Oddělení dopravních letadel

Ing. Jiří Ďuk

vedoucí oddělení dopravních letadel

životopis


Oddělení dopravních letadel provádí výkon státní správy a státního dozoru nad zachováním letové způsobilosti dopravních letadel a na nich instalovaných motorů, vrtulí letadlových částí a zařízení, a to v následujících činnostech:

 • posuzuje, zda bylo prokázáno splnění požadavků způsobilosti dle civilních leteckých předpisů platných v ČR (ES);
 • zúčastňuje se činností souvisejících s ověřováním typové způsobilosti ve vazbě na požadavky provozních postupů a předpisů;
 • ověřuje způsobilost letadel vyrobených v zahraničí s určením pro ČR, zda odpovídají typu schválenému EASA a vydává OLZ+ARC na základě exportního OLZ vydaného cizím státem případně jiným dokumentem dle systému EASA (FORM 52, ARC vydané jiným členským státem EU), případně na základě jiného postupu;
 • v rámci své působnosti zajišťuje technickou spolupráci s leteckými úřady jiných států, projednává otázky průkazu způsobilosti dovážených letadel a podílí se na vědecko-technické spolupráci se zahraničními institucemi;
 • stanovuje případná individuální omezení letadlům, motorům, vrtulím, letadlovým částem a zařízením, které krátkodobě nebo i dlouhodobě plně nesplňují podmínky letové způsobilosti;
 • posuzuje a schvaluje platnost letových příruček u letadel dovážených do ČR, případně vyráběných v ČR v případné spolupráci OCI;
 • schvaluje obsah a formu provozních technických dokladů a jejich změny;
 • schvaluje návrhy průvodní technické dokumentace a jejich změny;
 • dohlíží na řádné vedení průvodní technické dokumentace a kontroluje úplnost a správnost provozních technických dokladů civilních dopravních letadel u provozovatelů;
 • spolupracuje s LR ČR při vydávání OLZ, ARC, při prodlužování, odnímání a při omezování jejich platnosti, předává LR ČR podklady k evidenci letadel, k jejich platnosti a provozní způsobilosti;
 • provádí dozor nad údržbou, opravami a provozem civilních dopravních letadel, zda probíhají podle schválené dokumentace a příslušného oprávnění, vydaného nebo uznaného ÚCL;
 • na vyžádání SL se zúčastňuje, po technické stránce, kontrol SAFA;
 • schvaluje programy údržby;
 • na základě žádosti SL a SP posuzuje seznamy minimálního vybavení, případně jejich změny;
 • posuzuje návrhy oprav letadel ve své působnosti v rámci systému EASA včetně případného zpracování „technical visa“ pro schválení opravy EASA;
 • požaduje od výrobců civilních dopravních letadel a provozovatelů předkládání údajů a dat potřebných pro výkon SD;
 • kontroluje plnění příkazů k zachování letové způsobilosti /AD’s/ na dopravních letadlech, zapsaných v LR ČR;
 • schvaluje podstatné změny konstrukce letadla, nepřevedeného do kompetence EASA, které mohou mít za následek změnu jeho letových vlastností nebo pevnosti, včetně vydání příkazu k zachování letové způsobilosti /AD’s/;
 • předkládá návrhy závazných opatření k odstranění závad, které ohrožují bezpečnost leteckého provozu, a to i z hlediska typové způsobilosti těchto letadel;
 • na základě zjištění nebezpečných nebo nežádoucích vlastností letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení, které jsou v kompetenci EASA, zpracovává podklady pro vydání příkazu k zachování letové způsobilosti a návrh „technical visa“ jako podklad pro vydání příkazu k zachování letové způsobilosti EASA;
 • na základě zjištění nebezpečných nebo nežádoucích vlastností letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení, které nejsou v kompetenci EASA, posuzuje návrh na vydání příkazu k zachování letové způsobilosti;
 • na základě UDR spolupracuje s ním v oblasti oprávnění k údržbě;
 • spolupracuje při schvalování způsobilosti zahraničních organizací a servisů pro údržbu letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení nepřevedených do kompetence EASA;
 • kontroluje podmínky provádění údržby dopravních letadel u provozovatelů;
 • povoluje mimořádný provoz civilních dopravních letadel, která nevyhovují plně předpisům a stanoví podmínky jejich provozu ve své kompetenci;
 • zpracovává výjimku, případně i na základě „technical visa“, ve smyslu nařízení (EU) 2018/1139,
 • rozhoduje o individuální způsobilosti dopravních letadel k dalšímu provozu po poškození, po nouzovém přistání nebo technické závadě neopravitelné podle předem schválených postupů, ve spolupráci s držiteli TO včetně případného zpracování „technical visa“ pro schválení EASA;
 • zadržuje OLZ nebo omezuje jeho platnost, v případech, kdy by jeho ponechání bylo na újmu bezpečnosti nebo jiného veřejného zájmu a bezodkladně o tom vyrozumívá ředitele odboru;
 • vydává letadlům v rámci své působnosti individuální osvědčení hlukové způsobilosti;
 • posuzuje rozbory spolehlivosti dopravních letadel a jejich soustav a na základě vyhodnocení výsledků vydává opatření;
 • zpracovává nebo se vyjadřuje k návrhům předpisů, směrnic a postupů a navrhuje, nebo se vyjadřuje k navrhovaným změnám, včetně předpisů EU, ICAO;
 • v rámci své působnosti posuzuje, kontroluje a ověřuje dodržování ustanovení předpisu pro provoz letadel;
 • ověřuje letovou způsobilost civilních dopravních letadel v provozu za účelem vydání, prodloužení nebo obnovení platnosti OLZ, vydání ARC i po obdržení doporučení, včetně provádění zkoušek za letu;
 • rozhoduje o obnovení způsobilosti k dalšímu provozu u dopravních letadel, u nichž zanikla platnost OLZ v důsledku poškození letadla, případně dalších důsledků;
 • vydává povolení k letu dle nařízení EU případně zvláštní OLZ s kategorizací povolení k letu pro letadla, u nichž došlo k poškození nebo jiným změnám majícím za následek nesplnění podmínek, za nichž bylo OLZ vydáno;
 • povoluje mimořádné vzlety dozorovaných letadel se závadou, která není uvedena v seznamu minimálního vybavení /MEL/ za zvláštních podmínek a omezení případně uděluje výjimky z MEL ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1899/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví, čl. 8.2;
 • předkládá řediteli odboru návrhy závazných opatření vůči provozovatelům civilních dopravních letadel k odstranění závad, které ohrožují bezpečnost leteckého provozu;
 • posuzuje žádosti organizací o vydání osvědčení leteckého dopravce /AOC/, případně pro vlastní potřebu, v rámci své působnosti;
 • provádí veškeré činnosti spojené s vydáváním ARC; včetně vydání na základě doporučení;
 • účastní se mezinárodních jednání a činností EASA;
 • spolupracuje při realizaci bezpečnostních opatření vzniklých z vyšetřování leteckých nehod a incidentů v leteckém provozu dopravních letadel;
 • zajišťování průvodní technické dokumentace dopravních letadel včetně změnové služby;
 • na základě žádosti UDR provádí ve spolupráci s ním  činnosti pro schválení CAMO a jejich průběžný dozor;
 • uznává zvláštní osvědčení letové způsobilosti  a povolení k letu vydaná zahraničními leteckými úřady pro lety nad územím ČR;
 • plní další úkoly uložené ředitelem odboru.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost