Ředitel odboru způsobilosti letadel v provozu

Ing. Jaroslav Seyfried

ředitel odboru způsobilosti letadel v provozu

životopis

Tel.: 225 421 843
E-mail: podatelna@caa.czseyfried@caa.cz


Ředitel odboru má mimo všeobecných práv a povinností tyto specifická práva a povinnosti:

 • podepisuje písemnosti v souladu s Podpisovým řádem ÚCL;
 • řídí, koordinuje zpracování a doporučuje ke schválení řediteli sekce technické návrhy předpisů, směrnic, postupů, poradních oběžníků a příruček inspektorů, včetně jejich změn, pro činnosti v oblastech působnosti odboru;
 • zajišťuje školení zaměstnanců OZL v rozsahu daném Výcvikovým řádem ST;
 • na základě posouzení zpráv s výsledky šetření týmu předkládá řediteli sekce na podpis „technical visa“ na nestandardní opravu pro letadla, která jsou v kompetenci EASA;
 • na základě posouzení zpráv s výsledky šetření týmu pro posouzení opravy schvaluje nestandardní opravu pro letadla, která nejsou v kompetenci EASA;
 • na základě posouzení zpráv s výsledky šetření týmu pro posouzení opravy předkládá doporučení řediteli sekce na podpis „technical visa“ jako podklad pro vydání schválení opravy EASA;
 • předkládá řediteli sekce na podpis návrh závazného opatření (pokud není v kompetenci EASA) ukládaného výrobcům civilní letecké techniky, týkající se způsobilosti letadel;
 • na základě zjištění nebezpečných nebo nežádoucích vlastností na výrobku letadlové techniky, který není v kompetenci EASA, předkládá návrh řediteli sekce na zahájení řízení za účelem vydání příkazu k zachování letové způsobilosti;
 • na základě zjištění nebezpečných nebo nežádoucích vlastností na výrobku letadlové techniky, který je v kompetenci EASA, předkládá návrh řediteli sekce na zahájení řízení za účelem vydání příkazu k zachování letové způsobilosti nebo návrhu „technical visa“ jako podkladu pro vydání příkazu k zachování letové způsobilosti EASA;
 • na základě posouzení zpráv s výsledky šetření týmu pro vyšetřování žadatelů o oprávnění předkládá řediteli sekce na podpis oprávnění organizace k údržbě a oprávnění organizace k řízení zachování letové způsobilosti;
 • předkládá řediteli sekce ke schválení roční plán provádění státního dozoru v oblasti kontrol letové způsobilosti letadel a dozoru organizací oprávněných k údržbě a CAMO ;
 • posuzuje závěry jednotlivých útvarů odboru týkající se plnění požadavků předpisů letové způsobilosti v oblasti systémů údržby;
 • navrhuje řediteli sekce omezení nebo zastavení provozu letadel schváleného typu bez rozdílu hmotnosti z hlediska jejich typové způsobilosti;
 • ukládá provozovatelům letadel závazná opatření k odstranění závad, které ohrožují bezpečnost provozu;
 • odnímá nebo omezuje osvědčení letové způsobilosti letadel nebo jiných výrobků letecké techniky v těchto letadlech, které zadrželi pracovníci ÚCL a podepisuje jménem ředitele sekce příslušné rozhodnutí, pokud si to nevyhradí ředitel sekce;
 • na základě odborného posouzení žádosti o vydání, obnovu nebo změnu osvědčení leteckého dopravce obchodní letecké dopravy, předkládá řediteli sekce návrh na doporučení pro ředitele SL na vydání, obnovu nebo změnu osvědčení leteckého dopravce;
 • na základě odborného posouzení výsledků kontrolní činnosti v rámci státního dozoru nad držiteli osvědčení leteckého dopravce, předkládá řediteli sekce návrh na doporučení pro ředitele SL na změnu, pozastavení nebo odebrání osvědčení leteckého provozovatele;
 • na základě odborného posouzení žádosti o vydání, obnovu nebo změnu povolení pro leteckou činnost pro vlastní potřebu nebo letecké práce, předkládá řediteli sekce návrh na doporučení pro ředitele SL na vydání, obnovu nebo změnu povolení pro leteckou činnost pro vlastní potřebu nebo letecké práce;
 • na základě odborného posouzení výsledků kontrolní činnosti v rámci státního dozoru nad držiteli povolení pro leteckou činnost pro vlastní potřebu nebo letecké práce, předkládá řediteli sekce návrh na doporučení pro ředitele SL na změnu, pozastavení nebo odebrání povolení pro leteckou činnost pro vlastní potřebu nebo letecké práce;
 • na základě odborného posouzení předkládá řediteli sekce návrh na udělení výjimky ve smyslu nařízení (EU) 2018/1139;
 • předkládá návrh řediteli sekce na realizaci bezpečnostních opatření, které vyplynuly ze šetření letecké nehody nebo incidentu, pokud nespadají do kompetence EASA;
 • předkládá k podpisu návrh řediteli sekce na pověření vhodně kvalifikovaných osob, aby prováděly výkon odborného dozoru nebo jiné specifikované činnosti;
 • zúčastňuje se dle vlastního uvážení provádění auditů a inspekcí v rámci státního dozoru, případně vydává příslušné doklady způsobilosti pro letadla a provádí dozor u organizací v oblasti působnosti OZL;
 • v rozsahu působnosti odboru předkládá k podpisu řediteli ST příkazy a pokyny ředitele sekce a jejich změny;
 • z pověření ředitele sekce se zúčastňuje jednání na národní a mezinárodní úrovni.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost