Schvalování nevýznamných změn na EASA transferovaných výrobcích pro osoby jiné, než držitele DOA

Zde uvedené informace mají pomoci a poskytnout vodítko všem zájemcům o schválení nevýznamné změny na EASA transferovaném výrobku (letadle, vrtuli a motoru) a napomoci Vám zahájit proces schvalování.

O tom, zda je výrobek EASA transferován, se jednoduše přesvědčíte na www.easa.europa.eu nebo dotazem na ÚCL. Uvědomte si však, že naše informace jsou získávány také ze stránek EASA a proto, prosíme, šetřete náš čas vlastní aktivitou.
Pokud není uvedeno jinak, patří odkazované paragrafy k předpisu Část 21, viz odstavec Základy.

Kdo může schválit nevýznamnou změnu?
Nevýznamné změny transferovaných výrobků žadatelů jiných, než DOA organizací, může schvalovat pouze EASA a to na základě doporučení ÚCL, který toto doporučení vydá na základě jím provedeného vyšetření.
ÚCL neschvaluje nevýznamné změny EASA transferovaných výrobků.

Mohu změnu schválit jinak, než přímo přes EASA?
Ano. Pokud se Vám podaří dohodnout se s firmou, která je držitelem EASA DOA (EASA oprávnění k projektování) v příslušném rozsahu, může tato firma Vámi navrženou změnu schválit v rámci svých privilegií a oprávnění.

Základy
Pro úspěšné zvládnutí procesu z Vaší strany je nezbytné, abyste se již před podáním žádosti seznámili s následujícími předpisy:


Hlavní požadavky
Proces schvalování nevýznamné změny probíhá podle požadavků a pravidel daných Hlavou D předpisu Část 21.

Mohu požádat?
Přijatelnost žadatele stanovuje § 21A.92(b), který říká, že o schválení nevýznamné změny může požádat jakákoliv právnická či fyzická osoba.

Klasifikace změny
Před podáním žádosti je nezbytné provést vlastní návrh klasifikace změny.
Vyvarujete se tak možného překlasifikování provedeného ÚCL a následného odmítnutí žádosti. Klasifikaci změny je nutné provést podle kritérií § 21A.91 a příslušných poradních materiálů obsažených v AMC s GM pro Část 21. Pokud při klasifikaci zjistíte, že změnu je nutné klasifikovat jako významnou, zde si můžete ověřit Vaše další možnosti, jakou žádost podat.

Kam zaslat žádost?
Žádost zašlete na EASA. Na stránkách www.easa.europa.eu naleznete formulář žádosti i informace o způsobu jejího podání.

Jak má žádost vypadat a co má obsahovat ?
Náležitosti žádosti jsou stanoveny § 21A.93.
Pro lepší porozumění jsou zde některé požadavky tohoto paragrafu blíže rozvedeny:

 • Formát žádosti – použijte formulář publikovaný na www.easa.europa.eu
 • Certifikační specifikace – zde uveďte, podle jakého “stavebního” předpisu má být Vámi navržená změna ověřována. Základní informaci o “stavebním” předpisu, použitém pro certifikaci původního výrobku, zjistíte z Přílohy k typovému certifikátu (TCDS) příslušného výrobku a z tohoto předpisu při svém návrhu vycházejte. Jako referenční datum pro určení těchto požadavků je bráno datum odeslání žádosti.
 • Určení rozsahu opětovného vyšetření – zde se od Vás očekává, že navrhnete, jaké body resp. paragrafy výše uvedené Certifikační specifikace jsou podle Vašeho názoru změnou dotčeny a hodláte je během ověřování prokázat.

Pro urychlení dalšího postupu můžete, nad rámec předpisem požadovaných informací, doplnit k navrženým bodům opětovného vyšetření doplnit i Vámi navržené způsoby průkazu (MoC) podle zde uvedeného číselného značení.

Poplatky
O tom, kolik bude stát schválení Vaší změny se informujte na www.easa.europa.eu.

Co se s žádostí děje dál?
EASA by Vás měla informovat o obdržení žádosti. Dále je Vaše žádost, v souladu s postupy EASA, předána k technickému posouzení příslušnému úřadu.

Ozve se mi někdo?
Ano. Poté, co je žádost z EASA předána na ÚCL, obdržíte nejpozději do 30 dnů vyrozumění o přijetí žádosti, zamítnutí žádosti, nebo výzvu k doplnění žádosti a další informace o nejbližších krocích a dalším postupu.
V případě přijetí žádosti budete kontaktováni přímo odpovědným pracovníkem ÚCL , určeným k vyřízení Vaší žádosti.
ÚCL se samozřejmě snaží odpovědět co nejdříve, většinou se to daří do 10 dnů, ale je nutné si uvědomit, že Vaše žádost musí projít standardním způsobem ověřování, kdy jsou kontrolovány její náležitosti, je evidována, kontrolována klasifikace a jsou určeni pracovníci, kteří s Vámi žádost budou řešit a dále musí ÚCL potvrdit EASA “ochotu” změnu schválit.

Dostal jsem vyrozumění, co dál?
Postupujte podle pokynů v obdrženém dopise.

Jaké dokumenty musím připravit?

 • Program certifikace – tento dokument by měl poskytnout pracovníkovi ÚCL informace o tom, kdy a kde se co koná, kdy hodláte předávat podklady atd. Konkrétní formát tohoto dokumentu si dohodněte se jmenovaným pracovníkem ÚCL.
 • Průkazové materiály – Zjednodušeně se jedná o všechno, co hodláte použít jako důkaz o tom, že výrobek po Vámi provedené změně dokáže splnit požadavky opětovného vyšetření; jde o zprávy ze zkoušek, výpočtové zprávy, protokoly atd. Každý z Vámi předložených průkazů by měl mít na titulní straně Vaše prohlášení, že se jedná o průkaz k přesně specifikovaným bodům a že tento průkaz dokazuje, že jsou tyto body opětovného vyšetření uspokojivě prokázány v rozsahu požadovaném stanovenou předpisovou základnou.
 • Compliance Checklist – Jedná se o seznam všech bodů předpisové základny, které budete muset ověřit, spolu s uvedeným odkazem na průkazný materiál. Na tomto dokumentu vyznačí určený pracovník ÚCL svým podpisem, že potvrzuje prokázání plnění jednotlivých bodů předpisové základny. Při tvorbě Compliance Checklistu můžete vyjít z tohoto formátu. Tento dokument lze využít i při podání žádosti k pokrytí návrhu opětovného vyšetření.
 • Prohlášení o vyhovění – na závěr vyšetřování od Vás bude odpovědný pracovník ÚCL vyžadovat prohlášení o splnění všech požadavků. Formulář tohoto prohlášení získáte zde.
 • Příslušnou změnu provozní dokumentace – pokud je to nutné, musíte připravit návrh doplňku do Letové příručky nebo Manuálu pro údržbu.

Jak provádět zkoušky?
Vývojové zkoušky (ty, jejichž výsledky slouží pouze k Vaší kontrole) jsou zcela ve Vaší režii.
Certifikační zkoušky lze zahájit až po jejich povolení odpovědným pracovníkem ÚCL.
Žádost o povolení certifikační zkoušky najdete zde. Co je k ní nutné doložit je zřejmé z formuláře.
O přijetí žádosti budete dohodnutým způsobem informováni.

Co bude ÚCL schvalovat?
Odpovědný pracovník bude během procesu schvalovat nebo se vyjadřovat k následujícím věcem:

 • Program certifikace
 • Rozsah opětovného vyšetření
 • Navržené použitelné požadavky
 • Zahájení certifikačních zkoušek
 • Průkazové materiály
 • Změny provozní dokumentace
 • Compliance Checklist

Jak a kdy to skončí?
Ve chvíli, kdy odpovědného pracovníka přesvědčíte o tom, že jste prokázali plnění všech bodů opětovného vyšetření, předali Prohlášení o vyhovění a dosáhli jste schválení změn do provozní dokumentace.
V této fázi byste měli být odpovědným pracovníkem vyzváni k závěrečnému jednání, kde Vám tento pracovník sdělí, s jakým výsledkem vyšetřování ukončil.
V případě kladného výsledku vypracuje odpovědný pracovní Technical Visa (jedná se o jakési doporučení pro EASA, že může změnu schválit) a ÚCL odešle toto doporučení na EASA.

Co dál?
Nyní Vám již nezbývá nic jiného, než čekat na chvíli, kdy ÚCL obdrží z EASA schválené Technical Visa a informuje Vás o výsledku.

Mohu létat v době do schválení Technical Visa od EASA?
Ano.
Máte dvě možnosti:

 1. Uvedete výrobek do stavu, v jakém byl před provedením změny a změnu instalujete až po obdržení schváleného Technical Visa.
 2. Dohodnete se s odpovědným pracovníkem ÚCL na udělení výjimky dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139, článků 71(1) A 71(2). Tento požadavek můžete již předběžně avizovat v žádosti o schválení změny. Počítejte s tím, že během procesu schvalování změny budete vyzváni odpovědným pracovníkem k předání Letadlové knihy. Ta Vám bude, spolu s příslušnou úpravou, vrácena po ukončení vyšetřování a odeslání Technical Visa.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce technická

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce technická