Oprávnění k provozu v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů

Provoz bezpilotních systémů v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů je rámcově upraven v Čl. 16 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947 v platném znění (dále jen „prováděcí nařízení“) a podrobněji pak v § 54n a následujících zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů.

Pro Vaši snadnější orientaci v poměrně komplexním regulačním rámci spravuje Úřad na těchto webových stránkách stručný výběr podstatných informací a ze stejného důvodu pro Vás připravil praktický formulář žádosti o Oprávnění k provozu v rámci klubu nebo sdružení, jejíž řádné vyplnění a podání by mělo podstatnou měrou přispět k rychlému a správnému pochopení záměru žadatele a složitosti provozu v rámci daného klubu nebo sdružení.

Formulář žádosti o Oprávnění k provozu podle Čl. 16 prováděcího nařízení, včetně pokynů k vyplnění

Oprávnění k provozu bezpilotních systémů v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů je jednou ze společných evropských možností provozování modelů letadel, resp. bezpilotních systémů. Tento postup je určen pro právnické osoby, jejichž provoz je z nějakého důvodu konfliktní s vymezením „otevřené“ kategorie provozu a nelze jej tedy za provoz „otevřené“ kategorie považovat. Jako příklad těchto konfliktů lze uvést zamýšlené překročení výšky provozu 120 m nad zemí, snížení minimální hranice věku dálkově řídícího pilota pod 16 let nebo konflikt s podmínkami provozu stanovenými pro omezený prostor LKR10-UAS (viz https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/zemepisne-zony/prehled-zemepisnych-zon-pro-bezpilotni-systemy-bez-vlivu-na-klasicky-provoz-s-pilotem-na-palube/).

Možnost běžného provozu modelů, resp. bezpilotních letadel, může být v rámci oprávnění k provozu rozšířena o možnost pořádání leteckých veřejných vystoupení, resp. soutěží, a to i se zahraniční účastí, bez další angažovanosti Úřadu pro civilní letectví.

O Oprávnění k provozu bezpilotních systémů v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů mohou žádat kluby a sdružení, které již jsou v evidenci Úřadu a v době před vydáním Oprávnění k provozu podle Čl. 16 prováděcího nařízení využívají přechodového období ve smyslu pokračování v dlouhodobě zavedeném provozu na základě Příkazu k provádění letů vydaného Ministerstvem dopravy a k němu vydaného prováděcího opatření Úřadu (viz https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/provoz-v-ramci-klubu-a-sdruzeni-leteckych-modelaru/).

O Oprávnění k provozu bezpilotních systémů v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů mohou dále žádat i kluby a sdružení, které nejsou v evidenci Úřadu uvedené výše. V době před vydáním oprávnění podle Čl. 16 prováděcího nařízení mohou tyto kluby a sdružení provozovat bezpilotní systémy pouze v mezích „otevřené“ kategorie provozu nebo na základě individuálního oprávnění k provozu, vydaného podle Čl. 12 prováděcího nařízení.

Oprávnění k provozu bezpilotních systémů v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů vydá Úřad pro civilní letectví na dobu neurčitou, ovšem platnost uděleného oprávnění je podmíněna plněním jeho podmínek. Vydané oprávnění je možné na základě žádosti žadatele dle potřeb měnit a spektrum provozu upravovat nebo postupně rozšiřovat dle potřeb klubu nebo sdružení.

Jako každá žádost a její podání musí i Žádost o Oprávnění k provozu a podání žádosti splňovat náležitosti podání podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. S podáním žádosti o Oprávnění k provozu podle Čl. 16 prováděcího nařízení se pojí výběr správního poplatku podle bodu 8. položky 51 sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a to ve výši 10.000,- Kč. Se změnou vydaného Oprávnění k provozu se pojí správní poplatek 2.500,- Kč.

Správní řízení o vydání Oprávnění k provozu bezpilotních systémů v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů se může pojit s potřebou zřízení zeměpisné zóny podle Čl. 15 prováděcího nařízení. Pokud taková potřeba vznikne, upozorňujeme, že délka správního řízení může být prodloužena v důsledku náročnosti procesu opatření obecné povahy, kterým se bude daná zóna zřizovat.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní