Ředitelka odboru způsobilosti leteckého personálu

Ing. Ivana Kosmeľová

ředitelka odboru způsobilosti leteckého personálu

životopis

Tel.: 225 421 853
E-mail: podatelna@caa.czkosmelova@caa.cz


Ředitel odboru má mimo všeobecných práv a povinností následující specifická práva a povinnosti:

 • řídí, koordinuje činnost a vzájemnou spolupráci jednotlivých útvarů odboru a vyřizuje administrativní záležitosti přidělené mu ředitelem sekce;
 • podepisuje písemnosti v souladu s podpisovým řádem a ostatní písemnosti v rámci činnosti jednotlivých oddělení odboru;
 • vydává průkazy způsobilosti leteckého personálu;
 • řídí a koordinuje zpracování směrnic, postupů a příruček inspektorů, souvisejících se způsobilostí leteckého personálu a prováděním státního dozoru nad ATO, MTO a AeMC. Tyto dokumenty předkládá řediteli sekce ke schválení;
 • schvaluje koncepci provádění teoretických zkoušek leteckého personálu, navrhuje řediteli SL odborníky pro provádění teoretických zkoušek, dále odborníky pro sestavování písemných testů a zkušebních otázek, odborníky pro provádění teoretických zkoušek, schvaluje obsah písemných zkoušek;
 • řeší odvolání proti rozhodnutí zkoušejícího při ústní zkoušce nebo proti rozhodnutí při vyhodnocení písemného testu a písemné zkoušky;
 • rozhoduje sporné případy při výkladu postupů OZLP SL, které se týkají způsobilosti leteckého personálu;
 • bere na vědomí závěry z provedených auditů a kontrol u ATO, MTO, AeMC a AME a schvaluje nápravná opatření pro odstranění zjištěných nedostatků;
 • předkládá řediteli sekce rozbory odborného posouzení (technical finding) žádostí o počáteční vydání nebo prodloužení platnosti Osvědčení o schválení nebo pověření ATO, MTO, AeMC a AME;
 • předkládá řediteli sekce návrhy na změnu, pozastavení nebo odebrání Osvědčení o schválení nebo pověření ATO, MTO, AeMC a AME;
 • doporučuje řediteli sekce na základě odborného posouzení udělení výjimky a odchylky ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, čl. 14.4, 14.6 a 14.7;
 • doporučuje řediteli sekce schválení alternativního způsobu průkazu;
 • zúčastňuje se dle vlastního uvážení provádění auditů a kontrol v rámci státního dozoru;
 • v případě závažného porušení nebo neplnění požadavků platné legislativy pro způsobilost leteckého personálu zadržuje průkazy způsobilosti a dále postupuje v souladu s platnou legislativou;
 • schvaluje plány státního dozoru nad ATO, MTO, AeMC a AME;
 • pověřuje vhodně kvalifikované lékaře výkonem činnosti AME;
 • zodpovídá za publikaci seznamů všech ATO, MTO, registrovaných zařízení pro výcvik pilotů, organizací pověřených teoretickými zkouškami, AeMC a AME;
 • z pověření ředitele ÚCL a ředitele sekce se zúčastňuje jednání na národní a mezinárodní úrovni;
 • předkládá řediteli sekce návrhy rozhodnutí v řízení dle platné legislativy;
 • plní další úkoly dle nařízení ředitele sekce.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost