Oddělení provozovatelů

Ing. Jan Goláň

vedoucí oddělení provozovatelů

životopis


Oddělení provozovatelů je podřízeno řediteli odboru a zabezpečuje tyto činnosti:

 • vede správní řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů;
 • vede agendu osvědčení leteckého dopravce (AOC) a ve spolupráci s odbornými útvary vyřizuje následující:
  – při počátečním vydání AOC organizuje schůzku žadatele s příslušnými inspektory SL a ST před podáním žádosti. Přijímá žádosti o vydání AOC (včetně všech povinných a nepovinných předchozích schválení a specifických schválení), tuto žádost následně rozděluje a předává dotčeným útvarům. Po obdržení kladných stanovisek příslušných útvarů vydává AOC a příslušné provozní specifikace;
  – při změně AOC zpracovává žádosti o změnu názvu provozovatele nebo obchodního názvu provozovatele, změnu hlavního místa obchodní činnosti (případně sídla společnosti dle obchodního rejstříku ČR) a změnu kontaktních údajů, tyto změny dává na vědomí odborným útvarům. Při změně druhu provozu, změně na funkci odpovědného vedoucího, odpovědných osob (FOM, CTM, GOM CAMm) a změně vedoucího bezpečnosti nebo vedoucího sledování shody spolupracuje s odbornými útvary a na základě kladných stanovisek vydává změnu AOC;
  – při změně provozní specifikace zpracovává žádost a na základě vyjádření odborných útvarů ji mění v položkách zvláštního omezení, oblastí provozu, zavedení nového dosud neprovozovaného nebo již provozovaného typu /třídy/ varianty letadla. Dále zpracovává související žádosti o schválení dle Části–SPA (DG, LVO, RVSM, ETOPS, PBN, MNPS, NVIS, HHO,  HEMS), případně oprávnění k provádění výcvikových kurzů palubních průvodčí / oprávnění k vydávání osvědčení palubních průvodčí. V provozní specifikaci tedy mění všechny položky vyjma bodu Různé / Others;
  – na základě podnětů odborných útvarů rozhoduje o pozastavení nebo zrušení AOC.
 • přijímá žádosti o Povolení k provozování leteckých prací (§ 74 zákona o civilním letectví) a Povolení k provozování letecké činnosti pro vlastní potřebu (§ 76 zákona o civilním letectví) a po odborném posouzení a doporučení OZP a ONP a sekce technické vydává, prodlužuje, mění a odebírá. Vede prvotní agendu žadatelů v souladu s nařízením (EU) 965/2012, přijímá prohlášení, distribuuje je odborným sekcím, předává potvrzená prohlášení provozovatelům a vede knihovnu provozovatelů v systému Notia. Vede řízení k vydání souhlasů specifických schválení (SPA) u držitelů povolení – prohlášení v souladu s nařízení (EU) 965/2012;
 • ve spolupráci s odbornými útvary vyřizuje žádosti o vydání povolení leteckých činností pro potřeby státu podle ustanovení zákona o civilním letectví;
 • na základě plnění požadavků příslušných předpisů a postupů a na základě předložených podkladů posuzuje, vydává, pozastavuje a prodlužuje ve správním řízení souhlasy k poskytování odbavovacích služeb právnické nebo fyzické osobě, zahrnujících: odbavení letadel na provozní ploše, odbavení cestujících a jejich zavazadel, nákladu a pošty, manipulace s LPH a oleji, zásobování palubního bufetu letadla potravinami a nápoji a služeb při předletové přípravě a monitorování letu. Na základě zjištění o omezení využitelného prostoru pro poskytování odbavovacích služeb vydává opatření k regulaci odbavovacích služeb a vyhlašuje v tomto případě výběrové řízení;
 • vydává provozní licenci k provozování obchodní letecké dopravy a rozhoduje o její změně nebo jejím odejmutí;
 •  ve spolupráci s odbornými útvary schvaluje žádosti o nájem letadla a distribuuje oznámení o pronájmu letadla v obchodní letecké dopravě;   
 • rozhoduje o omezení obchodní letecké dopravy, nejde-li o případ, kdy je toto rozhodování svěřeno na základě zvláštního právního předpisu jinému orgánu;
 • zajišťuje problematiku související s plněním čl. 83bis Úmluvy o mezinárodním civilním letectví;
 • ve spolupráci s odbornými útvary vede agendu a schvaluje seznamy minimálního vybavení (MEL) a postupy nebo jeho změny pro prodloužení lhůty oprav (RIE);
 • ve spolupráci s odbornými útvary vyřizuje žádosti o schválení alternativního způsobu průkazu (AltMoC);
 • na základě namátkových kontrol v rámci státního dozoru v civilním letectví může provádět kontroly v rámci své působnosti;
 • zajišťuje plánování a provádění kontrol na odbavovací ploše zahraničních a národních provozovatelů (SAFA/SACA kontroly);
 • posuzuje účinnost přijatých nápravných opatření ke zjištěným nálezům v rámci SAFA/SACA kontrol;
 • zpracovává vnitřní postupy pro výkon kontrol na odbavovací ploše;
 • vede korespondenci týkající se vlastního oddělení;
 • vede řízení o žádosti v případech, kdy žádost přesahuje kompetence jedné sekce;
 • se související agendou vede přehled o výběru správních poplatků;
 • plní další úkoly dle rozhodnutí ředitele odboru.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost