„Specifická“ kategorie

Jaká je platnost LUC?

Platnost LUC je neomezená, dokud organizace splňuje požadavky LUC. LUC může být zrušeno nebo se ho může držitel vzdát. Regulatorní odkaz: UAS.LUC.080 nařízení (EU) 2019/947.

Musím před létáním s dronem získat oprávnění? (LUC)

To závisí na právech udělených národním leteckým úřadem. Regulatorní odkaz: Článek 5 nařízení (EU) 2019/947.

Kdo může požádat o LUC?

Abyste mohli žádat o LUC, musíte být organizace (právnická osoba), nicméně některé činnosti mohou být zajišťovány subdodavatelsky. Regulatorní odkaz: UAS.LUC.010.

Co je to LUC?

Osvědčení provozovatele lehkých UAS (LUC) je osvědčení o schválení organizace. Po dosažení jisté provozní praxe v rámci regulačního rámce EU mohou provozovatelé dronů požádat příslušný národní letecký úřad státu zápisu do rejstříku (registrace), aby jejich organizace byla posouzena, s cílem prokázat, že jsou schopni sami posuzovat riziko provozu. Požadavky, které mají provozovatelé dronů prokázat, jsou definovány v […]

Je, jakožto rezidentovi státu mimo EU, uznávána v EU má odborná způsobilost ve „specifické“ kategorii?

Vzhledem k tomu, že mezi agenturou EASA a dalšími zeměmi dosud není zavedeno žádné vzájemné uznávání, nebude v oblasti dronů školení nebo kvalifikace získané ve vaší zemi pobytu v EU přijato. Předtím, než budete moci se svým dronem létat, budete muset absolvovat požadovaný výcvik. Mezitím mohou jiné státy vytvořit předpisy, které mohou být považovány Evropskou […]

Jsem rezidentem státu mimo EU, který při návštěvě Evropy plánuje létat se svým dronem v rámci „specifické“ kategorie. Musím se registrovat?

Veškerý provoz dronů prováděný v členských státech EASA musí být v souladu s nařízením pro drony bez ohledu na státní příslušnost provozovatele nebo dálkově řídícího pilota. Jako rezident státu mimo EU jste tedy povinen se zaregistrovat u příslušného národního leteckého úřadu první země EU, kde hodláte létat. V rámci registrace vám bude přiděleno „registrační číslo provozovatele UAS“, […]

Co se stane s oprávněním uděleným národním leteckým úřadem před 31. prosincem 2020?

Jakákoli národní schválení, osvědčení, oprávnění, prohlášení vydaná národním leteckým úřadem budou platit maximálně do limitního termínu daného nařízením (EU) 2019/947, konkrétně do 1. ledna 2022, do kterého musí být převedena na nová, která plně odpovídají uvedenému nařízení. Platnost všech národních povolení, vydaných Úřadem pro civilní letectví, končí nejpozději k datu 1. ledna 2022. Nové žádosti o […]

Budu potřebovat, aby každý další členský stát EASA ověřoval platnost mého oprávnění k provozu?

Počínaje datem 31. prosince 2020 bude jakékoli oprávnění vydané jedním členským státem platné v ostatních členských státech EASA. Provozovatel dronu je povinen získat oprávnění k provozu od národního leteckého úřadu státu zápisu do rejstříku (registrace), případně předložit národnímu leteckému úřadu prohlášení (pokud má v úmyslu provádět provoz podle standardního scénáře). U provozu, na který se vztahuje […]

Lze můj dron provozovat ve „specifické“ kategorii?

Soukromě zhotovené drony jakékoli hmotnosti mohou být provozovány ve „specifické“ kategorii, pokud jsou uvedeny v oprávnění k provozu vydaném příslušným národním leteckým úřadem.

Je přípustné, aby byli ve „specifické“ kategorii přítomni diváci?

Je-li akce organizována klubem nebo sdružením, který/které získal/získalo oprávnění k provozu od národního leteckého úřadu, nebo organizátor získal oprávnění k provozu pro provoz ve „specifické“ kategorii, je přítomnost diváků povolena.

Další stránka »