Provoz v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů

Přehled subjektů využívajících možností postupu podle článku 21 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947 ze dne 24. května 2019 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel, v platném znění

Evropský regulační rámec pro bezpilotní letadla, který je uplatňován od 31. 12. 2020, se vztahuje i na modely letadel, na provoz klubů a sdružení leteckých modelářů a dokonce i na provoz hraček (ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček).

Evropský regulační rámec obsahoval dočasnou výjimku z řady standardních podmínek v případě pokračování zavedeného provozu bezpilotních letadel v rámci existujících klubů a sdružení leteckých modelářů. Smyslem této dočasné výjimky v čl. 21, odst. 3, prováděcího nařízení Evropské komise 2019/947 v platném znění bylo obecně umožnit pokračování provozu v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů, pokud provoz dosud v ČR (a obdobně v jiných státech) již prokazatelně probíhal, a to spořádaně a bezpečně a dle dostatečně určitých a jasných vnitrostátních pravidel a omezení.

Další provoz klubů a sdružení leteckých modelářů v evidenci Úřadu (rozumí se bez oprávnění k provozu podle čl. 16 nařízení (EU) 2019/947 v platném znění) je v tuto chvíli možný dle zavedených postupů a pravidel do 31. 12. 2023.

Pro členy uvedených modelářských klubů a sdružení leteckých modelářů platí i v roce 2023 stejná pravidla, jako byla ta, podle kterých létali v roce 2022. To umožňuje Příkaz k provádění letů vydaný Ministerstvem dopravy a k němu vydané prováděcí opatření Úřadu.

Pro zachování možnosti zavedeného provozu a zajištění plynulého a hladkého přechodu na společný evropský rámec jsou evidované kluby a sdružení leteckých modelářů povinny do 30. června 2023 požádat o oprávnění k provozování bezpilotních systémů podle Článku 16 nařízení (EU) 2019/947 v platném znění. V oprávnění k provozu stanoví Úřad podmínky a omezení pro konkrétní provoz prováděný v rámci klubu nebo sdružení v konkrétní oblasti provozu, případně konkrétních schválených oblastech provozu.

Nepodání žádosti v uvedeném termínu může mít za následek nemožnost pokračování zavedeného provozu, resp. dočasné přerušení činnosti klubu resp. sdružení;  od ledna 2024 pak omezení provozu bezpilotních systémů podle pravidel otevřené kategorie provozu bezpilotních systémů, zejména omezení výšky provozu na 120 m nad zemí uplatnění standardního věkového omezení pro dálkově řídící piloty.

Provoz klubu a sdružení leteckých modelářů na základě oprávnění podle čl. 16 nařízení (EU) 2019/947 v platném znění se může pojit s potřebou vymezení zeměpisné zóny, resp. zeměpisných zón, pro bezpilotní systémy podle čl. 15 nařízení (EU) 2019/947 v platném znění. Smyslem zeměpisných zón je kromě umožnění praktické realizace konkrétního provozu v dané lokalitě hlavně zajištění bezpečnosti, ochrany před protiprávními činy, ochrany soukromí nebo životního prostředí.

Členové klubů a sdružení leteckých modelářů registrují jako provozovatelé s využitím registračního nástroje Úřadu pro civilní letectví (bližší informace viz https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/). Pro případnou možnost, kdy by taková registrace mohla být nahrazena registrací provedenou centrálně jménem registrovaného klubu nebo sdružení leteckých modelářů, je třeba kontaktovat svůj klub nebo sdružení.

Upozornění

Uvedené přechodné opatření se vztahuje na kluby a sdružení leteckých modelářů s právní subjektivitou a zavedený provoz bezpilotních letadel (včetně modelů letadel a hraček) v souladu s vnitrostátními předpisy a vnitřními postupy klubů a sdružení leteckých modelářů k datu 31. 12. 2020.

Uvedené přechodné opatření se nevztahuje na provoz bezpilotních letadel (včetně modelů letadel a hraček), který není provozem v rámci klubu nebo sdružení leteckých modelářů a dále na provoz, který probíhá mimo oblasti provozu spravované kluby a sdruženími leteckých modelářů, např. individuální provoz modelu na vlastním pozemku. Takovýto provoz podléhá společným základním pravidlům, nikoliv postupu podle čl. 16 nařízení (EU) 2019/947 v platném znění, a zpravidla bude provozem v podkategorii A3 provozní kategorie „Otevřená“ (OPEN) s podmínkou registrace provozovatele a pilota, případně provozem v provozní kategorii „Specifická“ (SPECIFIC).

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní