Ředitelka odboru způsobilosti leteckého personálu

Ing. Ivana Kosmeľová

ředitelka odboru způsobilosti leteckého personálu

životopis

Tel.: 225 421 853
E-mail: podatelna@caa.czkosmelova@caa.cz


Ředitelka odboru má mimo všeobecných práv a povinností následující specifická práva a povinnosti:

 • řídí, koordinuje činnost a vzájemnou spolupráci jednotlivých útvarů odboru a vyřizuje administrativní záležitosti přidělené mu ředitelem sekce;
 • podepisuje písemnosti v souladu s Podpisovým řádem ÚCL a ostatní písemnosti v rámci činnosti jednotlivých oddělení odboru;
 • řídí a koordinuje zpracování směrnic, postupů a příruček inspektorů, souvisejících se způsobilostí leteckého personálu spadajícího do kompetence odboru a prováděním státního dozoru nad organizací pro výcvik pilotů, organizaci pro výcvik techniků údržby letadel, zařízení pro simulaci letu a jejich provozovatelů, standardizací examinátorů letounů, vrtulníků a kluzáků a zdravotní způsobilostí leteckého personálu. Tyto dokumenty předkládá řediteli sekce ke schválení;
 • navrhuje řediteli sekce odborníky pro provádění teoretických zkoušek pilotů a techniků údržby;
 • ve spolupráci s Ř/OSV řeší odvolání proti výsledku teoretických zkoušek pilotů a techniků údržby letadel;
 • rozhoduje sporné případy při výkladu postupů odboru;
 • bere na vědomí závěry z provedených auditů a kontrol organizací pro výcvik pilotů, organizací pro výcvik techniků údržby letadel, zařízení pro simulaci letu a jejich provozovatelů, leteckých lékařů, letecko-lékařských center, examinátorů letounů, vrtulníků a kluzáků schvaluje nápravná opatření pro odstranění zjištěných nedostatků;
 • předkládá řediteli sekce rozbory odborného posouzení (technical finding) žádostí o počáteční vydání nebo změnu Osvědčení o schválení nebo potvrzení o ohlášení organizací a osob, které odbor dozoruje;
 • předkládá řediteli sekce návrhy na změnu, pozastavení nebo odebrání Osvědčení o schválení nebo potvrzení o ohlášení organizací a osob, které odbor dozoruje;
 • doporučuje řediteli sekce na základě odborného posouzení udělení výjimky ve smyslu nařízení (EU) 2018/1139, čl. 71; týkajících se organizací nebo osob, které odbor dozoruje;
 • doporučuje řediteli sekce schválení alternativního způsobu průkazu pro organizace nebo osoby, které odbor dozoruje;
 • zúčastňuje se dle vlastního uvážení provádění auditů a kontrol v rámci státního dozoru;
 • v případě neplnění požadavků platné legislativy na zdravotní způsobilost nebo na vydání průkazu způsobilosti pilota nebo technika údržby letadel nebo kvalifikace do něj zapsané zadržuje průkazy způsobilosti případně osvědčení zdravotní způsobilosti;
 • schvaluje plány státního dozoru organizací a osob, které odbor dozoruje;
 • vydává osvědčení o schválení examinátorů letounů, vrtulníků, kluzáků a balonů;
 • vydává osvědčení o schválení leteckých lékařů;
 • zodpovídá za publikaci seznamů všech organizací, examinátorů a leteckých lékařů, které odbor dozoruje;
 • z pověření ředitele ÚCL a ředitele sekce se zúčastňuje jednání na národní a mezinárodní úrovni;
 • předkládá řediteli sekce návrhy rozhodnutí v řízeních dle platné legislativy;
 • plní další úkoly dle nařízení ředitele sekce.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost