Odbor regulace a UAS

Odbor regulace a UAS připravuje návrhy znění českých leteckých předpisů, které uveřejňuje Ministerstvo dopravy (MD), zajišťuje česká i anglická znění souvisejících dokumentů v oblasti regulace civilního letectví, implementuje regulační rámec a vykonává státní správu a dozor v oblasti bezpilotních systémů (bezpilotní systémy, splňující kritéria přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 v platném znění) a plní další úkoly dle níže uvedených specifikací.

V rámci svých kompetencí odbor zejména:

  • sleduje vývoj příloh k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví, dokumentů vydávaných ICAO, EASA, EUROCONTROL, ECAC atd. a právních dokumentů EU jako vodítek pro tvorbu návrhů národních leteckých předpisů a souvisejících dokumentů v oblasti regulace civilního letectví, připravuje návrhy leteckých předpisů s celostátní působností a související dokumenty v oblasti regulace civilního letectví tak, aby nebyly v rozporu s právními předpisy EU a dokumenty EASA a aby v maximální možné míře splňovaly standardy a doporučené postupy ICAO;
  • v rámci standardizace zajišťuje dosažení jednotného stanoviska ÚCL k dané problematice v oblasti předpisových požadavků, jejich návrhů a změn, včetně koordinace postupu k jeho dosažení. Je-li to použitelné, zasílá stanovisko ÚCL cestou ředitele ÚCL, případně Ř/SP nebo Ř/EXT, příslušným organizacím;
  • zajišťuje práce související se stanovováním metodiky pro tvorbu norem vztahujících se na oblast civilního letectví v souladu s národními programy a programy mezinárodních organizací;
  • zajišťuje práce související s tvorbou podkladů pro komplexní koordinaci toku informací a zajišťování působnosti ÚCL a zpracovává informační bázi předpisů a souvisejících dokumentů pro potřeby ÚCL;
  • analyzuje návrhy regulačních materiálů EU, EASA, ICAO, EUROCONTROL apod. a dalších dokumentů s vlivem na činnost ÚCL, vyhodnocuje budoucí dopady na činnost ÚCL a dozorovaných subjektů a připravuje podklady pro souhrnná vyjádření ÚCL k dokumentům týkajícím se návrhů regulačních dokumentů EU, EASA, ICAO, EUROCONTROL atd. a dalších dokumentů s vlivem na činnost ÚCL, včetně notifikací technických předpisů, komunikuje s odbornými složkami ÚCL a připravuje podklady pro komunikaci s příslušnými složkami MD;
  • sleduje vývoj předpisů a další dokumentace týkající se regulace oblasti bezpilotních systémů (včetně modelů) zpracovávaných  EASA, EU, ICAO, FAA apod. Vyhodnocuje získané poznatky, porovnává je s koncepcí regulace oblasti bezpilotních systémů v ČR, účastní se jednáních příslušných komisí a skupin v ČR stanovujících koncepci regulace bezpilotních systémů (včetně modelů) v ČR a připravuje návrhy zapracování příslušných požadavků do systému leteckých předpisů ČR;
  • vykonává státní správu a státní dozor v oblasti bezpilotních systémů, posuzuje žádosti týkající se certifikace nebo povolení k provozování bezpilotních systémů s ohledem na koncepci regulace bezpilotních systémů, vede evidenci bezpilotních systémů a pilotů bezpilotních systémů a vydává povolení dle § 52, §74 a §76 leteckého zákona a souhlasu dle § 78 leteckého zákona;
  • zpracovává návrhy a stanoviska pro pověření výkonem správy na úseku bezpilotních systémů;
  • vede dokumentační středisko ÚCL.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost