fbpx

Individuální stavby letadel – EXPERIMENTAL

V přiložených souborech jsou základní dokumenty, kterými se stavitel při stavbě od samého počátku řídí, nebo je bere na vědomí.

PO/TI-L8/A.2.7.6 A – Způsobilost individuálně postaveného letadla a jeho součástí
Tento Poradní oběžník je vypracován k usnadnění a jisté standartizaci komunikace mezi žadatelem o individuální stavbu letadla a Úřadem.V dalším textu se formálně nerozlišuje mezi výrazem vyrobený a/nebo postavený.

PO/TI-20-1 Příručka pro individuální stavbu letadla
V této Příručce je poskytnut rámcový přehled o základních požadavcích leteckých stavebních předpisů, které je nutné splnit, aby letadlo bylo způsobilé k leteckému provozu.Příručka v žádném případě nenahrazuje konkrétní stavební předpis, ke kterému se vztahuje plnění požadavků letové způsobilosti. Neobsahuje důležité části, které se týkají požadavků na letové výkony a vlastnosti, na pevnost konstrukce aj. Naopak jsou některé požadavky rozšířené o poznatky z dřívějších schvalovacích řízení, provozu nebo výroby letadel.

CAA-ST-072-0/04 Postupy pro výkon odborného dozoru nad individuálními stavbami
V souladu s § 13 a § 14 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví (LZ) ve znění pozdějších předpisů, vydává Úřad pro civilní letectví (dále jen Úřad) Postupy pro výkon odborného dozoru nad individuálními stavbami. Tyto postupy upravují práva, povinnosti, zásady činnosti a odpovědnost osob pověřených Úřadem k výkonu odborného dozoru, jakož i požadavky na výběr těchto osob a postup při jejich pověřování. Upravuje rovněž práva a povinnosti Dozorovaného (subjektu odborného dozoru), týkající se zabezpečení výkonu činnosti OD.

PO/TI-L8/A-1-A Způsob prokazování jednotlivých požadavků předpisové základny
Záměrem tohoto Poradního oběžníku je definovat použitelné způsoby prokazování (Means of Compliance) plnění jednotlivých požadavků předpisové základny stanovené v souvislosti s typovým osvědčováním letadel, motorů a vrtulí resp. s typovým schvalováním ostatních výrobků letadlové techniky (částí a zařízení), jak podle národních postupů předpisu L8/A – Letová způsobilost letadel, (Hlava 2, ust. 2.1.5,b)4), tak i podle postupů nařízení ES 1702/2003, Part 21, čl. 21A.20. Dále stanovit pravidla pro jejich kódové označování, provést výklad některých pojmů a náplň jednotlivých způsobů prokazování. Výklad se opírá o praxi Sdružených evropských úřadů (JAA). Jde o stanovení způsobů průkazu, které obecně vyčerpávajícím způsobem pokryjí celé spektrum leteckých stavebních předpisů s tím, že samozřejmě jiný rozsah bude mít prokazování např. u horkovzdušného balónu než u dopravního letounu.

PO/TI-L8/A.2.7.6.a).A, Vydání Zvláštního osvědčení letové způsobilosti (ZOLZ) pro kategorii Experimentální(poradní oběžník)

CAA-ST-103-0/09, Posuzování způsobilosti individuálně stavěného letadla pověřenou organizací
Směrnice stanoví rozsah činnosti, podmínky a principy pro právnickou nebo fyzickou osobu, pověřenou ve smyslu § 13 zákona č.49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „letecký zákon“) posuzováním způsobilosti níže určených kategorií individuálně stavěných letadel. Za individuálně stavěné letadlo je dle definice čl. c) Přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.216/2008 považováno „letadlo, ze kterého bylo alespoň 51% postaveno amatérem nebo neziskovou organizací amatérů pro jejich vlastní účely a bez obchodního cíle“.