Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí

Postup při podávání žádosti (§ 14 odst. 2, 3, 4 zákona č. 106/1999 Sb.)

Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.


Fyzická osoba
 uvede v žádosti:

 • jméno,
 • příjmení,
 • datum narození,
 • adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.


Právnická osoba
 uvede:

 • název,
 • identifikační číslo,
 • adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

(Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.)
 

Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny ÚCL na adresupodatelna@caa.cz nebo informačním systémem datových schránek, ID datové schránky v8gaaz5.

Neobsahuje-li žádost výše uvedené identifikační náležitosti a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána prostřednictvím elektronické podatelny, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.


Po obdržení žádosti postupuje ÚCL dle § 14 odst. 5 písm. a) – d)  z. č. 106/1999 Sb., tedy následovně:

 • brání-li nedostatek identifikačních údajů o žadateli v postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, vyzve ÚCL žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, ÚCL žádost odloží,
 • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve ÚCL žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne ÚCL o odmítnutí žádosti, 
 • v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti,  ÚCL žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
 • nerozhodne-li podle § 15 z. č. 106/1999 Sb. (vydáním rozhodnutí o odmítnutí žádosti), poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Lhůtu pro poskytnutí informace může ÚCL prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dní. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.


Zaslání žádosti

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím lze podat písemně poštou, e-mailem, prostřednictvím datové schránky ÚCL, faxem, popřípadě osobně na sekretariátu generálního ředitele. Písemná žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt ÚCL.

Možnosti podání žádosti o informaci:

1) Poštou

Úřad pro civilní letectví
K letišti 1149/23
160 08 Praha 6

2) E-mailem:

Na e-mailovou adresu podatelny ÚCL: podatelna@caa.cz

Dotazy můžete také posílat prostřednictvím formuláře:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999

 

Ověření

3) Prostřednictvím datové schránky Úřadu pro civilní letectví

v8gaaz5

4) Faxem:

+420 220 561 823Pro zaslání žádosti poštou, faxem a pro osobní podání lze použít také tento formulář.


Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce správní a bezpečnostní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce správní a bezpečnostní