Směrnice ÚCL

Směrnice ÚCL-237 Postupy pro plnění požadavků ATFM
Úřad pro civilní letectví (dále jen ÚCL), tímto dokumentem rozpracovává nařízení Komise (EU) č. 255/2010 ze dne 25. března 2010, kterým se stanoví společná pravidla uspořádání toku letového provozu a stanovuje požadavky na jednotlivé subjekty, zapojené do uspořádání vzdušného prostoru, jejichž splnění bude ÚCL od dotčených subjektů očekávat v rámci dozorové a auditní činnosti. Touto směrnicí stanovuje ÚCL nezbytná opatření, kterými zajistí, aby byly vytvořeny předpoklady pro splnění požadavků informovat evropskou Komisi.

Předmětem Změny č. 3 je úprava postupů pro udělování výjimek z opatření ATFM na základě analýzy provozních zkušeností z aplikace stanovených postupů v souladu s požadavky nařízení Komise (EU) č. 255/2010 ze dne 25. března 2010, kterým se stanoví společná pravidla uspořádání toku letového provozu a v rámci implementace nové verze dokumentu IFPS USERS MANUAL.
Byla provedena úprava ust. 4.3 (Povinnosti řídících orgánů letišť) a byla odstraněna původní Příloha 2. (Operace v rámci sítě uspořádání letového provozu). Byl stanoven časový rámec pro zaslání žádosti o udělení výjimky z opatření ATFM na adresu ÚCL.Směrnice ÚCL-211

Pravidla k udělování průkazů způsobilosti a některých osvědčení řídících letového provozu a dispečerů AFIS.

Změna č. 11  (vstupuje v platnost 20. 5. 2019) doplňuje a upřesňuje postup k prodloužení doložky OJTI, STDI a HODNOTITELE. Současně upřesňuje některé požadavky pro získání, udržování a obnovu průkazu způsobilosti D AFIS, upravuje přílohu č. 11 „Žádost o vydání / prodloužení / obnovu průkazu D AFIS“ a zavádí novou přílohu č. 12 „Informační formulář pro výměnu průkazu ATCO“. 


Směrnice NSA


Příručka vnitrostátního dozorového orgánu České republiky

Příručka představuje referenční dokument ke všem hlavním, řídícím a podpůrným procesům aplikovaným v rámci státního dozoru nad bezpečným poskytováním letových navigačních služeb, ASM, ATFM a dalších funkcí evropské sítě uspořádání letového provozu.Směrnice Sekce provozní

Směrnice CAA/S-SLS-003-n/2011
Přijatelné způsoby průkazu a výkladový/vysvětlující materiál k Příloze III (tzv. EU-OPS) nařízení Rady (EHS) č. 3922/91, v platném znění - Provoz obchodní letecké dopravy (letouny).


Směrnice CAA/S-SLS-004-n/2011

Tato směrnice stanovuje postup, podmínky, povinnosti a požadavky Úřadu pro vydání osvědčení pro poskytovatele LNS, konkrétně poskytovatele letištní letové informační služby (AFIS) na neřízeném letišti, o kterém bylo rozhodnuto, že na něm bude poskytována služba AFIS. Verze 3 byla rozšířena o kapitolu 6, která řeší kvalifikaci dispečerů AFIS a požadavky na organizaci poskytující tento výcvik.

Směrnice je závazná pro všechny pracovníky Sekce letových standardů (SLS) v kompetencích, ve kterých se provádí certifikační audit v prostředí letových navigačních služeb. Za dodržování uvedených zásad zodpovídá každý zaměstnanec v rozsahu, vyplývajícím z jeho začlenění v organizační struktuře Úřadu.


Směrnice ÚCL/S-SLS-005-n/2011

Postup inspektora sekce provozní při provádění auditů u poskytovatelů letových navigačních služeb a organizací pro výcvik řídících letového provozu.

Tato směrnice stanovuje postup, podmínky, povinnosti a požadavky Úřadu pro postup inspektora SP při provádění auditů u poskytovatelů LNS a organizací zabezpečujících výcvik řídících letového provozu.

Směrnice je závazná pro všechny pracovníky Sekce provozní (SP) v kompetencích, ve kterých se provádí certifikační audit v prostředí letových navigačních služeb. Za dodržování uvedených zásad zodpovídá každý zaměstnanec v rozsahu, vyplývajícím z jeho začlenění v organizační struktuře Úřadu.Směrnice CAA/S-SLS-016-n/2012

Tento dokument upřesňuje požadavky pro dohled nad změnami funkčních systémů týkajících se provozní bezpečnosti, které jsou stanoveny přímo použitelnými předpisy EU (nařízení Komise (EU) č. 1034/2011 a nařízení Komise (EU) č. 1035/2011). Dokument současně stanovuje jak notifikační požadavky pro poskytovatele letových navigačních služeb a pro subjekty poskytující funkce v oblasti uspořádání toku vzdušného provozu (ATFM) či managementu vzdušného prostoru (ASM) nebo další funkce sítě (EATMN) při plánovaném zavádění změn funkčních systémů týkajících se provozní bezpečnosti, tak i základní zásady a požadavky pro rozhodování o zavádění změn funkčních systémů poskytovateli letových provozních služeb a poskytovateli komunikačních, navigačních nebo přehledových služeb, včetně postupů hodnocení navrhovaných změn Úřadem pro civilní letectví a jejich schvalovací proces. V kapitole 9 je popsán způsob prověření implementace a schválení aktualizovaných vnitřních postupů jednotlivých organizací pro rozhodování o zavádění změn funkčních systémů Úřadem pro civilní letectví. Směrnice ve verzi 3.0 je platná do 31. 12. 2017 a směrnice ve verzi 4.0 nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2018. 


Směrnice CAA/S-SLS-017-n/2012

Užívání a regulace vzdušného prostoru ČR.
Předmětem směrnice je popis systému řízení využívání vzdušného prostoru ČR v kontextu požadavků výše uvedeného nařízení Komise (EU) a dále pak popis činností příslušných pracovníků Úřadu zapojených do tohoto systému.


Směrnice ÚCL/S-SLS-022-0/2013

Směrnice vychází z Nařízení Komise (ES) č. 262/2009, kterým se stanoví požadavky na koordinované přidělování, užívání a správu dotazovacích kódů módu S pro jednotné evropské nebe.
Předmětem aktivit popisovaných ve směrnici je činnost národního koordinátora („Focal Point“), který působí za Českou republiku v rámci managementu (koordinovaného přidělování, následného zajištění korektního používání a případně řešení konfliktů) dotazovacích kódů sekundárních radarů módu S.
Směrnice je závazná pro národního koordinátora, případně pro osobu dočasně pověřenou činnostmi národního koordinátora, jako osobu zodpovědnou za oblast dotazovacích kódů sekundárních radarů módu S.


Směrnice CAA-OLP-08/2009
Směrnice OLP "Příručka letové způsobilosti - Certifikace návrhu a zachování letové způsobilosti" (CAA-OLP-08/2009) je českým textem dokumentu ICAO Airworthiness Manual (Doc 9760), Volume II - Design Certification and Continuing Airworthiness, včetně Amendmentu 1. Tento materiál je primárně určen pro podporu standardů a doporučených postupů vztahujících se k zachování letové způsobilosti, které se objevují v Přílohách 6 a 8 k Chicagské úmluvě. Směrnici je proto třeba chápat jako podpůrný materiál obecného poradního charakteru. Konkrétní požadavky a postupy týkající se letové způsobilosti jsou stanoveny v platných právních předpisech a dále v příslušných příručkách, postupech a směrnicích vydávaných na jejich základě Úřadem pro civilní letectví.


Směrnice CAA/S-SLS-011-4/2012

Směrnice pro získání kvalifikace k provádění činnosti řídícího odbavovací plochy na pohybové ploše.
Tato směrnice vychází z Leteckého předpisu L 2 - Pravidla létání, hlava 3, čl. 3.4 a dodatku 1, v souladu s PROVÁDĚCÍM NAŘÍZENÍM KOMISE (EU) č. 923/2012 a Leteckého předpisu L 14 - Letiště, hlava 1, 3 a 9. Směrnice stanovuje postup pro provádění výcviku, získávání, udržování a obnovování kvalifikace pro řídící odbavovací plochy provádějící řízení provozu na pohybové ploše letiště.Směrnice CAA/S-EXT-001-n/2015

Směrnice pro provozování leteckého veřejného vystoupení bezpilotních letadel.


Směrnice CAA/S-SLS-024-n/2013

Postupy ČR v případě výskytu nebo očekávaného výskytu vulkanického popela ve vzdušném prostoru ČR.


Směrnice CAA/S-SLS-025-n/2013

Tato směrnice stanovuje postup, podmínky, povinnosti a požadavky ÚCL pro vydání osvědčení pro poskytovatele uspořádání letového provozu/ letových navigačních služeb (ATM/ANS) a osvědčení organizace pro výcvik a pověření poskytovatele letových provozních služeb a meteorologických služeb v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 a zákona č. 49/1997 Sb. (zákon o civilním letectví). Směrnice obsahuje základní práva a povinnosti držitele osvědčení/pověření a podmínky, za kterých může být osvědčení/pověření odebrané a zrušené. Směrnice uvádí způsob uznání osvědčení jiných států vydaných v souladu s nařízením Komise (EU) č. 216/2008.

Verze 4.0 (vstupuje v platnost 1. 7. 2018) implementuje dodatek č. 1 ke směrnici SP provádění osvědčení poskytovatele letových navigačních služeb CAA/S-SLS-025-2/2013-D1, ze dne 29. 7. 2016, a zahrnuje malé administrativní úpravy, včetně přečíslování změny č. 3 na verzi 4.0. 


Směrnice CAA/S-SP-001-0/2015

Tato směrnice určuje postupy Úřadu pro civilní letectví (dále Úřad) při udělování souhlasu k poskytování služby tvorby letových postupů v souladu se zákonem o civilním letectví č. 49/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů.Směrnice CAA/S-SP-004-n/2017

Směrnice pro provádění EASA certifikace provozovatele letiště. Směrnice stanovuje základní zásady a požadavky pro získání Osvědčení pro veřejná mezinárodní letiště. Uvádí a popisuje základní požadavky, které je nezbytné provozovatelem letiště splnit pro získání Osvědčení. Žádné veřejné mezinárodní letiště spadající do působnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2016/2008 nesmí být provozováno bez platného osvědčení. Dokument dále stanovuje základní zásady dozoru ÚCL v této oblasti.Směrnice CAA/S-SP-005-n/2017

Směrnice pro zavádění změn na letištích certifikovaných podle EASA. Tato směrnice je určena provozovatelům letišť, která podléhají osvědčení provozní způsobilosti dle nařízení Evropského paramentu a Rady (ES) č. 216/20081. Účelem tohoto dokumentu je poskytovat provozovatelům letišť, certifikovaných dle nařízení Komise (EU) č. 139/2014, vedení v procesu vyrozumění Úřadu o změnách v infrastruktuře a managementu systému letiště tak, aby byla zajištěna trvalá způsobilost letiště provádět bezpečný provoz v souladu s platnými požadavky a zároveň aby byla sledována trvalá shoda certifikační předpisovou základnou.

doc.pngNotifikace navrhované změny dle ADR.OR.B.040


Směrnice CAA/S-SP-009-n/2019

Směrnice upřesňuje požadavky pro dohled nad změnami poskytovatelů služeb a organizací pro výcvik řídících letového provozu, které jsou stanoveny přímo použitelnými nařízeními EU - PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/373 a NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/340. Dokument současně stanovuje jak notifikační požadavky pro tyto subjekty při plánovaném zavádění změn, tak i základní zásady a požadavky pro rozhodování o zavádění změn, včetně postupů přezkumu navrhovaných změn Úřadem pro civilní letectví a jejich schvalovací proces. Tato směrnice ve verzi 1.0 nabývá účinnosti od 2. 1. 2020 a současně se tímto dnem ruší Směrnice CAA/S-SLS-016-3/2012 ve verzi 4.0.Směrnice CAA/S-SP-013-n/2019

Směrnice pro provádění osvědčení poskytovatele služeb a osvědčení organizací pro výcvik.
Směrnice stanovuje postup, podmínky, povinnosti a požadavky Úřadu pro civilní letectví (dále jen Úřad) pro vydání osvědčení pro poskytovatele služeb a osvědčení organizace pro výcvik řídících letového provozu a pověření poskytovatele letových provozních služeb (ATS) a meteorologických služeb v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 ve znění evropského nařízení (ES) č. 1070/2009 a odst. 5 §3 zákona č. 49/1997 Sb. (zákon o civilním letectví). Tato směrnice mimo jiné stanovuje požadavky na organizace pro výcvik dispečerů AFIS v souladu s leteckým předpisem L 11 Dodatek N, ust. 2.8.
Tato směrnice č. CAA/S-SP-013-0/2019 verze č. 1.0, nabývá účinnosti dnem 2. 1. 2020 a nahrazuje směrnici č. CAA/S-SLS-025-3/2013 změna č. 4, kterou od uvedeného data ruší včetně příslušných formulářů na základě implementace nového nařízení (EU) 2017/373.Směrnice Sekce technické

V následující části je uveden přehled nejdůležitějších platných směrnic CAA-TI a CAA-ST, které vydala Sekce technická ÚCL a mají sloužit jako informace pro odbornou veřejnost, případně jako pomůcka při zpracování materiálů podávaných žadateli Úřadu.

CAA-TI-005-n/97 Směrnice pro nakládání se zkušebními vzorky po provedené zkoušce


CAA-TI-006-n/98 Postupy pro vydání oprávnění k údržbě, opravám, modifikacím letecké techniky


CAA-TI-011-n/97 Požadavky ÚCL na provádění údržby, preventivní údržby, renovací a modifikací


CAA-TI-008-n/98 Postupy pro prodlužování platnosti OLZ určených letadel a vydávání ZOLZ v kategorii Povolení k letu Pověřenými pracovníky


CAA-TI-009-n/99 Postupy pro prodlužování platnosti OLZ určených kluzáků, motorových kluzáků, motorizovaných kluzáků a balónů Pověřenými pracovníky


CAA-TI-010-n/99 Směrnice pro zkušební lety civilních letadel


CAA-TI-012-n/99 Postup pro vydání oprávnění k provádění zkoušek letecké techniky


CAA-TI-019-1/00 Směrnice pro vypracování Technické specifikace vybavení letadel


CAA-TI-026-n/01 Postupy pro získání oprávnění k projektování výrobků, letadlových částí a zařízení nebo jejich změn a oprav, které nespadají pod působnost nařízení Komise (ES) č. 1702/2003, resp. nařízení Komise (EU) č. 748/2012


CAA-ST-069-n/04 Postupy opravňování ETSO


CAA-ST-071-n/04 Postupy pro řízení procesu zjišťování a eliminace podvržených dílů a falešných osvědčení v oblasti civilní letecké výroby a údržby/Řízení dílů vyjmutých z letadla, které není nadále v provozu. Demontáž nebo likvidace letadel/Řízení letadlových dílů, částí a materiálů, určených k vyřazení-sešrotování.


CAA-ST-072-n/04 Postupy pro výkon odborného dozoru nad individuálními stavbami


CAA-ST-087-n/06 Postupy pro vystavování Exportního osvědčení letové způsobilosti pro použitá letadla, motory a vrtule v ČR


CAA-ST-089-0/06 Programy spolehlivosti


CAA-ST-092-n/07 Dodatečné požadavky na provádění údržby a na tvorbu programů údržby letadel, jejichž typové osvědčení bylo podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 převedeno pod pravomoc EASA (transferovaná letadla)


CAA-ST-098-n/09 Postupy pro vydávání Doporučení pro vydání ARC letadlům zařazeným do kategorie ELA1 personálem úředně oprávněným ÚCL


CAA-ST-103-n/09 Posuzování způsobilosti individuálně stavěného letadla pověřenou organizací


CAA-ST-105-n/11 Směrnice pro tvorbu Příručky pro řízení údržby


CAA-ST-106-n/11 Hlášení událostí


CAA-ST-115-n/16 Standardní změny na letadlech dle ANNEX II Nařízení (EU) 216/2008 prováděných v souladu s bodem 3.7. předpisu L8/A (N-STAN)

Výběr jazyka česky english