Individuálně stavěná letadla

Za individuálně postavené letadlo se podle definice uvedené v bodě 2.13.1 národního předpisu L 8/A – „Letová způsobilost letadel – Postupy“ považuje letadlo, ze kterého bylo alespoň 51 % postaveno amatérem nebo neziskovou organizací amatérů pro jejich vlastní účely a bez obchodního cíle.

Letovou způsobilost individuálně postavených letadel osvědčuje ÚCL vydáním Zvláštního osvědčení letové způsobilosti (ZOLZ) v kategorii Experimental.

Podmínky vydání ZOLZ pro individuálně postavená letadla stanoví ÚCL. Bližší informace k postupu vydání ZOLZ lze najít na stránce Doklady letové způsobilosti (vydané pro annexová letadla).

Pro usnadnění orientace v procesu prokazování letové způsobilosti individuálně stavěného letadla jsou níže uvedeny odkazy na související poradní oběžníky a směrnici ÚCL.

PO/TI-L8/A.2.7.6 A – Způsobilost individuálně postaveného letadla a jeho součástí
Tento poradní oběžník popisuje hlavní zásady a postupy při prokazování a ověřování letové způsobilosti individuálně stavěného letadla. Rovněž slouží k usnadnění a standardizaci komunikace mezi žadatelem o individuální stavbu a ÚCL.

PO/TI-20-1 – Příručka pro individuální stavbu letadla
V této příručce je uveden rámcový přehled o základních požadavcích předpisů letové způsobilosti (tzv. stavebních předpisů), podle kterých se individuálně stavěná letadla osvědčují. Příručka ale nenahrazuje konkrétní stavební předpis, neobsahuje totiž všechny předpisové požadavky, jako např. ty na letové výkony a vlastnosti, na pevnost konstrukce aj. Některé z uvedených předpisových požadavků jsou podrobněji vysvětleny či doplněny komentáři vycházejícími ze zkušeností z šetření způsobilosti letadel obecně, z jejich provozu a údržby.

PO/TI-L8/A-1-A – Způsob prokazování jednotlivých požadavků předpisové základny
Účelem tohoto poradního oběžníku je definovat použitelné způsoby (Means of Compliance, MoC) prokazování plnění jednotlivých požadavků předpisové základny, stanovených v souvislosti s typovým osvědčováním letadel, motorů a vrtulí, resp. s typovým schvalováním ostatních výrobků letadlové techniky (tj. částí a zařízení letadla), podle národního předpisu L8/A, Hlavy 2, bodu 2.1.5, odrážky b). Poradní oběžník dále stanovuje pravidla pro kódové označování MoC, poskytuje výklad některých pojmů a vysvětluje náplň jednotlivých způsobů prokazování.

CAA-ST-072-n/04 – Postupy pro výkon odborného dozoru nad individuálními stavbami
V souladu s § 13 a § 14 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví (letecký zákon, LZ) ve znění pozdějších předpisů, vydal ÚCL tuto směrnici obsahující Postupy pro výkon odborného dozoru nad individuálními stavbami. Tyto postupy upravují práva, povinnosti, zásady činnosti a odpovědnost osob pověřených ÚCL k výkonu odborného dozoru, jakož i požadavky na výběr těchto osob a postup při jejich pověřování úřadem. Směrnice rovněž upravuje práva a povinnosti dozorovaného (tj. subjektu odborného dozoru), týkající se zabezpečení výkonu činnosti odborného dozoru.


Související dokumenty, odkazy a další informace:


Poslední aktualizace: 30. 11. 2022

Správce stránky: Oddělení certifikace výrobků

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce technická

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce technická