSchválení změny MEL : motorizov. kluzáky a ultraleh. letadla600 Kč
55.mSchválení změny MEL : do 5 700 kg1.000 Kč
55.mSchválení změny MEL : nad 5 700 kg2.500 Kč
55.nVýjimka dle před. Ev. unie -plat. do 2 měs. – balóny a vzducholodě200 Kč
55.nVýjimka dle před. Ev. unie -plat. do 2 měs. -kluzáky500 Kč
55.nVýjimka dle před. Ev. unie -plat. do 2 měs. – motoriz. kluzáky a ultraleh. let600 Kč
55.nVýjimka dle před. Ev. unie -plat. do 2 měs – do 5 700 kg1.000 Kč
55.oVýjimka dle před. Ev. unie -plat. do 2 měs – nad 5 700 kg2.500 Kč
55.pOpakované výjimky dle před. Ev. unie -plat. více než 2 měs – balóny a vzducholodě2.000 Kč
55.pOpakované výjimky dle před. Ev. unie -plat. více než 2 měs -kluzáky5.000 Kč
55.pOpakované výjimky dle před. Ev. unie -plat. více než 2 měs – motor. kluz. a ultral. let.6.000 Kč
55.pOpakované výjimky dle před. Ev. unie -plat. více než 2 měs – do 5 700 kg10.000 Kč
55.pOpakované výjimky dle před. Ev. unie -plat. více než 2 měs – nad 5 700 kg25.000 Kč
55.qSystém technického deníku – do 5 700 kg700 Kč
55.qSystém technického deníku – nad 5 700 kg3.000 Kč
55.rSchválení změny sys. tech. deníku do 5700 kg100 Kč
55.rSchválení změny sys. tech. den. nad 5700 kg300 Kč
56.aSchválení motoru pro zástavbu do kluzáků a ultralehkých letadel5.000 Kč
56.aSchválení motoru – pístové10.000 Kč
56.aSchválení motoru- turbovrtulové, turbohřídelové a proudové20.000 Kč
56.aSchválení vrtule- dřevěné2.000 Kč
56.aSchválení vrtule – kovové3.000 Kč
56.aSchválení vrtule – přestavitelné na zemi5.000 Kč
56.aSchválení vrtule – stavitelné za letu8.000 Kč
56.bSchválení změny u motoru – do kluzáků a ultralehkých letadel2.500 Kč
56.bSchválení změny motoru – pístové5.000 Kč
56.bSchválení změny motoru – turbovrtulové, turbohřídelové a proudové8.000 Kč
56.bSchválení změny vrtule s pevným uhlem nastavení listu – dřevěné1.000 Kč
56.bSchválení změny vrtule s pevným uhlem nastavení listu – kovové a kompozitvé2.000 Kč
56.bSchválení změny vrtule – přestavitelné na zemi3.000 Kč
56.bSchválení změny vrtule – stavitelné za letu4.000 Kč
56.cUznání motoru – do kluzáků a ultralehkých letadel2.500 Kč
56.cUznání motoru – pístové5.000 Kč
56.cUznání motoru – turbovrtulové, turbohřídelové a proudové10.000 Kč
56.cUznání vrtule s pevným uhlem nastavení listu – dřevěné1.000 Kč
56.cUznání vrtule s pevným uhlem nastavení listu – kovové a kompozitové2.000 Kč
56.cUznání vrtule – přestavitelné na zemi3.000 Kč
56.cUznání vrtule – stavitelné za letu4.000 Kč
57.aSchválení typové způsobilosti výrobků letecké techniky2.000 Kč
57.bSchválení LPZ – světelná zařízení a součástí soustav světelných zařízení3.000 Kč
57.bSchválení LPZ – pozemní elektronická zabezpečovací zařízení5.000 Kč
57.bSchválení LPZ – pozemní zařízení pro diagnostiku a vyhod. způsobil. letadel5.000 Kč
57.bSchválení LPZ – pozemní zdroje energií pro letadlo3.000 Kč
57.bSchválení LPZ – letecké trenažéry30.000 Kč
57.bSchválení LPZ – letecké simulátory50.000 Kč
57.bSchválení LPZ – měření a vyhod. brzdných účinku na pohyb. ploch. letišť3.000 Kč
57.bSchválení LPZ – pro přepravu nákladů na palubě letadla3.000 Kč
57.cProdloužení platnosti o schválení LZ výrobků letecké techniky500 Kč
106/99 Poskytnutí informací180 Kč
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce správní a bezpečnostní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce správní a bezpečnostní