Oddělení provozovatelů

Ing. Jan Goláň

vedoucí oddělení provozovatelů

životopis


Oddělení provozovatelů je podřízeno řediteli sekce a zabezpečuje tyto činnosti:

 • vede správní řízení v souladu se Zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád);
 • vede agendu osvědčení leteckého dopravce (AOC) a ve spolupráci s odbornými útvary vyřizuje následující:
 • při počátečním vydání AOC organizuje schůzku žadatele s příslušnými inspektory SL a ST před podáním žádosti. Přijímá žádosti o vydání AOC (včetně všech povinných a nepovinných předchozích schválení a specifických schválení), tuto žádost následně rozděluje a předává dotčeným sekcím. Po obdržení kladných stanovisek příslušných útvarů vydává AOC a příslušné provozní specifikace;
 • při změně AOC zpracovává žádosti o změnu názvu provozovatele nebo obchodního názvu provozovatele, změnu hlavního místa obchodní činnosti (případně sídla společnosti dle obchodního rejstříku ČR) a změnu kontaktních údajů, tyto změny dává na vědomí odborným útvarům. Při změně druhu provozu, změně na funkci odpovědného vedoucího, odpovědných osob (FOM, CTM, GOM CAMm) a změně vedoucího bezpečnosti nebo vedoucího sledování shody spolupracuje s odbornými útvary a na základě kladných stanovisek vydává změnu AOC;
 • při změně provozní specifikace zpracovává žádost a na základě vyjádření odborných útvarů ji mění v položkách zvláštního omezení, oblastí provozu, zavedení nového dosud neprovozovaného nebo již provozovaného typu / třídy / varianty letadla. Dále zpracovává související žádosti o schválení dle Části–SPA (DG, LVO, RVSM, ETOPS, PBN, MNPS, NVIS, HHO,  HEMS), případně oprávnění k provádění výcvikových kurzů palubních průvodčích / oprávnění k vydávání osvědčení palubních průvodčích. V provozní specifikaci tedy mění všechny položky vyjma bodu Různé / Others;
 • na základě podnětů odborných útvarů rozhoduje o pozastavení nebo zrušení AOC.
 • přijímá žádosti o Povolení k provozování leteckých prací §74 a Povolení k provozování letecké činnosti pro vlastní potřebu §76 Leteckého zákona č. 49/1997 a po odborném posouzení a doporučení sekce letové a sekce technické vydává, prodlužuje, mění a odebírá. Vede prvotní agendu žadatelů v souladu s Nařízení Komise (EU) č. 965/2012, přijímá deklarace, distribuuje je odborným sekcím, předává potvrzené deklarace provozovatelům a vede knihovnu provozovatelů v systému Notia. Vede řízení k vydání souhlasů specifických schválení (SPA) u držitelů povolení – deklarací v souladu s Nařízení Komise (EU) č. 965/2012;
 • ve spolupráci s odbornými útvary vyřizuje žádosti o vydání povolení leteckých činností pro potřeby státu podle ustanovení zákona o civilním letectví;
 • na základě plnění požadavků příslušných předpisů a postupů a na základě předložených podkladů posuzuje, vydává, pozastavuje a prodlužuje ve správním řízení souhlasy k poskytování odbavovacích služeb právnické nebo fyzické osobě, zahrnujících: odbavení letadel na provozní ploše, odbavení cestujících a jejich zavazadel, nákladu a pošty, manipulace s LPH a oleji, zásobování palubního bufetu letadla potravinami a nápoji a služeb při předletové přípravě a monitorování letu. Na základě zjištění o omezení využitelného prostoru pro poskytování odbavovacích služeb vydává opatření k regulaci odbavovacích služeb a vyhlašuje v tomto případě výběrové řízení;
 • vydává provozní licenci k provozování obchodní letecké dopravy a rozhoduje o její změně nebo jejím odejmutí;
 •  ve spolupráci s odbornými útvary schvaluje žádosti o nájem letadla a distribuuje oznámení o pronájmu letadla v obchodní letecké dopravě;
 • rozhoduje o omezení obchodní letecké dopravy, nejde-li o případ, kdy je toto rozhodování svěřeno na základě zvláštního právního předpisu jinému orgánu;
  zajišťuje problematiku související s plněním článku 83bis Úmluvy o mezinárodním civilním letectví;
 • ve spolupráci s odbornými útvary vede agendu a schvaluje seznamy minimálního vybavení (MEL) a postupy nebo jeho změny pro prodloužení lhůty oprav (RIE);
 • ve spolupráci s odbornými útvary vyřizuje žádosti o schválení alternativního způsobu průkazu (AltMoC);
 • na základě namátkových kontrol v rámci státního dozoru v civilním letectví může provádět kontroly v rámci své působnosti;
 • vede korespondenci týkající se vlastního oddělení;
 • vede řízení o žádosti v případech, kdy žádost přesahuje kompetence jedné sekce;
  se související agendou vede přehled o výběru správních poplatků;
 • plní další úkoly dle rozhodnutí ředitele sekce.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost