Ředitel odboru služeb veřejnosti

Mgr. Adam Vlk

ředitel odboru služeb veřejnosti

životopis

Tel.: 225 422 851
E-mail: podatelna@caa.czvlk@caa.cz


Ředitel odboru služeb veřejnosti řídí činnost odboru, jedná jeho jménem a odpovídá za plnění všech jeho úkolů. Mimo všeobecných práv a povinností plní ředitel odboru následující další úkoly:

 • řídí a metodologicky vede odbor služeb veřejnosti;
 • řídí a koordinuje činnost a vzájemnou spolupráci jednotlivých útvarů odboru a vyřizuje administrativní záležitosti mu přidělené ředitelem sekce;
 • podepisuje písemnosti v souladu s Podpisovým řádem a ostatní písemnosti v rámci činnosti jednotlivých útvarů odboru;
 • navrhuje znění interních aktů řízení a dalších předpisů v oblasti spadající do působnosti odboru;
 • dohlíží nad vydáváním průkazů způsobilosti leteckého personálu;
 • v rámci tvorby celostátní koncepce státního dozoru v civilním letectví řídí a kontroluje způsob provádění zkoušek leteckého personálu, postupy týkající se zápisů letadel do leteckého rejstříku České republiky a postupy v oblasti ověřování spolehlivosti;
 • schvaluje koncepci provádění teoretických zkoušek leteckého personálu, navrhuje řediteli sekce odborníky pro sestavování písemných testů a zkušebních otázek, schvaluje obsah písemných zkoušek, rozhoduje o žádostech o výjimky spojené s teoretickými zkouškami leteckého personálu;
 • ve spolupráci s Ř/OZLP řeší odvolání proti výsledku teoretických zkoušek pilotů a techniků údržby letadel;
 • zúčastňuje se dle vlastního uvážení prováděných auditů a kontrol v rámci státního dozoru;
 • z pověření ředitele ÚCL a ředitele sekce pro správu a veřejnost se zúčastňuje jednání na národní a mezinárodní úrovni;
 • předkládá řediteli sekce návrhy rozhodnutí v řízení dle platných právních předpisů;
 • odpovídá za činnost související s ověřením spolehlivosti pro osoby, které o toto potvrzení požádají podle ust. § 85e zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví;
 • vystavuje a podepisuje Doklady o spolehlivosti, duplikáty a rozhodnutí o nespolehlivosti, pokud tímto úkolem nepověřil útvar ověřování spolehlivosti, koordinuje a řídí další postupy v souvislosti s odvoláními proti rozhodnutím o nespolehlivosti;
 • vykonává roli kontaktní osoby, ohlašovatele agend a správce katalogu služeb veřejné správy ÚCL v Agendovém informačním systému Registru práv a povinností (AIS RPP).
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost