Směrnice ÚCL

SMĚRNICE ÚCL-237 Postupy pro plnění požadavků ATFM

Úřad pro civilní letectví (dále jen ÚCL), tímto dokumentem rozpracovává nařízení Komise (EU) č. 255/2010 ze dne 25. března 2010, kterým se stanoví společná pravidla uspořádání toku letového provozu a stanovuje požadavky na jednotlivé subjekty, zapojené do uspořádání vzdušného prostoru, jejichž splnění bude ÚCL od dotčených subjektů očekávat v rámci dozorové a auditní činnosti. Touto směrnicí stanovuje ÚCL nezbytná opatření, kterými zajistí, aby byly vytvořeny předpoklady pro splnění požadavků informovat evropskou Komisi Směrnice ÚCL-211

Pravidla k udělování průkazů způsobilosti a některých osvědčení řídících letového provozu.


Předmětem změny č. 5 je upřesnění některých ustanovení na základě diskuse s žadateli o vydání průkazů způsobilosti a doplnění ustanovení řešících vydání průkazu způsobilosti řídícím přicházejícím z jiného členského státu. Současně byly provedeny změny v souvisejících formulářích na stránce Formuláře Sekce provozní.


Směrnice ÚCL-211 - platnost od 1. 10. 2016

Předmětem změny č. 6 je upřesnění rozdělení kompetencí za procesy popsané touto směrnicí mezi útvary ÚCL, úprava požadavků na prokázání jazykových znalostí a doplnění podmínek a formátu zapsání doložek STDI do ATCL
Směrnice NSA


Příručka vnitrostátního dozorového orgánu České republiky

Příručka představuje referenční dokument ke všem hlavním, řídícím a podpůrným procesům aplikovaným v rámci státního dozoru nad bezpečným poskytováním letových navigačních služeb, ASM, ATFM a dalších funkcí evropské sítě uspořádání letového provozu.Směrnice Sekce provozní

Směrnice CAA/S-SLS-003-n/2011
Přijatelné způsoby průkazu a výkladový/vysvětlující materiál k Příloze III (tzv. EU-OPS) nařízení Rady (EHS) č. 3922/91, v platném znění - Provoz obchodní letecké dopravy (letouny).


Směrnice CAA/S-SLS-004-n/2011

Tato směrnice stanovuje postup, podmínky, povinnosti a požadavky Úřadu pro vydání osvědčení pro poskytovatele LNS, konkrétně poskytovatele letištní letové informační služby (AFIS) na neřízeném letišti, o kterém bylo rozhodnuto, že na něm bude poskytována služba AFIS. Verze 3 byla rozšířena o kapitolu 6, která řeší kvalifikaci dispečerů AFIS a požadavky na organizaci poskytující tento výcvik.

Směrnice je závazná pro všechny pracovníky Sekce letových standardů (SLS) v kompetencích, ve kterých se provádí certifikační audit v prostředí letových navigačních služeb. Za dodržování uvedených zásad zodpovídá každý zaměstnanec v rozsahu, vyplývajícím z jeho začlenění v organizační struktuře Úřadu.


Směrnice CAA/S-SLS-016-n/2012

Tento dokument upřesňuje požadavky pro dohled nad změnami funkčních systémů týkajících se provozní bezpečnosti, které jsou stanoveny přímo použitelnými předpisy EU (nařízení Komise (EU) č. 1034/2011 a nařízení Komise (EU) č. 1035/2011). Dokument současně stanovuje jak notifikační požadavky pro poskytovatele letových navigačních služeb a pro subjekty poskytující funkce v oblasti uspořádání toku vzdušného provozu (ATFM) či managementu vzdušného prostoru (ASM) nebo další funkce sítě (EATMN) při plánovaném zavádění změn funkčních systémů týkajících se provozní bezpečnosti, tak i základní zásady a požadavky pro rozhodování o zavádění změn funkčních systémů poskytovateli letových provozních služeb a poskytovateli komunikačních, navigačních nebo přehledových služeb, včetně postupů hodnocení navrhovaných změn Úřadem pro civilní letectví a jejich schvalovací proces. V kapitole 9 je popsán způsob prověření implementace a schválení aktualizovaných vnitřních postupů jednotlivých organizací pro rozhodování o zavádění změn funkčních systémů Úřadem pro civilní letectví. Směrnice ve verzi 2.0 je platná do 30. 6. 2016 a směrnice ve verzi 3.0 nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2016. 


Směrnice CAA/S-SLS-017-1/2012

Užívání a regulace vzdušného prostoru ČR.
Předmětem směrnice je popis systému řízení využívání vzdušného prostoru ČR v kontextu požadavků výše uvedeného nařízení Komise (EU) a dále pak popis činností příslušných pracovníků Úřadu zapojených do tohoto systému.


Směrnice ÚCL/S-SLS-022-0/2013

Směrnice vychází z Nařízení Komise (ES) č. 262/2009, kterým se stanoví požadavky na koordinované přidělování, užívání a správu dotazovacích kódů módu S pro jednotné evropské nebe.
Předmětem aktivit popisovaných ve směrnici je činnost národního koordinátora („Focal Point“), který působí za Českou republiku v rámci managementu (koordinovaného přidělování, následného zajištění korektního používání a případně řešení konfliktů) dotazovacích kódů sekundárních radarů módu S.
Směrnice je závazná pro národního koordinátora, případně pro osobu dočasně pověřenou činnostmi národního koordinátora, jako osobu zodpovědnou za oblast dotazovacích kódů sekundárních radarů módu S.


Směrnice CAA-OLP-08/2009
Směrnice OLP "Příručka letové způsobilosti - Certifikace návrhu a zachování letové způsobilosti" (CAA-OLP-08/2009) je českým textem dokumentu ICAO Airworthiness Manual (Doc 9760), Volume II - Design Certification and Continuing Airworthiness, včetně Amendmentu 1. Tento materiál je primárně určen pro podporu standardů a doporučených postupů vztahujících se k zachování letové způsobilosti, které se objevují v Přílohách 6 a 8 k Chicagské úmluvě. Směrnici je proto třeba chápat jako podpůrný materiál obecného poradního charakteru. Konkrétní požadavky a postupy týkající se letové způsobilosti jsou stanoveny v platných právních předpisech a dále v příslušných příručkách, postupech a směrnicích vydávaných na jejich základě Úřadem pro civilní letectví.


Směrnice CAA/S-SLS-011-4/2012

Směrnice pro získání kvalifikace k provádění činnosti řídícího odbavovací plochy na pohybové ploše.
Tato směrnice vychází z Leteckého předpisu L 2 - Pravidla létání, hlava 3, čl. 3.4 a dodatku 1, v souladu s PROVÁDĚCÍM NAŘÍZENÍM KOMISE (EU) č. 923/2012 a Leteckého předpisu L 14 - Letiště, hlava 1, 3 a 9. Směrnice stanovuje postup pro provádění výcviku, získávání, udržování a obnovování kvalifikace pro řídící odbavovací plochy provádějící řízení provozu na pohybové ploše letiště.Směrnice CAA/S-EXT-001-n/2015

Směrnice pro provozování leteckého veřejného vystoupení bezpilotních letadel.


Směrnice CAA/S-SLS-024-n/2013

Postupy ČR v případě výskytu nebo očekávaného výskytu vulkanického popela ve vzdušném prostoru ČR.


Směrnice CAA/S-SLS-025-n/2013

Tato směrnice stanovuje postup, podmínky, povinnosti a požadavky ÚCL pro vydání osvědčení pro poskytovatele uspořádání letového provozu/ letových navigačních služeb (ATM/ANS) a osvědčení organizace pro výcvik a pověření poskytovatele letových provozních služeb a meteorologických služeb v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 a zákona č. 49/1997 Sb. (zákon o civilním letectví). Směrnice obsahuje základní práva a povinnosti držitele osvědčení/pověření a podmínky, za kterých může být osvědčení/pověření odebrané a zrušené. Směrnice uvádí způsob uznání osvědčení jiných států vydaných v souladu s nařízením Komise (EU) č. 216/2008.  


Směrnice CAA/S-SP-001-0/2015

Tato směrnice určuje postupy Úřadu pro civilní letectví (dále Úřad) při udělování souhlasu k poskytování služby tvorby letových postupů v souladu se zákonem o civilním letectví č. 49/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů


Směrnice Sekce technické

V následující části je uveden přehled nejdůležitějších platných směrnic CAA-TI a CAA-ST, které vydala Sekce technická ÚCL a mají sloužit jako informace pro odbornou veřejnost, případně jako pomůcka při zpracování materiálů podávaných žadateli Úřadu.

CAA-TI-005-n/97 Směrnice pro nakládání se zkušebními vzorky po provedené zkoušce


CAA-TI-006-n/98 Postupy pro vydání oprávnění k údržbě, opravám, modifikacím letecké techniky


CAA-TI-011-n/97 Požadavky ÚCL na provádění údržby, preventivní údržby, renovací a modifikací


CAA-TI-008-n/98 Postupy pro prodlužování platnosti OLZ určených letadel po uplynutí časové lhůty a vydávání ZOLZ v kategorii Povolení k letu Pověřenými pracovníky


CAA-TI-009-n/99 Postupy pro prodlužování platnosti OLZ určených kluzáků, motorových kluzáků, motorizovaných kluzáků a balónů po uplynutí časové lhůty Pověřenými pracovníky


CAA-TI-010-n/99 Směrnice pro zkušební lety civilních letadel


CAA-TI-012-n/99 Postup pro vydání oprávnění k provádění zkoušek letecké techniky


CAA-TI-019-1/00 Směrnice pro vypracování Technické specifikace vybavení letadel


CAA-TI-026-n/01 Postupy pro získání oprávnění k projektování výrobků, letadlových částí a zařízení nebo jejich změn a oprav, které nespadají pod působnost nařízení Komise (ES) č. 1702/2003, resp. nařízení Komise (EU) č. 748/2012


CAA-ST-069-n/04 Postupy opravňování ETSO


CAA-ST-071-n/04 Postupy pro řízení procesu zjišťování a eliminace podvržených dílů a falešných osvědčení v oblasti civilní letecké výroby a údržby/Řízení dílů vyjmutých z letadla, které není nadále v provozu. Demontáž nebo likvidace letadel/Řízení letadlových dílů, částí a materiálů, určených k vyřazení-sešrotování.


CAA-ST-072-n/04 Postupy pro výkon odborného dozoru nad individuálními stavbami


CAA-ST-087-n/06 Postupy pro vystavování Exportního osvědčení letové způsobilosti pro použitá letadla, motory a vrtule v ČR


CAA-ST-089-0/06 Programy spolehlivosti


CAA-ST-092-n/07 Směrnice pro údržbu letadel, jejichž typové osvědčení bylo převedeno pod pravomoc EASA (Transferovaná letadla)


CAA-ST-098-n/09 Postupy pro vydávání Doporučení pro vydání ARC letadlům zařazeným do kategorie ELA1 personálem úředně oprávněným ÚCL


CAA-ST-103-n/09 Posuzování způsobilosti individuálně stavěného letadla pověřenou organizací


CAA-ST-105-n/11 Směrnice pro tvorbu Příručky pro řízení údržby


CAA-ST-106-n/11 Hlášení událostí


CAA-ST-115-n/16 Standardní změny na letadlech dle ANNEX II Nařízení (EU) 216/2008 prováděných v souladu s bodem 3.7. předpisu L8/A (N-STAN)

Výběr jazyka česky english