Provoz v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů

Přehled subjektů využívajících možností postupu podle článku 21 odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947 ze dne 24. května 2019 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel, v platném znění

Evropský regulační rámec pro bezpilotní letadla, který bude uplatňován od 31. 12. 2020, se vztahuje i na modely letadel, na provoz klubů a sdružení leteckých modelářů, dokonce i na provoz hraček (ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček).

Evropský regulační rámec obsahuje dočasnou výjimku z řady standardních podmínek v případě pokračování provozu bezpilotních letadel v rámci existujících klubů a sdružení leteckých modelářů. Smyslem této dočasné výjimky v čl. 21, odst. 3, prováděcího nařízení Evropské komise 2019/947 v platném znění je obecně umožnit pokračování provozu v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů, pokud provoz dosud v ČR (a obdobně v jiných státech) již prokazatelně probíhal, a to  spořádaně a bezpečně a dle dostatečně určitých a jasných vnitrostátních pravidel a omezení.

Další provoz takovýchto klubů a sdružení leteckých modelářů (rozumí se bez oprávnění k provozu podle čl. 16 nařízení (EU) 2019/947 v platném znění) je pak možný dle zavedených postupů a pravidel do 1. 1. 2023.

Předpokládá se, že úplný přehled registrovaných subjektů využívajících tohoto přechodného opatření bude uveřejněn na webových stánkách Úřadu pro civilní letectví. Obdobně se předpokládá, že na těchto webových stránkách bude ve spolupráci s kluby a sdruženími  publikován i soupis stávajících omezení a podmínek platných pro provoz v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů, jak plynou z dosavadní vnitrostátní úpravy ve smyslu výše.

I v rámci této výjimky je  ovšem k 31. 12. 2020 pro kluby a sdružení leteckých modelářů zcela zásadní povinnost registrace v registru provozovatelů bezpilotních letadel s využitím registračního nástroje Úřadu pro civilní letectví (bližší informace viz https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/).

Předmětné subjekty mohou v průběhu přechodného období žádat Úřad pro civilní letectví o oprávnění k provozu podle čl. 16 nařízení (EU) 2019/947 v platném znění. Oprávnění k provozu stanovuje podmínky a omezení pro konkrétní provoz prováděný v rámci klubu nebo sdružení v konkrétní oblasti provozu, případně konkrétních oblastech. O dostupnosti postupu žádosti o oprávnění k provozu budeme po zmocnění Úřadu pro civilní letectví k řešení dané agendy informovat opět prostřednictvím těchto webových stránek.

Provoz klubu a sdružení leteckých modelářů na základě oprávnění podle čl. 16 nařízení (EU) 2019/947 v platném znění se může pojit s potřebou vymezení zeměpisné zóny, resp. zeměpisných zón, pro bezpilotní systémy podle čl. 15 nařízení (EU) 2019/947 v platném znění. Smyslem zeměpisných zón je kromě umožnění praktické realizace konkrétního provozu v dané lokalitě hlavně zajištění bezpečnosti, ochrany před protiprávními činy, ochrany soukromí nebo životního prostředí.

Podle aktuálně dostupných informací se členové klubů a sdružení leteckých modelářů registrují jako provozovatelé s využitím registračního nástroje Úřadu pro civilní letectví (bližší informace viz https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/) počínaje datem 31. 12. 2020, nejpozději však k datu 1. 1. 2023. Pro případnou možnost, kdy by taková registrace mohla být nahrazena registrací provedenou centrálně jménem registrovaného klubu nebo sdružení leteckých modelářů, je třeba kontaktovat svůj klub nebo sdružení.

Upozornění

Uvedené přechodné opatření se vztahuje na kluby a sdružení leteckých modelářů s právní subjektivitou a zavedený provoz bezpilotních letadel (včetně modelů letadel a hraček) v souladu s vnitrostátními předpisy a vnitřními postupy klubů a sdružení leteckých modelářů k datu 31. 12. 2020.

Uvedené přechodné opatření se nevztahuje na provoz bezpilotních letadel (včetně modelů letadel a hraček), který není provozem v rámci klubu nebo sdružení leteckých modelářů a dále na provoz, který probíhá mimo oblasti provozu spravované kluby a sdruženími leteckých modelářů, např. individuální provoz modelu na vlastním pozemku. Takovýto provoz podléhá společným základním pravidlům, nikoliv postupu podle čl. 16 nařízení (EU) 2019/947 v platném znění, a zpravidla bude provozem v podkategorii A3 provozní kategorie „Otevřená“ (OPEN) s podmínkou registrace provozovatele a pilota, případně provozem v provozní kategorii „Specifická“ (SPECIFIC).

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní