Doklady letové způsobilosti (vydané pro annexová letadla)

Annexová / netransferovaná letadla – letadla, jejichž typová osvědčení (TO) nebyla převedena pod pravomoc EASA nebo letadla definovaná v Příloze (Annexu) I Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1139.

Vydávání dokladů probíhá v souladu s těmito předpisy:

 1. Předpis L8/A, v platném znění
 2. Příslušné poradní oběžníky k L8/A
 3. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2018/1139, v platném znění
 4. Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, a všechny prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu, vše v platném znění

Základní podmínkou pro vydání dokladů letové způsobilosti letadlu je fakt, že letadlo musí být v době vydání těchto dokladů již zapsáno do Leteckého rejstříku ČR.


Doklady letové způsobilosti (vydané pro annexová letadla)

Předpis L8/A, bod 2.7 a 6.3

Před vydáním OLZ musí být na ÚCL podána řádně vyplněná žádost na formuláři CAA/F‑ST‑214-n/1 „Žádost o vydání Osvědčení letové způsobilosti pro netransferovaná letadla“.

Formulář je také k dispozici na webových stránkách https://www.caa.cz/dokumenty/formulare/formulare-sekce-technicke/.

V případě prodloužení OLZ se žádá písemně, formou dopisu.

Žádost musí být podána v dostatečném předstihu, nejméně 30 dnů před uvažovaným zahájením přejímky letadla.

Dokumenty, které musí být součástí přílohy, a další informace jsou podrobně uvedeny v poradním oběžníku PO/TI – L8/A.2.7.4.A Vydání Osvědčení letové způsobilosti pro letadla netransferovaná do EASA.

ÚCL vydá OLZ po zaplacení příslušného správního poplatku v souladu se Zákonem č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění (položka 55a, popř. 55d.). Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách https://www.caa.cz/urad-pro-civilni-letectvi/uredni-deska-ucl/spravni-poplatky-za-ukony-provadene-uradem-pro-civilni-letectvi/.

OLZ se vydává na formuláři CAA/F-TI-001-n/97, popř. CAA/F-TI-002-n/97.

Poradní oběžníky:
PO/TI – L8/A.2.7.4.A Vydání Osvědčení letové způsobilosti pro letadla netransferovaná do EASA.

PO/TI – L8/A.2.7.9.A Prodloužení platnosti Osvědčení letové způsobilosti (OLZ/ZOLZ) letadla uvedeného v Příloze II nařízení (ES) č. 216/2008 zapsaného v LR ČR

PO/TI – L8/A.2.7.12. Obnovení platnosti Osvědčení letové způsobilosti (OLZ, ZOLZ), letadla zapsaného v LR ČR

PO/TI – L8/A.2.7.19. Vydávání Osvědčení letové způsobilosti (OLZ) nebo Zvláštního osvědčení letové způsobilosti (ZOLZ) letadlu, které bylo vypsáno z Leteckého rejstříku ČR a nebylo po tomto výmazu zapsáno do Leteckého rejstříku žádného dalšího státu.


Schvalovací strana letové příručky (PofA)

Po vydání OLZ dále ÚCL vydává Schvalovací list do letové příručky (PAGE OF ACCEPTANCE).

Schvalovací strana letové příručky se vydá především při dovozu letadla a její vydání je bez poplatku.


Předpis L8/A, bod 2.7 a 6.3

Před vydáním ZOLZ musí být na ÚCL podána řádně vyplněná žádost na formuláři CAA/F‑ST‑214-n/1 „Žádost o vydání Osvědčení letové způsobilosti pro netransferovaná letadla“.

Formulář je také k dispozici na webových stránkách https://www.caa.cz/dokumenty/formulare/formulare-sekce-technicke/.

ZOLZ je vydáváno v kategorii:

 • Experimentální
 • Povolení k letu
 • Pro omezené použití
 • Pro zvláštní účely

V případě ZOLZ v kategorii Povolení k letu a v případě prodloužení ZOLZ se žádá písemně, formou dopisu, a to v dostatečném předstihu (minimálně 30 dnů předem).

ZOLZ je vydáváno na formuláři CAA/F-TI-032-n/99, popř. s přílohou CAA/F-TI-032-n/99.

Bližší informace o jednotlivých kategorií ZOLZ jsou uvedeny v příslušném poradním oběžníku.

PO/TI – L8/A.2.7.6.a).A Vydání Zvláštního osvědčení letové způsobilosti (ZOLZ) pro kategorii Experimentální

PO/TI – L8/A.2.7.8.1.A Vydání Zvláštního osvědčení letové způsobilosti (ZOLZ) – Povolení k letu, pro lety prováděné za účelem obnovení platnosti OLZ, zaniklé dle předpisu L8/A bod 2.7.12

PO/TI – L8/A.2.7.9.A Prodloužení platnosti Osvědčení letové způsobilosti (OLZ/ZOLZ) letadla uvedeného v Příloze II nařízení (ES) č. 216/2008 zapsaného v LR ČR

PO/TI – L8/A.2.7.12. Obnovení platnosti Osvědčení letové způsobilosti (OLZ, ZOLZ), letadla zapsaného v LR ČR

PO/TI – L8/A.2.7.19. Vydávání Osvědčení letové způsobilosti (OLZ) nebo Zvláštního osvědčení letové způsobilosti (ZOLZ) letadlu, které bylo vypsáno z Leteckého rejstříku ČR a nebylo po tomto výmazu zapsáno do Leteckého rejstříku žádného dalšího státu

ÚCL vydá ZOLZ po zaplacení příslušného správního poplatku v souladu se Zákonem č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění (položka 55c.). Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách https://www.caa.cz/urad-pro-civilni-letectvi/uredni-deska-ucl/spravni-poplatky-za-ukony-provadene-uradem-pro-civilni-letectvi/.


Předpis L8/A, bod 4.3.4
Předpis L16/I

Podle Přílohy 16, Svazku I, Části II, Mezinárodní úmluvy o civilním letectví musí být na palubě každého civilního letadla, které je zahrnuto do stanovených kategorií pro ověřování hlukové způsobilosti v Hlavách 2,3,4,5,6,8,10,11 a 12, doklad osvědčující hlukovou způsobilost.

Žádost musí být podána na ST písemně a to nejméně 30 dní před požadovaným datem vystavení. Formulář žádosti není předepsán, musí však obsahovat níže uvedené požadavky.

Obsah žádosti:

 • Typové označení letadla
 • Výrobce letadla
 • Výrobní číslo letadla
 • Typ motoru
 • Typ vrtule, je-li to použitelné
 • Poznávací značka
 • Datum a místo předvedení letadla k prohlídce, je-li požadována
 • Maximální vzletová hmotnost
 • Maximální přistávací hmotnost, je-li to použitelné
 • Hlukový standard
 • Dodatečné modifikace za účelem vyhovění hlukovému standardu, je-li to použitelné
 • Boční hladina hluku při plném výkonu, je-li to použitelné
 • Hladina při přiblížení, je-li to použitelné
 • Hladina hluku při přeletu (letadlo, vrtulník) podle použitelnosti
 • Hladina hluku při vzletu, je-li to použitelné
 • Příloha:
  • Letová příručka, (kopie listů s uvedenými hlukovými limity, nebo ekvivalentní dokument)

ÚCL vydá OHZ po zaplacení příslušného správního poplatku v souladu se Zákonem č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění (položka 54e, popř. 54f.).  Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách https://www.caa.cz/urad-pro-civilni-letectvi/uredni-deska-ucl/spravni-poplatky-za-ukony-provadene-uradem-pro-civilni-letectvi/

OHZ se vydává na formuláři CAA/F-TI-004-n/97 nebo CAA/F-TI-006-n/97.


Pokud je letadlo zapsané v Leteckém rejstříku ČR (LR ČR) exportováno do jiné země musí žadatel informovat ÚCL, ve kterém členském státě bude letadlo zapsáno do leteckého rejstříku a požádat o vydání EOLZ.

Žádosti o vydání Exportního osvědčení letové způsobilosti (EOLZ) se podává na formuláři CAA/F‑ST‑121‑n/06.

ÚCL vydá (EOLZ) na základě žádosti, jestliže žadatel prokáže ÚCL, že toto letadlo vyhovuje k datu vystavení EOLZ dále uvedeným požadavkům:

 1. Nové letadlo vyrobené v České republice musí vyhovovat požadavkům pro vydání Osvědčení letové způsobilosti.
 2. Použité letadlo zapsané v LR ČR musí mít platné Osvědčení letové způsobilosti vydané ÚCL.
 3. Použité letadlo musí mít provedenou veškerou údržbu v souladu s platným programem údržby. ÚCL může přihlédnout při plnění tohoto požadavku k údržbě prováděné podle jiného schváleného programu údržby. Příslušná prohlídka musí být provedena organizací oprávněnou nebo uznanou ÚCL k provádění údržby daného typu letadla.
 4. Letadlo nemusí vyhovět požadavkům odstavců a) až c) tohoto ustanovení, jestliže je to přijatelné pro letecký úřad státu dovozu a jestliže to písemně tento letecký úřad potvrdí (toto musí být zjištěno před vydáním EOLZ). ÚCL tuto skutečnost v Exportním osvědčení letové způsobilosti vyznačí.
 5. Musí být splněny zvláštní požadavky leteckého úřadu státu dovozu (pokud jsou známy).

Upozornění: EOLZ je možné vystavit pouze letadlu, které je zapsané v Leteckém rejstříku ČR (LR ČR). Pokud dojde k výmazu letadla z LR ČR před vydáním EOLZ, potom již není možné EOLZ vydat.

Poznámka: Není-li požadováno leteckým úřadem státu dovozu, nemusí být EOLZ vydáno.

ÚCL vydá EOLZ po zaplacení příslušného správního poplatku v souladu se Zákonem č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění (položka 55e.). Bližší informace jsou uvedeny na webových stránkách https://www.caa.cz/urad-pro-civilni-letectvi/uredni-deska-ucl/spravni-poplatky-za-ukony-provadene-uradem-pro-civilni-letectvi/.

Schéma procesu odprodeje letadla, vystavení EOLZ

Směrnice CAA‑ST‑087‑n/06 „Postupy pro vystavování Exportního osvědčení letové způsobilosti pro použitá letadla, motory a vrtule“Poslední aktualizace: 19. 03. 2021

Správce stránky: Odbor způsobilosti letadel v provozu

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce technická

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce technická