Ředitel sekce technické

Ing. Vít Zárybnický

ředitel sekce technické

životopis

Tel.: 225 422 709

E-mail: podatelna@caa.czzarybnicky@caa.cz


Ředitel sekce technické má mimo všeobecných práv a povinností tato specifická práva a povinnosti:

 • na základě předložených podkladů o ukončení typového ověřování s vyhovujícím výsledkem vydává pro letadla, která nejsou v kompetenci EASA, v souladu s nařízeními EU typová osvědčení a jeho změny, doplňková typová osvědčení, uznání způsobilosti typu a souhlasy s použitím výrobku v civilním letectví;
 • na základě předložených podkladů o ukončení typového ověřování s vyhovujícím výsledkem vydává pro letadla, která jsou v kompetenci EASA, „technical visa“ jako podklad pro vydání typového osvědčení EASA a jeho změny, doplňkového typového osvědčení EASA a jeho změn;
 • na základě plnění požadavků příslušných předpisů, směrnic a postupů vydává oprávnění organizace k vývoji, projektování, výrobě, zkouškám, řízení zachování letové způsobilosti, údržbě, opravám, modifikacím a konstrukčním změnám;
 • vydává rozhodnutí ve správním řízení týkající se restriktivních opatření/pokut v rámci udělených oprávnění;
 • omezuje nebo zastavuje provoz souboru letadel schváleného typu bez rozdílu hmotnosti z hlediska jejich letové způsobilosti a ukládá jejich provozovatelům závazná opatření k odstranění závad, které ohrožují bezpečnost provozu, pokud nejsou v kompetenci EASA;
 • na základě odborného posouzení útvarů ST uděluje výjimky ve smyslu nařízení (EU) č. 2018/1139;
 • na základě plnění požadavků příslušné směrnice vydává souhlas s provedením zkušebního letu;
 • ukládá výrobcům civilní letecké techniky závazná opatření, týkající se způsobilosti letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení, pokud nejsou v kompetenci EASA;
 • na základě zjištění nebezpečných nebo nežádoucích vlastností na výrobku letadlové techniky, který není v kompetenci EASA, vydává příkazy k zachování letové způsobilosti;
 • na základě zjištění nebezpečných nebo nežádoucích vlastností na výrobku letadlové techniky, který je v kompetenci EASA, vydává telegrafické příkazy k zachování letové způsobilosti a „technical visa“ jako podklad pro vydání příkazu k zachování letové způsobilosti EASA;
 • po vyhodnocení obsahu doručené Emergency Conformity Information (ECI) vydané EASA vydává národní příkazy k zachování letové způsobilosti pro výrobek letadlové techniky, který je v kompetenci EASA;
 • po posouzení návrhu bezpečnostních opatření vzniklých ze šetření letecké nehody nebo incidentu realizuje opatření, která nespadají do kompetence EASA;
 • na základě odborného posouzení žádosti o vydání, obnovu nebo změnu osvědčení leteckého provozovatele obchodní letecké dopravy, předkládá řediteli SP/SL návrhy na jeho vydání, obnovu nebo změnu;
 • na základě odborného posouzení výsledků kontrolní činnosti v rámci státního dozoru nad držiteli osvědčení leteckého provozovatele, předkládá řediteli SL návrhy na jeho změnu, pozastavení nebo odebrání;
 • na základě odborného posouzení žádosti o vydání, obnovu nebo změnu povolení pro leteckou činnost pro vlastní potřebu nebo letecké práce, předkládá SP/SL návrhy na jejich vydání, obnovu nebo změnu;
 • na základě odborného posouzení výsledků kontrolní činnosti v rámci státního dozoru nad držiteli povolení pro leteckou činnost pro vlastní potřebu nebo letecké práce, předkládá řediteli SL návrhy na jejich změnu, pozastavení nebo odebrání;
 • pověřuje vhodně kvalifikované osoby, aby prováděly výkon odborného dozoru nebo jiné specifikované činnosti;
 • rozhoduje o efektivním využití vozového parku ST;
 • zúčastňuje se dle vlastního uvážení provádění auditů a inspekcí v rámci státního dozoru;
 • schvaluje roční plány státního dozoru v oblasti kontrol letové způsobilosti letadel, opravňování k vývoji, projektování, výrobě, zkouškám, řízení zachování letové způsobilosti, údržbě, opravám, modifikacím a konstrukčním změnám letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení;
 • v rozsahu působnosti sekce vydává příslušné směrnice (postupy), poradní oběžníky, příkazy a pokyny ředitele sekce a jejich změny;
 • povoluje zkušební lety zaměstnanců sekce a lety za účelem jejich dopravy na místo činnosti,
 • z pověření ředitele ÚCL se zúčastňuje jednání na národní a mezinárodní úrovni;
 • přezkoumává kontinuity vhodnosti, přiměřenosti a efektivnosti systému managementu jakosti.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost