Ředitel odboru provozu letadel

Ing. Aleš Kuba

ředitel odboru provozu letadel

životopis

Tel.: 225 422 734
E-mail: podatelna@caa.czkuba@caa.cz

__________________________________________________________________________________________

Ředitel OPL má mimo všeobecných práv a povinností následující specifická práva a povinnosti:

 • řídí, koordinuje činnost a vzájemnou spolupráci jednotlivých složek odboru a vyřizuje administrativní záležitosti, přidělené mu ředitelem sekce;
 • podepisuje písemnosti v souladu s Podpisovým řádem a ostatní písemnosti v rámci činnosti jednotlivých oddělení odboru;
 • v souladu s vnitřními předpisy odboru nebo sekce vydává příslušná schválení a oprávnění provozovatelům obchodní letecké dopravy, NCO, NCC a SPO v souladu s požadavky nařízení (EU) 965/2012;
 • řídí a koordinuje zpracování směrnic, postupů, příruček inspektorů a ostatních dokumentů pro výkon státního dozoru v rámci odboru a předkládá je řediteli sekce ke schválení;
 • organizuje provádění auditů a inspekcí u provozovatelů obchodní letecké dopravy, provozovatelů leteckých činností pro vlastní potřebu a leteckých prací, provozovatelů podávajících ÚCL prohlášení podle nařízení (EU) 965/2012, nařízení (EU) 2018/1976 a nařízení (EU) 2018/395 a provozovatelů neobchodního provozu prováděného jinými než složitými motorovými letadly a schvaluje nápravná opatření zjištěných nedostatků;
 • řídí a koordinuje odborné posouzení žádostí o vydání, obnovu nebo změnu osvědčení leteckého provozovatele, prohlášení dle nařízení (EU) 965/2012, nařízení (EU) 2018/1976 a nařízení (EU) 2018/395;
 • řídí a koordinuje odborné posouzení žádostí o vydání, prodloužení nebo změnu povolení pro leteckou činnost pro vlastní potřebu a letecké práce;
 • předkládá řediteli sekce návrhy na odebrání, pozastavení nebo změnu osvědčení leteckého provozovatele, povolení pro leteckou činnost pro vlastní potřebu a letecké práce;
 • zajišťuje agendu provádění inspekcí na odbavovací ploše (RAMP);
 • doporučuje řediteli sekce na základě odborného posouzení udělení výjimky ve smyslu nařízení (EU)  2018/1139, čl. 71;
 • doporučuje řediteli sekce schválení alternativního způsobu průkazu;
 • zúčastňuje se dle vlastního uvážení provádění auditů a inspekcí v rámci dozoru;
 • zadržuje průkazy způsobilosti u dozorovaného leteckého personálu a dále postupuje v souladu se zákonem o civilním letectví;
 • předkládá řediteli sekce ke schválení plány dozoru v oblasti provozovatelů obchodní letecké dopravy, provozovatelů leteckých činností pro vlastní potřebu a leteckých prací, provozovatelů podávajících ÚCL prohlášení dle nařízení (EU) 965/2012, nařízení (EU) 2018/1976 a nařízení (EU) 2018/395 a provozovatelů neobchodního provozu prováděného jinými než složitými motorovými letadly;
 • provádí odborné posuzování návrhů bezpečnostních doporučení, vyplývajících ze šetření vážných incidentů, které spadají do kompetence odboru;
 • předkládá řediteli sekce návrhy rozhodnutí ve správním řízení z moci úřední;
 • bere na vědomí protokoly o závěrech a zjištěných nedostatcích z prováděných kontrol uživatelů letadel za účelem rekreace a sportu, uživatelů provádějících neobchodní provoz jinými než složitými motorovými letadly (NCO), provozovatelů leteckých veřejných vystoupení a leteckých soutěží a schvaluje navrhovaná nápravná opatření;
 • schvaluje podmínky pro seznamovací lety dle nařízení (EU) 965/2012;
 • uděluje souhlas k provádění leteckých veřejných vystoupení;
 • uděluje souhlas k akrobatickým vystoupením;
 • uděluje povolení k provádění vysoce rizikového obchodního provozu (SPO);
 • schvaluje lety, které se svou povahou liší od běžné letecké činnosti a stanovuje podmínky pro tyto lety;
 • schvaluje podklady pro stanovení podmínek provozu letadel s omezenou letovou způsobilostí;
 • schvaluje lety zahraničních letadel s omezenou letovou způsobilostí ve vzdušném prostoru ČR na dobu delší než 30 dnů nebo pro účely leteckého veřejného vystoupení;
 • řídí šetření správních deliktů fyzických a právnických osob dle působnosti odboru;
 • z pověření ředitele ÚCL a ředitele sekce se zúčastňuje jednání na národní a mezinárodní úrovni;
 • organizuje a řídí odborné posuzování nápravných opatření, vyplývajících ze závěrečných zpráv šetření LN, a
 • plní další úkoly dle nařízení ředitele sekce.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost