Oddělení inspekcí na odbavovací ploše

Prozatímně neobsazeno

V rámci své působnosti oddělení RAMP plní následující úkoly:

  • provádí kontrolu letadel na odbavovací ploše u zahraničních provozovatelů v rámci SAFA/SACA programu v souladu s  nařízením komise (EU) č. 965/2012; a zajištuje agendu s tímto spojenou;
  • provádí kontrolu letadel na odbavovací ploše u národních provozovatelů obchodní letecké dopravy a neobchodního provozu, prováděného složitými motorovými letadly (NCC) v souladu s  nařízením komise (EU) č. 965/2012; a zajištuje agendu s tímto spojenou;
  • posuzuje účinnost přijatých nápravných opatření ke zjištěným nálezům v rámci SAFA/SACA kontrol;
  • zpracovává vnitřní postupy pro výkon kontrol na odbavovací ploše;
  • zpracovává připomínky a stanoviska k návrhům leteckých předpisů a zákonů;
  • plní další úkoly uložené ředitelem odboru.