Nařízení Komise (EU) č. 748/2012

Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací.

Toto nařízení je přepracovaným zněním nařízení (ES) č. 1702/2003, tj. zrušuje nařízení (ES) č. 1702/2003, včetně všech jeho následujících změn. Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze III.

Nařízení (EU) č. 748/2012 zapracovává návrhy změn předložených Komisi jako stanoviska č. 01/2009 „Možnost odchýlit se od předpisu letové způsobilosti v případě konstrukčních změn“, č. 02/2009 „Opravy a konstrukční změny Evropského technického normalizačního příkazu“, č. 01/2010 „Hlava J dohody o projekční organizaci“ a č. 01/2011 „Postup ELA a standardní změny a opravy“.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. 10. září 2012.


Odkazy na změny, opravy a konsolidované verze tohoto nařízení jsou dostupné na stránkách EUR-LEX prostřednictvím výše uvedeného odkazu v záložce “Informace o dokumentu”.


Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál

Pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 a na základě nařízení Komise (ES) č. 1702/2003, respektive nově nařízení (EU) č. 748/2012, vydal výkonný ředitel EASA přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál, a to formou rozhodnutí výkonného ředitele EASA:

Rozhodnutí č. 2012/020/R výkonného ředitele Agentury ze dne 30. října 2012, o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (“AMC a GM k Části 21”), kterým se ruší rozhodnutí č. 2003/01/RM výkonného ředitele Agentury ze dne 17. října 2003.

Příloha tohoto rozhodnutí obsahuje přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k jednotlivým článkům prováděcích pravidel Části 21. Je strukturálně členěna stejně jako Část 21. Formuláře EASA obsažené v této příloze nejsou uvedeny v dodatcích, ale přímo u příslušných článků.

Rozhodnutí č. 2012/020/R je již druhým vydáním AMC a GM k Části 21, kterým bylo převydáno původní rozhodnutí č. 2003/1/RM včetně všech jeho pozdějších změn.

Všechna tato rozhodnutí jsou v anglickém jazyce zveřejněna na webových stránkách EASA.

Česká znění platného rozhodnutí a jeho případných změn, včetně konsolidovaného znění přijatelných způsobů průkazu a poradenského materiálu k Části 21, které jako praktické pracovní nástroje připravuje Odbor standardizace a regulace ÚCL, naleznete na stránce přijatelných způsobů průkazu (AMC) a poradenského materiálu (GM).

Použitelné formuláře lze v současnosti vyhledat také v sekci formulářů, konkrétně v části Formuláře sekce technické.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní