Oddělení neobchodního provozu

Ing. Václav Tošnar

vedoucí oddělení neobchodního provozu

životopis


Oddělení neobchodního provozu úzce spolupracuje při své činnosti zejména s oddělením zvláštního provozu a oddělením parašutismu. Plní v rámci státního dozoru nad provozovateli neobchodního provozu následující úkoly:

 • zpracovává administrativní záležitosti přidělené ředitelem odboru;
 • posuzuje použití a správné uplatnění leteckých předpisů u provozovatelů leteckých činností pro vlastní potřebu a neobchodního provozu, prováděným složitými motorovými letadly (NCC);
 • ve spolupráci s výše uvedenými útvary provádí posuzování žádostí o vydání, prodloužení nebo změnu povolení k provozování letecké činnosti pro vlastní potřebu, zpracovává protokoly o zjištěných nedostatcích, návrhy na jejich odstranění;
 • ve spolupráci s výše uvedenými útvary provádí posuzování prohlášení neobchodního provozu, prováděného složitými motorovými letadly (NCC), zpracovává protokoly o zjištěných nedostatcích, návrhy na jejich odstranění;
 • zpracovává plány pro provádění státního dozoru provozovatelů leteckých činností pro vlastní potřebu, v souladu s postupy pro průběžný dozor držitelů povolení k provozování leteckých činností pro vlastní potřebu;
 • zpracovává a aktualizuje systém analýzy nálezů provozovatelů neobchodního provozu prováděného složitými motorovými letadly (NCC);
 • provádí státní dozor nad provozovateli leteckých činností pro vlastní potřebu a neobchodního provozu, prováděného složitými motorovými letadly (NCC) dle zpracovaných plánů pro provádění státního dozoru, zpracovává protokoly o zjištěných nedostatcích, návrhy na jejich odstranění. Předkládá řediteli odboru návrhy na odejmutí, pozastavení nebo změnu povolení pro provoz leteckých činností pro vlastní potřebu, je-li nutné;
 • provádí odborné posuzování návrhů bezpečnostních doporučení, vyplývajících ze šetření LN a vážných incidentů, které spadají do kompetence oddělení;
 • provádí správní řízení, včetně správních deliktů fyzických a právnických osob na úseku všeobecného letectví, neobchodního provozu, prováděného složitými motorovými letadly (NCC), neobchodního provozu, prováděného jinými než složitými motorovými letadly (NCO), předkládá řediteli odboru návrhy rozhodnutí ve správním řízení;
 • zadržuje průkazy způsobilosti dozorovaného leteckého personálu, bezodkladně o tom vyrozumí ředitele odboru;
 • zpracovává připomínky k návrhům zákonů, prováděcích předpisů a dalších dokumentů, týkajících se dozorovaných činností;
 • zajišťuje zpracovávání směrnic, postupů, příruček inspektora a dalších dokumentů pro výkon státního dozoru dle požadavků ředitele odboru;
 • provádí státní dozor nad uživateli letadel pro rekreační a sportovní létání a neobchodní provoz, prováděný jinými než složitými motorovými letadly (NCO);
 • připravuje podklady pro schválení zvláštní oprávnění (SPA);
 • posuzuje alternativní způsoby průkazu;
 • provádí vyhodnocení opatření pro zachování rovnocenné úrovně bezpečnosti při udělování výjimek v souladu s čl. 14(4) a odchylek v souladu s čl. 14(6) a (7) nařízení (ES) č. 216/2008;
 • připravuje podklady k vymezení místního prostoru pro účely provozu;
 • posuzuje program výcviku personálu v oblasti DG;
 • připravuje podklady pro schválení výjimky z ustanovení technických instrukcí při přepravě DG;
 • připravuje podklady ke stanovení podmínek pro seznamovací lety;
 • připravuje podklady pro schválení seznamu minimálního vybavení (MEL/MMEL);
 • připravuje podklady pro vydání souhlasu k leteckým veřejným vystoupením a vykonává nad touto činností státní dozor, zpracovává protokoly o zjištěných nedostatcích, návrhy na jejich odstranění;
 • připravuje podklady pro souhlas k akrobatickým vystoupením;
 • připravuje podklady pro povolení letů, které se svou povahou liší od běžné letecké činnosti a stanovuje podmínky pro tyto lety;
 • připravuje podklady pro stanovení podmínek provozu letadel s omezenou letovou způsobilostí;
 • připravuje podklady pro povolení letů zahraničních letadel s omezenou letovou způsobilostí ve vzdušném prostoru ČR na dobu delší než 30 dnů nebo pro účely leteckého veřejného vystoupení;
 • kontroluje a eviduje úhradu poplatků za prováděné úkony;
 • provádí státní dozor nad činností letových posádek;
 • provádí státní dozor nad provozním výcvikem pro získání a obnovu oprávnění;
 • ve spolupráci se sekcí technickou provádí zkušební lety za účelem ověření letové způsobilosti civilních letadel;
 • na základě rozhodnutí ředitele sekce nebo ředitele odboru provádí ověřovací lety;
 • plní další úkoly dle rozhodnutí ředitele odboru.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost