Oddělení obchodní letecké dopravy

Ing. Vladimír Soldán, PhD.

vedoucí oddělení obchodní letecké dopravy

životopis

V rámci své působnosti OOLD plní následující úkoly:

 • řediteli odboru navrhují udělení předchozích a specifických schválení žadatelům / provozovatelům obchodní letecké dopravy v souladu s Přílohou III (Part ORO), Přílohou IV (Part CAT) a Přílohou V (Part SPA) k nařízení (EU) 965/2012;
 • provádí posouzení žádosti organizací pro obchodní leteckou dopravu v souladu s Přílohou II (Part ARO) a navrhuje vydání AOC pro obchodní leteckou dopravu;
 • provádí posuzování návrhů změn AOC a PS k AOC a dalších změn u provozovatelů obchodní letecké dopravy, včetně vyhodnocení, jak provozovatel provedl identifikaci nebezpečí, vyhodnocení a zmírnění rizik, spojených se změnami;
 • vykonává průběžný dozor provozovatelů obchodní letecké dopravy v souladu s Přílohou II (Part ARO) formou auditů, inspekcí, kontrol na provozních základnách (hlavních, dalších, zahraničních) a formou rozhovorů se zaměstnanci;
 • provádí počáteční vyhodnocování provozních příruček pro provoz obchodní letecké dopravy a vyhodnocování jejich změn v souladu s nařízením (EU) 965/2012;
 • provádí odborné posouzení žádostí o schválení seznamu minimálního vybavení (MEL) a jeho změn, postupu pro prodloužení lhůty oprav a postupu pro provoz letadla mimo omezení MEL;
 • podílí se na provádění průběžného vyhodnocování účinnosti systémů řízení bezpečnosti provozovatelů obchodní letecké dopravy v oblasti reaktivní i proaktivní;
 • posuzuje účinnost přijatých nápravných opatření ke zjištěným nálezům vlastní kontrolní činností provozovatelů, v rámci dozoru ÚCL a v rámci kontrol na odbavovací ploše (RAMP);
 • zpracovává postupy pro žadatele / držitele AOC pro získání / změnu předchozích a specifických schválení formou směrnic;
 • šíří aktuální informace reagující na provozní požadavky, změny postupů a pravidel formou Informačních Věstníků odboru OLD ÚCL;  
 • zpracovává roční a měsíční plány dozoru, vyhodnocení délky plánovacího cyklu u jednotlivých provozovatelů obchodní letecké dopravy v závislosti na bezpečnostní výkonnosti provozovatele;
 • schvaluje využití specifických schválení na území ČR pro provozovatele třetích zemí;
 • provádí vyhodnocení žádostí / oznámení o nájmech / pronájmech letadel mezi držiteli AOC vydaného v ČR a provozovateli ČS EU, nebo provozovateli třetích zemí a vyhodnocení oznámení o využití čl. 15 nařízení (ES) č. 1008/2008 o poskytování leteckých služeb uvnitř Společenství;   
 • provádí vyhodnocení opatření pro zachování rovnocenné úrovně bezpečnosti při udělování výjimek v souladu s nařízením (EU) 2018/1139;
 • zpracovává odborná stanoviska k jednorázovému schválení přepravy DG pro provozovatele bez trvalého schválení přepravy DG;
 • zpracovává vnitřní postupy pro výkon a dokumentaci dozoru držitelů AOC;   
 • zpracovává podklady pro roční a měsíční plány dozoru, vyhodnocení délky plánovacího cyklu u jednotlivých provozovatelů obchodní letecké dopravy v závislosti na bezpečnostní výkonnosti provozovatele;
 • provádí hodnocení odborné způsobilosti inspektorů palubních průvodčí;
 • vykonává dozor v oblasti činností palubního personálu;
 • zpracovává připomínky a stanoviska k návrhům leteckých předpisů a zákonů;
 • plní další úkoly uložené ředitelem odboru.