Směrnice ÚCL

Směrnice ÚCL-237 Postupy pro plnění požadavků ATFM
Úřad pro civilní letectví (dále jen ÚCL), tímto dokumentem rozpracovává nařízení Komise (EU) č. 255/2010 ze dne 25. března 2010, kterým se stanoví společná pravidla uspořádání toku letového provozu a stanovuje požadavky na jednotlivé subjekty, zapojené do uspořádání vzdušného prostoru, jejichž splnění bude ÚCL od dotčených subjektů očekávat v rámci dozorové a auditní činnosti. Touto směrnicí stanovuje ÚCL nezbytná opatření, kterými zajistí, aby byly vytvořeny předpoklady pro splnění požadavků informovat evropskou Komisi.
Předmětem změny č. 4 je současně úprava postupů v souvislosti s implementací nové verze dokumentů v rámci EUROCONTROL Network Operations Handbook a aktualizace odkazů v souvislosti s aktualizací webových stránek EUROCONTROL. Do směrnice byla zaimplementována revize souvisejících směrnic SP/ÚCL.Směrnice ÚCL-211
Pravidla k udělování průkazů způsobilosti a některých osvědčení řídících letového provozu a dispečerů letové informační služby.
Změna č. 14 doplňuje požadavky na získání kvalifikace D-AFIS/IFR a dále zahrnuje formální úpravy textace a formulářů pro vydání / prodloužení / obnovu průkazu způsobilosti dispečera letové informační služby, kvalifikace a doložek ke kvalifikaci.

Směrnice Sekce provozní

Směrnice CAA/S-SP-028-4/2020
Příručka vnitrostátního dozorového orgánu ČR.
Česká republika v souladu s požadavkem rámcového nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549 / 2004 pro vytvoření jednotného evropského nebe, pověřila Úřad pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) výkonem úkolů a funkcí vnitrostátního dozorového orgánu (dále jen „NSA“). Toto pověření je realizováno příslušným ustanovením zákona č. 49 / 1997 Sb. o civilním letectví (dále jen “Letecký zákon“). Podstatná část stanovených úkolů je prováděna personálem odboru navigačních služeb (dále jen „ONS“). Jelikož je tento odbor pevně zakotven ve struktuře Úřadu, sdílí s Úřadem nejen logistické a administrativní zabezpečení, ale také některé jeho úkoly spojené s činnostmi tradičního pojetí leteckého úřadu.
Dokument Příručka vnitrostátního dozorového orgánu České republiky poskytuje všem zainteresovaným stranám základní a ucelený referenční zdroj popisující vazby mezi regulatorními požadavky, požadavky na provozní bezpečnost, procesy a postupy NSA, úřady a organizacemi a jednotlivými poskytovateli letových navigačních služeb.

Směrnice CAA/S-SLS-003-n/2011
Přijatelné způsoby průkazu a výkladový/vysvětlující materiál k Příloze III (tzv. EU-OPS) nařízení Rady (EHS) č. 3922/91, v platném znění – Provoz obchodní letecké dopravy (letouny).

Směrnice CAA/S-SP-008-1/2018
Postupy a podmínky pro udělení schválení dohody o nájmu/pronájmu letadel v souladu s čl. 13 nařízení (ES) č. 1008/2008 v platném znění a požadavků ustanoveních ARO.OPS.110 a ORO.AOC.110 & Oznámení o využití čl. 15 nařízení (ES) č. 1008/2008 o poskytování leteckých služeb uvnitř Společenství.

Směrnice CAA/S-SP-021-4/2020
Užívání a regulace vzdušného prostoru ČR.
Předmětem směrnice je popis systému řízení využívání vzdušného prostoru ČR v kontextu požadavků výše uvedeného nařízení Komise (EU) a dále pak popis činností příslušných pracovníků Úřadu zapojených do tohoto systému.

Směrnice CAA/S-SP-044-0/2023
Směrnice „Omezení nebo zakázání užívání vzdušného prostoru České republiky nebo jeho části k létání na dobu nezbytně nutnou“ (CAA/S-SP-044-0/2023) upřesňuje základní požadavky a postupy dotčených subjektů (orgánů moci výkonné a ve směrnici definovaných stran nebo subjektů) pro omezení nebo zákaz užívání vzdušného prostoru ČR nebo jeho části k létání na nezbytně nutnou dobu, je-li létání ve vzdušném prostoru ČR bezprostředně a vážně ohroženo nebo vyžaduje-li to zvláště významný veřejný zájem, a nelze-li pro nebezpečí z prodlení postupovat jinak. Jedná se tedy o prováděcí směrnici k ustanovení §44 odst. 4 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZoCL). Směrnice  uvádí a popisuje základní požadavky a postupy, jejichž plnění je nezbytné pro efektivní a účinné zajištění aplikace výše uvedeného ustanovení ZoCL a slouží jako vzájemně projednaný podklad pro vzájemnou koordinaci s dotčenými stranami a subjekty.

Směrnice ÚCL/S-SLS-022-0/2013
Směrnice vychází z Nařízení Komise (ES) č. 262/2009, kterým se stanoví požadavky na koordinované přidělování, užívání a správu dotazovacích kódů módu S pro jednotné evropské nebe.
Předmětem aktivit popisovaných ve směrnici je činnost národního koordinátora („Focal Point“), který působí za Českou republiku v rámci managementu (koordinovaného přidělování, následného zajištění korektního používání a případně řešení konfliktů) dotazovacích kódů sekundárních radarů módu S.
Směrnice je závazná pro národního koordinátora, případně pro osobu dočasně pověřenou činnostmi národního koordinátora, jako osobu zodpovědnou za oblast dotazovacích kódů sekundárních radarů módu S.

Směrnice CAA-OLP-08/2009
Směrnice OLP “Příručka letové způsobilosti – Certifikace návrhu a zachování letové způsobilosti” (CAA-OLP-08/2009) je českým textem dokumentu ICAO Airworthiness Manual (Doc 9760), Volume II – Design Certification and Continuing Airworthiness, včetně Amendmentu 1. Tento materiál je primárně určen pro podporu standardů a doporučených postupů vztahujících se k zachování letové způsobilosti, které se objevují v Přílohách 6 a 8 k Chicagské úmluvě. Směrnici je proto třeba chápat jako podpůrný materiál obecného poradního charakteru. Konkrétní požadavky a postupy týkající se letové způsobilosti jsou stanoveny v platných právních předpisech a dále v příslušných příručkách, postupech a směrnicích vydávaných na jejich základě Úřadem pro civilní letectví.

Směrnice CAA/S-SP-025-1/2020
Zásady získání kvalifikace k provádění činnosti řídícího odbavovací plochy.
Tato směrnice vychází z Leteckého předpisu L 2 – Pravidla létání, hlava 3, čl. 3.4 a dodatku 1, v souladu s PROVÁDĚCÍM NAŘÍZENÍM KOMISE (EU) č. 923/2012 a Leteckého předpisu L 14 – Letiště, hlava 1, 3 a 9. Směrnice stanovuje postup pro provádění výcviku, získávání, udržování a obnovování kvalifikace pro řídící odbavovací plochy provádějící řízení provozu na pohybové ploše letiště.

Směrnice CAA/S-SP-022-n/2020
Směrnice pro provozování leteckého veřejného vystoupení bezpilotních letadel.

Směrnice CAA/S-SLS-024-n/2013
Postupy ČR v případě výskytu nebo očekávaného výskytu vulkanického popela ve vzdušném prostoru ČR.

Směrnice CAA/S-SP-004-n/2017
Směrnice pro provádění EASA certifikace provozovatele letiště. Směrnice stanovuje základní zásady a požadavky pro získání Osvědčení pro veřejná mezinárodní letiště. Uvádí a popisuje základní požadavky, které je nezbytné provozovatelem letiště splnit pro získání Osvědčení. Žádné veřejné mezinárodní letiště spadající do působnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2016/2008 nesmí být provozováno bez platného osvědčení. Dokument dále stanovuje základní zásady dozoru ÚCL v této oblasti.

Směrnice CAA/S-SP-005-n/2017
Směrnice pro zavádění změn na letištích certifikovaných podle EASA. Tato směrnice je určena provozovatelům letišť, která podléhají osvědčení provozní způsobilosti dle nařízení Evropského paramentu a Rady (ES) č. 216/20081. Účelem tohoto dokumentu je poskytovat provozovatelům letišť, certifikovaných dle nařízení Komise (EU) č. 139/2014, vedení v procesu vyrozumění Úřadu o změnách v infrastruktuře a managementu systému letiště tak, aby byla zajištěna trvalá způsobilost letiště provádět bezpečný provoz v souladu s platnými požadavky a zároveň aby byla sledována trvalá shoda certifikační předpisovou základnou.

Notifikace navrhované změny dle ADR.OR.B.040

Směrnice CAA-S-SP-009-4/2019
Směrnice Dohled nad řízením změn u poskytovatelů služeb a u organizací pro výcvik řídících letového provozu (CAA/S-SP-009-4/2019), verze 5.0 upravuje zejména části odkazující na  OPZ leteckých pozemních zařízení a požadavků pro zajištění interoperability systémů a složek EATMN z důvodu změn relevantní legislativy a upřesňuje  označení změn v rámci přeshraniční spolupráce ve FAB CE a posloupnost notifikací a podávání žádostí o schválení změny obecné včetně změn pro výcvikové organizace. Verze 5.0 nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2024.

Směrnice CAA/S-SP-013-2/2019
Směrnice pro provádění osvědčení poskytovatelů služeb a osvědčení organizací pro výcvik.
Směrnice stanovuje postup, podmínky, povinnosti a požadavky Úřadu pro civilní letectví (dále jen Úřad) pro vydání osvědčení pro poskytovatelů služeb a osvědčení organizace pro výcvik řídících letového provozu a pověření poskytovatelů letových provozních služeb (ATS) a meteorologických služeb.
Verze 3.0 upravuje směrnici na základě revize Vyhlášky MDS č. 108/1997 Sb. týkající se pozemních leteckých zařízení a další drobné úpravy s cílem upřesnění celkového textu. Směrnice CAA/S-SP-013-2/2019, verze 3.0 je vydána s účinností od 1. 9. 2023.

Směrnice CAA/S-SP-040-0/2023
Směrnice pro sledování výkonnosti poskytovatelů služeb v návaznosti na požadavky PNK (EU) 2019/317 stanovuje postupy používaných Úřadem pro civilní letectví pro sledování výkonnosti letových provozních služeb a zajištění shody plnění výkonnostního plánu pro třetí referenční období 2020 – 2024 (RP3) s požadavky prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/317 ze dne 11. února 2019, kterým se stanoví systém sledování výkonnosti a systém poplatků v jednotném evropském nebi a kterým se ruší prováděcí nařízení (EU) č. 390/2013 a (EU) č. 391/2013 (dále jen „PNK (EU) 2019/317) a s dalšími souvisejícími nařízeními (EU).

Směrnice CAA/S-SP-041-0/2023
Směrnice Zpracování hlášení událostí v ATM/ANS při výkonu dohledu nad provozní bezpečností (CAA/S-SP-041-0/2023), verze 1.0 popisuje konkrétní činnosti prováděné dotčenými subjekty v oblasti hlášení událostí v kontextu požadavku ATM/ANS.OR.A.065 PNK (EU) 2017/373 využívající informace získané z povinného nebo dobrovolného systému hlášení v rámci systému ECCAIR a z údajů dodaných poskytovateli služeb definovaných dle PNK (EU) 2017/373. Při sledování a analýze hlášených událostí se primárně využívají pouze ty informace, které mají, nebo které by mohly mít vliv na bezpečnost letového provozu v souvislosti s poskytováním služeb ATM/ANS. Směrnice je rovněž závazná pro dotčené poskytovatele služeb v těch částech, které vycházejí z požadavku ATM/ANS.OR.A.065 PNK (EU) 2017/373. Tato směrnice vychází ze směrnice Zpracování hlášení událostí v ATM/ANS při výkonu státního dozoru nad provozní bezpečností (ÚCL/S-SP-011-0/2019), a která jí tímto nahrazuje.  Předmětem její úpravy jsou doplnění nových požadavků vyplývající z PNK (EU) 2017/373 a souvisejících AMC/GM a změny postupů v této oblasti na základě získaných poznatků a osvědčené praxe.

Směrnice sekce provozní vztahující se k problematice leteckých pozemních zařízení (LPZ) naleznete na stránce Letecká pozemní zařízení.

Směrnice Sekce technické

V následující části je uveden přehled nejdůležitějších platných směrnic CAA-TI a CAA-ST, které vydala Sekce technická ÚCL a mají sloužit jako informace pro odbornou veřejnost, případně jako pomůcka při zpracování materiálů podávaných žadateli Úřadu.

CAA-TI-005-n/97 Směrnice pro nakládání se zkušebními vzorky po provedené zkoušce

CAA-TI-006-n/98 Postupy pro vydání oprávnění k údržbě, opravám, modifikacím letecké techniky

CAA-TI-008-n/98 Postupy pro prodlužování platnosti OLZ určených letadel a vydávání ZOLZ v kategorii Povolení k letu Pověřenými pracovníky

CAA-TI-009-n/99 Postupy pro prodlužování platnosti OLZ určených kluzáků, motorových kluzáků, motorizovaných kluzáků a balónů Pověřenými pracovníky

CAA-TI-010-n/99 Směrnice pro zkušební lety civilních letadel

CAA-TI-011-n/97 Požadavky ÚCL na provádění údržby a preventivní údržby “annexových letadel”

CAA-TI-012-n/99 Postup pro vydání oprávnění k provádění zkoušek letecké techniky

CAA-TI-019-n/00 Směrnice pro vypracování Technické specifikace vybavení letadel

CAA-TI-026-n/01 Postupy pro získání oprávnění k projektování výrobků, letadlových částí a zařízení nebo jejich změn a oprav, které nespadají pod působnost nařízení Komise (ES) č. 1702/2003, resp. nařízení Komise (EU) č. 748/2012

CAA-ST-069-n/04 Postupy opravňování ETSO

CAA-ST-071-n/04 Postupy pro řízení procesu zjišťování a eliminace podvržených dílů a falešných osvědčení v oblasti civilní letecké výroby a údržby/Řízení dílů vyjmutých z letadla, které není nadále v provozu. Demontáž nebo likvidace letadel/Řízení letadlových dílů, částí a materiálů, určených k vyřazení-sešrotování.

CAA-ST-072-n/04 Postupy pro výkon odborného dozoru nad individuálními stavbami

CAA-ST-087-n/06 Postupy pro vystavování Exportního osvědčení letové způsobilosti pro použitá letadla, motory a vrtule v ČR

CAA-ST-089-n/06 Programy spolehlivosti

CAA-ST-092-n/07 Dodatečné požadavky na provádění údržby a na tvorbu programů údržby letadel, jejichž typové osvědčení bylo podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2018/1139 převedeno pod pravomoc EASA (transferovaná letadla)

CAA-ST-098-n/09 Postupy pro vydávání ARC letadlům nezávislým osvědčujícím personálem úředně oprávněným ÚCL dle Nařízení Komise (EU) 1321/2014, Část ML

CAA-ST-103-n/09 Posuzování způsobilosti individuálně stavěného letadla pověřenou organizací

CAA-ST-105-n/11 Směrnice pro tvorbu Příručky pro řízení údržby

CAA-ST-115-n/16 Standardní změny na letadlech dle ANNEX I Nařízení (EU) 2018/1139 prováděných v souladu s bodem 3.7. předpisu L8/A (N-STAN)

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní