Nařízení Komise (ES) č. 1702/2003

Nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 ze dne 24. září 2003 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací.

Toto nařízení bylo zrušeno nařízením (EU) č. 748/2012.

Komise Evropského společenství přijala nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 (o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví). Obě nařízení jsou závaznými zákonnými normami členských států EU.

Obsahem tohoto nařízení je 5 základních článků :
 1. Oblast působnosti a definice
 2. Certifikace výrobků, letadlových částí a zařízení
 3. Projekční organizace
 4. Výrobní organizace
 5. Vstup v platnost
 a příloha Část 21 

Příloha obsahuje prováděcí pravidla pro toto nařízení, která jsou obdobou předchozího předpisu JAR-21. Na rozdíl od tohoto předpisu však neobsahuje poradenský materiál a přijatelné způsoby průkazu (dřívější ACJ). Ty jsou obsahem rozhodnutí výkonného ředitele EASA č. 2003/1/RM (viz níže).

Příloha nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 se skládá z oddílu A, oddílu B a dodatků.

Oddíl A se zabývá požadavky na žadatele a získanými právy a povinnostmi.

Oddíl B stanovuje postupy pro příslušné úřady (letecké úřady členských států Evropského společenství) přiřazené k tématům oddílu A.

Obsahem dodatků jsou formuláře EASA (včetně pokynů k jejich vyplnění):


Toto nařízení vstupuje v platnost v ČR vstupem do Evropské unie.


Od doby svého vyhlášení bylo nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 již několikrát změněno.

Odkazy na změny a konsolidované verze tohoto nařízení jsou dostupné na stránkách EUR-LEX prostřednictvím výše uvedeného odkazu v záložce “Související dokumenty”.


Rozhodnutí č. 2003/1/RM výkonného ředitele EASA ze dne 17. října 2003 o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí a dále pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (AMC a GM k Části 21)


Pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 a na základě nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 vydal výkonný ředitel EASA rozhodnutí č. 2003/1/RM.


Obsahem tohoto rozhodnutí jsou dva základní články:
 1. Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál 
 2. Vstup v platnost
 a příloha: AMC a GM k Části 21 


Příloha obsahuje přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k jednotlivým článkům prováděcích pravidel Části 21. Je strukturálně členěna stejně jako Část 21. Formuláře EASA (Form 50, 51, 60) obsažené v této příloze nejsou uvedeny v dodatcích, ale přímo u příslušných článků.


Rozhodnutí 2003/1/RM je v anglickém jazyce zveřejněno na webových stránkách EASA.

Úřad pro civilní letectví připravil české znění tohoto rozhodnutí, které je dostupné jako celek. Použitelné formuláře lze v současnosti vyhledat také v sekci “Formuláře”.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní